Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  předchozí11 - 17  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky
Dostál, Pavel ; Sedlák, Josef (oponent) ; Zouhar, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnání technologií silikonových a hliníkových forem pro výrobu odlitků zhotovených technologií přesného lití na vytavitelný model a kusové výroby. Vlastní práce se zabývá fyzickou výrobou silikonové formy ve vákuové licí komoře, obráběním hliníkové formy na CNC stroji a následným odlitím voskových modelů do těchto forem. Dále se zabývá fyzickou výrobou jednoho kusu dílu obráběním. Obsahuje zpracování rešeržní části o metodě vytavitelného lití, výrobě hliníkových a silikonových forem a v neposlední řadě z oblasti technologie Rapid Prototyping pro výrobu matečného modelu.
Udržitelná diplomacie: Rozšiřování potenciálu diplomatických vztahů (Lekce z Nizozemí)
Dostal, Pavel ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Trávníčková, Zuzana (oponent)
Práce v rámci svého rozsahu teoreticky podpírá koncept udržitelné diplomacie za použití evolučního přístupu k diplomacii a představuje kritéria, která umožňují aplikaci udržitelné diplomacie na vybrané projekty zahraniční politiky Nizozemí. Tyto projekty jsou za pomoci stejného rámce analyzovány, což umožňuje jejich srovnání a vyhodnocení na základě kritérií v teoretické části. Ve světle zjištění analýzy práce také připouští nedostatky udržitelné diplomacie zjištěné při výzkumu, aby dala základ budoucímu rozvoji tohoto konceptu.
Vliv aplikace kyseliny giberelové na kvalitu plodů jabloní
Dostál, Pavel
Předložená diplomová práce je zaměřená na sledování vlivu aplikace kyseliny giberelové obsažené v růstovém regulátoru GIBB PLUS aplikované na tvarech štíhlých vřeten jabloní na kvalitu plodů a tím ekonomické výhodnosti u odrůdy "Golden Delicious", výhody a nevýhody takovéto aplikace oproti kontrole bez aplikace. Aplikace a sledování proběhlo během vegetace v roce 2013 na devítiletých jabloních v plné plodnosti, pěstovaných na zakrsle rostoucích podnožích M9, v sadu situovaném v severní části Západních Karpat v tak zvané Ostravské pánvi na severní Moravě poblíž města Havířov. V praktické části byl hodnocen vliv aplikace na plody, jmenovitě: výskyt rzivosti, obsah škrobu, refraktometrické sušiny a titrovatelných kyselin v dužině s velikostní parametry plodů. Výsledky byly statisticky zpracovány. Na závěr bylo provedeno ekonomické vyhodnocení.
Technicko-ekonomické srovnání postupů při zakládání trávníků
Dostál, Pavel
Práce je zaměřena na vytvoření technologických postupů pro generativní a vege-tativní zakládání trávníku. Stanovuje náklady na každou položku a provádí pozorování dvou srovnatelných realizací. Z výsledků sledování zpracovává kalkulaci nákladů na každou operaci, kalkulaci celkových nákladů a porovnání obou technologických postupů zakládání trávníku. Technologie zakládání trávníku je popsána v literární části. Analýzou celkových nákladů pro každou variantu a jejich porovnáním se potvr-zuje, že při vlastní produkci trávníkového koberce mohou být náklady obdobné na oba způsoby založení trávníku.
Podnikatelský plán
Mejzlíková, Lenka ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent)
Zpracování podnikatelského plánu konkrétní firmy, provedení ekonomického hodnocení metodou finanční analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   předchozí11 - 17  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 DOSTÁL, Petr
12 Dostal, Pavel
14 Dostál, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.