Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rasově motivovaný extremismus, jeho projevy a vnímání žáky druhého stupně základních škol
DVOŘÁK, Tomáš
Tématem bakalářské práce je rasově motivovaný extremismus, jeho vnímání a projevy žáky druhého stupně základních škol. V teoretické části práce jsou definovány pojmy radikalizace a extremismu, které jsou závažnými a nebezpečnými sociálně patologickými jevy. Následně je vysvětlena typologie extremismu, jeho nejznámější formy a další důležité pojmy, které se extremismu týkají. Dalším významným pojmem vysvětleným v teoretické části práce, je rasově motivovaný extremismus, který je vypjatou formou extremismu. Uvádím zde jeho důsledky a možné preventivní aktivity. Empirická část práce se zabývá srovnáním zjištěných skutečností z části teoretické, s výsledky empirického šetření, které proběhlo dotazníkovou metodou. Zájmovou skupinou respondentů byli žáci 6. a 7. ročníků Základní školy a Gymnázia Vodňany. Závěr praktické části se zabývá analýzou preventivních programů na národní a lokální úrovni.
Changes In Properties Of Perovskite Solar Cells During Their Lifetime
Dvořák, Tomáš
This paper deals with the problematics of perovskite solar cells, which can be the next generation of photovoltaic solar cells. The objectives of this research are to analyse changes in perovskite solar cells. For measurements of electrical properties were used various methods such as I-V characteristic, intensity modulated photovoltage spectroscopy and dependence of photocurrent on light intensity. Measurements indicate considerable changes of performance, which resulted from aging of perovskite solar cells. Results suggest deeper observation of perovskite solar cells.
Bezkamerové násilí
Laytadze, Lali ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
Kód přidělený předmětu vstupujícímu do interaktivního prostředí určuje a předznamenává jeho další existenci. V prostředí internetu absence číselného označení představuje nedohledatelnost konkrétního předmětu. Teprve s přidělením unikátního kódu daná věc pro komputerizovaný svět začíná existovat. Předmět po získání odpovídajícího kódu jakoby ožívá, stává se rozpoznatelným, kategorizovatelným, dohledatelným - nabývá svou identitu. Veškeré prostředí, ve kterém se nacházíme, můžeme vnímat za snímané a skenované. Bezfotoaparátovou fotografii potkáváme v momentě našeho existování v umělém prostoru. Jsme skenováni a zároveň jsme tím, kdo skenuje. Jakou roli v procesu skenování a zároveň fotografování hraje člověk, kterého můžeme vnímat jako pomůcku k bezfotoaparátovému fotografování přítomnosti. Je zdrojem určujícím nebo vytvářejícím pravidla? A nebo je pomůckou k ukončování procesu bezfotoaparátového fotografování, protože jako druh určuje a rozpoznává bod, který je stanoven pro existenci a smysl bezfotoaparátového snímání?
The Aesthetic of the Crime Scene Photography: The Case of Arthur “Weegee” Fellig
Sharova, Taisiia ; ŠIMŮNEK, Michal (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
Forenzní fotografie hraje velmi důležitou praktickou roli při dokumentaci místa činu, přičemž mnohdy sama slouží jako důkazní materiál zachycující objekty, jež mají při řešení daného zločinu důkazní hodnotu. Fotografie jakožto nástroj trvalého, autentického, přesného a objektivního záznamu skutečnosti tak velmi často hraje klíčovou roli v průběhu policejního vyšetřování a soudního projednávání případů. Z těchto důvodů se musí forenzní fotografie podřizovat souboru konvencionalizovaných pravidel, technik a metod. Cílem kvalifikační práce je popsat vizuální rétoriku forenzní fotografie a ukázat, jak je tato přebírána v oblastech fotožurnalismu a umění. Práce a argumentace v ní rozvíjená je postavena zejména na analýze fotografií, které ve 30. a 40. letech pořizoval a bulvárnímu tisku nabízel Arthur „Weegee“ Felling.
FOTOPUBES
Smodej, Josip ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
In my thesis I want to explore the Slovenian contemporary photographic art focusing on the youngest artists who have recently graduated art schools and have started developing a new strain of fine art photography in Slovenian artistic space. Slovenia, not having a photography programme on any of it's art academies until recently, was always under influence of countries where Slovenian photography artists have studied, that being mainly Czech Republic and Serbia in the 90s and mainly UK, Germany, The Netherlands or France nowadays - the difference in the aesthetical and generally artistic expression is obvious. While most of the countries in Eastern Europe have seemingly lost the connection with the contemporary fine art scene, especially on the photographic field in the time of the post-digital art, Slovenia has kept it or rather gained it through the influence of its artists mainly studying abroad in the most developed western countries and not in Slovenia itself. On the other hand, the Slovenian photography scene has encountered an enormous problem as the artists studying abroad do not return to their motherland after finishing their studies - a trend that has gained on influence and popularity mainly in the last five years and is now almost becoming normality. The question therefore is if those artists can be counted as Slovenian or not at all, as example Aleksandra Vajd, who is one of the most influential Slovenian photography artists and at the same time one of the first ones who stayed in the country of her studies. In my bachelor thesis I would like to create an outline of the most contemporary Slovenian photographic arts with a selection of the most influential or the main artists working in the Slovenian art space, comparing them to the Slovenian artists working in foreign art spaces in the same time and researching and deciding if both groups can be discussed in the discourse of the Slovenian art or are they foreign to each other. In my work I plan to research artists, their works and their exhibitions, focusing on the aesthetical and conceptual aspects of their work, the differences and similarities between them and the comparison to their countries of studies and influences. I mainly plan to work with curatorial texts, exhibition catalogues and interviews with artists and my personal archive to research this topic.
Tvář jako index
Helcel, Oskar ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v první části uvádí čtenáře do psychologických a mozkových procesů, které jsou spjaty s rozpoznáváním tváře. Dále pak na konkrétních příkladech neurovědních výzkumů spjatých s těmito procesy ukazuje spojitost s vývojem strojového rozpoznávání tváře. V části zabývající se historickými konotacemi vývoje samotné technologie rozpoznávání tváře autor rozebírá klíčové momenty, které ústí v počátek jejího zavádění do praxe. Problematiku databáze, změnu technologického principu a vztahu privátního a veřejného sektoru v souvislosti s využíváním zmíněné technologie autor zkoumá v další kapitole re-flektující její stav v posledních několika letech. V poslední části práce pak reflektuje vztah člověka a stroje skrze umělecké projekty zaměřené především na lidskou tvář a fenomén strojového vidění.
Stanislav Sucharda – fotografie a socha
Šemíková, Petra ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a analýzu části soukromého fondu týkajícího se fotografických reprodukcí Suchardovy sochařské práce a děl. Sbírka vykazuje široký záběr, co se týká fotografických technik a materiálů. Čítá, jak skleněné negativy, tak negativy plastové, z fotografických pozitivních technik je přítomna albuminová fotografie, kolódiódiová fotografie i rozličné typy stříbroželatinových fotografií. Na negativech i pozitivech jsou patrné druhotné zásahy. Objevují se zde laky, orámování, retuše, vykrývání či fotokoláže. Fotografická sbírka není dle nějakého kódu tříděna, negativy jsou částečně tříděny dle jednotlivých soch. Snahou bude najít propojení snímků se sochařskými modely ze sbírky. Na základě určení, za jakým účelem byly fotografie pořízeny by měla vzniknout mozaika práce Stanislava Suchardy s fotografiemi. Dále bude tato fotografická sbírka porovnána s archivy v uměleckých institucích, majících ve svých fondech fotografie spojené se Stanislavem Suchardou. Na základě bádání bude potvrzena či vyvrácena teze, že část snímků v dnešním soukromém vlastnictví Nadace Stanislava Suchardy využíval sochař čistě jen pro své tvůrčí činnosti a nebyly předmětem reprezentace jeho práce. Následně bude stěžejním výstupem nastínění role fotografií při Suchardově sochařské tvorbě a potvrzení, zda Stanislav Sucharda sám fotografoval. Při zkoumání možností tvorby Stanislava Suchardy a jeho spolupráce s fotografiemi bude použit přístup komparace s fotografickou sbírkou Augusta Rodina, který byl Suchardův přítel.
Vývoj obrazové formulace architektury v době digitálního rozvoje
Podlesný, Jakub ; LEDVINA, Josef (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje dvěma hlavním tématům vztahu fotografie a architektury a jejich vývojem v době příchodu masivní digitalizace. Technologicky zkoumá nové možnosti zachycení obrazu v rámci fotografování architektury a porovnává je s klasicky zažitými způsoby snímání z doby před používáním standardně dostupných digitálních fotografických přístrojů a počítačů. Dále popisuje nové možnosti prezentace obrazů reprezentujících architekturu, které s příchodem digitální éry fotografických přístrojů a rozvoje 3D renderování obrazu ruku v ruce rozšiřují obrazovou složku tiskových i digitálních magazínů, popř. katalogů, sociálních sítí a dalších forem prezentace architektury, díky jednoduchosti jejího pořízení i prezentování.
Vývoj designu fotografických prístrojov
Kuklišová, Lucia ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
Táto práca sa zaoberá vývojom designu fotografických prístrojov od jeho prvopočiatkov až do súčasnosti. Metodicky je obmedzená na základné myšlienky priemyselného designu, spoluprácu výrobcov s konkrétnymi designérmi a naplnenie ich cieľov. Na začiatku sa snaží nájsť bod zmeny premýšľania o kamere, moment, kedy sa k vývoju svetlocitlivého materiálu pridal vývoj objektu fotoaparátu, jeho ergonómie, funkčných prvkov a ich značenia symbolmi, či pridanej estetickej hodnoty a mapovať vplyvy a podmienky, ktoré ho formovali. Obsahuje významné spolupráce so svetoznámimi značkami (Kodak, Leica, Hasselblad, Pentax...), ich teoretické základy a problémy, rovnako tak súvislosť s mediálnym obrazom, ktorý sa k ukážkam viaže.
THE CONSUMPTION OF BANALITY: live-streaming China
Zheng, Minghui ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
In this essay the author describes and critically reflects on the online live-streaming phenomena in mainland China. Within the last three years (2015 - 2018), online live-streaming became one of the most popular topics and potent business models in China. This relatively new media form is by now wildly accepted, to such an extent that it is used by different state departments in several cities, such as the fire department, traffic police, the communist youth league and so on and so forth. In June 2017, the number of live-stream users who had installed a streaming application was over 300 million, that is, an astonishing 45.6% of all internet users in China. In this essay, the author critically reflects on the development of this new social phenomena by creating a brief genealogy of live-streaming from its origin in game-streaming in the early years of the 21st century until today in 2018. Critical questions are asked about whether embracing whatever change called “high-tech” without hesitation, absorbing whatever new elements from any advanced models without any criticism, could cause other results worse than being technologically backwards? What happens when our private life become increasingly transparent? What does it mean to consume videos of people eating noodles in real-time? What does this desire tell us? The author also ponders upon the potential political potentiality of live-streaming and asks whether live-streaming can be used against the government, who control their online activity on a day to day basis? She also reflects on how artists can use live-streaming to make performance pieces? And, what role would chance encounters play within this context?

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 DVOŘÁK, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.