Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dvořáková, Aneta ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tato práce pojednává o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které je realizováno na podkladě platného a účinného zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele k tomu příslušným správním orgánem, tj. Úřadem práce České republiky a jeho krajskými pobočkami. Práce je zaměřena na praktické aspekty ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se současným poukazem na přesah a prolínání dané právní problematiky s jinými oblastmi právního řádu. V práci je nejprve rozebrán předpoklad aplikace zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterým je insolvenční řízení vedené se zaměstnavatelem. Dále jsou nastíněny možné předběžné otázky, které mohou s uspokojováním mzdových nároků zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., souviset a které by bylo povinností správního orgánu si vyjasnit před samotnou aplikací zákona. Dále se práce zabývá samotným rozhodováním o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců úřadem práce a určitými specifiky při tomto rozhodování a není opomenuto vymezení základních pojmů, které jsou pro právní úpravu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stěžejní. Práce se snaží podtrhnout propojenost ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s...
Tísňová péče a její význam v péči o seniory
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá tísňovou péčí a jejím významem v péči o seniory. Konkrétně se zaměřuje na seniory, kteří jsou zároveň pacienty praktických lékařů. Praktičtí lékaři jsou pro své pacienty velkým zdrojem informací. Senioři jim důvěřují a dají na jejich doporučení. Praktičtí lékaři by měli znát sociální sužby, potažmo tísňovou péči, aby o nich mohli informovat své pacienty. Cílem bakalářské práce je tedy zmapovat tísňovou péči pro seniory z pohledu praktických lékařů. Výzkumné otázky byly zaměřeny na to, jaký je rozsah znalostí praktických lékařů o službě tísňové péče. Dále na to, jak praktičtí lékaři pro dospělé hodnotí význam tísňové péče v péči o seniory. Výzkumné otázky se také zaměřovaly na to, jak informují o této službě praktičtí lékaři své pacienty, kteří by mohli být potenciálními uživateli této služby. V bakalářské práci byl použit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo 9 praktických lékařů z Českých Budějovic a Trhových Svin. Data byla v praktické části pro větší přehlednost uspořádána do jednotlivých kategorií. Z výzkumu vyplývá, že jen málokterý praktický lékař zná službu tísňová péče, tudíž i informace o ní poskytují jen zřídkakdy a málokomu. Na druhou stranu uznávají, že zdrojů, odkud získávají senioři informace o sociálních službách, je málo. Jako nejvýznamnější přínos tísňové péče hodnotí praktičtí lékaři zvyšování jistoty, pocitu bezpečí a samostatnost seniorů. Výsledky mé práce mohou sloužit nejen studentům a případným zájemcům o tuto službu, ale především poskytovatelům tísňové péče a praktickým lékařům ke zvýšení zájmu a zkvalitnění znalostí o sociálních službách, zejména o tísňové péči.
Ochranná známka, její ochrana a vymáhání práv k ní v právním řádu ČR
Dvořáková, Aneta ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
ní'' poskytuje rozbor tří oblastí zákonné úpravy ochranných známek včetně použití související judikatury jednotlivým oblastem. Diplomová práce se věnuje institutu ochranné známky jako takové, možnostem její ochrany a úpravě vymáhání práv k části diplomová práce podrobně popisuje institut ochranné známky a její historii, funkce ochranné známky, zatřídění v rámci duševního a průmyslového vlastnictví, rostoucí význam ky a rozšiřující se okruh druhů ochranných známek. V následující části diplomové práce je detailně rozebráno registrační řízení u ÚPV, a to od podání přihlášky až po jednotlivá fakultativní řízení, která mohou v rámci její ochrany nastat, až po případný zá do rejstříku ochranných známek. Podrobně je rozebráno připomínkové řízení a zejména námitkové řízení. V námitkovým řízením jsou důkladně popsány osoby oprávněné podat takové námitky a rozebrány možné důvody v práce se dále zaměřuje na prostředky ochrany poskytované nejen ÚPV, ale i soudy a dalšími orgány, kterými je ochrana vhodně doplněna i v spotřebitele, čímž je poukázáno na to, jak velký význam ochrana v této oblasti má. Závěrečná část p průmyslovému vlastnictví, který i přes svůj stručný rozsah poskytuje pro oblast průmyslového vlastnictví vhodný nástroj úspěšnému vymožení práv oprávněnými osobami. Diplomová práce v této části poskytuje...
Právní úprava myslivosti
Dvořáková, Aneta ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou myslivosti, která má v českém právním řádu nezpochybnitelné místo a ukazuje na tradici právní úpravy myslivosti na území České republiky. Práce se zaměřuje na otázky týkající se honebních společenstev, také na otázky chovu a lovu zvěře, které s výkonem práva myslivosti souvisejí a také na často diskutovaná témata, jimiž jsou otázky náhrady škody. Pozornost je věnována i novému pojetí trestného činu pytláctví, které se stalo aktuální po přijetí nového Trestního zákoníku s účinností od 1.1.2010. Součástí práce jsou i rozhodnutí soudů, která se týkají myslivosti a to nejen z hlediska otázek trestného činu pytláctví, ale i týkající se přestupků a povahy myslivosti a výkonu práva myslivosti vůbec. Těžiště práce spočívá v analýze současné právní úpravy.
Regionální populační projekce
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Tato diplomová práce se zabývá regionální populační projekcí. Teoretická část je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, jako demografie, porodnost, úmrtnost a další. Dále jsou zde rozebrány samotné metody projekcí i s uvedením vzorců. V neposlední řadě je nahlédnuto na projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 a na nejaktuálnější projekci a to do roku 2100. Vlastní část práce se zabývala samotnou projekcí pro okresy v Jihočeském kraji. Projekce byla zpracována pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek, Strakonice a Tábor. Jako hodnotící ukazatelé byli zvoleni, počet obyvatel, střední délka života, úhrnná plodnost a sekundární poměr pohlaví neboli také sex ratio. Projekce pro počet obyvatel a střední délku života byla vytvořena zvlášť pro muže i ženy.
Asymetrické informace v poskytování bankovních služeb
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je posoudit asymetrickou informovanost v oblasti poskytování bankovních služeb na příkladu hypotečních úvěrů. Asymetrická informace je sledována ve vztahu k regulačním nástrojům z pohledu bank a klientů. Práce rovněž obsahuje komparaci jednotlivých nabídek bankovních institucí a výběr nejvhodnější varianty rovněž v kontextu s asymetrií informací.
Europe Direct České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice jako dva hlavní zdroje informací o EU v Jihočeském kraji: komparativní analýza
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Jádrem předkládané bakalářské práce je komparativní analýza dvou hlavních zdrojů informací o EU v Jihočeském kraji, Europe Direct České Budějovice a Eurocentra České Budějovice. První část práce je teoretickým exkurzem do problematiky informační vědy, která hraje v současném světě prim. Pro posouzení pohledu občanů Jihočeského kraje bylo použito dotazníkové šetření provedené na 100 subjektech. Další část práce se věnuje zmiňovaným centrům a jejich důkladnému rozboru. Analyzovaná data se týkají právního základu středisek, historie, popisu, způsobu financování, cílů a služeb, které centra poskytují a v neposlední řadě jejich spolupráce s dalšími institucemi. Poslední část práce je zaměřena na srovnání EUROPE DIRECT České Budějovice a Eurocentra České Budějovice, které je možné vzhledem k předchozím kapitolám. V závěru práce jsou shrnuty hlavní shodné a rozdílné body dvou srovnávaných center a názory občanů Jihočeského kraje na úroveň informování o EU.
Burzovní obchodování a finanční deriváty v České republice
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
This diploma thesis deals with stock {--} exchange business on European continent, especially on organised markets. Main goal is to underline czech stock market, its financial derivatives. In the theoretical part chosen general topics concerning stock-exchange business on organized markets are characterized. Importace of stock {--} exchange, it structure, principles of business, history of stock {--} exchange business are described. Next chapter deals with czech market (organised Prague stock exchange and an organiser of off-exchange trading RM {--} system), its comparison, the new financial derivatives market as well. As compared markets are chosen: London, Wien, Warsaw, Budapest, Italian stock Exchange, Deutsche Borse, cross border exchange organisation NYSE EURONEXT and Prague stock exchange. The application part is based upon information gathered from web sites of particular stock exchanges and international organisations. Chosen figures concerning positron of stock exchange markets on international market with securities are: organizational structure, way of trading and clearing, trading hours, distributing information, trading financial derivatives, statistical indicators: number of members, market capitalizaton, trade volume, number of transactions and evaluation of futures trades.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 DVOŘÁKOVÁ, Adéla
9 DVOŘÁKOVÁ, Alena
13 DVOŘÁKOVÁ, Andrea
12 DVOŘÁKOVÁ, Aneta
21 DVOŘÁKOVÁ, Anna
3 Dvořáková, Adriana
9 Dvořáková, Adéla
9 Dvořáková, Alena
3 Dvořáková, Alžběta
13 Dvořáková, Andrea
21 Dvořáková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.