Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Incidence zranění u vrcholových hráčů badmintonu v závislosti na fyzioterapii a kompenzačních programech
Havlová, Lucie ; Satrapová, Lenka (vedoucí práce) ; Maršáková, Kateřina (oponent)
Název: Incidence zranění u vrcholových hráčů badmintonu v závislosti na fyzioterapii a kompenzačních programech Cíle: Hlavním cílem práce je zhodnotit, jaká jsou nejčastější zranění u hráčů badmintonu účastnících se české extraligy a první ligy v sezóně 2017/2018. Kromě toho je cílem zjistit, zdali fyzioterapie a kompenzační programy mají vliv na snížení incidence těchto zranění. Dále pak, zda se badmintonisté věnují kompenzačním programům a využívají možnosti fyzioterapie. Metody: Pro zjištění nejčastějších úrazů u vrcholových hráčů badmintonu jsme použili nestandardizovanou anketu. Výzkum měl charakter korelačně - predilektivní studie, která zkoumala vztah mezi incidencí zranění v badmintonu v závislosti na fyzioterapii a provádění kompenzačních programů. Výsledky: U českých hráčů badmintonu se nejčastěji vyskytují úrazy v oblasti hlezenního (47%), kolenního (34%) a ramenního kloubu (22%). Výsledky ukázaly, že fyzioterapie a kompenzační programy mají pozitivní vliv na snížení incidence zranění. Celkem 25% hráčů spolupracujících s fyzioterapeutem od dětství nebylo nikdy zraněno. 68% hráčů, kteří začali s fyzioterapeutem spolupracovat kvůli následkům zranění, už nebylo opakovaně zraněno. Hráči nespolupracující s fyzioterapeutem trpí více recidivami zranění (77%). Z hráčů provádějících pravidelně...
Využití senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem na transplantačním oddělení
Havlová, Lucie ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Hálková, Jindřiška (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Lucie Havlová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem na transplantačním oddělení Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá využitím metody senzomotorické stimulace u pacientů s mnohočetným myelomem, kteří jsou hospitalizováni na transplantačním oddělení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizováno onemocnění mnohočetný myelom, jeho etiologie, příznaky a léčba. Práce se dále zaměřuje na průběh autologní transplantace a hospitalizaci pacienta na transplantační jednotce. Dále pojednává o vlivu pohybové aktivity na lidské tělo a o důsledcích z inaktivity. V teoretické části je také vysvětlena metoda senzomotorické stimulace, její podstata, koncepce a metodický postup. Praktická část se zaměřuje na využití senzomotorické stimulace u dvou pacientů s mnohočetným myelomem na transplantační jednotce. Je zpracována pomocí dvou kazuistik. Cílem bakalářské práce je zjistit vliv senzomotorické stimulace na fyzický stav pacientů po autologní transplantaci a vhodnost jejího začlenění do rehabilitačního programu transplantační jednotky. Klíčová slova: mnohočetný myelom, autologní transplantace, transplantační oddělení,...
NÁVRH SYSTÉMU INFORMACÍ PRO CHOVATELE TEPLOKREVNÝCH KONÍ
HAVLOVÁ, Lucie
chovatelskými organizacemi u teplokrevných plemen koní v České republice využívaných pro sportovní účely a zároveň podobný přehled o rozsahu a kvalitě informací poskytovaných chovatelské veřejnosti v okolních evropských státech a zpracovat návrh systému, který by chovatelům teplokrevných sportovních koní poskytl potřebné informace pro efektivní šlechtitelskou práci. V České republice je uplatňován systém shromažďování informací o populaci koní. Je však nutné jejich vyhodnocování a zveřejňování ve formě srozumitelné pro chovatele. Jako podklad pro vypracování tabulkových přehledů o počtu chovaných teplokrevných koní v České republice byly použity údaje, uvedené na webových stránkách Ústřední evidence koní a údaje z ročenek a webových stránek jednotlivých chovatelských svazů. Údaje byly zjišťovány za období 2006 - 2013. V práci jsou zpracovány údaje o počtech a stavech chovných koní českého teplokrevníka, slovenského teplokrevníka, moravského teplokrevníka, koní Kinských a českého trakéna. Je uveden návrh systému uspořádání a způsob zveřejňování informací pro chovatele teplokrevných koní a frekvence zveřejňování výsledků je doporučována v intervalu jednoho roku. Jako modelový hřebec byl vybrán holandský teplokrevník Great Pleasure a bylo vytvořeno informační portfolio tohoto hřebce. Systém zveřejňovaných informací zahrnuje identifikaci koně, informace o původu, hodnocení exteriéru, výsledcích vlastní výkonnosti, porovnání znaků a vlastností potomstva s průměrem populace a odhad plemenné hodnoty pro exteriér a výkonnost. Významným bodem je zveřejnění výsledku počtu narozených a hodnocených potomků. Navržený systém by měl umožnit zlepšení současného šlechtění a poskytnout chovatelům objektivní informace pro jejich chovatelská rozhodnutí.
VLIV DOVOZU ZAHRANIČNÍCH HŘEBCŮ NA KVALITU CHOVU ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA
HAVLOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat přehled o využití zahraničních hřebců a dále zjistit jejich vliv ve šlechtění českého teplokrevníka. Zároveň bylo sledováno zastoupení hřebců plemene český teplokrevník a jejich uplatnění v chovu. Parametrem hodnocení byly výsledky skokových soutěží. Podkladovým materiálem pro zpracování bakalářské práce byly údaje získané z Přehledů o sportovních koních . Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH (S) ve skokových soutěžích v  letech 2000-2010. Z výsledků vyplynulo, že nejvýznamnějšími plemeny v chovu českého teplokrevníka jsou anglický plnokrevník, holštýnský kůň, hannoverský kůň a trakénský kůň. V současné době se zvyšuje využití holštýnského a hannoverského koně. Český teplokrevník se z všestranného koně stává plemenem převážně využívaným ve sportu, a proto roste snaha chovatelů zvýšit jeho sportovní výkonnost importem chovného materiálu sportovních plemen.

Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLOVÁ, Lenka
3 Havlová, Laura
6 Havlová, Lenka
9 Havlová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.