Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 310 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Systémy vytápění a chlazení v kancelářských provozech
Dostál, Petr ; Horák, Petr (oponent) ; Formánek, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a chlazení, včetně přípravy teplé vody administrativní části objektu výrobní haly. První část práce stručně po-jednává o historii vytápění a chlazení administrativních budov, legislativních poža-davcích a aktuálních možnostech řešení. Druhá část práce obsahuje návrh celé otopné a chladící soustavy s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla a chladu. Závěrečná část práce popisuje experimentální měření a vyhodnocení účinnosti zdroje chladu zimního stadionu.
Biomechanický model interakce ventilace a oběhu za podmínek umělé plicní ventilace
Otáhal, Michal ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Maršík, František (oponent) ; Dostál, Pavel (oponent)
MUDr. Michal Otáhal Biomechanický model interakce oběhu a ventilace za podmínek UPV Abstrakt: Konvenční umělá plicní ventilace zajišťuje výměnu plynů při stavech respiračního selhání využitím přetlaku v dýchacím systému. Vzhledem k zásadní změně tlakových poměrů v hrudníku při konvenční umělé plicní ventilaci v jednotlivých fázích dechového cyklu dochází k významnému ovlivnění oběhu. Součástí ventilační strategie při kritickém respiračním selhání, tzv. ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom) jsou techniky recruitment manévrů (RM), které se používají k opětovnému provzdušnění zkolabovaných částí plicního parenchymu. Během těchto RM se používá významně vyšší přetlak v dýchacích cestách, než který se běžně užívá během tzv. protektivní přetlakové ventilace a ten může limitovat průtok plicním kapilárním řečištěm a významným způsobem ovlivnit hemodynamiku pacienta. Cílem práce bylo vyvinout optimalizovaný animální model ARDS, porovnat ovlivnění hemodynamiky při aplikaci jednotlivých recruitment manévrů a vytvořit simulační biomechanický model interakce ventilace a krevního oběhu a následně jej ověřit (nafitování) daty získanými při provedení jednotlivých typů RM při experimentálním animálním modelu ARDS. Výsledky z experimentálního animálního modelu i simulací na biomechanickém modelu ukazují, že hemodynamicky...
Logaritmicky optimální investování
Král, Stanislav ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
1. Abstrakt Nechť máme kapitál, který budeme redistribuovat do nějakých investičních příležitostí. Finanční ohodnocení těchto investic bude tvořit posloupnost nezávis- lých, stejně rozdělených náhodných vektorů nabývajících konečně mnoha hodnot. Při každé investici budeme znát a brát v potaz celou historii těchto ohodnocení. Ukazuje se, že pokud naší strategií bude vždy maximalizovat střední hodnotu lo- garitmu hodnoty investice, označme ji Λ∗ , pak je tato strategie v určitém smyslu asymptoticky nejlepší možná. Pokud libovolná strategie Λ se limitně neblíží k Λ∗ a pokud x jde limitně k nekonečnu, potom jednak střední hodnota času, za který si vyděláme alespoň x užitím Λ∗ , je o nekonečno menší, než kdybychom užili Λ, a také si vyděláme nekonečněkrát více při strategii Λ∗ . 1
Stochastic analysis with applications in finance
Petrášová, Libuša ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Maslowski, Bohdan (oponent)
Diplomová práce má za úkol nabídnout užitečnou koncepci v rámci stocha- stické analýzy pro finanční aplikace. Poskytuje důkaz Doob-Meyerovy věty nejprve pro omezené martingaly, následně platnost věty ukazuje pro lokální martingaly. V práci je také dokázána silná markovská vlastnost Wienerova procesu a několik jejích významných důsledků. V neposlední řadě se na základě vybudovaného aparátu poskytne metodika řešení různých finančních úloh. 1
Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech
Poláček, Tomáš ; Dostál, Petr (oponent) ; Koutský, Jaroslav (oponent) ; Váchal, Jan (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.
Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku
Pekárek, Jan ; Jašek, Roman (oponent) ; Lenort, Radim (oponent) ; Zinecker, Marek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Předložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního software MATLAB. Model je tvořen několika dílčími celky představující samostatné modely zkoumaných veličin. Jednotlivé kapitoly práce postupně popisují tyto dílčí modely. Dílčí modely jsou: model poptávky po nabíjecí službě, model nabídky nabíjecí služby, simulátor nabíjení, optimalizační model a metoda řešení modelu. Optimalizační model je zrychlen paralelizací na grafické kartě. Optimalizační metoda je navržena jako zvláštní implementace genetických algoritmů na populaci stromově strukturovaných jedinců. Závěrečná kapitola pojednává o ekonomických aspektech zkoumaného problému, o důsledcích zjištění a o roli, kterou optimalizační model v uvažovaném kontextu hraje. Hlavní přínos práce spočívá ve formulaci zkoumaného problému do podoby matematického modelu, doprovodných analýzách a zdůvodněních. Libovolný uživatel disponující aktuálními reálnými daty pak může tuto práci spolu s přiloženými skripty použít a pomocí nich nalézt odpovědi na otázky týkající se vztahu elektromobility a nabíjecí infrastruktury.
DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI
Hortai, František ; Jašek, Roman (oponent) ; Dočkal, Jaroslav (oponent) ; Dostál, Petr (oponent) ; Smejkal, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem práce je podat ucelenou informaci o možnostech autentizace, kombinace autentizačních faktorů a začlenění této problematiky do podnikové komunikace. Práce se zaměřuje na tuto problematiku a specifikuje možnosti získání autentizačních informací, dále analyzuje metody autentizace, identifikace a autorizace. Zkoumaná je využitelnost biometrických technologií, princip funkčnosti, příklady jejich použití, jejich vliv, výhody a nevýhody, které přinášejí. Přirozený, snadno dostupný, a tedy vhodný nástroj pro efektivní a bezpečnou komunikaci je autentizace zahrnující dynamický biometrický podpis. Problematika technologie dynamického biometrického podpisu a jeho implementace jsou zkoumány z komplexního hlediska včetně provedených experimentů. Z výzkumu vyplývá, že dynamický biometrický podpis dokáže sloužit jako metoda podporující bezpečnou podnikovou komunikaci a zredukovat autentizační rizika ve společnostech i pro jednotlivce.
Pasivní axiální magnetické ložisko
Dostál, Patrik ; Štěpánek, Vojtěch (oponent) ; Pruša, Radomír (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a následné simulace hodnot pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Zároveň byly také simulovány účinky teploty. Bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou se zásadně snižuje tuhost ložiska. Rovněž byly zkoumány další vlivy ovlivňující tuhost ložiska, jako například rozměry magnetů a vzdálenosti mezi nimi. Hodnoty experimentálního měření a simulovaných hodnot byly v závěru práce vzájemně porovnány. Analyzované ložisko je určeno pro užití v bezucpávkovém odstředivém čerpadle. Z hodnot zjištěných simulací a experimentálním měřením byly vyvozeny závěry pro použití ložiska v praxi. Součástí této práce je také rešerše na téma pasivní magnetická ložiska. Rešerše se zabývá samotným principem funkce ložisek, jejich konstrukcí a využitím v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 310 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 DOSTÁL, Petr
13 Dostal, Pavel
1 Dostál, Patrik
13 Dostál, Pavel
15 Dostál, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.