Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Model realizované stochastické volatility v praxi
Vavruška, Marek ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Tato práce aplikuje model realizované stochastické volatility Koopmana a Schartha (2011) na pět akcií obchodovaných na NYSE. Cílem této práce je zkoumání vlivu zrychlení procesu přípravy dat, vynecháním kroku vyžadujícího kótovaná data. Struktura modelu realizované stochastické volatility pracuje s odhady realizované volatility jako s vychýlenými odhady integrované volatility, což rovněž podporuje toto zjednodušení. Počet chybně zapsaných obchodů se výrazně snížil v posledních několika letech. Citlivost přesnosti jednodenních předpovědí realizované volatility na délku dat je zkoumána pomocí předpovědí konstruovaných na základě různé délky pohyblivých oken. Použití nejdelší časové řady nevede k nejpřesnějším předpovědím modelu, měřených pomocí průměru čtverců odchylek. Bylo potvrzeno dominantní postavení modelu realizované stochastické volatility ve smyslu nejnižšího průměru čtverců odchylek jednodenních předpovědí.
Analýza vztahu makroekonomických ukazatelů a hospodářských výsledků firmy
Scigel, Pavel ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Výkon ekonomiky České republiky je měřen několika makroekonomickými ukazateli, jejichž vývoj je v posledních letech proměnlivý. Na základě obecných ekonomických předpokladů má vývoj ekonomiky dopad na hospodářské výsledky firem. Jejich vývoj v čase je zachycen pomocí ekonomických časových řad, do kterých je promítnut. Jejich prostřednictvím lze zkoumat vlastnosti ve vývoji ekonomiky a také vzájemné vztahy mezi ukazateli. Na tuto problematiku lze aplikovat postupy, kterými je možné vztahy mezi veličinami popsat a vyčíslit. Za účelem vyjádření vlastností jedné časové řady je využíváno stochastické lineární modelování a pro vyčíslení síly vztahu mezi časovými řadami lze použít regresní analýzu a testování Grangerovy kauzality.
Ekonometrická analýza transmisního mechanismu ČR
Plechatá, Zuzana ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat transmisní mechanismus monetární politiky v České republice s využitím ekonometrických postupů. Řízení monetární politiky přísluší České národní bance, která provádí od roku 1998 svou měnovou politiku v režimu tzv. cílování inflace, který se vyznačuje snahou plnit stanovený inflační cíl řízením krátkodobé úrokové sazby centrální banky, tzv. repo sazby. V práci je prokázána závislost dvoutýdenní repo sazby a sazby PRIBOR se splatností 1 měsíc. Pro analýzu transmisního mechanismu jsou použity vektorové autoregresní (VAR) modely, pomocí nichž je zkoumán vztah mezi sazbou PRIBOR 1 měsíc, růstem HDP a mírou inflace. Jako nejvhodnější model je zvolen VAR model se zahrnutím jednoho zpoždění. Vztah mezi veličinami je zkoumán souvisejícími postupy, jako je Grangerova kauzalita, funkce odezvy a kointegrace. Dále je zkoumána vhodnost modelu k tvorbě předpovědí a jsou vytvořeny předpovědi ex ante s horizontem předpovědi jeden rok. V závěru práce je provedena scénářová analýza efektů alternativní monetární politiky.
Simulační analýza dopadů alternativních sazeb DPH.
Lacinová, Věra ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se skládá ze tří kapitol. První dvě kapitoly tvoří teoretickou část práce. První kapitola je věnována teorii hospodářské politiky a rozboru ekonomických ukazatelů. Druhá kapitola se týká ekonometrické teorie, jsou zde popsány modely vektorové autoregrese a ekonometrická teorie prognózování. Ve třetí, praktické, části si kladu za cíl zjistit za pomoci reálných dat české ekonomiky dopady alternativních sazeb DPH na vybrané ukazatele české ekonomiky, těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti a index spotřebitelských cen. Jako nástroj pro zjištění dopadů využívám modely vektorové autoregrese a metodu scénářů.
Analýha a komparace inflace v ČR a SRN
Maxa, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S VAR modely úzce souvisí Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a model korekce chyby. Tyto ekonometrické modely jsou nejprve teoreticky popsány a následně jsou aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad pro ČR a SRN. Konec práce je doplněn o ekonometrickou predikci použitých veličin.
Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů
Průchová, Anna ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Modely dynamické stochastické všeobecné rovnováhy jsou odvozeny z mikroekonomických vztahů a počítají s racionálním očekáváním subjektů při změně hospodářské politiky. Díky tomu jsou odolné vůči Lucasově kritice. DSGE modely jsou nejčastěji spojovány s modelem nové keynesiánské ekonomie. V této práci je představen základní model, který je tvořen dynamickou IS křivkou, Phillipsovou křivkou a pravidlem monetární politiky. Teoreticky je popsána metoda Blancharda a Kahna, která slouží k řešení linearizovaného modelu. Dále je uveden postup dvou metod pro stanovení hodnot parametrů -- kalibrace a bayesovský odhad. Pomocí kalibrace je model přizpůsoben podmínkám české ekonomiky. Porovnáním výsledků numerických experimentů a empirických dat z České republiky je posouzena vhodnost zkoumaného DSGE modelu coby nástroje pro analýzu dopadu monetárního šoku.
Aplikace dynamické produkční funkce
Arzumanov, Robert ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Průmyslová produkce stále patří mezi nejdůležitější a klíčová ekonomická odvětví. Optimalizace a zefektivnění podnikových procesů jsou v konkurenčním prostředí jednou z nejpodstatnějších činností rozvoje ekonomických subjektů. Kvalitní funkční analýza výrobních procesů a správné jejich nastavení se jeví, jako jeden z klíčových faktorů úspěchu výrobního podniku. Proto kvalitní modely a nástroje sloužící k těmto účelům rovněž nabývají na významu. Pomáhají provádět důležité analýzy a lépe pochopit výrobní proces včetně východisek jeho nastavení. Jedním z obecně uznávaných je produkční funkce. V této práci se pozornost zejména věnuje dynamické podobě produkční funkce Cobba-Douglase, která mimo jiné měří také působení nezpředmětněného technického pokroku. Na základě empirické analýzy se ukazuje způsob její použití, výsledky, které může poskytnout a vyvozují se závěry a doporučení pro konkrétní použitý podnik. Diskutuje se také o vypovídací schopnosti a specifikách daného postupu.
Modelování a prognózování inflace.
Nguyen, Tran Anh Tuan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza inflace v České republice za období let 2004-2011 pomocí ekonometrických modelů. Tato práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vymezení inflace, její formy, způsoby měření inflace, pozitivní a negativní efekty inflace, příčiny inflace a cílování inflace. Následně je popsaný jednoduchý historický vývoj Phillipsovy křivky a jejích dalších modifikací. Praktická část obsahuje empirickou analýzu vývoje inflace v ČR za pomocí modelů popsaných v teoretické části, i s pomocí dalších alternativních forem Phillipsovy křivky. V závěru své práce jsou vybrány modely pro predikci míry inflace. Součástí bakalářské práce je realizace všech výpočtů v prostředí MS Excel a statistického softwarového programu SAS.
Analýza vývoje inflace v ČR
Hubálek, Ondřej ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza vývoje inflace v ČR pomocí ekonometrických modelů. V průběhu práce je nejprve popsána inflace, včetně jejich dopadů, nákladů a možnostech měření. Popsán je i vliv České národní banky na vývoj inflace. Jsou charakterizovány i základní ekonometrické modely pro analýzu inflace a modely adaptivních očekávání. Následně je popsána teorie ekonometrické analýzy, se zaměřením na metodu nejmenších čtverců. Vysvětleny jsou i jevy, které ovlivňují negativně významnost odhadnutých modelů. Jedná se konkrétně o heteroskedasticitu, autokorelaci a multikolinearitu. Empirická část obsahuje samotnou analýzu inflace v ČR za pomocí modelů popsaných v teoretické části, i s pomocí dalších modelů, vycházejících z ekonomických předpokladů. Na závěr jsou vybrány modely pro predikci míry inflace.
Simulační předpovědi české ekonomiky
Vejdělková, Dita ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je teoretická a zabývám se zde ekonomickými vztahy mezi makroekonomickými veličinami. Následuje druhá část týkající se ekonometrické teorie prognózování, kde se zabývám různými typy prognóz a prognostickými metodami v dnešní době využívanými. Ve třetí části, která je praktická, si kladu za cíl pokusit se s využitím reálných dat České ekonomiky modelovat co nejlépe vztahy mezi základními makroekonomickými veličinami a na základě získaných modelů provést simulační předpovědi těchto veličin s využitím scénářové analýzy. Řeším zde nejprve volbu MSR a VAR modelu. Následuje odhad jednotlivých modelů a ověřování prognostických schopností jednotlivých modelů pro statickou a dynamickou simulaci. Na závěr vypracuji prognózu makroekonomických veličin za pomocí scénářové analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam: