Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  začátekpředchozí53 - 62další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hedge funds and emerging markets : exploring the links in the 2007-2009 financial crisis
Kesslerová, Olga ; Raková, Marie (oponent) ; Geršl, Adam (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl poskytnout základní přehled fungování hedgeových fondů, a především se pak zaměřit na hedgeové fondy působící na rozvíjejících se trzích (emerging markets hedge funds). Přes diskuzi možné úlohy těchto institucionálních investorů během měnové krize v Asii v letech 1997-1998 se dostáváme k dokumentaci situace na těchto trzích bezprostředně před a během globální finanční krize v období 2007-2009. Následná empirická (ekonometrická) analýza má za pomoci vybraných indexů ukázat, popř. vyvrátit možnou oboustrannou souvislost mezi aktivitami hedgeových fondů a vývojem cen některých finančních aktiv (konkrétně kurzů měn, cen akcií a dluhopisů) na rozvíjejících se trzích v diskutovaném období. Za tímto účelem je využit model vektorové autoregrese, jehož výsledky jsou dále interpretovány v kontextu Grangerovy kauzality.
Leveraged buyouts in Central and Eastern Europe : relationship lending and its impact on leveraged loan terms
Malatinská, Ingrida ; Novák, Jiří (oponent) ; Geršl, Adam (vedoucí práce)
Tato práce obohacuje existující literaturu ve dvou oblastech. Práce poskytuje komplexní přehled o vývoji dluhového financování LBO transakcí v regionu střední a východní Evropy, popisuje dluhové struktury specifické pro regionální transakce, analyzuje objem a množství LBO transakcí a speciální pozornost je věnována současným trendům na trhu a změnám vyvolaných vlivem finanční krize. Na datech Evropských syndikovaných úvěrů z let 1995 až 2005 autor taktéž analyzuje vliv užšího dlouhodobě trvajícího vztahu mezi private equity firmou a bankou na úrokové sazby úvěrů poskytnutých na financování LBO transakcí. Analýza odhalila, že takovéto úvery nesou vyšší úrokové míry, což podporuje existenci teoretického hold-up konceptu a jeho silnejšího zastoupení v Evropě v porovnání s USA.
Taylor rules and interest rate setting of the Czech National Bank
Hrachovec, Miloš ; Geršl, Adam (oponent) ; Horváth, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rolí takzvaných Taylorových pravidel v rámci velmi obsáhlého procesu určování úrokových měr centrální bankou. Česká národní banka je nejprve definována jakožto instituce určující monetární politiku v České republice a poté jsou rozebrány výhody a nevýhody jednotlivých monetárních politik. Dále jsou projednány různé formy monetárních pravidel a definujeme podmínky optimality těchto pravidel. Následně jsou tyto podmínky zkoumány vzhledem k reakční funkci České národní banky a jejího procesu určování úrokových měr. V poslední části je ukázáno různé využití modifikovaných Taylorových pravidel pro empirický výzkum.
Growth-Enhancing Mechanism in Transition Countries: Cooperative Effect of Foreign Direct Investment and Financial Development
Shilyaeva, Natalia ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent) ; Novák, Jiří (oponent)
Current research examines the interdependence between foreign direct investment (FDI), financial development and economic growth. The relationship between the variables in question is studied with reference to transition economies (28 former centrally planned economies). The period of observation covers the transition from centrally planned to market economies 1989-2007. The relationship is analysed using panel data regression models, factor analysis and cointegration tests. The paper suggests that FDI and financial development exert a complementary effect on economic growth, although the latter appears to be insignificant. At the same time, the research provides evidence that FDI is likely to compensate the underdevelopment of financial sector. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Financial and business cycles in Central, Eastern and Southeastern Europe emerging markets
Kučerová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje vývoj financních a hospodárských cyklu v CESEE regionu pomocí vzorku 23 rozvíjejících se ekonomik v období 1995q1- 2015q4. Naše analýza prinesla 3 hlavní výsledky. Za prvé, zjistili jsme více prípadu financních cyklu než hospodárských cyklu. Financní cykly mereny indexem cen nemovitostí mají tendenci trvat déle ve srovnání s úverovými cykly. Za druhé, výsledky kros srovnávací analýzy detekovali vysokou úroven synchronizace hospodárských a financních cyklu mezi ekonomikami. "Index shody" ukazuje, že ekonomický cyklus a financní cykly jsou spíše proticyklická protože hodnoty indexu jsou nízké ve vetšine ekonomik. Za tretí, regresní analýza zjistila, že indikátory ekonomické aktivity hrají duležitou roli v ovlivnování trvání fáze poklesu u financních cyklech. Pro fázi vzestupu jsou relevantní indikátory financního rozvoje. Kličová slova: finanční cyklus, hospodářský cyklus, CESEE, bod zvratu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dynamic Stress Testing: The Framework for Testing Banking Sector Resilience Used by the Czech National Bank
Geršl, Adam ; Jakubík, Petr ; Konečný, Tomáš ; Seidler, Jakub
Článek popisuje současnou metodiku zátěžových testů využívaných ČNB k testování odolnosti bankovního sektoru. V článku jsou diskutovány makroekonomické scénáře a satelitní modely, které spojují makroekonomický vývoj s hlavními rizikovými parametry a předpoklady, na základě kterých je modelováná rozvaha jednotlivých testovaných institucí. Text popisuje také příklady testů z minulých Zpráv o finanční stabilitě ČNB a zdůrazňuje potřebu konzervativní kalibrace zátěžových testů, aby dopad nepříznivého scénáře na bankovní sektor nebyl podhodnocen.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Explaining the Czech Interbank Market Risk Premium
Geršl, Adam ; Lešanovská, Jitka
Článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic research bulletin (2007, No.1)
Heřmánek, Jaroslav ; Hlaváček, Michal ; Jakubík, Petr ; Geršl, Adam ; Derviz, Alexis ; Podpiera, Jiří ; Šmídková, Kateřina
This issue of the CNB Research Bulletin looks at advances in the area of financial stability. Financial stability issues have attracted the attention of central banks in the last 10 years, mainly due to the rapid development of financial systems, the emergence of new financial products and the increased integration of the financial system across borders. These issues are extremely important for the Czech financial sector as well. One of the most widely used analytical tools for evaluating the stability of the financial sector is stress testing. The first article – by Jaroslav Heřmánek, Petr Jakubík and Michal Hlaváček – describes progress in this area as compared to earlier versions of stress testing. Progress has been made primarily in the areas of modelling credit risk and linking the stress testing to the CNB’s official macroeconomic forecast. The second and third articles – by Adam Geršl and by Alexis Derviz and Jiří Podpiera – are devoted to the issue of cross border-contagion in the Czech Republic. This problem is of great importance for the Czech Republic due to the strong foreign ownership of the Czech banking sector and the increasing crossborder flows of capital. The article by Adam Geršl uses macroeconomic data from BIS and compares the threats of cross-border contagion from other CEECs using a common creditor index. The article by Alexis Derviz and Jiří Podpiera presents the results of a sophisticated microeconomic model of lending contagion within multinational banking groups together with an empirical model of lending contagion using individual bank data from Bankscope.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš
Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Relationship lending in the Czech republic
Geršl, Adam ; Jakubík, Petr
Tato práce prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního registru úvěrů ČNB. Zaměřuje se na otázku, jakým způsobem se firmy financují u domácích bank. Výsledky ukazují, že drtivá většina nefinančních podniků využívá služeb pouze jedné financující banky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   začátekpředchozí53 - 62další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Geršl, Adam
2 Geršl, Adam,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.