Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svazové konstrukce a dualita Priestleyové
Hartman, Juraj ; Růžička, Pavel (vedoucí práce) ; Tůma, Jiří (oponent)
V této práci po připomenutí základních pojmů z teorie kategorií, teorie svazů a topologie nejdříve popíšeme tzv. Stoneovu dualitu kate- gorie booleovských svazů a kategorie booleovských topologických pro- storů. Poté popíšeme její zobecnění, tzv. dualitu Priestleyové katego- rie omezených distributivních svazů a kategorie totálně ≤-nesouvislých uspořádaných topologických prostorů. Následně zavedeme svazovou kon- strukci M3[.] a dokážeme, že pro každý distributivní svaz L je svaz M3[L] izomorfní svazu všech spojitých monotónních zobrazení z pro- storu, který je svazu L přiřazen v dualitě Priestleyové, do svazu M3 s diskrétní topologií. Nakonec popíšeme pojem tzv. booleovské mocniny, který zobecníme na pojem tzv. priestleyovské mocniny a dokážeme, že pro každé přirozené číslo n ≥ 3 a pro každý distributivní svaz L je svaz Mn[L] izomorfní priestleyovské mocnině svazu Mn podle svazu L. 1
UFO 2017. Interactive System for Universal Functional Optimization
Lukšan, Ladislav ; Tůma, Miroslav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan ; Ramešová, Nina ; Šiška, M. ; Hartman, J.
This report contains a description of the interactive system for universal functional optimization UFO, version 2017. This version contains interfaces to the MATLAB and SCILAB graphics environments.
Počítání složitosti množin
Hartman, Juraj ; Zelený, Miroslav (vedoucí práce) ; Spurný, Jiří (oponent)
V této práci nejdříve popíšeme tzv. borelovskou hierarchii množin v metrickém prostoru a dokážeme několik jejích vlastností. Dále pro konkrétní borelovské podmnožiny konkrétních metrických prostorů (euklidovského prostoru reálných čísel a prostoru kompaktních podmnožin polského prostoru s Vietorisovou topologií) určíme, kde se v této hierarchii nacházejí, tj. určíme takovou třídu borelovské hierarchie, že se v ní daná množina nachází a nenachází se ve všech menších třídách vzhledem k inkluzi, což lze považovat vyjádření její složitosti. Nakonec uvedeme příklad neborelovské koanalytické podmnožiny prostoru kompaktních podmnožin polského prostoru s důkazem její koanalytičnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Hartman, Jaroslav ; Tripes, Stanislav (vedoucí práce) ; Král, Pavel (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice strategického managementu ve sportu. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž v té první je provedena teoretická rešerše nejaktuálnější literatury pojednávající o strategii, strategii ve sportu a strategickém plánovacím procesu. V druhé části je pak analyzován házenkářský klub HC Dukla Praha, který hraje nejvyšší soutěž házenkářů v České republice. Analýza je provedena kvalitativní formou, a to konkrétně prostřednictvím osobních rozhovorů se sedmi vybranými respondenty. Vybráni byli zástupci z řad hráčů, fanoušků, ale především nejvyššího managementu. Cílem získaných dat bylo zhodnotit, jak pracuje HC Dukla Praha se strategií a jak jsou její jednotliví členové obeznámeni s jejími východisky. Hlavní zaměření bylo na rozdílnost teorie a praxe ve výše zmíněné organizaci. Na základě kvalitativní interpretace pak vznikla doporučení, která by mohl klub v budoucnu využít
Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb
Hartman, Jan ; Dufek,, Zdeněk (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce v oblasti vodohospodářských staveb. Analýza byla provedena na čtyřech konkrétních veřejných zakázkách, s analýzou rozdílů, které mezi nimi byly nalezeny.
Vítězství jako marketingový nástroj sportovní organizace
Hartman, Jaroslav ; Tripes, Stanislav (vedoucí práce) ; Král, Pavel (oponent)
Bakalářská práce má za hlavní cíl analýzu vlivu vítězství na marketing sportovních klubů v házenkářském prostředí České republiky. Jedná se o celky TJ Lokomotiva Louny a HK A.S.A. Město Lovosice. Hlavní pozornost bude věnována médiím, fanouškům a sponzorům, jakožto nejdůležitějším stakeholderům. V teoretické části je popsán sportovní marketing od svých historických kořenů až po současnost, marketingový mix, definováni jednotliví stakeholders obou výzkumných vzorků a vysvětleny strategie sportovního marketingu. V praktické části je na základě kvalitativních dat z nestrukturovaných rozhovorů s funkcionáři klubů pojednávajících o sponzoringu, kvantitativních dat z dotazníkového šetření zaměřených na fanoušky a sekundárních dat z internetového portálu Anopress IT popisujících média, kvalitativně interpretován vliv vítězství na jednotlivé stakeholdery a na závěr navržena doporučená strategie sportovního marketingu, kterou by kluby měly využívat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hartman, J.
2 Hartman, Jakub
3 Hartman, Jan
3 Hartman, Jaroslav
2 Hartman, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.