Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Produkce a udržování autenticity jako subkulturního kapitálu: případ české Freetekno subkultury
Frantál, Daniel ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Špaček, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou problému produkce a udržování autenticity jako subkulturního kapitálu. Na případu poklesu zájmu o participaci na české freetekno scéně ukazuje, jakým způsobem analyticky nahlížet problematiku autenticity a subkulturního kapitálu. Výzkum je metodologicky postaven na kombinaci hloubkových výzkumných rozhovorů a zúčastněného terénního pozorování. Primární data jsou poté doplněna o analýzu sekundárních dat v podobě mediálních článků, letáků a sociálních sítí. Hlavním argumentem této diplomové práce je, že autenticita má kromě distinktivní dimenze i dimenzi substantivní. Autenticita nepředstavuje pouze distinktivní prvek vnitřně či navenek rozdělující subkulturu, ale je i tím, co subkultuře dává obsah, význam a smysl pro stávající i nové členy. Autenticita je nejen zdrojem užívaným při soutěži o status, ale je i zdrojem obsahu subkultury a požitku spojeného s participaci v ní. Tato diplomová práce skrze vysvětlení úpadku zájmu o českou freetekno scénu dochází k závěru, že při výzkumu subkultur je třeba formalistickou perspektivu subkulturního kapitálu a autenticity jako nástrojů distinkce rozšířit o pojetí těchto také jako aspektů vytvářející obsah a význam subkultury. Navrhuje tedy dvoudimenzionální konceptualizaci subkulturního kapitálu skládající se z...
Solidarity Academies in Turkey: An analysis of academic activism, parrhesia, and commoning practices
Demirkır, Öykü ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Císař, Ondřej (oponent)
Výzkum se snaží interpretovat akademický aktivismus "Akademiků pro mír" v Turecku. Tvrdí, že vznik "Akademiků pro mír" je reakcí na vzájemné propojení neoliberální a autoritářské ideologie. Autorka se domnívá, že "Akademici pro mír" budují sítě solidarity založené na kritice a praktikách mluvení pravdy. Solidární (alternativní) akademie v Turecku jsou počátkem této angažovanosti v solidaritě, přizpůsobení se, aktivistické pravdě a parrhesii a objevují se jako jevy, které s sebou nesou prefigurativně-institucionální praktiky. Diplomová práce přichází s myšlenkou, že Solidární akademie lze hodnotit jako "hraniční linii", která kultivuje naše chápání "obecných statků" a "praktik sdílení".
Zkušenost neplodnosti: retrospektivní biografická rekonstrukce nyní plodných žen
Ulrichová, Eva ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Spalová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se prostřednictvím retrospektivních biografických rozhovorů se třemi nyní plodnými ženami zabývá tím, jak vypravěčky zpětně konstruují svou identitu v průběhu prožívání zkušenosti primární neplodnosti, její diagnostiky a případné léčby. V práci dále zjišťuji, jak proměnu identity neplodné ženy ovlivňuje vstup lékařských a sociálních institucí. Diplomová práce vychází z konceptu teorie Ervinga Goffmana o pacientech v totálních institucích: teorie podporuje tvrzení, že totální (lékařské) instituce deformují původní identitu pacienta a následně konstruují identitu novou. Hlavním zjištěním této práce je identifikace čtyř různých období proměny identit v průběhu prožívání zkušenosti neplodnosti: identita implicitně plodné ženy a potenciální matky, popření identit a proces přijímání nové identity, identita neplodné ženy a pacientky, a mateřská identita. Proměny identity probíhají na základě fáze diagnostiky neplodnosti, proto výzkum zvažuje čtyři různá období: pre-diagnostické, diagnostické, post-diagnostické a kontra-diagnostické. Výzkum dále zjistil, že na rozdíl od teorie Goffmana, na konstruování identity neplodných žen během diagnostiky a léčby neplodnosti nemají vliv pouze lékařské instituce, ale i síla vlastní identity potenciální matky.
Parenting v kontextu kulturních nerovností: Jak rodiče legitimizují svá rozhodnutí ve výchově dětí
Šulcová, Zuzana ; Frantová, Veronika (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
V této práci se v kontextu studia kulturních aspektů sociálních nerovností zaměřuji na středostavovské rodiče a způsoby, jak legitimizují a hodnotí svůj styl výchovy. Dále popisuji, jak vybírají a hodnotí různé instituce, ve kterých se jejich děti pohybují, jak se vyjadřují o "těch druhých", tedy o rodičích s odlišnými hodnotami, a nakolik se v jejich výpovědích odráží prvky concerted cultivation - výchovného stylu, který je velmi úzce spojen právě se středostavovským ideálem rodičovství. Tento převládající výchovný styl na rodiče vyvíjí tlak a způsobuje symbolický boj o uznání a o pozici v kulturním prostoru. Ve své práci popisuji, vůči komu se informátorky vymezují, jaké výchovné postupy schvalují, jaké jsou jejich hlavní hodnoty a s jakými problémy se potýkají. Také identifikuji čtyři hlavní aspekty, ve kterých se moje informátorky rozcházejí s konceptem concerted cultivation: důraz na budování přátelství, důraz na rovnováhu mezi organizovanou aktivitou a časem na odpočinek, důraz na nevyčnívání z davu a schvalování některých aspektů direktivní výchovy jako jsou tresty, příkazy a zákazy.
Sdílená ekonomika v kontextu postmateriálních hodnot: případ segmentu ubytování v Praze
Svobodová, Tereza ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá úspěchem sdílené ekonomiky v segmentu ubytování v Praze. Východiskem jsou teorie chápající rozmach sdílené ekonomiky jako produkt vývoje sociálního a hodnotového, nikoliv pouze technologického. S využitím tzv. velkých dat v podobě všech volně dostupných recenzí sdíleného ubytování přes Airbnb a tradičního ubytování přes Booking za poslední dva roky jsou komparovány zkušenosti jejich uživatelů z hlediska uspokojení potřeb, potažmo naplnění hodnot. Ke zpracování jsou užity techniky pro dolování z textů, a sice strukturní modelování témat a analýza sentimentu. Hlavním zjištěním je, že v Praze modely sdíleného ubytování uspokojují společensky rostoucí potřebu naplňovat postmateriální hodnoty na trhu mnohem lépe než modely tradičního ubytování (hotely, hostely, penziony). Uživatelé Airbnb při popisu svých zkušeností mnohem častěji reflektují hodnoty sociální a emoční, i přestože ve většině sdílených ubytování v Praze nedochází ke sdílení fyzickému. Práce tak přináší v českém kontextu unikátní perspektivu na fenomén Airbnb a přispívá k diskusi nad tím, proč podíl sdílené ekonomiky na trhu s ubytováním v Praze roste, zatímco tradiční modely spíše stagnují.
Securing cities: 'Urban resilience' as a technology of government
Svitková, Katarína ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent) ; Chandler, David (oponent)
Svitková, K. 2019. Securing cities: Urban resilience as a technology of government, 282 pp. Doktorská práce (PhD) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií. Vedoucí práce: doc. PhDr. PNDr. Nikola Hynek, M. A., PgDip Res, PhD Abstrakt Z "resilience" se stal politický a praktický termín užíván v souvislosti se zabezpečováním a rozvojem měst a městského obyvatelstva. Tato studie diskutuje užití tohoto konceptu v kontextu vládnutí a subjektivity. Konkrétně, reflektujíc její empirické zaměření, pokládá kritické otázky o konstrukci a podpoře "městských resilientních subjektů" a zkoumá proces internalizace resilience jako techniky sebe-vládnutí, aplikován občany pro své vlastní dobro. Cílem je problematizace resilience jako univerzálního nástroje vládnutí městům a jejich obyvatelům, a to za každodenních i extrémních okolností. Studie překračuje tradiční kritiku neoliberalismu a pokládá otázky o vlivu resilience ve smyslu performativního vládnutí, zkoumajíc disciplinární a biopolitickou podstatu tohoto procesu. Klíčová slova resilience, vládnutí, městský, města, moc, biopolitika
On the Relationship Between Metaphor and Technology: a Comparative Study on Nanotechnology
Kotlík, Pavel ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Vincent, Bernadette Bensaude (oponent) ; Konrad, Kornelia (oponent)
Na přelomu tisíciletí dochází ve většině vyspělých zemí k intenzivnímu vývoji nanotechnologií, tj. technologií, které mají precizně definovanou funkčnost na úrovni nanometrů, a od které se odvíjí podstatné, uskutečněné i očekávané změny v průmyslu i medicíně. Na úrovni Evropské politiky se nanotechnologie stávají součástí nadnárodního principu vládnutí (governance), který je nicméně doprovázen malou obeznámeností veřejnosti s přínosy a riziky. Dochází k postupným, ačkoliv právě z těchto důvodů vždy kontroverzním transformacím, kdy aktéři využívají a jsou vystaveni různým komunikačním strategiím. Disertační práce se zaměřuje na analýzu vztahu mezi nanotechnologií a metaforou na rozhraní vědy, politiky a veřejnosti. Ani metafora, ani nanotechnologie nejsou neutrálním zdrojem, ale obě mají významné souvislosti a dopady na strategické úsilí aktérů, kteří je používají. Studie zkoumá reprezentace nanotechnologií v různých (kulturních) kontextech jejich medializace a také poukazuje na izomorfismus, který existuje mezi metaforickou strukturou a vývojem kontroverzí. Teoretická část se zabývá rolí metafor jako sociálních reprezentací nanotechnologií, které jsou výsledkem mnohoúrovňových překladů mezi "tam a tehdy" (there and then) a "tady a teď" (here and now). Tyto reprezentace a transformace závisí na...
Hipsters and their Identity: Discursive Manifestations of Hipster Culture in VICE magazine
Horáková, Zuzana ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tento výzkum se zabývá tématem fenoménu hipster a jeho diskurzivními projevy v online časopisu VICE. Teoretická část práce předkládá základní diskurzivní rámce, které slouží jako teoretické ukotvení pro praktickou část, která je založena na diskurzivní analýze článků. Samotná analýza je založena na 11 článcích hlavně z části ​Remembering the Hipster​, která byla pro tuto studii vybrána jako nejvhodnější. Cílem práce je prozkoumat hlavní diskurzivní projevy kultury hipster v těchto článcích a zjistit, zda se tyto reprodukované projevy překrývají s identifikovanými kategoriemi z teoretické části, nebo zda se od sebe liší. Hlavním účelem této analýzy je potom zjistit, co to znamená být hipster podle přispěvatelů do magazínu VICE.
Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmanna
Čížková, Anna ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Tremčinský, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá fenomén internetových diskuzí na Facebooku. Výchozím teoretickým rámcem je pro ni koncept zaměřené interakce Ervinga Goffmana a principy teorie fun in games v rámci zaměřené interakce. Cílem práce je odhalit, zda se prvky zábavy vyskytují ve zkoumaném prostředí a to, jakou zde nabývají formu. Výzkumné jednotky byly specifikovány na diskuze na stránkách na Facebooku vybraných zpravodajských webů. Tyto diskuze jsou součástí sekce komentářů pod sdíleným příspěvkem politického článku. 70 výzkumných jednotek bylo podrobeno konverzační analýze. Výsledky analýzy ukazují, že většina ze zkoumaných internetových diskuzí může být uznána za zaměřenou interakci a prvky hry jsou v diskuzích silně přítomny. Konkrétní situace ve virtuálním prostředí se však liší od toho, jak se prvky her projevují ve face-to-face interakci, pro kterou Goffman koncept zaměřené interakce definoval. Tato práce také zkoumá situaci odchodu účastníků diskuze z interakce. Na tomto případě se ukázalo, že ne všechny charakteristiky internetových diskuzí mohou být interpretovány z hlediska teorie fun in games. Některé aspekty interakce ve virtuálním prostředí zůstávají skryty přinejmenším z důvodu zvolené výzkumné metody této práce. To ovšem vytváří prostor pro další výzkumné náměty, které by mohly na tuto práci...
Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussiaregion in Poland and the Sudetes in the Czech Republic
Wladyniak, Ludmila Maria ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Olechnicki, Krzysztof (oponent) ; Oláh, Gábor (oponent)
Collective memory has recently become one of the most explored topics in the social sciences and has led to the emergence of a separate and independent subdiscipline called memory studies. The thesis investigates the awakening of collective memory in two borderlands of Central Europe: the former Sudetes region in the Czech Republic and the southern part of former East Prussia in Poland. The thesis provides an overview of the current theories about collective memory with a focus on the interactional and visual character of the studied phenomenon. In line with this, the thesis presents, discusses, and elaborates on research conducted in the two borderlands in 2016 and 2017. The aim of the research was to study the role and form of collective memory (shared remembrance) in ethnic, cultural, and historical borderlands. The contributions of the thesis are both methodological and theoretical. Firstly, the discussed research revealed that between particularly family-based communicative memory and official, institution-generated cultural memory, there is ritualised communicative memory, maintained through interactions among members of the borderland community (community of memory). Secondly, the thesis contributes to various studies within the interactionist paradigm and proves the usability of Goffman's...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.