Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kriminologické aspekty korupce
Kornfeilová, Karolína ; Kopečný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Diplomová práce s názvem kriminologické aspekty korupce se zabývá zejména rozboru korupce z hlediska kriminologie se zaměřením na trestné činy související s korupcí. To znamená, že společenský problém korupce rozebírá se zaměřením na jeho kriminologické aspekty. Diplomová práce je rozřazena do úvodu, závěru a čtyř přehledných kapitol a každá z nich je zaměřena na určitou úpravu korupce. První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu korupce. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná světová či národní definice korupce, která by obsahovala všechny její znaky nebo pokryla veškeré korupční chování, je nezbytné, aby v této práci bylo vymezení pojmu korupce zpracované z pohledu mezinárodních organizací, zákonodárce v České republice, státních organizací, nevládních organizací nebo odborníků napříč různými obory. K pojmu korupce se navíc vážou i další pojmy jako klientelismus, lobbying, nepotismu a střet zájmů, které úzce s korupcí souvisí a některé z nich bývají často zaměňovány s korupcí, a proto je nezbytné si tyto pojmy taktéž vymezit. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu korupce, a to jak na mezinárodní úrovni, kde ji vymezují převážně velké mezinárodní organizace jako OSN nebo Rada Evropy, ale taktéž nevládní organizace jako Transparency International, tak i národní úrovni. Třetí kapitola obsahuje...
Trestněprávní aspekty korupce
Dvořáková, Tereza ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Trestněprávní aspekty korupce Korupce v současnosti představuje závažný celospolečenský problém, se kterým lze bojovat mimo jiné prostřednictvím trestního práva jako prostředkem ultima ratio. Tato diplomová práce se věnuje problematice korupce z pohledu trestního práva hmotného, a to především úplatkářskými trestnými činy obsaženými ve třetím dílu hlavy X. zvláštní části trestního zákoníku. Úvodní část práce je zaměřena na obecnou problematiku korupce, včetně problematických aspektů definice tohoto pojmu a vymezení různých forem korupční činnosti. Zařazena je taktéž podkapitola zaměřená na snahy o měření korupce a srovnávání korupční situace v mezinárodním měřítku. Těžiště této práce následně leží v rozboru současné právní úpravy skutkových podstat trestných činů úplatkářství, a v pojednání o tom, zda tato úprava umožňuje účinný postih pachatelů úplatkářství, zda působí jako vhodný prostředek k odrazení potenciálních pachatelů, a zda splňuje obecné požadavky jednoznačnosti, přesnosti, srozumitelnosti a určitosti vymezení skutkových podstat trestných činů. Pozornost je věnována klíčovým pojmům vyskytujícím se napříč skutkovými podstatami úplatkářství, jako je pojem úplatek nebo obecný zájem, a výkladovými problémy s nimi spojenými. Následně jsou rozebrány i jednotlivé trestné činy, k čemuž jsou...
Prevence kriminality
Michal, Jakub ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Prevence kriminality - Abstrakt - klíčová slova Abstrakt Tato diplomová práce rekapituluje současný teoretický přehled poznatků z oblasti prevence kriminality. Zaměřuje se přitom na vymezení prevence kriminality jakožto jedné ze dvou složek kontroly kriminality, vůči složce druhé, a sice složce represivní, dále přináší nejrůznější pohledy na vymezení pojmu prevence kriminality, s nimiž se lze setkat v odborné literatuře a následně pojednává o teoretickém členění prevence kriminality, přičemž blíže rozebírá členění z hlediska obsahového a z hlediska úrovní prevence kriminality. Dále se práce zaměřuje pouze na užší spektrum této problematiky, a sice na faktory, s nimiž se prevence kriminality potýká v praxi a jež jí limitují, kdy práce přináší obecné shrnutí jednotlivých kategorií tak, jak jsou formulovány v české a slovenské odborné literatuře, přičemž v krátkosti též zmiňuje poznatky literatury zahraniční. Prevence kriminality jakožto oblast značně rozsáhlá má mnoho podob a podílí se na ní řada subjektů, ať již státních či nestátních. K tomu, aby prevence kriminality mohla být v demokratickém právním státě plně funkční, je zapotřebí, aby byla činěna v souladu s právním řádem, což je ostatně také jedním z teoretických požadavků tohoto kriminologického podoboru, který vyjadřuje princip komplexnosti prevence...
Kriminologické aspekty korupce
Skopalíková, Veronika ; Kopečný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Kriminologické aspekty korupce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na některé vybrané kriminologické aspekty korupce, s cílem je přiblížit z pohledu kriminologie jako vědy, avšak neklade si za cíl nutně přinést praktická řešení pro kontrolu korupce. Nejprve je věnována pozornost kriminologii jakožto vědě, z níž tato práce vychází. Je přiblížen pojem kriminologie jako takový, její předmět i krátká historie. Práce se posléze zaměřuje vzhledem k nejednotnosti v této oblasti na definice a vymezení pojmu korupce, a porovnává jednotlivé definice z literatury i používané různými institucemi. Pozornost je taktéž věnována druhům a typům korupce, od malé korupce, přes velkou až ke "state capture", včetně dalších možných dělení korupce dle různých aspektů. Vzhledem k tomu, že korupce může nabývat ve státě různých forem a stupňů institucionalizace, obsahuje tato práce i varianty a syndromy korupce dle Johnstona. Korupce je závažným společenským jevem, jehož důsledky mohou být dalekosáhlé, avšak ne snadno pozorovatelné, či možná dokonce přehlížené. Taktéž pro pochopení tohoto patologického fenoménu je nutné poznat příčiny korupce ve společnosti, resp. odkud korupce může pramenit a kde se pro ni otevírají příležitosti. Proto je čtvrtá kapitola této práce věnována příčinám a následkům korupce ve společnosti. V rámci...
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Říha, Jan ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Prostřednictvím této diplomové práce se čtenář seznámí s trestem domácího vězení, jeho výkonem a kontrolou a s právními instituty, které jsou s tímto druhem trestu spojeny. Cílem této práce je shrnutí právní úpravy předmětné problematiky, poukázání na její nedostatky a navrhnutí případných změn. První část práce je věnována trestu obecně. Zkoumá jeho podstatu a odpovídá na otázku, čím se liší od jiných právních sankcí. V první části práce je rovněž předestřen účel a systém trestů v rámci českého trestního práva. Alternativním trestům, jejich podstatě a výhodám se věnují ve druhé části diplomové práce. Předmětem této části je také koncept restorativní justice, jeho základní principy a vztah k alternativním trestům. Trest domácího vězení je rozebrán v části třetí. Kromě historie a současné právní úpravy samotného trestu je tato část zaměřena na instituty příbuzné domácímu vězení, tedy případy, kdy domácí vězení není sankcí a nemá tedy charakter trestu de iure. Tato část také pojednává o různých možnostech přeměn trestů, které se týkají trestu domácího vězení. Část čtvrtá přibližuje úkony před a po uložení trestu domácího vězení, které jsou nutné pro zahájení jeho výkonu. Jelikož se Probační a mediační služba v těchto fázích řízení angažuje, je její role v...
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Procházková, Aneta ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda. První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování. Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah,...
Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska)
Býčková, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i právní úpravu, kterou nalezneme v mimotrestních právních předpisech a která se týká zejména vykázání, zákona o sociálních službách a předběžných opatření dle zákona o zvláštních řízení soudních. V úvodních kapitolách je vymezena definice domácího násilí, jeho specifika a jednotlivé druhy, kterými je fyzické násilí, psychické, sociální, sexuální a ekonomické. Následují příčiny domácího násilí spolu s kriminologickým popisem pachatele, oběti a typickými syndromy, které se u oběti domácího násilí mohou projevit. Jelikož je Česká republika signatářem mnoha mezinárodním úmluv, které se domácího násilí dotýkají, zařadila jsem do této práce jejich základní rozbor, přičemž největší důraz je kladen na Istanbulskou úmluvu. Stěžejní částí práce je domácí násilí z pohledu trestního práva hmotného a procesního. Kapitola hmotného práva obsahuje typické trestné činy, které bývají v souvislosti s domácím násilím páchány. Vůbec těmi nejtypičtějšími je týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěření osoby, znásilnění, omezování osobní svobody, nebezpečné pronásledování, nebezpečné...
Možnosti nahrazení vazby
Gantnerová, Anna ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
90 Abstrakt - Možnosti nahrazení vazby Tématem předkládané diplomové práce jsou možnosti nahrazení vazby. Institut vazby je velmi aktuálním tématem, které se dynamicky vyvíjí a které i v dnešní době vzbuzuje kontroverze. Zásluhou tuzemských i mezinárodních soudů se neustále zvyšuje standard ochrany základních lidských práv, a proto i na vazbu je v současnosti pohlíženo jako na krajní zajišťovací opatření, které může být použito pouze v případě, že nelze využít mírnějších prostředků. Cílem diplomové práce je představit tyto prostředky, kterými je možné vazbu nahradit, včetně uvedení jejich problematických aspektů v teorii i praxi, jejich kritického zhodnocení a návrhů de lege ferenda. První část diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou vazby a předpoklady jejího využití. Jedná se o důležitou součást této diplomové práce, neboť náhradní prostředky z institutu vazby přímo vycházejí. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na historický vývoj jednotlivých institutů náhrady vazby. Jedná se spíše o stručný přehled s uvedením nejzásadnějších novel, dle názoru autorky je ovšem pro správné pochopení současné právní úpravy nutné mít povědomí o historických souvislostech vzniku a využívání náhradních opatření za vazbu. Třetí stěžejní část diplomové práce nejdříve obecně představuje možnosti nahrazení vazby...
Vazba jako prostředek ultima ratio
Nekolová, Petra ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Vazba jako prostředek ultima ratio Tato diplomová práce pojednává o institutu vazby jakožto nejzávažnějším z trestně- procesních zajišťovacích institutů, k němuž by se orgány činné v trestním řízení měly uchylovat jen v krajních případech a to při striktním splnění zákonných podmínek. Smyslem této práce je vysvětlit prostřednictvím ústavou garantované osobní svobody a presumpce neviny, kteréžto jsou vazbou nejvíce dotčeny, nezbytnost lpět na jejím využívání jen v situacích, kdy není jiného východiska a nelze účelu trestního řízení dosáhnout jinými mírnějšími opatřeními, tedy aplikovat ji jako opatření ultima ratio. Stěžejní část této práce je pak věnována jednotlivým zákonným požadavkům současné účinné právní úpravy, jež mají zajistit respektování uvedeného přístupu i v praxi. Ve zmíněné části je podrobněji rozebrán postup orgánů rozhodujících o vazbě, které si před učiněním rozhodnutí o ní musí předně zodpovědět otázku, zda-li je trestní stíhání osoby důvodné a zda je dosažen určitý stupeň podezření, že tato trestný čin spáchala. Po jejím vyřešení jest zapotřebí zkoumat existenci konkrétních skutečností odůvodňujících některou(é) z obav taxativně vypočtených v trestním řádu (vazba útěková, koluzní a předstižná) a tyto následně náležitě odůvodnit, čemuž se detailněji věnuje kapitola týkající se...
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Chárová, Adéla ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem v čase, statistickými údaji, zvláštní úpravou trestních opatření obecně prospěšných prací ukládaných mladistvým a problematickými aspekty stávající právní úpravy. Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému tuzemského i zahraničního práva, poskytnout podrobné informace o hmotně-právní a procesně- právní úpravě obsažené v trestním zákoníku, trestním řádu a v dalších podpůrných zákonech, pojednat o jeho problematických aspektech a zprostředkovat mínění veřejnosti, soudů a probačních úředníků. Ve spolupráci s probačním úředníkem Probační a mediační služby a s poskytovateli obecně prospěšných prací jsem shrnula základní problematické aspekty trestu OPP a zamyslela jsem se nad jejich možným řešením, které pak shrnuji v jednotlivých kapitolách. V práci je z hlediska použitých metod použit přístup právně-analytický, právně- komparativní, právně-deskriptivní, metoda dotazování a statistické modely. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V prvních dvou kapitolách se zaobírám pojmoslovím, významem trestu obecně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.