Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multivariate extreme value models and their application in hydrology
Drápal, Lukáš ; Jarušková, Daniela (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Práce se zabývá mnohorozměrnou extremální statistikou. Nejprve jsou zopakovány metody modelování v jednorozměrné statistice: pomocí blokového maxima či přesahu nad prahem. Pro modelování závislosti v mnohorozměrné statistice je použit přístup využívající bodového procesu. Závislost je tak modelována pomocí spektrální hustoty či pomocí exponentové funkce. Jsou probrány známé modely pro asymptoticky závislé proměnné. Podrobně je rozebrán konstrukční princip tvorby spektrální hustoty z Ballani a Schlather (2011). Je navrhnuta nová varianta modelu pairwise beta z Cooley et al. (2010), která umožňuje větší flexibilitu tohoto modelu. Modely jsou využity na hydrologická data z devíti stanic ze severní Moravy, které již dříve byly analyzovány v Jarušková (2009). Nový pairwise beta model ukázal výrazně vyšší věrohodnost. Na data rovněž byla aplikována Bayesovská selekce modelu publikována v Sabourin et al. (2013). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Problém shody narozenin
Drápal, Lukáš ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
V bakalářské práci popisujeme problém shody narozenin za situace, kdy pravděpodobnosti narození nejsou stejné. Nejprve seznamujeme čtenáře s koncepty majorizace vektorů, schurovské konvexity funkcí a Bellových polynomů. Tyto partie využíváme při rešerši článků [6] a [8]. Uvádíme i obsah článku [7] a popisujeme chybu, které se v něm autor dopustil. Dále představujeme program v jazyku R, kterým simulujeme problém shody narozenin. Uvádíme výsledky, které jsme programem získali z dat narození obyvatel České republiky. Na závěr uvádíme některé aplikace problému, zejména problém shody příjmení v Japonsku, který je popsán v článku [8].

Viz též: podobná jména autorů
1 Drápal, Libor
1 Drápal, Lubomír
1 Drápal, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.