Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv marketingových strategií na rozhodování filmového diváka
Kudrnová, Anna ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Zelený, Martin (oponent)
Práce si dává za cíl zjistit, jaké jsou nejúčinnější marketingové prostředky v oblasti filmového průmyslu. Je filmový plakát, to co nejvíc ovlivní rozhodování mladé generace při výběru filmu? V empirické části se bude práce zabývat obecnými možnostmi marketingových nástrojů aplikovatelnými na filmový průmysl. Praktická část bude postavená na dotazníkovém šetření, které bude vycházet z vedeného rozhovoru s odborníkem na filmový marketing.
Specifika managementu kreativních pracovníků: Případová studie animačního studia Wil Film
Janouchová, Veronika ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Kubaš, Mario (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo skrze tématickou analýzu prozkoumat, jaké faktory mají vliv na management kreativních pracovníků a jaký je v důsledku jejich dopad na řízení kreativní firmy - CGI studia Wil Film. Závěrem je zjištění, že hlavními faktory ovlivňující management kreativních pracovníků ve studiu Wil Film jsou především: rapidní růst firmy a transformace na více permanentní formu, vliv neformální organizací a sama podstata kreativní práce. Tyto negativně ovlivňují kreativní lidské zdroje, a proto byla ve studiu Wil Film vytvořena pozice HR manažera, který je zodpovědný za vykonávání praktik redukujících tyto negativní efekty. Jsou jimi především trénink, osobní a profesionální rozvoj a retenční praktiky. Všechny tyto praktiky působí pozitivně a napomáhají prosperitě studia Wil Film, navzdory odborné literatuře, která říká, že tyto aktivity nemají v kreativních průmyslech smysl
Motivace mecenášů umění
Jirková, Kateřina ; Pauknerová, Daniela (vedoucí práce) ; Hanzlík, Jan (oponent)
Diplomová práce zpracovává téma motivace mecenášů umění, se zvláštním důrazem na současné mecenáše podporující umění a kulturu v českém prostředí. Teoretická část se soustřeďuje na vymezení základní terminologie a představuje vybrané studie dobrovolnictví a dárcovství v neziskovém sektoru se zaměřením na kulturu. Je popsán současný stav od obecných ekonomických aspektů podpory umění v České republice po aspekty psychologické. Další část práce se věnuje samotnému mecenášství, která seznamuje se současnými nejvýznamnějšími mecenáši umění, a to s ohledem na historický kontext a vývoj mecenátu v dějinách českého umění. Praktická část je založena na mediální analýze a analýze rozhovorů a z nich vyplývajících motivací mecenášů umění.
Trh s fyzickými nosiči v oblasti filmu a hudby
Kratochvílová, Lucie ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Zelený, Martin (oponent)
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vývojem fyzických nosičů v oblasti filmu a hudby s přesahem do online distribuce. Následně je přiblížen současný stav trhu fyzických nosičů. Další díl práce je věnován legislativě týkající se této oblasti. Poslední kapitola teoretické části se týká vlivu korporací na trh s fyzickými nosiči a marketingovým strategiím. Podstatou praktické části je kvantitativní výzkum, který zjišťuje vzorce chování při nákupu fyzických nosičů v dnešní době. Získané informace jsou interpretovány formou grafů s následným popisem. Výsledkem je definice zákazníka, jenž na základě získaných odpovědí, v současné době nejčastěji nakupuje fyzické nosiče.
Krátkometrážní hraný film a jeho distribuce
Fojtíková, Anna ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Zelený, Martin (oponent)
Bakalářská práce Krátkometrážní hraný film a jeho distribuce se věnuje fenoménu krátkého filmu a možnostem jeho šíření. Práce se věnuje vymezení pojmu krátkometrážní hraný film a následně distribuci. Pomocí hloubkových rozhovorů proběhne analýza možností distribuce krátkých filmů. Na základě těchto rozhovorů si čtenář bude moci udělat hrubou představu o tom, jak může v současné době probíhat distribuce filmu podobného typu.
Signal festival, jeho prezentace a medializace
Krýslová, Eliška ; Kubaš, Mario (vedoucí práce) ; Hanzlík, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje prezentaci a medializaci světelného festivalu Signal. Práce má za cíl analyzovat všechny čtyři ročníky festivalu, které se konaly mezi lety 2013 a 2016, zhodnotit jejich medializaci a provést jejich vzájemnou komparaci. V teoretické části se práce zaměřuje na metody, které jsou využívány při výzkumu médií. Dále se věnuje přeměně kulturní události na událost mediální, zvláště pak faktorům, které tuto přeměnu ovlivňují. Praktická část obsahuje kvantitativní obsahovou analýzu mediálních výstupů, která je provedena na základě vyhledávání jednotlivých výstupů v mediální databázi Anopress. Práce je zakončena vyhodnocením předem stanovených hypotéz a zhodnocením efektivity komunikace mezi festivalem Signal a mediálními organizacemi.
Digitalizace filmového materiálu v kontextu filmových archivů
Machová, Jana ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Zelený, Martin (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu archivace filmového materiálu, jeho digitální restauraci a možnosti archivace digitální podoby filmu. V teoretické části bude čtenář seznámen se základními pojmy souvisejícími s tématikou uchovávání filmového materiálu a digitalizace. Proces digitalizace bude vysvětlen v teoretické rovině i na praktických příkladech digitalizace filmu Staré pověsti české. Na základě teoretických poznatků z první části bude v praktické části rozebírána situace ohledně digitalizace filmového materiálu v České a Slovenské republice. Práce si klade za cíl zjistit základní odlišnosti v přístupu k digitalizaci filmového materiálu v těchto dvou zemích.
Vstup filmové služby Netflix na český filmový trh
Kawulok, Filip ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Blažková, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zaměří na distribuci filmů přes internet, zejména na americkou službu Netflix a její dopad na nedávný vstup na český filmový trh. V teoretické části bude zpracován přehled minulých a současných filmových distribučních oken. V praktické části bude zpracováno dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit, jak se službě Netflix podařilo dostat se do povědomí konzumentů filmové kultury v České republice.
Post-materialistické hodnotové orientace a její difúze ve světě a mezi státy Evropské unie
Sekerová, Simona ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Hanzlík, Jan (oponent)
Práce představuje Inglehartovu teorii rozšíření postmaterialistických hodnot v kontextu dalších teorií, ze kterých Inglehart vycházel, jako např. Maslowovy teorie hierarchie lidských potřeb nebo Kuhnovy teorie vědeckých revolucí. Dále práce rozebírá názory, které se s Inglehartem snažily v různých bodech polemizovat, konkrétně Fukuyamovy a Huntingtonovy odlišné pohledy na vztah mezi unikátním kulturním prostředím a abstraktními univerzálními procesy, které s sebou přináší přechod k postmaterialistickým hodnotám v každé společnosti. Ve své poslední části práce představí základní metodologii pro měření rozšíření postmaterialistického přemýšlení ve společnosti a představí statistická data sledovaná v několika desítkách evropských států již od osmdesátých let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Hanzlík, Jakub
7 Hanzlík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.