Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti
Kadlecová, Nikol ; Havíř, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu vzdělávací agentury SOVA STUDIO, která je divizí společnosti SOVA SYSTEMS Č.Ř., spol. s.r.o. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy marketingu a jeho nástrojů. V analytické části je provedena SWOT analýza společnosti a analýza současného marketingového mixu včetně využití marketingových nástrojů. Na základě zjištěných výsledků je v praktické části vytvořen návrh na zdokonalení marketingového mixu.
Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti
Kalužík, Matěj ; Havíř, David (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google Analytics, osobních konzultací ve firmě a vytyčené teorie online marketingu. Práce obsahuje návrhy na zlepšení situace v podobě necenových výhod pro zákazníka, zesílení středu konverzní cesty a zlepšení koordinace kanálů a zapojení dlouhodobější strategie.
Specifické faktory úspěchů – zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals
Havíř, David
Cíl článku: Záměrem tohoto článku je ověřit a analyzovat vzájemnou závislost tří potenciálních faktorů úspěchů firem, jimiž jsou zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals, v nejvíce citovaných vědeckých článcích vydaných v letech 2015 a 2016 a indexovaných databází Web of Science. Metodologie: Tento článek je založen na sběru a analýze vědeckých článků týkajících se zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty, born globals a případové studii v oblasti born globals. Vědecký cíl: Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry jsou faktory zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty a born globals považovány za faktory úspěchů a jak jsou spolu spojovány ve vědeckých publikacích. Zjištění: Analýza literatury odhalila úzkou spojitost oblasti tvorby hodnoty se zákaznickou zkušeností a potvrdila jejích významnost pro úspěch a konkurenceschopnost firem. Firmy born globals skrze své identifikované vnitřní a vnější faktory by naopak mohly z kombinace těchto oblastí těžit pro posílení svého postavení na globálním trhu. Závěr: Zákaznická zkušenost a tvorba hodnoty vykazují povahu faktorů úspěchu a několikero vzájemných styčných bodů jako soustředění na zákazníka, překonání jeho očekávání nebo vliv jejich řízení na spokojenost, retenci a loajalitu zákazníků. Zákaznická zkušenost, stejně jako tvorba hodnoty, vztahuje do svého konceptu tvorbu hodnotu a vytváří tak prostor pro další výzkum zaměřený na jejich synergii. Prostor pro další výzkum taktéž poskytuje využití této synergie firmami born globals pro podporu diferenciaci a konkurenceschopnosti.
Customer Experience Management Overview
Havíř, David
Purpose of the article: The purpose of this paper is to examine the phenomenon of customer experience and customer experience management through years and summarize recent knowledge in this area. Methodology/methods: The paper is built upon secondary research of research papers of renowned authors in the area of customer experience management. Scientific aim: The aim of the article is to find out potential avenues of further research. Findings: Findings confirmed that customer experience is still trending topic in the field of research and management. It constantly evolves raising new questions to be answered and areas to be researched. Conclusions: The paper presents reasons to embrace customer experience management in organizations, brief overview of managerial recommendations and points to potential avenues of further research, such as, co-creation of customer experience, exploration of the experience in business-to-business sphere, public sector or development of customer experience management framework.
Integrace iPadů do škol
Havíř, David ; Kulhánková, Jana (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem dílčí části informačního systému založeném na iPadech jakožto výukových zařízeních. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii, specifika týkající se tématu a výhody iPadů pro školský sektor. Praktická část pak na analýzu a porovnání různých variant navrhovaných řešení z hlediska míry přínosu a finanční náročnosti pro konkrétní školu, následný výběr nejvhodnějšího z nich a integraci do stávajícího informačního systému téže školy.
Návrh přístupu k plánování a vedení projektů ve firmě
Havíř, David ; Raučina, Maroš (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výběrem vhodných metod a nástrojů pro plánování výzkumných projektů. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii a specifika jednotlivých přístupů, modelů a nástrojů projektového managementu. Analytická část na výběr vhodných prvků plánování na základě průzkumů ve firemním prostředí. Praktická část pak na tvorbu metodiky a její promítnutí do práce s podpůrným softwarem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.