Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efficiency of Prague Stock Exchange Market using Markov Chains
Kratochvíl, Jonáš ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Hlavním cílem této práce je analýza slabé efektivity Burzy cenných papírů v Praze. Naše empirická analýza zkoumá denní, týdenní a měsíční data z časového období 1994-2017. K testování hypotézy náhodné procházky burzovního indexu PX, která je indikátorem slabé formy efektivity je použita teorie Markovských řetězců. K určení optimálního řádu Markovského řetězce používáme metodu Bayesova informačního kritéria. Tento optimální řád je posléze testován proti řádu 0 za použití metody poměrů nejvěryhodnějších odhadů. Předpoklady mod- elu časové homogenity, ireducibility a aperiodicity jsou ověřené. Na základě našich výsledků zamítneme slabou efektivitu trhu pro denní výdělky indexu PX a ustanovíme jejich optimální řád 1. Slabou efektivitu nezamítneme pro týdenní a měsíční data, stejně jako předpoklad časové homogenity pro celé časové období 1994-2017. V závěru práce navrhujeme technickou analýzu, která využívá neefektivity trhu pro denní data. Práce také zahrnuje diskuzi výsledků a srovnání s již publikovanou literaturou na dané téma. 1
Outsourcing: Benefits and Costs for Businesses
Stříteský, Vladimír ; Balcar, Petr (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Cílem této práce je shrnutí literatury věnující se outsourcingu, zároveň jsou poznatky z této literatury přizpůsobeny současným byznys trendům. Koncepce outsourcingu je začleněna do rámce strategického managementu za účelem vyšší využitelnosti pro manažery. Práce zkoumá znalosti a přístupy Českých manažerů k outsourcingu. Pro tento účel manažeři vyplnili dotazník. Navzdory malému vzorku, odpovědi obsáhly plnou šíři teoretických poznatků. Nicméně znalosti všech manažerů jsou značně nesouvislé, ani jediný manažer ve vzorku neměl komplexní teoretickou znalost outsourcingu. Na základě těchto poznatků je pro České manažery vytvořen doporučený postup, který jim umožní profesionální rozhodování v oblasti outsourcingu a také poskytne nástroje dosažení outsourcingu s maximální efektivitou.
Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification
Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Kreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. Bankovní regulatorní dohled hraje důležitou roli mimo jiné i ve stanovování minimálních kapitálových požadavků, které slouží jako polštář pohlcující ztráty pramenící z kreditního rizika. Tato práce pojednává o regulatorních přístupech využívaných ke kvantifikaci kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku - standardizovaný přístup a přístup založený na interních ratinzích (IRB) - z hlediska teoretického a zároveň poskytuje empirickou aplikaci těchto přístupů na náhodně vytvořeném portfoliu korporátních půjček. V rámci metody IRB jsem navrhla model založený na finančních ukazatelích, který aplikuje logistickou regresi k odhadnutí pravděpodobností selhání. Na základě modelování jsem došla k závěru, že pro finální model je lepší raději využít kombinaci finančních ukazatelů z různých skupin s mírnou dominancí ukazatelů rentability a tudíž jsem nemohla potvrdit hypotézu, že ukazatelé solventnosti jsou při modelování pravděpodobnosti selhání nadřazení ostatním ukazatelům. Po získání potřebných parametrů jsem kvantifikovala minimální kapitálové požadavky ke kreditnímu riziku využitím jak...
The Impact of a Prolonged Period of Low Interest Rates Environment on Solvency And Profitability of Insurance Companies
Dorofti, Cristina ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
The insurance industry is a major component of the economy by virtue of the amount of premiums it collects and the scale of its investments. Interest rate risk constitutes the greatest individual source of risk for insurance companies, especially following the most recent global financial turmoil, when ECB and other Central Banks across Europe have steadily been cutting the base rate in order to cope with the deteriorated economic environment. In this paper, we examine the effect of the macroeconomic environment, notably that of the interest rates, on life and non-life European insurance companies profitability ratios by employing a dynamic panel regression with GMM to a cross-country aggregated data. Our empirical results reveal that decreasing market rates, intensifying inflationary pressure and poor equity market performance are robust indicators of a diminishing insurance rentability, especially when we model using ROE. The estimates of ROA models are inconclusive as we believe that the complexity of this ratio requiers a more in-depth analysis. Additionaly we analyse a smaller group of life insurance companies' on their Embedded Value's sensitivity to several potential negative shocks. To the author's best knowledge, those are the first implied macroeconomic estimates on insurance companies'...
Accuracy of Leading Economic Indicators
Sabol, Michal ; Pištora, Vojtěch (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Práce se zabývá hodnocením predikčních schopností ekonomických ukazatelů a měřením jejich prognostické výkonnosti s ohledem na následující vývoj hospodářského cyklu. Poskytuje přehled hospodářského cyklu, jakož i nejčastěji používaných předstihových indikátorů. Dále jsou přezkoumány metody měření prognostického výkonu. Jádrem práce je zhodnocení prognostického výkonu českých a německých ekonomických ukazatelů v rámci zemí i napříč zeměmi. V první fázi analýzy je hodnocena prediktivní schopnost ukazatelů podle Pearsonova korelačního koeficientu a Grangerovy kauzality. Následně je vybrán malý soubor ukazatelů a skrze ARIMA a ARIMAX modely je jejich prognostická výkonnost dále analyzována. Výsledky analýzy ukazují, že kvantitativní ukazatele z kategorií jako jsou výroba, obrat, obchod a finance a kvalitativní ukazatele zaměřené na podnikatelské klima, ekonomická očekávání a různá hospodářská odvětví vykazují značnou míru predikční schopnosti pro obě země. Navíc, OECD CLI a Burzovní indexy vykazují větší relativní význam v případě České republiky než-li Německa, zatímco pro kvalitativní ukazatele, celkové obchodní indexy a Indikátor důvěry ve výrobě zveřejňovaný OECD se opak zdá býti pravdou.
Modeling and Forecasting Volatility: Evidence from Bosnia and Herzegovina
Hečimović, Emir ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
iv Abstract The purpose of this thesis is to research stock market volatility in Bosnia and Herzegovina and provide comparison with regional and European stock markets. We employ symmetric and asymmetric generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models in order to estimate the conditional volatility of benchmark stock market indices in Bosnia and Herzegovina (SASX-10, BIRS), former Yugoslavia region (CROBEX, BELEX15, SBI TOP) and Europe (EURO STOXX50). Additionally, we analyze the evolution of conditional standard deviations for selected markets and develop dynamic GARCH volatility forecasts for SASX-10 and BIRS. Our results suggest that Bosnia and Herzegovina markets are characterized with relatively high persistence and long memory in volatility. However, compared with regional and European markets, SASX-10 and BIRS exhibit lower persistence. Although significant leverage effect was found both for regional and European markets, asymmetric modeling produced insignificant and negative leverage effect for SASX-10 and BIRS time series. Bosnia and Herzegovina stock markets display moderate to low levels of synchronization with regional and European stock markets. In general, SASX-10 was found to be more volatile than BIRS. The latter is, surprisingly, the least volatile among all...
Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement
Tanasković, Dušan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
1. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do finančního sektoru silný šok, který se rychle šířil a zasáhl celosvětovou reálnou ekonomiku. To znamená, že regulace významných bank není pouze otázkou národní regulatorní autority, ale je potřeba najít širší dohodu napříč zeměmi. Cílem těchto dohod je zamezit přenosu rizik napříč zeměmi a zmírnit negativní externality plynoucí z problému "too-big-too-fail". Tato práce tak vysvětluje přístup identifikace systémových bank na základě indikátorového přístupu zavedeného BCBS. Práce objasňuje, jak jsou bankám přiřazovány vyšší kapitálové požadavky dle míry systémové významnosti a jak jsou jednotlivé indikátory použité při výpočtu důležité pro hodnotu finálního skóre systémové významnosti banky.
Sovereign debt markets: Where does the Czech Republic stand?
Bludská, Věra ; Hausenblas, Václav (vedoucí práce) ; Serdarevič, Goran (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spready výnosů vládních dluhopisů a jejich determinanty se zaměřením na Českou republiku. Nejprve je pomocí pooled mean group (PMG) metody (zavedené Pesaranem et al. 1998) odhadnut homogenní panel zemí Visegrádské skupiny (V4). Poměr dluhu k HDP a index volatility (VIX) jsou dle našich výsledků hlavními faktory, které ovlivňují vývoj spreadů V4 skupiny. Na základě PMG analýzy jsme sestavili třídimenzionální VAR a vícedimenzionální SVAR model, abychom mohli určit reakce spreadů na vnější vlivy. Mezi zeměmi skupiny V4 vykazuje největší reakci spreadu na náhlou změnu ve VIX Maďarsko. Empirická analýza potvrzuje tezi, že země vykazující vyšší hodnoty spreadů v předkrizovém období také nejsilněji zareagovaly na vývoj v období krize. Dále bylo zjištěno, že standardní modely (zahrnující makrofundamenty a globální ukazatele rizikové averze) neposkytují spolehlivé odhady pro období 2010-2013. Proto jsme do VAR modelu zahrnuli Základní ukazatele finančního zdraví Mezinárodního Měnového Fondu. Došli jsme k závěru, že pro správný popis dynamiky spreadů po roce 2010 je při odhadech modelů nezbytné zohlednit také stav finančního sektoru v jednotlivých zemích.
Macroeconomic News and Their Impact on Sovereign Credit Risk Premia
Pištora, Vojtěch ; Hausenblas, Václav (vedoucí práce) ; Bobková, Božena (oponent)
Tato práce dokládá, jakým způsobem makroekonomická překvapení, tedy odchylky od trhem očekávaných hodnot, ovlivňují denní změny spreadů českých, polských a maďarských (CEEC-3) vládních dluhopisů a swapů úvěrového selhání. Nejprve jsme uskutečnili řadu "event studies" zkoumajících reakci spreadů na makroekonomická oznámení, a poté jsme použili general-to-specific přístup k modelování. Získali jsme tak třicet modelů typu GARCH, které zohledňují vliv překvapení na hladinu spreadů a na jejich rozptyl. Zjistili jsme signifikantní dopady na hladinu spreadů, které však vzhledem k velikosti dopadů nepřesáhly vliv obecných finančních činitelů. Účinky na volatilitu se zdají být podstatnější, ačkoliv postrádají obvyklý průběh: jak dobré, tak špatné zprávy měly tendenci působit na volatilitu oběma směry. Naše závěry napovídají, že pokud jde o makroekonomické zprávy, denní změny dluhopisových spreadů jsou ovlivňovány spíše inflačními očekáváními než úvahami o kreditním riziku. Ukazuje se, že zahraniční zprávy, které jsou zde zastoupeny německými překvapeními, ovlivňují dluhopisové spready zemí CEEC-3 zejména prostřednictvím proxy bezrizikového výnosu - výnosu německého bundu. Na rozdíl od studií používajících nízkofrekvenční makroekonomická data jsme nenašli žádné důkazy pro hypotézu "wake-up call".

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Hausenblas, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.