Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv monotónní činnosti na vybrané fyziologické funkce operátorů lesnických harvestorů
Hájek, Miroslav
Charakteristickým rysem dnešního člověka je schopnost vyrábět komplexní nástroje a následně je používat k ovlivňování svého okolí ve svůj vlastní prospěch. Člověk tedy neustále svojí činností ovlivňuje okolní svět a energie, kterou při tom ze sebe vydává, se mu dříve nebo později vrací, jen jinou formou. A jsou to právě velmi často negativní vlivy ovlivňující jeho duševní i zdravotní stav, který se odvíjí od správně fungující nebo postupně zhoršující se lidské fyziologie. V této bakalářské práci se proto nebudeme zabývat jen vybranými fyziologickými funkcemi, bez kterých bychom při jejichž správném chodu dlouho nepřežili, ale také tím, jaký vliv má na tyto funkce monotonie, která je častým problémem mnoha dnešních profesí. V tomto případě půjde konkrétně o post operátora lesnického harvestoru.
Anténa pro chytré hodinky
Hájek, Miroslav ; Láčík, Jaroslav (oponent) ; Cupal, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit anténu pro chytré hodinky, která bude pracovat ve dvou kmitočtových pásmech. Jsou to pásma GSM (1,8GHz) a ISM (2,4 GHz). Tato anténa musí být schopna pracovat při umístění na elastickém materiálu, který se využívá jako pásek pro chytré hodinky. V práci jsou rozebrány jednotlivé možnosti antén a jejich vhodnost pro dané využití. Dále je zde vytvoření modelu antény v programu CST microwave studio, ve kterém proběhly veškeré simulace. Anténa je také simulována na modelech lidské ruky, které mají různé rozměry a poměry tkání.
Modulation of human telomerase activity by nucleoside and nucleotide analogues
Hájek, Miroslav ; Votruba, Ivan (vedoucí práce) ; Fajkus, Jiří (oponent) ; Hejnar, Jiří (oponent)
CONCLUSIONS Considering human telomerase as a promising target of anti-cancer therapy, the thesis deals with the study of inhibitory potency of selected ANP diphosphates towards telomerase, and the capability of nucleoside-type DNA methylation inhibitors to inhibit hTERT expression, knowing that hTERT expression closely correlates with telomerase activity in vitro and in vivo. The results can be summarized as follows: All the purine ANP diphosphates except for (S)-PMPApp and 6-Me2PMEDAPpp show dose- dependent inhibition of human telomerase in cell-free assay, the adenine derivatives are less effective inhibitors than the guanine derivatives. The only two pyrimidine ANP diphosphates tested (PMECpp and PMETpp) do not show any significant inhibitory potency towards telomerase. Activity of tested ANPs on telomerase is limited to their diphosphates (ANPpp) only. (R)-enantiomers are more inhibitory compared to (S)-enantiomers. This indicates that absolute configuration plays an important role in the telomerase inhibition and that the enzyme distinguishes between the (R)- and (S)-enantiomers. PMEGpp is the most potent human telomerase inhibitor among all ANPs studied with the IC50 value of 12.7 ± 0.5 mol.l-1 at 125 M dNTPs. Its inhibitory potency towards telomerase is comparable to that of ddGTP (IC50...
Antiproliferative, antioxidant and anti-inflammatory activity of quinones, terpenoids and their derivatives
Přibylová, Marie ; Vaněk, Tomáš (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Přírodní látky hrají v medicíně důležitou roli. Jsou zdrojem nových léčiv nebo slouží jako inspirace pro jejich vývoj. Tato práce se zabývá přípravou derivátů a studiem biologických aktivit dvou skupin přírodních látek, chinonů a terpenoidů. Terpenoidy jsou rostlinné sekundární metabolity, které jsou známé pro antimikrobiální, protizánětlivou a protinádorovou aktivitu. Zaměřili jsme se na dva zástupce, paklitaxel a karvakrol. Byly připraveny konjugáty paklitaxelu s analogy hormonu GnRH, potenciálně vhodné pro cílené směrování cytostatika do nádorových buněk. Jejich antiproliferativní účinek in vitro byl vyhodnocen na nádorové buněčné linii MCF-7 a cytotoxicita v potkanních hepatocytech. U karvakrolu a jeho derivátu byla testována protizánětlivá aktivita in vitro jako schopnost těchto látek inhibovat syntézu prostaglandinu E2 cyklooxygenázovou cestou. Chinony, které byly dalším cílem disertační práce, jsou známé pro podobné biologické účinky jako terpenoidy. Thymochinon, juglon a jejich deriváty byly testovány in vitro jako inhibitory cyklooxygenáz a 5-lipoxygenázy. Byly připraveny deriváty juglonu, které pomohly objasnit vztah mezi protizánětlivou aktivitou in vitro a strukturou této látky. U thymochinonu a jeho derivátů byla sledována antioxidační kapacita DPPH a ORAC testem, jako schopnost těchto látek...
The role of microRNAs in chronic lymphocytic leukemia
Moravec, Martin ; Macůrková, Marie (oponent) ; Hájek, Miroslav (vedoucí práce)
1 Abstrakt MikroRNA (miR, miRNA) je nově objevená skupina molekul (19-25 nukleotidů dlouhých), které regulují genovou expresi na post-transkripční úrovni buď zablokováním translace cílové mRNA, nebo degradací mRNA. Jako jedna ze součástí z mechanismu umlčování genů, miRNA se zapojují do buněčných procesů, jako například do procesu apoptózy, dělení a vývoje buněk a obrany proti virům. miRNA se v poslední době studují ve spojení k nemocem. Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je jednou z nejběžnějších leukémií v západních zemích, která postihuje především starší lidi. V mojí práci se zaměřuji na vysvětlení funkce miRNA molekul a jejich vztah k chronické lymfocytární leukémii. Popisuji získáné poznatky o miRNA-15, miRNA-16, miRNA-143, miRNA-145 a miRNA-155 ve spojení k tomuto onemocnění. Na základě současných vědeckých článků diskutuji také potenciální roli miRNA-326 v CLL patogenezi.
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Nencková, Lucie ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
Lara Cervantes, René Fernando ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent) ; Hájek, Miroslav (oponent)
The thesis studies the case of water quality in Mexico as a crucial factor to prevent water scarcity. This is an important issue for Mexico since more than half of its territory is arid or semi-arid; moreover, the most productive regions are located in areas with significant water resources stress. In this regard, the current situation of water scarcity is studied from the changes in water management derived from the evolution of institutions in the country. The institutional changes were analyzed mostly in the transition from a centralized water supply and sanitation services with strong state intervention to the decentralization of such services that were transferred to municipalities. Decentralization was addressed by analyzing the performance of water supply and sanitation services in urban areas that are expected to continue growing in the near future. The literature shows that the decentralization process has been partial and has not improved as expected the performance of water supply and sanitation services, moreover, due to political reasons, limited human and financial resources it introduced more challenges to the accomplishment of sustainable water management. More importantly, the federal government is still the main agent for the development of the water sector in Mexico. The next part of the analysis consist of a quantitative and qualitative evaluation regarding water quality for the three most productive Hydrological-Administrative Regions (HARs) of Mexico in the period of 2003-2013. The HARs chosen are the HAR VI Río Bravo, HAR VIII Lerma Santiago Pacific and HAR XIII Waters of the Valley of Mexico which are very similar in terms GDP share and water stress degree. Through OLS regression models for each HAR the impacts of demographic, economic, water supply and sanitation services aspects were tested to known their effects on water quality. In order to improve the discussion of the results, additional to the comparison with the results of the literature review, three experts were asked to answer a questionnaire about the regressions outcome. The discussion showed different impacts of the independent variables in the dependent variable of each HAR, sometimes leading to unexpected results. The main conclusions of the thesis relate to the improvement of decentralization of water and sanitation services, to the need to improve data for future analyses and pay more attention to water quality issues. In this regard, decentralization requires to consider contextual differences in order to seize its advantages to improve the performances of water supply and sanitation services, moreover, at the operative level water management decisions must be taken without political interests involved. The statistical analyses stressed the need to develop more reliable data about water management issues to improve the understanding of factors that could potentially affect water quality. In this regard, the creation of useful statistical indicators to assess the evolution towards sustainability in water management. The considerations for future research must consider more seriously water quality issues. This topic has been often ignored, however, it is crucial for water scarcity abatement.
Analýza organizace ochrany životního prostředí v Praze
Lípa, Jan ; Hájek, Miroslav (vedoucí práce) ; Hrib, Michal (oponent)
Text se zabývá současnou podobu organizace ochrany životního prostředí Hl. m. Prahy na úrovni městských částí, správních obvodů a magistrátu. Posuzuje efektivnost organizačního zajištění a dokládá nejednotnost organizačního uspořádání. Popisuje proces rozhodování. Konstatuje neutěšený stav, jímž se ovšem doposud nikdo nezabýval. Analyzuje možnosti řešení a předkládá varianty optimálního řešení a přístupu spočívajícího v redukci samotných městských částí v rámci reformy veřejné správy, případně v přesunu výkonu státní správy na vyšší úroveň -- tedy správní obvod. Přibližuje také celou řadu dalších souvisejících otázek jako je například administrativní vytíženost pracovníků a navrhuje mimo jiné upuštění od zbytných aktivit. Text přímo nehodnotí samotnou ekonomickou efektivitu práce, pro níž by bylo nutno mnohem více dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.