Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 304 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech
Poláček, Tomáš ; Dostál, Petr (oponent) ; Koutský, Jaroslav (oponent) ; Váchal, Jan (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační práce je však nové. Často je velmi obtížné vytvářet prognózy pomocí numerických kvantifikátorů a tradičních statistických metod. Důvod je nedostatek vstupních dat. V práci se tedy používají nástroje trendové analýzy založené na nejméně informačně intensivních kvantifikátorech, tj. trendech, rostoucí, konstantní, klesající. Řešení trendového modelu je množina scénářů, kde je množina proměnných kvantifikovaných pomocí těchto trendů. Všechny možné přechody mezi scénáři jsou generovány a vyneseny do přechodových grafů. Orientovaný přechodový graf má jako uzly množinu scénářů a jako větve přechody mezi scénáři. Daná cesta skrz přechodový graf popisuje jakékoliv možné budoucí a minulé chování zkoumaného insolvenčního systému. Přechodový graf představuje kompletní seznam prognóz založených na trendech. V práci jsou taktéž uvedeny a použity heuristiky pro determinování výplatních hodnot z insolvenčního řízení aplikovatelné s nástroji rozhodovacích stromu a vygenerovaných přechodových grafů z trendových analýz. Devíti dimenzionální model slouží jako případová studie. V modelech se používají proměnné vágního charakteru, které mohou mít majoritní vliv na celý proces insolvence, např. Úroveň chamtivosti a vliv politického situace.
Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku
Pekárek, Jan ; Jašek, Roman (oponent) ; Lenort, Radim (oponent) ; Zinecker, Marek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Předložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního software MATLAB. Model je tvořen několika dílčími celky představující samostatné modely zkoumaných veličin. Jednotlivé kapitoly práce postupně popisují tyto dílčí modely. Dílčí modely jsou: model poptávky po nabíjecí službě, model nabídky nabíjecí služby, simulátor nabíjení, optimalizační model a metoda řešení modelu. Optimalizační model je zrychlen paralelizací na grafické kartě. Optimalizační metoda je navržena jako zvláštní implementace genetických algoritmů na populaci stromově strukturovaných jedinců. Závěrečná kapitola pojednává o ekonomických aspektech zkoumaného problému, o důsledcích zjištění a o roli, kterou optimalizační model v uvažovaném kontextu hraje. Hlavní přínos práce spočívá ve formulaci zkoumaného problému do podoby matematického modelu, doprovodných analýzách a zdůvodněních. Libovolný uživatel disponující aktuálními reálnými daty pak může tuto práci spolu s přiloženými skripty použít a pomocí nich nalézt odpovědi na otázky týkající se vztahu elektromobility a nabíjecí infrastruktury.
DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI
Hortai, František ; Jašek, Roman (oponent) ; Dočkal, Jaroslav (oponent) ; Dostál, Petr (oponent) ; Smejkal, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem práce je podat ucelenou informaci o možnostech autentizace, kombinace autentizačních faktorů a začlenění této problematiky do podnikové komunikace. Práce se zaměřuje na tuto problematiku a specifikuje možnosti získání autentizačních informací, dále analyzuje metody autentizace, identifikace a autorizace. Zkoumaná je využitelnost biometrických technologií, princip funkčnosti, příklady jejich použití, jejich vliv, výhody a nevýhody, které přinášejí. Přirozený, snadno dostupný, a tedy vhodný nástroj pro efektivní a bezpečnou komunikaci je autentizace zahrnující dynamický biometrický podpis. Problematika technologie dynamického biometrického podpisu a jeho implementace jsou zkoumány z komplexního hlediska včetně provedených experimentů. Z výzkumu vyplývá, že dynamický biometrický podpis dokáže sloužit jako metoda podporující bezpečnou podnikovou komunikaci a zredukovat autentizační rizika ve společnostech i pro jednotlivce.
Pasivní axiální magnetické ložisko
Dostál, Patrik ; Štěpánek, Vojtěch (oponent) ; Pruša, Radomír (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a následné simulace hodnot pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Zároveň byly také simulovány účinky teploty. Bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou se zásadně snižuje tuhost ložiska. Rovněž byly zkoumány další vlivy ovlivňující tuhost ložiska, jako například rozměry magnetů a vzdálenosti mezi nimi. Hodnoty experimentálního měření a simulovaných hodnot byly v závěru práce vzájemně porovnány. Analyzované ložisko je určeno pro užití v bezucpávkovém odstředivém čerpadle. Z hodnot zjištěných simulací a experimentálním měřením byly vyvozeny závěry pro použití ložiska v praxi. Součástí této práce je také rešerše na téma pasivní magnetická ložiska. Rešerše se zabývá samotným principem funkce ložisek, jejich konstrukcí a využitím v praxi.
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Černá, Hana ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů příslušenství pro mobilní telefony pro firmu ZONES s.r.o. a stanovení jejich hodnoty rizika. V práci je vytvořen rozhodovací model pomocí fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Na začátku práce jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou použita pro zpracování dalších částí práce. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a MATLAB. Fuzzy model je vytvořen na základě požadavků společnosti. Další část práce se zabývá rozborem a porovnáním výsledků z obou programů. Výsledkem práce je model, který je snadný na ovládání, a který zlepší výběr a hodnocení dodavatelů ve firmě ZONES s.r.o.
The Use of Artificial Intelligence for Decision Making in the Firm
Seryj, Michal ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diploma thesis deals with design of a model for currency rate prediction by using artificial intelligence as a tool for decision making process in business and public administration. Concrete usage of this prediction is applied in company TechPlasty s.r.o. The thesis focuses on analysis of input data, optimization of a prediction model and evaluation of the results and their profit for the selected company.
Algorithmization for decision support
Magda, Michal ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is a strategy creation for bitcoin towards dollar (BTC/USD) on the MetaTrader5 (MT5) platform by utilizing programming language MQL5. The basis of the analysis is to import data from crypto-exchange into the MT5 platform, to program a special strategy based on technical indicators and to backtest the performance efficiency on the historical growth of the bitcoin value. Created solution provides a trading robot with simple access to the crucial parameters modification. Primal finding is the ability to predict the future value of bitcoin, evaluation and comparsion between the revenue and risk.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Homola, Rostislav ; Kudrna, Josef (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci vlastního návrhu řešení. Na základě zvolených parametrů bude sestaven model sloužící k optimálnímu zhodnocení zákazníků společnosti, na jejímž základě může společnost dále rozhodnout, zda s daným zákazníkem spolupracovat či je pro ni výhodnější tuto spolupráci ukončit. Samotné řešení práce je realizováno za podpory programů Microsoft Excel a MATLAB.
The Use of Artificial Intelligence for Decision Making in the Firm
Volný, Miloš ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This thesis is concerned with future trend prediction on capital markets on the basis of neural networks. Usage of convolutional and recurrent neural networks, Elliott wave theory and scalograms for capital market's future trend prediction is discussed. The aim of this thesis is to propose a novel approach to future trend prediction based on Elliott's wave theory. The proposed approach will be based on the principle of classification of chosen patterns from Elliott's theory by the way of convolutional neural network. To this end scalograms of the chosen Elliott patterns will be created through application of continuous wavelet transform on parts of historical time series of price for chosen stocks.
The Use of Linear Programming for Optimization of Advertising Cost
Jurčo, Denis ; Dostál, Petr (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to analyse processes, which take place in the company in relation to optimization of advertising costs. Theoretical basis, basic concepts, methods, procedures and linear programming used for optimization will be defined in the theoretical part of the work. Subsequently, the Reporter element will be presented as a Microsoft Excel support element. The company, its main business targets and the problems that occur in the enterprise will be introduced in the analytical part. The last part will consist of models created by myself, my own suggestions of solutions and the results will be interpreted by the tool Solver.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 304 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 DOSTÁL, Petr
12 Dostal, Pavel
1 Dostál, Patrik
12 Dostál, Pavel
14 Dostál, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.