Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
Dvořáková, Aneta
Práce řeší revitalizaci údolní nivy v pramenné části řeky Olešné na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. Cílem opatření je zabezpečit podmínky pro vznik přirozeného koryta vodního toku. Realizace zahrnuje objekty sloužící k převedení toku ze současného regulovaného koryta do údolnice, kde se nové koryto vytvoří samovolně. Součástí návrhu jsou také opatření k zabezpečení funkčnosti navazující sítě odvodňovacích zařízení a k bezpečnému odvedení vod zpět do stávajícího koryta na konci úpravy. Práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na problematiku územního plánování a související legislativy ve vztahu k záměrům krajinného inženýrství.
Illegal expansion of forested land estates illustrated by the example of thep rotected landscape area Žďárské Vrchy
Dvořáková, Aneta
Cílem práce je upozornit na nárůst zalesněných ploch v CHKO Žďárské vrchy v nedávné době a poukázat na rizika, která zejména z nelegálního zalesňování plynou pro ochranu přírody. Práce kvantifikuje ztrátu přírodních biotopů v důsledku zalesňování v rámci CHKO od roku 2001 a jakožto ekologickou újmu ji oceňuje. V závěru dále nastiňuje a zamýšlí se nad efektivitou jednotlivých preventivních, nápravných, náhradních a represivních opatření k minimalizaci negativních dopadů na předměty ochrany přírody a krajiny, jimiž disponují orgány státní správy. Práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na problematiku biologických a právních aspektů zalesňování s důrazem na specifika CHKO Žďárské vrchy.
Právní úprava uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dvořáková, Aneta ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tato práce pojednává o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které je realizováno na podkladě platného a účinného zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele k tomu příslušným správním orgánem, tj. Úřadem práce České republiky a jeho krajskými pobočkami. Práce je zaměřena na praktické aspekty ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se současným poukazem na přesah a prolínání dané právní problematiky s jinými oblastmi právního řádu. V práci je nejprve rozebrán předpoklad aplikace zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kterým je insolvenční řízení vedené se zaměstnavatelem. Dále jsou nastíněny možné předběžné otázky, které mohou s uspokojováním mzdových nároků zaměstnanců dle zákona č. 118/2000 Sb., souviset a které by bylo povinností správního orgánu si vyjasnit před samotnou aplikací zákona. Dále se práce zabývá samotným rozhodováním o uspokojování mzdových nároků zaměstnanců úřadem práce a určitými specifiky při tomto rozhodování a není opomenuto vymezení základních pojmů, které jsou pro právní úpravu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele stěžejní. Práce se snaží podtrhnout propojenost ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s...
Tísňová péče a její význam v péči o seniory
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá tísňovou péčí a jejím významem v péči o seniory. Konkrétně se zaměřuje na seniory, kteří jsou zároveň pacienty praktických lékařů. Praktičtí lékaři jsou pro své pacienty velkým zdrojem informací. Senioři jim důvěřují a dají na jejich doporučení. Praktičtí lékaři by měli znát sociální sužby, potažmo tísňovou péči, aby o nich mohli informovat své pacienty. Cílem bakalářské práce je tedy zmapovat tísňovou péči pro seniory z pohledu praktických lékařů. Výzkumné otázky byly zaměřeny na to, jaký je rozsah znalostí praktických lékařů o službě tísňové péče. Dále na to, jak praktičtí lékaři pro dospělé hodnotí význam tísňové péče v péči o seniory. Výzkumné otázky se také zaměřovaly na to, jak informují o této službě praktičtí lékaři své pacienty, kteří by mohli být potenciálními uživateli této služby. V bakalářské práci byl použit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo 9 praktických lékařů z Českých Budějovic a Trhových Svin. Data byla v praktické části pro větší přehlednost uspořádána do jednotlivých kategorií. Z výzkumu vyplývá, že jen málokterý praktický lékař zná službu tísňová péče, tudíž i informace o ní poskytují jen zřídkakdy a málokomu. Na druhou stranu uznávají, že zdrojů, odkud získávají senioři informace o sociálních službách, je málo. Jako nejvýznamnější přínos tísňové péče hodnotí praktičtí lékaři zvyšování jistoty, pocitu bezpečí a samostatnost seniorů. Výsledky mé práce mohou sloužit nejen studentům a případným zájemcům o tuto službu, ale především poskytovatelům tísňové péče a praktickým lékařům ke zvýšení zájmu a zkvalitnění znalostí o sociálních službách, zejména o tísňové péči.
Ochranná známka, její ochrana a vymáhání práv k ní v právním řádu ČR
Dvořáková, Aneta ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
ní'' poskytuje rozbor tří oblastí zákonné úpravy ochranných známek včetně použití související judikatury jednotlivým oblastem. Diplomová práce se věnuje institutu ochranné známky jako takové, možnostem její ochrany a úpravě vymáhání práv k části diplomová práce podrobně popisuje institut ochranné známky a její historii, funkce ochranné známky, zatřídění v rámci duševního a průmyslového vlastnictví, rostoucí význam ky a rozšiřující se okruh druhů ochranných známek. V následující části diplomové práce je detailně rozebráno registrační řízení u ÚPV, a to od podání přihlášky až po jednotlivá fakultativní řízení, která mohou v rámci její ochrany nastat, až po případný zá do rejstříku ochranných známek. Podrobně je rozebráno připomínkové řízení a zejména námitkové řízení. V námitkovým řízením jsou důkladně popsány osoby oprávněné podat takové námitky a rozebrány možné důvody v práce se dále zaměřuje na prostředky ochrany poskytované nejen ÚPV, ale i soudy a dalšími orgány, kterými je ochrana vhodně doplněna i v spotřebitele, čímž je poukázáno na to, jak velký význam ochrana v této oblasti má. Závěrečná část p průmyslovému vlastnictví, který i přes svůj stručný rozsah poskytuje pro oblast průmyslového vlastnictví vhodný nástroj úspěšnému vymožení práv oprávněnými osobami. Diplomová práce v této části poskytuje...
Právní úprava myslivosti
Dvořáková, Aneta ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou myslivosti, která má v českém právním řádu nezpochybnitelné místo a ukazuje na tradici právní úpravy myslivosti na území České republiky. Práce se zaměřuje na otázky týkající se honebních společenstev, také na otázky chovu a lovu zvěře, které s výkonem práva myslivosti souvisejí a také na často diskutovaná témata, jimiž jsou otázky náhrady škody. Pozornost je věnována i novému pojetí trestného činu pytláctví, které se stalo aktuální po přijetí nového Trestního zákoníku s účinností od 1.1.2010. Součástí práce jsou i rozhodnutí soudů, která se týkají myslivosti a to nejen z hlediska otázek trestného činu pytláctví, ale i týkající se přestupků a povahy myslivosti a výkonu práva myslivosti vůbec. Těžiště práce spočívá v analýze současné právní úpravy.
Regionální populační projekce
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Tato diplomová práce se zabývá regionální populační projekcí. Teoretická část je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, jako demografie, porodnost, úmrtnost a další. Dále jsou zde rozebrány samotné metody projekcí i s uvedením vzorců. V neposlední řadě je nahlédnuto na projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 a na nejaktuálnější projekci a to do roku 2100. Vlastní část práce se zabývala samotnou projekcí pro okresy v Jihočeském kraji. Projekce byla zpracována pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek, Strakonice a Tábor. Jako hodnotící ukazatelé byli zvoleni, počet obyvatel, střední délka života, úhrnná plodnost a sekundární poměr pohlaví neboli také sex ratio. Projekce pro počet obyvatel a střední délku života byla vytvořena zvlášť pro muže i ženy.
Asymetrické informace v poskytování bankovních služeb
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je posoudit asymetrickou informovanost v oblasti poskytování bankovních služeb na příkladu hypotečních úvěrů. Asymetrická informace je sledována ve vztahu k regulačním nástrojům z pohledu bank a klientů. Práce rovněž obsahuje komparaci jednotlivých nabídek bankovních institucí a výběr nejvhodnější varianty rovněž v kontextu s asymetrií informací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 DVOŘÁKOVÁ, Adéla
10 DVOŘÁKOVÁ, Alena
14 DVOŘÁKOVÁ, Andrea
14 DVOŘÁKOVÁ, Aneta
22 DVOŘÁKOVÁ, Anna
3 Dvořáková, Adriana
9 Dvořáková, Adéla
10 Dvořáková, Alena
3 Dvořáková, Alžběta
14 Dvořáková, Andrea
22 Dvořáková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.