Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kriminologické aspekty korupce
Skopalíková, Veronika ; Kopečný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Kriminologické aspekty korupce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na některé vybrané kriminologické aspekty korupce, s cílem je přiblížit z pohledu kriminologie jako vědy, avšak neklade si za cíl nutně přinést praktická řešení pro kontrolu korupce. Nejprve je věnována pozornost kriminologii jakožto vědě, z níž tato práce vychází. Je přiblížen pojem kriminologie jako takový, její předmět i krátká historie. Práce se posléze zaměřuje vzhledem k nejednotnosti v této oblasti na definice a vymezení pojmu korupce, a porovnává jednotlivé definice z literatury i používané různými institucemi. Pozornost je taktéž věnována druhům a typům korupce, od malé korupce, přes velkou až ke "state capture", včetně dalších možných dělení korupce dle různých aspektů. Vzhledem k tomu, že korupce může nabývat ve státě různých forem a stupňů institucionalizace, obsahuje tato práce i varianty a syndromy korupce dle Johnstona. Korupce je závažným společenským jevem, jehož důsledky mohou být dalekosáhlé, avšak ne snadno pozorovatelné, či možná dokonce přehlížené. Taktéž pro pochopení tohoto patologického fenoménu je nutné poznat příčiny korupce ve společnosti, resp. odkud korupce může pramenit a kde se pro ni otevírají příležitosti. Proto je čtvrtá kapitola této práce věnována příčinám a následkům korupce ve společnosti. V rámci...
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Říha, Jan ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Prostřednictvím této diplomové práce se čtenář seznámí s trestem domácího vězení, jeho výkonem a kontrolou a s právními instituty, které jsou s tímto druhem trestu spojeny. Cílem této práce je shrnutí právní úpravy předmětné problematiky, poukázání na její nedostatky a navrhnutí případných změn. První část práce je věnována trestu obecně. Zkoumá jeho podstatu a odpovídá na otázku, čím se liší od jiných právních sankcí. V první části práce je rovněž předestřen účel a systém trestů v rámci českého trestního práva. Alternativním trestům, jejich podstatě a výhodám se věnují ve druhé části diplomové práce. Předmětem této části je také koncept restorativní justice, jeho základní principy a vztah k alternativním trestům. Trest domácího vězení je rozebrán v části třetí. Kromě historie a současné právní úpravy samotného trestu je tato část zaměřena na instituty příbuzné domácímu vězení, tedy případy, kdy domácí vězení není sankcí a nemá tedy charakter trestu de iure. Tato část také pojednává o různých možnostech přeměn trestů, které se týkají trestu domácího vězení. Část čtvrtá přibližuje úkony před a po uložení trestu domácího vězení, které jsou nutné pro zahájení jeho výkonu. Jelikož se Probační a mediační služba v těchto fázích řízení angažuje, je její role v...
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Procházková, Aneta ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda. První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování. Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah,...
Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska)
Býčková, Michaela ; Vanduchová, Marie (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i právní úpravu, kterou nalezneme v mimotrestních právních předpisech a která se týká zejména vykázání, zákona o sociálních službách a předběžných opatření dle zákona o zvláštních řízení soudních. V úvodních kapitolách je vymezena definice domácího násilí, jeho specifika a jednotlivé druhy, kterými je fyzické násilí, psychické, sociální, sexuální a ekonomické. Následují příčiny domácího násilí spolu s kriminologickým popisem pachatele, oběti a typickými syndromy, které se u oběti domácího násilí mohou projevit. Jelikož je Česká republika signatářem mnoha mezinárodním úmluv, které se domácího násilí dotýkají, zařadila jsem do této práce jejich základní rozbor, přičemž největší důraz je kladen na Istanbulskou úmluvu. Stěžejní částí práce je domácí násilí z pohledu trestního práva hmotného a procesního. Kapitola hmotného práva obsahuje typické trestné činy, které bývají v souvislosti s domácím násilím páchány. Vůbec těmi nejtypičtějšími je týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěření osoby, znásilnění, omezování osobní svobody, nebezpečné pronásledování, nebezpečné...
Možnosti nahrazení vazby
Gantnerová, Anna ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
90 Abstrakt - Možnosti nahrazení vazby Tématem předkládané diplomové práce jsou možnosti nahrazení vazby. Institut vazby je velmi aktuálním tématem, které se dynamicky vyvíjí a které i v dnešní době vzbuzuje kontroverze. Zásluhou tuzemských i mezinárodních soudů se neustále zvyšuje standard ochrany základních lidských práv, a proto i na vazbu je v současnosti pohlíženo jako na krajní zajišťovací opatření, které může být použito pouze v případě, že nelze využít mírnějších prostředků. Cílem diplomové práce je představit tyto prostředky, kterými je možné vazbu nahradit, včetně uvedení jejich problematických aspektů v teorii i praxi, jejich kritického zhodnocení a návrhů de lege ferenda. První část diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou vazby a předpoklady jejího využití. Jedná se o důležitou součást této diplomové práce, neboť náhradní prostředky z institutu vazby přímo vycházejí. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na historický vývoj jednotlivých institutů náhrady vazby. Jedná se spíše o stručný přehled s uvedením nejzásadnějších novel, dle názoru autorky je ovšem pro správné pochopení současné právní úpravy nutné mít povědomí o historických souvislostech vzniku a využívání náhradních opatření za vazbu. Třetí stěžejní část diplomové práce nejdříve obecně představuje možnosti nahrazení vazby...
Vazba jako prostředek ultima ratio
Nekolová, Petra ; Galovcová, Ingrid (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Vazba jako prostředek ultima ratio Tato diplomová práce pojednává o institutu vazby jakožto nejzávažnějším z trestně- procesních zajišťovacích institutů, k němuž by se orgány činné v trestním řízení měly uchylovat jen v krajních případech a to při striktním splnění zákonných podmínek. Smyslem této práce je vysvětlit prostřednictvím ústavou garantované osobní svobody a presumpce neviny, kteréžto jsou vazbou nejvíce dotčeny, nezbytnost lpět na jejím využívání jen v situacích, kdy není jiného východiska a nelze účelu trestního řízení dosáhnout jinými mírnějšími opatřeními, tedy aplikovat ji jako opatření ultima ratio. Stěžejní část této práce je pak věnována jednotlivým zákonným požadavkům současné účinné právní úpravy, jež mají zajistit respektování uvedeného přístupu i v praxi. Ve zmíněné části je podrobněji rozebrán postup orgánů rozhodujících o vazbě, které si před učiněním rozhodnutí o ní musí předně zodpovědět otázku, zda-li je trestní stíhání osoby důvodné a zda je dosažen určitý stupeň podezření, že tato trestný čin spáchala. Po jejím vyřešení jest zapotřebí zkoumat existenci konkrétních skutečností odůvodňujících některou(é) z obav taxativně vypočtených v trestním řádu (vazba útěková, koluzní a předstižná) a tyto následně náležitě odůvodnit, čemuž se detailněji věnuje kapitola týkající se...
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Chárová, Adéla ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem v čase, statistickými údaji, zvláštní úpravou trestních opatření obecně prospěšných prací ukládaných mladistvým a problematickými aspekty stávající právní úpravy. Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému tuzemského i zahraničního práva, poskytnout podrobné informace o hmotně-právní a procesně- právní úpravě obsažené v trestním zákoníku, trestním řádu a v dalších podpůrných zákonech, pojednat o jeho problematických aspektech a zprostředkovat mínění veřejnosti, soudů a probačních úředníků. Ve spolupráci s probačním úředníkem Probační a mediační služby a s poskytovateli obecně prospěšných prací jsem shrnula základní problematické aspekty trestu OPP a zamyslela jsem se nad jejich možným řešením, které pak shrnuji v jednotlivých kapitolách. V práci je z hlediska použitých metod použit přístup právně-analytický, právně- komparativní, právně-deskriptivní, metoda dotazování a statistické modely. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V prvních dvou kapitolách se zaobírám pojmoslovím, významem trestu obecně...
Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle §79a až 79g trestního řádu
Vítková, Petra ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnost a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu Abstrakt v českém jazyce Tato práce pojednává o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a zajištění náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu. Zasazuje předmětnou problematiku do právního řádu České republiky, objasňuje smysl a účel těchto zajišťovacích institutů. Vysvětluje základní užívané pojmy, naznačuje, jak se liší jednotlivé instituty zajištění majetku upravené v trestním řádu. Zdůrazňuje otázku základních lidských práv a s ní spojené vysoké požadavky na proces rozhodování všude tam, kde je do těchto zasahováno. Odpovídá na otázky, co je možné postupem podle § 79a až 79g trestního řádu v trestním řízení zajistit a jakým způsobem, kdo o zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty rozhoduje, včetně rozhodování o stížnostech, upřesňuje, do kdy zajištění trvá. Vysvětluje, co je podstatou zajištění, jaká práva mohou být takovým rozhodnutím omezena a vůči komu lze tímto způsobem v trestním řízení postupovat. Zabývá se možnostmi obrany osoby, jíž byla věc zajištěna. Věnuje se podrobně formálním náležitostem rozhodnutí o zajištění, doručování takového rozhodnutí a vyrozumívání o jeho existenci. Popisuje účinky zajištění, včetně jeho dopadů na jiná než trestní řízení....
Rekognice v trestním řízení
Rešlová, Anna ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou rekognice v trestním řízení, která je upravena v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Práce pohlíží na rekognici jak z pohledu trestního práva, tak i z pohledu kriminalistiky a přináší též vzhled do několika psychologických aspektů tohoto významného procesního úkonu, zejména paměťových stop. Cílem této rigorózní práce je provedení kritické analýzy současného stavu jak z pohledu zákonné úpravy, tak i z pohledu správnosti a efektivity nastavených postupů. To vše za účelem zodpovězení otázky, zda úprava de lege lata vyhovuje požadavkům moderního trestního práva procesního. Rigorózní práce se nejprve věnuje rekognici jako zvláštní formě identifikace včetně problematiky paměťových stop a jejích specifikům. Dále se věnuje nahlížení na rekognici z pohledu trestního práva, kdy se zabývá samotným pojmem rekognice, historickým vývojem procesního úkonu, včetně shrnutí několika teoretických definic, které se v odborné literatuře nejčastěji objevují. V další části práce je blíže rozebrána samotná rekogniční procedura, dle jednotlivých fází rekognice, od procesu přípravy až po samotné znovupoznání včetně dokumentace a následného hodnocení rekognice. Pozornost je věnována zejména dostatečnému poučení subjektů rekognice a způsobu...
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem
Šimánová, Hana ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem Abstrakt Práce reflektuje soudobou judikaturu evropských i tuzemských soudů, která připouští možnost paralelního vedení daňového i trestního řízení o tomtéž skutku téže osoby. Autorka si klade za cíl porovnání obou řízení, analýzu předmětné judikatury a vyhodnocení z ní vyplývajících dopadů na český právní řád z hlediska zásady ne bis in idem. V úvodu je pojednáno o trestním i daňovém řízení a jejich základních rysech a principech, jimiž jsou tato ovládána. Poukázáno je na to, co mají obě řízení společného (důraz je kladen na způsobilost obou řízení podstatnou měrou zasáhnout do základních lidských práv a svobod) i na nejdůležitější odlišnosti mezi nimi (zejména v oblasti dokazování). Následuje kapitola věnovaná daňovým deliktům, a to jak těm, jež jsou upraveny v rovině práva daňového (tzv. delikty proti platební disciplíně a správní pořádkové delikty), tak trestným činům daňovým. Stručně referováno je též o trestním právu daňovém. V dalších částech práce je podán výklad o smyslu, účelu a ukládání trestních sankcí a rovněž charakteristice daňového penále, jehož trestněprávní povaha dovozená judikaturou je pro zkoumanou problematiku stěžejní. Na to navazuje pojednání o samotné maximě ne bis in idem - jejím právním ukotvení, účincích a významu....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.