Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Crime - environment relationship analysis
Formánek, Tomáš ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Podaná, Zuzana (oponent)
Kriminalita súvisiaca s konzumáciou alkoholu predstavuje netriviálny problém. Existuje pluralita prístupov zaoberajúcich sa asociáciou konzumácie alkoholu a kriminálneho správania. Jedným z progresívnych smerov je skúmanie efektov miest s predajom alkoholu na kriminalitu súvisiacu s konzumáciou alkoholu. Napriek tomu, že ide o dobre rozvinutú oblasť skúmania, žiadna štúdia skúmajúca vzťah miest s predajom alkoholu a kriminality v kontextu Českej republiky neexistuje. Táto práca sa zameriava na preskúmanie asociácie miest s predajom alkoholu určených na priamu konzumáciu (podnikov) a kriminality na území Českej republiky. Analytickou jednou práce boli policajné okrsky. Finálny dátový súbor pozostával z 517 policajných okrskov, za ktoré boli získané incidencie rôznych druhov trestných činov, hustoty všetkých a potencionálne problémových miest s predajom alkoholu určených na priamu konzumáciu a doplňujúce charakteristiky sledovaných lokalít. Dáta boli analyzované prostredníctvom lineárnej regresie a geograficky váženej regresie. Výsledky práce indikujú, že hustota ako všetkých podnikov, tak i potencionálne problémových podnikov je štatisticky signifikantným rizikovým faktorom všetkých sledovaných druhov kriminality (s výnimkou dopravných nehôd cestných - nedbalostných), a to i v prípade adjustovania...
Určení teploty vodní hladiny z družicových dat.
Formánek, Tomáš ; Kolář, Jan (vedoucí práce) ; Brodský, Lukáš (oponent)
URČOVÁNÍ TEPLOTY VODNÍ Z DRUŽICOVÝCH DAT Cíle této prá e je vytvořit etodu pro odvoze í teploty vod í hladi y, která ůže posloužit při rozhodová í o z ě ě prů ěr é roč í teploty ko krét í jezer í plo hy Je ož é tak defi ovat lokál í kli ati kou z ě u. V prv í části je astí ě fyzikál í základ určová í teploty. Dálkové ter ál í s í á í je založe o a ěře í i te zity záře í da ého o jektu a povr hu Ze ě, které je však ovliv ě o vlast ost i at osféry, lokál í i kli ati ký i a eteorologi ký i pod í ka i reliéfe v ístě záj u. Prá e se za ývá odvoze í etody pro výpočet teploty vod í a eri kého jezera Osoyoos Urče í pro íhá a základě druži ový h dat s í ače í etody děle ý h oke , která využívá rozdílu ezi pás y s í á í k odstra ě í at osféri ký h vlivů. Součástí prá e jsou ta ulky, grafy a o rázky, které zahr ují velké ožství i for a í. Výsledke je prostorové rozlože í teplot a vod í hladi ě. Klíčová slova: ter ál í s í á í, teplota ze ského povr hu, ASTER, TIR
Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Melnyk, Anastasiia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti jako celku, v praktické části konkrétně - ukazatelem obecné míry nezaměstnanosti - v ČR a v Rakousku. Práce nejprve probere teorie obecných pojmů pro seznámení s nezaměstnaností v otevřené ekonomice, pak vysvětlí jednotlivé druhy nezaměstnanosti a faktory které je způsobují. Odděleně popíše Okunův zákon a uvede regresní rovnici, která pak bude ověřena na empirických datech. Dále nás seznámí s vybranými ekonometrickými postupy analýzy nezaměstnanosti, primárně se zaměří na problematiku časových řad, s nimiž pak bude pracovat v praktické části. Konkrétně projde obecné pojmy v ekonometrii, techniky odhadů parametrů regresní rovnice, dekompozici časových řad a jejich charakteristiky, použití dummy proměnných při ekonometrickém modelování, ekonometrické a statistické verifikace modelu. V praktické části se provede empirická analýza a vyhodnocení výsledků - nejprve dekompozice časových řad a řádné očištění o sezónnost, pak test časových řad na jednotkový kořen a následně bude použito diferencování pro očištění o trend. Jako hypotézy budou zvoleny některé faktory popsané v teoretické časti, a to: úroveň vzdělání občanů, minimální mzda, globální krize z roku 2008, intervence ČNB, a HDP podle Okunova zákona. Budou modelovány regresní rovnice závislosti míry nezaměstnanosti na jednotlivých faktorech, model bude také postupně rozšiřován o další proměnné, a testován na autokorelaci a heteroskedasticitu. Odhady za použití metody zobecněných nejmenších čtverců budou porovnány s odhady MNČ. Práci shrne závěr o provedené empirické analýze.
Korelační analýza akciových indexů pomocí Empirical Mode Decomposition
Ulyanin, Alexey ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od 01.05.1998 až 20.04.2017. První část je věnována popisu samotných dat, včetně jejich grafické prezentace. Ve druhé části je blíže popisována metodologie, včetně popisu algoritmu "Empirical Mode Decomposition" (EMD), pomocí kterého je prováděn rozklad základní časové řady na několik na sobě nezávislých časových řad pro další analýzu. EMD algoritmus je zajímavou metodou analýzy signalů, která umožňuje nový pohled na analýzu finančních časových řad. Tato práce navazuje na práci Guhathakurta et al. (2008) a rozšiřuje počet indexů a časový horizont. Také je rozšířena o korelační analýzu časových řad. Cílem této práce je, pomocí metodologie popsané v Guhathakurta et al. (2008) a korelační analýzy, určit zda jsou indexy geograficky oddělených ekonomik na sobě závislé, či nikoli.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Jiřičko, Pavel ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta.
The Electoral Success of Far-right in Slovakia: An Empirical Analysis
Osuský, Peter ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je najít faktory, které byly katalyzátory resp. inhibitory nečekaného volebního úspěchu slovenské, krajně pravicové strany Lidová strana Naše Slovensko ("LSNS") a vytvořit model, který popisuje její volební zisky v okresech Slovenska v ostatních parlamentních volbách v roce 2016. Pro jeho dosažení je v práci aplikována metoda regresní a prostorově - regresní analýzy. Práce přichází k závěru, že pomocí demografických, socioekonomických a v případě prostorové regrese i geografických charakteristik jednotlivých okresů jako míra podíl vysokoškolsky vzdělané populace, podíl mužů, přítomnost romské, nebo maďarské menšiny atd. lze relativně přesně odhadnout volební zisk LSNS v nich.
Municipal budgets in Czech Republic – econometric panel data analysis
Zvariková, Alexandra ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Předmětem práce je analýza panelu dat 198 obcí v České republice za období 2003-2015. Cílem je určit faktory, které způsobují odchylky při rozpočtování daňových příjmů na místní úrovni, a to modelováním statických panelových dat s fixními a náhodnými efekty. Obce v České republice mají tendenci podhodnocovat odhady celkových i daňových příjmů. Za sledované období byly skutečné daňové příjmy přibližně o 7 % nižší než rozpočtované. Takové jednání může vést k menší transparentnosti v rozpočtovém procesu. Výsledky naznačují, že struktura daňových příjmů ovlivňuje chybu predikce. Analýza dále ukazuje i vliv volebního cyklu a makroekonomických proměnných na rozpočtové odchylky.
Makroekonomická analýza s využitím postupů prostorové ekonometrie
Macková, Simona ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Tomanová, Petra (oponent)
Prostorová ekonometrie může přinést užitečný přístup k makroekonomické analýze regionálních dat. Tato diplomová práce nastiňuje vhodné modely průřezových dat zohledňující jejich geografickou polohu. Pro analýzu je využívána relace sousednosti. Vztah sousedství mezi regiony je vyjádřen pomocí matice prostorových vah. Zaměřujeme se na testy prostorové autokorelace a uvádíme postupy hledání vhodného prostorového modelu. Dále popisujeme odhady regresních koeficientů i koeficientů prostorové závislosti zejména metodou maximální věrohodnosti. Vedle ilustrativních příkladů aplikujeme vybrané základní prostorové modely na reálná makroekonomická data. Prověřujeme, jak popisují vztah mezi příjmy domácnosti, HDP a mírou nezaměstnanosti v západní Evropě. Výsledky jsou porovnány s lineárním regresním modelem.
Aplikace spotřební funkce na ČR
Poncar, Jaroslav ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Spotřební funkce je standardním nástrojem kvantitativní ekonomické analýzy při zkoumání vztahů mezi spotřebními výdaji a důchodem, případně dalšími ovlivňujícími faktory, kterými jsou likvidní aktiva, úroková míra či různé demografické a sociální faktory. V práci jsou představeny nejčastěji používané postupy v ekonometrické analýze spotřební funkce. Pozornost je věnována hypotéze absolutního důchodu, relativního důchodu, životního cyklu, permanentního důchodu, racionálních očekávání a spotřební funkci na principu modelu korekce chyby. Dále je posouzena vhodnost jednotlivých modelů pro současnou ekonomickou situaci v České republice. Následně je navržen a otestován empirický model funkce spotřeby pro Českou republiku. Dále jsou provedeny a porovnány odhady jednotlivých modelů spotřební funkce pro období před a po hospodářské krizi z let 2008 a 2009. Na závěr je provedena krátkodobá predikce vývoje spotřeby českých domácností.
Analýza vybraných evropských mapových portálů
Formánek, Tomáš ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jan (oponent)
Analýza vybraných evropských mapových portálů Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení vybraných zahraničních mapových portálů a srovnání s českými mapovými portály. Vybrány byly různorodé evropské země s tradiční kartografickou tvorbou, vyspělými technologiemi, rozvíjející se ekonomikou nebo výrazně bohaté země. V první části práce je stanovena metodika práce, jsou určeny kritéria, definice analytického vzorce a výsledné charakteristiky. Dále je provedena analytická část a na ni navazuje výsledné zhodnocení a porovnání mapových portálů. V závěru práce se nachází výsledky hypotéz a jsou shrnuty výsledky analytické činnosti. Názorným doplňkem jsou ukázky tabulek, grafů a obrázků, díky kterým čtenář získává informace efektivněji. Klíčová slova: mapový server, mapový portál, web, internet, zahraniční mapové portály

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.