Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza dynamického chování štíhlých konstrukcí a návrh zařízení na omezení vibrací
Hanzlík, Tomáš ; Krejsa,, Martin (oponent) ; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (oponent) ; Salajka, Vlastislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá modelováním buzení konstrukce chodci a získáním odpovídající dynamické odezvy konstrukce. Trend moderních štíhlých konstrukcí klade vyšší důraz na výstižnost modelování dynamického buzení chodci, které je však obtížné z důvodu inteligentního chování chodců a biologické podstaty modelovaného chodce. První část práce se zabývá tradičními modely buzení chodci, založenými na aplikaci silového působení chodců na model konstrukce. Modely jsou zkoumány na konkrétní štíhlé lávce pro mnoho různých variant buzení s cílem prozkoumat specifika aplikace silového buzení a výpočtu odezvy konstrukce. V druhé části práce jsou vyvíjeny biomechanické modely chodce, zahrnující setrvačné síly, pro výpočet interakce chodce s konstrukcí. Parametrické studie prováděné na zjednodušených modelech konstrukcí zkoumají vliv návrhových parametrů biomechanických modelů na dynamickou odezvu. Cílem je získat výstižnější model systému chodec-konstrukce pro zpřesnění návrhu konstrukcí. V části práci je zkoumán také návrh dynamického pohlcovače kmitání pro omezení vibrací vyvolaných chodci. Dynamickému pohlcovači kmitání jsou věnovány parametrické studie, které se zabývají vlivem návrhových parametrů pohlcovače na účinnost a konstrukční požadavky zařízení. Cílem je prozkoumat návrhové parametry a jejich vliv na efektivní a ekonomický návrh zařízení. V práci byly vyvinuty dva biomechanické modely, jednoduchý biomechanický model s jedním svislým stupněm volnosti a bipedální model člověka při chůzi. Modely prokázaly určitou míru interakce při buzení lehkých lávek jedním člověkem. Bipedální model pak také vnesl částečný vhled do mechaniky chůze a příčin kontaktních sil chodce.
Návrh využití sociálních sítí pro podporu webového portálu
Hanzlík, Tomáš ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti webového portálu se zaměřením na gastronomii. Je zaměřena na návrh marketingových aktivit pro sociální síť Facebook. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se sociálních sítí, jejich marketingové možnosti a představení pojmu Competitive Intelligence. Druhá část obsahuje návrh webového portálu z hlediska uživatelských, administrátorských, finančních a sociálních požadavků. Na základě požadavků následuje porovnání a výběr vhodných technologií. Ve třetí části jsou pomocí vhodných nástrojů analyzovány aktivity konkurenčních webových portálů na sociální síti Facebook. Ve čtvrté části je představen vlastní návrh marketingových aktivit na sociální síti Facebook pro daný webový portál.
Marketingový plán fitness centra Natálie v Českém Brodě
Hanzlík, Tomáš ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový plán fitness centra Natálie v Českém Brodě Cíle: Cílem bakalářské práce je na základě analýzy marketingového plánu, který byl aplikován v roce 2014, navrhnout úpravy marketingového plánu pro rok 2015 a 2016. Metody: V bakalářské práci byly použity kvalitativní výzkumné metody. Konkrétně se jednalo o hloubková interview s manažerem fitness a dvěma pravidelnými klienty fitness Natálie. Dalšími metodami byly nestrukturované pozorování jednotlivých prvků marketingového mixu a analýzy dokumentů. Výsledky: Jeden z nejvýznamnějších výsledků analýzy konkurence je zjištění, že fitness Natálie ve srovnání s ostatními fitness centry v Českém Brodě a jeho blízkém okolí nejintenzivněji propaguje své služby. Nejvýznamnější příležitostí Natálie je nižší obliba mladých lidí o konkurenční fitness zařízení a nejvýznamnější silnou stránkou Natálie je počet hodin otevírací doby týdně. Mezi nejdůležitější návrhy na úpravu marketingového plánu Natálie patří vytvoření týdenního rozvrhu fitness služeb, zredukování počtu posilovacích strojů a vytvoření odpočinkových zón. Klíčová slova: Marketingový mix, produkt, konkurence, fitness služby
Řízení spolupráce se zákazníky
Hanzlík, Tomáš ; Ondrůšek, Jan (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářská práce, zabývající se řízením vztahů se zákazníky, budou teoretická východiska a podklady pro praktické řešení návrhu změn v CRM systému ve společnosti Internova - CZ GmbH, spol. s r.o., které mají pomoci při udržování dobrých vztahů se stávajícími zákazníky a hledání zákazníků nových. Analýza současného stavu podniku bude provedena z podrobné analýzy jednotlivých prvků CRM, dále pak SWOT analýzy podniku a výsledků měření a měření úrovně vztahů se zákazníky metodou CRACK. Z ní pak vyplývají jednotlivé návrhy na řešení problému.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hanzlík, Tomáš ; Červenka, Ondřej (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na jejich řešení“ je zhodnocení podniku za použití vybraných metod finanční analýzy v letech 2006 - 2010. V diplomové práci jsou předloženy návrhy vedoucí k řešení problémových oblastí ve finančním hospodaření podniku. Pro finanční analýzu byly použity data z let 2006 – 2010.
Platební karty na internetu
Hanzlík, Tomáš ; Matuštík, Ondřej (vedoucí práce) ; Čermák, Radim (oponent)
Tato práce se zabývá platebními možnostmi na internetu a je zaměřena především na platební karty a to jak z hlediska rizik používání, tak jejich oblíbenosti z pohledu obchodníků i zákazníků. V první části jsou rozebrány dostupné platební metody při placení v českých e-shopech. Druhá část se týká platebních karet a to z hlediska stručného vývoje, současné situace, klasifikace, zabezpečení, bezpečnostních rizik a bezpečnostních zásad. Třetí část obsahuje stručnou definici a klasifikaci elektronických platebních systémů. Čtvrtá část přináší za pomoci dotazníkového šetření analýzu platebních preferencí českých e-shopů s cílem zjistit, jaké platební metody nabízejí, jaké preferují a proč a především zda umožňují platit kartou a co je k tomu vedlo nebo naopak odradilo. Pátá část je založena na výzkumu ze čtvrté kapitoly a jejím cílem je zhodnotit nejpoužívanější platební brány v České republice. Šestá část se zabývá platebními preferencemi zákazníků a to jakou metodou nejčastěji platí, jaká je jejich nejoblíbenější metoda a jaké jsou bariéry při platbě kartou na internetu. Cílem této práce je zhodnotit na základě analýz jak pohled zákazníků, tak i obchodníků z hlediska placení na internetu a platby kartou. Výsledkem je najít shodu mezi zákazníky a obchodníky v tom, jakou platební metodu obě strany preferují a zjistit bariéry v platbě kartou, jelikož na českém trhu stále převládá dobírka.
Alternativní způsob řešení úloh LP
Hanzlík, Tomáš ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Lineární programování (LP) se zabývá optimalizací lineárních funkcí při respektování soustavy lineárních omezujících podmínek a podmínek nezápornosti. Za tímto účelem vznikla řada metod, z nichž nejznámější je simplexová metoda. Velkou skupinu metod pro LP tvoří metody vnitřního bodu (IPM), které vycházejí z vnitřního řešení úlohy a tím se stávají alternativou k simplexové metodě, která pracuje se základním řešením úlohy. Tato práce se zabývá teoretickými východisky metod vnitřního bodu a jejich významem pro obecné algoritmy metod vnitřního bodu. Uveden je také význam KKT podmínek a způsob řešení lineární komplementární úlohy. V práci jsou formulovány dva algoritmy založené na metodách vnitřního bodu a tyto algoritmy jsou ve své základní podobě aplikovány na vzorovou úlohu LP.
Kupní smlouva v mezinárodním obchodě
Lukovská, Radana ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Hanzlík, Tomáš (oponent)
V dnešní moderní české společnosti již nejsou mezinárodní obchodní vztahy ničím neobvyklým či mimořádným, a proto jsem se ve své diplomové práci rozhodla blíže popsat kupní smlouvu v mezinárodním obchodě. Pochopení významu kupní smlouvy je stěžejním úkolem dobrého obchodování. Mezinárodní kupní smlouva představuje významný právní instrument pro mezinárodní směnu zboží, kterou lze považovat za nejstarší formu hospodářských styků mezi zahraničními subjekty. Je zřejmé, že mezinárodní kupní smlouva má základní význam pro právní úpravu mezinárodního obchodu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.