Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development of New Methods for Monitoring of Occurence of Pharmaceuticals in the Environment
Aufartová, Jana ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Garcia-Campaña, Ana M. (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Jana Aufartová Školitel Prof. RNDr. Petr Solich, Csc. Název disertační práce VÝVOJ NOVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÉČIV VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Neustálý nárůst spotřeby léčiv navyšuje také jejich výskyt v životním prostředí. Léčiva jsou do životního prostředí distribuována v podobě vyloučených metabolitů nebo nezměněných aktivních látek, jako nepoužité léčivé přípravky, které byly nesprávně zlikvidovány (např. spláchnutím do odpadu). Dalším zdrojem léčiv je živočišná výroba v zemědělství, chov dobytka a ryb. Současné technologie úpravy vody neumožňují odstranit veškeré zbytky léčiv ve vodách. Současně se zvyšováním množství těchto látek v odpadních a následně povrchových vodách narůstá význam jejich monitorování. Antibiotika a steroidní hormony jsou velmi využívané skupiny léčiv jak v humánní, tak ve veterinární medicíně. Hlavním problémem těchto skupin látek je vznik bakteriální rezistence v případě antibiotik a ovlivnění endokrinního systému, včetně reprodukčního cyklu v případě steroidních hormonů. Teoretická část předkládané dizertační práce je v nejprve zaměřena na problematiku výskytu antibiotik, steroidních hormonů a benzimidazolových fungicidů v životním prostředí. Následně...
Využití kroužkovce Tubifex tubifex Müll. jako modelu pro testování biologické aktivity
Vytlačilová, Jitka ; Jahodář, Luděk (vedoucí práce) ; Kočí, Vladimír (oponent) ; Fiala, Zdeněk (oponent)
Záměrem předložené disertační práce bylo využití kroužkovce Tubifex tubifex jako modelu pro testování biologické aktivity. Nítěnka byla v této studii použita pro hodnocení fotosenzibilizace, tj. zcitlivění organismu vůči UVA záření (365 nm; hustota zářivého toku 350 μW/cm2) po styku s určitými látkami. Testované látky zahrnovaly jednak prokázané fotosenzibilizátory: bengálskou červeň khelin a xantotoxin. Dále přírodní izolované látky - thiofenový polyyn, umbelliferon, skopolin, skopoletin. Zástupce syntetických látek - salicylanilidy a thiosalicylanilidy a léčiva penicilinového typu Augmentin, Ospamox a jejich standard účinné látky amoxicilin. Závěrečné zhodnocení fotosenzibilizačních vlastností látek bylo provedeno dle Směrnice komise 2000/33/ES pro FOTOTOXICITY - ZKOUŠKY FOTOTOXICITY 3T3 NRU IN VITRO. Test probíhal ve 24jamkových destičkách. Kdy jedna sada destiček s fotosenzibilizátorem byla ozařována a druhá sada byla po celou dobu experimentu umístěna v termostatu (20±2řC) bez přítomnosti světla jako temnostní kontrola. Vyhodnocení probíhalo ihned po zvolené době ozařování (15, 30, 45, 60, 120, 240 min). Jako endpointy byla navržena mortalita a procento poškozených jedinců. Mezi prokázanými fotosenzibilizátory byl dosažen nejvyšší PIF faktor (5,72) u bengálské červeně po 30 min ozařování a při...
Pohybová aktivita seniorů jako preventivní složka jejich životního stylu
Vlastníková, Věra ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hlúbik, Pavol (oponent) ; Benešová, Veronika (oponent)
Souhrn Disertační práce se zabývá pohybovou aktivitou (PA) seniorek, jako preventivní složkou jejich životního stylu. Teoretická část práce shrnuje současné poznatky z oblasti gerontologie, zátěžové fyziologie a kinantropologie ve vztahu k seniorské populaci. Pro experimentální část práce byly sestaveny dotazníky a byl vytvořen skupinový (řízený) a individuální preventivní pohybový program. Oba programy byly následně aplikovány u vybraných souborů žen seniorského věku. Cílem disertační práce bylo posouzení vlivu těchto pohybových programů na úroveň rizikových faktorů civilizačních onemocnění a na vybrané ukazatele kvality života. Sledovaný soubor osob tvořily seniorky - posluchačky Univerzity třetího věku a Univerzity volného času v Hradci Králové. Soubor byl dále rozdělen na experimentální skupinu, která absolvovala řízenou skupinovou PA (SK1; 18 žen, 63±3 let), experimentální skupinu, která absolvovala individuální PA dle cvičebního manuálu (SK2; 14 žen, 65±5 let) a kontrolní skupinu, která neabsolvovala žádný pohybový program (SK3; 19 žen, 69±4 let). Pohybové programy, obsahující prvky zdravotní gymnastiky, posilovacího cvičení, balančního cvičení, relaxace a chůze, byly aplikovány v objemu cca 2 hodiny týdně po dobu 10 měsíců. Sledovanými ukazateli byly tělesná hmotnost (TH), body mass index (BMI),...
Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu
Kovaříková, Monika ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Zvejšková, Michaela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. Práce poskytuje návrh pro zlepšení stávající situace zákaznické podpory internetových stránek.
Výroba pertlovací matice s pomocí elektroerozivního obrábění
Šedo, Václav ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kolář, Ladislav (vedoucí práce)
V práci je teoreticky zpracována metoda elektroerozivního obrábění – její princip, historie, využití, nástroje a dosažené parametry. A dále je teoreticky zpracován postup výroby pertlovací matice s pomocí aplikace této metody.
Vibrace při frézování kovů
Dvořák, Jan ; Štetina, Jakub (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí způsoby předcházení, odstranění nebo maximální redukci samobuzeného kmitání při frézování.
Výroba náhradního dílu atypického větráku metodou 3D FDM tisku
Řezníček, Vojtěch ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Hlavním tématem této bakalářské práce je výroba náhradního dílu atypického větráku, který je vytvořen metodou FDM tisku. Součástí práce je i otestování funkčnosti a měření hlučnosti tohoto dílu. Celý proces probíhá v několika fázích, a to od vlastního proměření, přes návrh a tvorbu v 3D vizualizačním softwaru, až po návrh výsledného způsobu výroby a samotnou výrobu. Závěr práce bude zaměřen na shrnutí vlastního procesu výroby.
Výroba funkčního prototypu úchytu sedla kola metodou FDM 3D tisku
Zemánek, Patrik ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypu metodou FDM tisku. Cílem této práce bylo se obeznámit s tématem a projít si výrobním procesem prototypu. Na závěr je součást otestována a zhodnocena z ekonomického hlediska.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Fiala, Zbyněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.