Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Léčba míšního poranění cílená na sekundární poškození
Valášková, Barbora ; Jendelová, Pavla (vedoucí práce) ; Hájek, Milan (oponent) ; Rokyta, Richard (oponent)
1 Abstrakt Traumatické míšní poranění (MP) je závažný stav s často velmi vážnými a trvalými následky. V současné době neexistuje žádná efektivní léčba. Po počátečním mechanickém poranění míchy se spouští kaskáda mnoha sekundárních dějů, které dále rozšiřují a zhoršují poškození. Tato předkládaná dizertační práce se zaměřuje na potenciální terapeutický vliv fotobiomodulace, přírodních protizánětlivých sloučenin epigallocatechin-3-galátu (EGCG), kurkuminu, jejich kombinace a čisté syntetické formy kurkuminu nazvané nanokurkumin na následky experimentálního MP u potkanů. Fotobiomodulace s využitím dvou synchronizovaných vlnových délek 808 a 905 nm vedla k rychlejšímu funkčnímu zotavení po MP, což bylo hodnoceno sérii lokomotorických testů a somatosenzorického plantar testu. Skupina léčená fotobiomodulací si vedla lépe ve všech sledovaných testech. Výsledky histopatologické analýzy ukázaly pozitivní vliv léčby na zachování šedé i bílé hmoty a naše výsledky rovněž naznačují upregulaci prospěšných M2 mikroglií/makrofágů po léčbě, což bylo hodnoceno imunohistochemickou a RT-qPCR analýzou. Výsledky ukazují, že fotobiomodulace je nadějnou neinvazivní metodou pro zlepšení motorických funkcí a ochranu míšní tkáně po MP. EGCG a kurkumin jsou přírodní sloučeniny známé v čínské medicíně již po staletí. Ve druhé části...
Improving the diagnosis of first-episode schizophrenia from magnetic resonance imaging using machine learning
Mikoláš, Pavol ; Hájek, Tomáš (vedoucí práce) ; Syka, Josef (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
Úvod: Včasná diagnóza schizofrenie může omezit negativní dopad neléčené nemoci. Progresivní funkční a strukturální změny byly opakovaně detekovány metodami skupinové statistiky, avšak kvůli nízké senzitivitě a specificitě nenašly v klinické praxi dosud využití. Nové metody analýzy, jako například strojové učení, mají v kombinaci s neurozobrazovacími metodami v psychiatrii diagnostický potenciál. Provedli jsme klasifikaci pacientů s první epizodou schizofrenie a zdravých dobrovolníků založenou na neurozobrazovacích datech a srovnali možnosti jejího klinického využití s přístupy klasické skupinové statistiky. Metody: V prvním kroku jsme provedli analýzu klasického fMRI experimentu v blokovém designu s využitím ''self-agency'' paradigmatu (SA) pomocí klasické skupinové statistiky. Následně jsme klasifikovali pacienty s FES a zdravé dobrovolníky pomocí linear support vector machine (SVM) z dat klidové funkční konektivity (rsFC) a frakční anizotropie (FA) pomocí strojového učení na souborech 63/63 (rsFC) a 77/77 (FA) pacientů/zdravých dobrovolníků, kteří byli jednotlivě matchováni podle věku a pohlaví. Výsledky: U FES jsme detekovali nižší aktivaci během SA prožitku v centrálních mediálních strukturách (CMS). SVM byl schopen rozlišit pacienty od zdravých dobrovolníků s přesností 73.0% (p=0.001) (rsFC) a...
MR zobrazení a MR spektroskopie člověka při fyzické zátěži (MR spektroskopické zobrazování, MR difúzometrie, MR relaxometrie aj.)
Šedivý, Petr ; Hájek, Milan (vedoucí práce) ; Haberlová, Jana (oponent) ; Vymazal, Josef (oponent)
Dizertační práce se věnuje in vivo fosforové (31 P) MR spektroskopii (MRS) a 1 H MR zobrazování (MRI) svalové tkáně spojené s vykonáváním fyzické zátěže. Teoretická část dizertační práce popisuje zejména fosforovou spektroskopii jak z pohledu metodiky měření, tak z pohledu klinického využití fosforové MR spektroskopie ve spojitosti s výzkumem metabolických změn probíhajících ve svalové tkáni při diabetu, srdečním selhání a při ischemické chorobě dolních končetin (ICHDK). Výsledky dizertační práce lze rozdělit na metodické a na klinické. Metodické výsledky zahrnují technické úpravy experimentálního vybavení, vývoj softwaru a experimentální poznatky o reprodukovatelnosti zátěžové 31 P MRS. 1 H MR zobrazování v kombinaci se zátěží je v dizertační práci užito k posouzení zapojení jednotlivých svalů lýtka do vykonaného pohybu na chodidlovém MR kompatibilním ergometru. První část klinických výsledků dizertační práce popisuje metabolické změny při diabetu a při kritické ischemii. U kritické ischemie je také hodnocen efekt léčby angioplastikou, nebo transplantací mezenchymálních kmenových buněk. Druhá část klinických výsledků se zabývá porovnáním metabolismu pacientů se srdečním selháním, jež je komplikováno sideropenií. U těchto pacientů byl zkoumán efekt experimentální léčby karboxymaltózou železa.
Comparison of Microwave and Direct Burner Heating During In-Situ Pilot Scale Remediation on the Area of Machinery Company.
Mašín, P. ; Maštalka, J. ; Sobek, Jiří ; Hájek, Milan
On the area of machinery company was performed the pilot scale testing of microwave and classical heating unsaturated zone of soil heavily contaminated with nonpolar hydrocarbons, especially cutting oils. Heating was conducted to a depth of 2.5 m due to the high groundwater table depth -2,8 m. Conventional heating was represented by a direct flame burner placed on the top of application borehole. Hot exhaust gas was introduced into another borehole, where was utilized remainder of energy. There was used diesel burner with an power 16 kW.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza významu funkčně zobrazovacích metod v diagnostice fokální farmakorezistentní epilepsie
Kudr, Martin ; Kršek, Pavel (vedoucí práce) ; Brázdil, Milan (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
S prevalencí 0.5 - 1 % patří epilepsie k nejčastějším neurologickým onemocněním. U nemalé části zejména dětských pacientů s nezvladatelnými ložiskovými záchvaty je příčinou onemocnění lokalizovaná porucha vývoje mozkové kůry - tzv. fokální kortikální dysplázie (FCD). Pro tyto pacienty je často jedinou nadějí na plnohodnotný život neurochirurgický (epileptochirurgický) výkon, jehož cílem je odstranění tzv. epileptogenní zóny (EZ), tzn. mozkové tkáně "nezbytné" pro vznik epileptických záchvatů. V současné době neexistuje exkluzivní diagnostický test, který by dokázal EZ spolehlivě určit a hypotéza o její lokalizaci vzniká jako průsečík nepřímých informací mnoha diagnostických postupů. Velký význam v této diagnostice mají neurozobrazovací metody, zejména magnetická rezonance (MRI), ovšem velmi důležité jsou rovněž tzv. funkčně zobrazovací metody, které zobrazují funkční stav vyšetřované tkáně. Cílem této postgraduální práce je analýza významu funkčně zobrazovacích metod (konkrétně SPECT resp. SISCOM a FDG-PET) v předoperační lokalizaci epileptogenní zóny u pacientů s fokální farmakorezistentní epilepsií. V první studii se zabýváme významem iktálního SPECT vyšetření při lokalizaci EZ u dětských pacientů s FCD. Analyzován byl rozsáhlý soubor pacientů z Miami Chlidren's Hospital, Florida a jejich iktálních SPECT...
Podobenství o velké hostině v Lk 14,7-24
Hájek, Milan ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scarano, Angelo (oponent)
The Parable of the Great Banquet in Luke 14:7-24 This bachelor thesis deals with the behavior of Jesus on the banquet while invited by a Pharisee. The Master communicates to present guests rules of right behavior (i.e. an objective look on one's own qualities, selfless assistance to those who are in need etc) that lead to the God's Kingdom. The way to this goal of earthly life is characterized by humility, listening to the Holy Spirit and full surrender into God's arms. God invites to Himself every human being that needs to prepare himself thoroughly by doing works of mercy. The banquet in this parable is compared to the Kingdom of God in which a man will experience the true and never lasting beatitude in contemplating God's face on the hardly describable place where no eye has seen, nor ear heard, what God had prepared for those who love Him.1 The final chapter of the work presents one of several possibilities how to apply the parable on the banquet in pastoral ministry. Keywords Banquet, the Kingdom of God, humility, mercy 1 Cf. 1 Kor 2,9.
Correlation between in vivo quantitative MR parameters in various tissues (MR spectroscopic imaging, MR diffusometry, MR relaxometry)
Wagnerová, Dita ; Hájek, Milan (vedoucí práce) ; Krššák, Martin (oponent) ; Mechl, Marek (oponent)
Koregistrace MR spektroskopických (SI), difúzních (DTI) a relaxačních obrazů a jejich následné korelace založené na kvantitativním zpracování obrazu bod po bodu mají potenciál rozlišit patologické stavy a zdravou tkáň, a pomoci tak stanovit rozsah patologie. Použití této metody v klinické praxi bylo vyzkoušeno u pacientů s tumorem mozku a s temporální epilepsií (TLE). 30 pacientů s nově diagnostikovanou lézí, 22 pacientů s léčeným tumorem (diagnóza stanovena na základě histologie či radiologickým sledováním), 20 pacientů s TLE a 59 zdravých dobrovolníků bylo vyšetřeno v magnetickém poli 3T. Vyšetřovací protokol obsahoval T2-vážené MR obrazy, SI, DTI a T2 relaxometrii. Korelace byly analyzovány programem CORIMA umožňující automatickou identifikaci oblasti zdravé tkáně dle kontrolních dat. Mozkové léze: Specifické tvary korelací metabolitů, MD a T2 relaxačních časů (T2) byly nalezeny pro danou lokalizaci léze i pro daný typ tumoru. Tyto korelace vznikají v důsledku zastoupení různých typů tkání ve zkoumané oblasti. Korelační grafy rekurentních tumorů vykazovaly charakteristiku stejnou jako u tumorů neléčených, ale se změněnými hodnotami parametrů vlivem terapie. Metabolické hodnoty nekorelovaly s MD nebo T2 v případě radiační nekrózy. TLE: V hipokampu v předozadním směru se MR parametry měnily...
Měření, sledování a vyhodnocení nových neurofyziologických indikátorů u vybraných psychiatrických onemocnění
Šóš, Peter ; Höschl, Cyril (vedoucí práce) ; Libiger, Jan (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
Souhrn Ke vzrůstajícímu počtu nových poznatků v neuropsychiatrickém výzkumu do značné míry přispívá využití nových metod kvantitativní elektroencefalografie (QEEG). Ve srovnání s jinými zobrazovacími metodami mají metody QEEG vysoké časovém rozlišení a nejsou invazivní ani finančně nákladné. Úvod teoretické části předkládané práce je věnován principům a metodice QEEG, především EEG koherencím, QEEG kordancím a elektromagnetické mozkové tomografii s nízkým rozlišením (LORETA). Další kapitola obsahuje základní informace o panické a depresivní poruše a s nimi spojenými nálezy funkčně zobrazovacích studií. Samostatný oddíl je věnován problematice predikce antidepresivní odpovědi. Vlastní empirická část práce je tvořena souborem pěti původních publikací (Bareš et al., 2010; Kopeček et al., 2008; Kopřivová, Šóš, & Praško, 2009; Šóš, Brunovský, Horáček, Bareš, & Kopeček, 2008; Šóš et al., 2013) s uplatněním QEEG metod v populaci psychiatrických pacientů. Studie 1, sleduje lokalizaci zdrojů EEG pomocí elektromagnetické mozkové tomografie s nízkým rozlišením (LORETA) u pacientů s panickou poruchou ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Pacienti s panickou poruchou vykazovali vyšší aktivitu ve frekvenčním pásmu beta (12,5 - 21,5 Hz) v laterální prefrontální kůře s výraznou pravostrannou převahou. Studie 2 je...
Application of Diffusion Tensor Imaging to Brain Gray and White Marker
Rulseh, Aaron Michael ; Vymazal, Josef (vedoucí práce) ; Hluštík, Petr (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
Aplikace zobrazení difuzního tenzoru na mozkovou šedou a bílou hmotu A V předložené práci zkoumáme použití zobrazení difuzního tenzoru (DTI) v mozkové šedé a bílé hmotě. K zhodnocení efektu superparamagnetického či antiferomagnetického železa na DTI kontrast v šedé hmotě jsme vytvořili in vitro model sestávající se z fantomu, vyplněného agarovým gelem s feritinem. Naše výsledky jsme poté zhodnotili na zdravých dobrovolnících ( - let věku), a to v oblasti bazálních ganglií. Dále jsme zkoumali aplikace DTI u amyotro cké laterální sklerózy (ALS) a mnohočetné systémové atro e (MSA), neurodegenerativních chorob, postihujících šedou i bílou hmotu mozkovou. V ALS studii pacientů a zdravých dobrovolníků srovnatelných pohlavím i věkem bylo vyšetřeno, zatímco u MSA bylo zahrnuto pacientů s diagnózou pravědpodobné MSA ( s MSA-P a s MSA-C) spolu s zdravými dobrovolníky, srovnatelnými pohlavím a věkem. Zjistili jsme, že železo vázané ve ferritnu signi kantně ovlivňuje skalární veličiny DTI v šedé hmotě mozkové. Tento poznatek má důležitý význam pro DTI studie, zaměřené na oblasti šedé hmoty, a to zvláště u adolescentů a u osob trpícími nemocemi se změnami ukládání železa, jako například Huntingtonova choroba či MSA. U ALS jsme nalezli změněnou difuzi v oblasti corona radiata a těla corporis callosi, a to spolu se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.