Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Level of food security of syrian refugees in Tukey
Dobiášová, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá navrhnutím změny politiky mezinárodních subjektů při zajišťování potravinové bezpečnosti. K dosažení cíle je použita analýza současné úrovně potravinové bezpečnosti syrských uprchlíků v Turecku od roku 2011, kdy začal ozbrojený konflikt v Sýrii. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se zabývá migrací, právní definicí uprchlíka a demografickými procesy, analyzuje také metodu food consumption score na pozadí teorie nutričního přijmu. Druhá část se zabývá analýzou migračních vln na území Turecka, zahrnuje také demografickou situaci, míru potravinové bezpečnosti, roli působících organizací a finanční řízení. Závěrem jsou navrhnuta doporučení, jak je možné zajistit dostatečnou potravinovou bezpečnost a zlepšit situaci.
Recepce a české překlady díla Pauline Réage, Histoire d'O (Příběh O)
Dobiášová, Kristýna ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Belisová, Šárka (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku recepce a českých překladů románu Příběh O od Pauline Réageové, erotického díla, které bylo ve své době (1954) skandální a stalo se součástí kánonu francouzské soudobé prózy. V literárně-přehledové části uvádí charakteristiku struktury a stylu Příběhu O. Dále představuje specifický kontext prvního vydání a zasadí román do vývoje francouzské literatury. V této části se rovněž pokouší vystihnout dobový kontext a porovnat tehdejší situaci s tím, jak je toto dílo vnímáno ve Francii v rámci současné literární scény i obecně v kulturní oblasti. V této části analýzy recepce se práce opírá o recenze z francouzských periodik a o internetové ohlasy. Zmiňuje se také o pohledu literární teorie na celou kapitolu obdobně tematicky vymezené literatury. V empirické části představuje dva české překlady a pokouší se rekonstruovat důvody, jež vedly k vydání prvního překladu Příběh O.: krásná z Roissy, Tabu, 1991 z pera Lucie Erbenové a druhého překladu Příběh O; Návrat do Roissy, Host, 2005 z pera Matěje Turka. Věnuje se rovněž důvodům, které vedly k nedávné reedici v nakladatelství Host v roce 2013. Analýza současné recepce v cílové kultuře předchází těžišti empirické části práce, jímž je translatologická analýza překladů. Závěrem hodnotí jejich adekvátnost a ekvivalenci vůči...
Mapování a analýza volně žijících živočichů v ČR
DOBIÁŠOVÁ, Kristýna
Pesticidy, hubení hlodavců nebo cíleně umístěná, otrávená návnada kar-bofuranem. Těmito a mnoha dalšími způsoby může dojít k otravám volně žijících ži-vočichů. Ať už dojde k cílenému otrávení konkrétního živočicha nebo dojde k neúmyslnému otrávení necílového jedince, vždy má takovéto jednání fatální ná-sledky. Pronásledování tzv. škodné, jako lišek, kun nebo dravců obecně má vliv na celé populace. Často tráveným dravcem bývá orel mořský, v jehož případě má každý otrávený jedinec dopad na celou populaci. Bohužel takto nachystaná návnada otráví daleko více zvířat, především mrchožroutů a masožravců. Předkládaná práce zhodno-cuje dostupná data, týkající se otrávených živočichů a mapuje jejich výskyt. Data byla získána z evidence záchranných stanic a databáze programu Volná Křídla v období let 2009-2016. Mezi nejčastěji přijímané živočichy do stanic byl srnec obec-ný s otravou způsobenou řepkou. Často se vyskytovali vodní ptáci otrávení botulis-mem, následně jedinci otrávení jedem na hlodavce a jedem na slimáky. Karbofura-nem byli nejvíce otráveni orel mořský, káně lesní a krkavec velký. Mezi otrávené dru-hy patří i ohrožený luňák červený, luňák hnědý a orel skalní. Dále bylo zjištěno, že jednotlivé roky nemají žádný vliv ve výskytu otrav. Rozdíl v počtech otrav ptáků a savců nebyl zjištěn. Vliv měsíce u dat získaných ze stanic nebyl zjištěn, v počtech otrav karbofuranem je vyšší v březnu, a především v dubnu. V analýze prostorových rozdílů také existuje mezi většinou krajů vyrovnanost. Výrazně vybočuje kraj Středo-český a Jihočeský. Nadprůměrné počty otrav karbofuranem pocházejí z kra-jů Jihočeského, Vysočiny, Jihomoravského a Ústeckého.
Commented translation: Lidské pudy a emoce
Dobiášová, Kristýna ; Brunel, Aude (vedoucí práce) ; Belisová, Šárka (oponent)
Notre travail se compose de deux parties. D'une part de la traduction en français du texte choisi, extrait du livre Lidské pudy a emoce, d'une longeur de 20 normopages et d'autre part de son commentaire. La partie du texte que nous avons choisi traite des émotions humaines, leur définition, leur typologie et leurs fonctions. Le texte nous apprend aussi à manipuler nos émotions. Ensuite, le commentaire se compose de l'analyse de traduction du texte original. Nous nous focalisons sur ses caractéristiques lexicales, syntaxiques, stylistiques et textuelles. De plus, le commentaire expose la méthode de traduction et la typologie des procédés de traduction. Nous terminons par un regard concret sur des problèmes de traduction spécifiques, recontrés en cours de traduction. MOTS-CLEFS émotion, expérience émotionnelle, individu, prise de décision, affect, humeur, analyse de traduction, méthode de traduction, typologie, adaptation, traduction en français, langue source, langue cible
Péče o zraněné či jinak handicapované dravce (\kur{Falconiformes}) a sovy (\kur{Strigiforme}s) v záchranných stanicích
DOBIÁŠOVÁ, Kristýna
Nejméně polovina našich dravců a sov je řazena do třech kategorií seznamu zvláště chráněných živočichů. Sloupy elektrického vedení, doprava a změny krajiny vedly k úbytku mnoha dravců a sov ve volné přírodě. Předkládaná práce zhodnocuje rozsah a úspěšnost návratu dravců a sov do volné přírody. Ve vybrané Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim byly zpracovány veškeré údaje o přijatých dravcích a sovách. Jako podklad sloužila evidence ze záchranné stanice v období let 2009 2013. Nejvíce z Falconiformes byli přijímáni jedinci Buteo buteo a Falco tinnunculus. Nejčastější příčinou přijetí do stanice byla zranění způsobena dopravními prostředky nebo popáleniny elektrickým proudem. Ze Strigiformes byli nejvíce přijímáni jedinci Asio otus a Strix aluco. Nejčastěji byla přijímána mláďata vypadlá nebo předčasně vylétlá z hnízda. Z celkového počtu dravců za sledované období byla vypuštěna zpět do přírody méně než polovina přijatých. Z celkového počtu přijatých sov byla vypuštěna do přírody pouze čtvrtina jedinců.

Viz též: podobná jména autorů
5 DOBIÁŠOVÁ, Kristýna
5 Dobiášová, Karolína
2 Dobiášová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.