Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transducer Systems and Their Applications
Boros, Adrián ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
This thesis introduces a new variant of translation devices. We propose a new formal model based on the interconnection of several cooperating pushdown transducers. This new model is called transducer system. The principle of operation of these systems is similar to the cooperating distributed (CD) grammar systems, enabling a cooperation of several grammar over a common sentential form. Furthermore, the thesis deals with the computational power of this formal model. The main result is an application that converts arithmetic expressions from infix to postfix notation.
Parsing Based on Automata with Deep Pushdowns
Pločicová, Dominika ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Language is a basic means of communication. Formal languages provide the basis for human-computer communication. The aim of this work is to contribute to this area and analyze the possibility of processing the context-sensitive elements of formal languages. The work includes the theoretical description of state grammar and deep pushdown automaton, which is a model of a parser for languages including context-sensitive elements. It describes an algorithm that can convert the state grammar to the said deep pushdown automaton. The work further describes parsing, its methods and the use of the created automaton in performing the syntax analysis. For a better understanding, the work also includes examples of the creation and operation of the automaton. Finally, the work describes the implementation of a program that performs theoretically described activities. The functionality of the program was verified on examples, whose inputs and outputs are also part of the text of the work.
Intuice a vakuum filmového obrazu
Krůček, Václav ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Má disertační práce zkoumá účinky specifických momentů filmu v rámci jeho ontologického potenciálu. Sleduje formy zásahů do stability a plynulosti vizuální re- prezentace, které mohou vyvolat intuici nového. Úvodní kapitoly jsou věnovány "obrazu o sobě" jako prezentaci trvání sebe-modulujícího záběru, jehož zdánlivá nehybnost vyvolá (v součinnosti se zvukem) intuitivní tlak mimoobrazového pole. Vztah viditelného a tušeného je zkoumán z hlediska iniciačních impulsů a změn imanentních filmovému záznamu, jehož specifika jsou obsahem následujících argumentací. Záběry z tohoto pohledu neplní jen narativní funkci prostřednictvím obrazové re-prezentace skutečnosti, ale jsou také současně pohybem elementárních struktur v čase, jak je přibližuje Gilles Deleuze. Za pomoci odkazů k jeho úvahám analyzuji v dalších kapitolách faktory, podílející se na možném vyvolání intuice, jako jsou: účinky sekvenčních procesů diference, repetice a rytmu filmových obrazů, jejich trvání, elementarizace, refrakce a mizení. Náhlé vstupy těchto procesů a jejich setrvávání jsou prezentovány na konkrétních příkladech, v kterých intuice opouští médium a odhaluje skutečnost mimo film.
Volební volatilita ve volbách do Evropského parlamentu v zemích V4 v letech 2004-2019
Mertlík, Arnošt ; Linek, Lukáš (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na změny volebního chování u voličů ve státech Visegrádské skupiny (V4), konkrétně pak na volební volatilitu mezi volbami do Evropského parlamentu a národními volbami v daných státech. Přístup ke zkoumání volební volatility v této práci vychází z teorie národních voleb druhého řádu, která rozděluje volby na méně a více důležité. Cílem práce je nejprve popsat celkovou volební volatilitu ve státech V4 v průřezu všech evropských voleb na základě individuálních dat z povolebních dotazníkových šetření. Následně pak zjišťuji, jaké jsou konkrétní příčiny a motivace pro změny volebního chování. Z analýzy vyplývá, že se ve státech V4 projevuje několik odlišných vzorců volatilního chování, avšak jednotným a obecným vzorcem je vysoká míra volební demobilizace v evropských volbách. Příčinou toho mohou být politické postoje či míra důvěry v evropské instituce. Demobilizaci voličů pak analyzuji v rámci vládních a opozičních voličů, kteří se liší hlavně v názorech na národní politickou situaci. Klíčová slova Volební volatilita, volební přechody, volební chování, teorie národních voleb druhého řádu, volby do Evropského parlament, Visegrádská skupina, logistická regrese
Facelift PDU
Tomoryová, Bianka ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
The subject of the diploma thesis is an architectural study of the forecourt of the Dukovany Nuclear Power Station. The project is based on a pre-diploma project which aimed to develop an urban concept. At the moment the buildings in the area are in an unsuitable condition from a construction - technical and architectural perspective. The urban-architectural study was intended to create a new concept for the forecourt and simultaneously enable its efficient operation in case of the completion of a new nuclear unit. The concept of the solution is based on the removal of outdated buildings and their replacement with new buildings which will meet the current requirements of the Dukovany Nuclear Power Station. From the current layout the main roads, the gatehouse, the information center and the greenery will be preserved. After removing the selected buildings, the renovation area will be divided into the main axes on which the main road network will be designed. The unsuitable connection to public road infrastructure will be solved by minimizing the entrances to the area to two entrances and by moving the suburban bus station from the main road. After connecting the whole area by roads, the area will be divided into functional areas. In front of the gatehouse there will be a square surrounded by public services, an administrative building and by the preserved information center building. From this space, the main representative space of the entire complex will be created. Warehouses and workshops will be located behind the square. Transport areas will be located at the rear of the complex. Thanks to this location, there will be a good connection with the current factory and also with the planned completion of the new nuclear unit on the west of the area. There will also be educational and sport facilities in the complex. The kindergarten will be oriented towards the preserved greenery.
Facelift EDU
Sobotková, Monika ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází nádraží pro smluvní autobusy, které vozí zaměstnance do práce a z práce, nádraží pro linkové autobusy a parkovací plochy. Předzávodní prostor je v dnešní podobě nevyhovující z hlediska funkčního, jelikož stávající kapacity budov i parkovacích ploch jsou nedostačující, a také z hlediska estetického, protože stavby ze 70. let jsou již zašlé, parkování se řeší rozsáhlými asfaltovými plochami a chybí reprezentativní prostor, který by takto významná elektrárna neměla postrádat. Ve studii řeším tyto zásadní problémy celkovou přestavbou areálu, nahrazuji velké parkovací plochy parkovacími domy, vytvářím administrativní zónu s veřejným prostorem u vstupu do elektrárny, rozšiřuji kapacity jednotlivých provozů na potřebné hodnoty a přidávám nové požadované funkce (mateřská škola, další služby). Výsledkem je areál rozdělený do několika funkčních zón s reprezentativním prostorem před hlavní vrátnicí a s dostačujícími plochami pro jednotlivé funkce. Práce navazuje na urbanisticko-architektonickou studii, kterou jsem vypracovala v minulém semestru. Diplomová práce se zaměřuje na dopracování slabších částí návrhu z původní studie a zabývá se rozpracováním zóny s budovami pro administrativu a služby do podoby architektonické studie.
Facelift EDU
Rokotianskaia, Kseniia ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ve špatném technickém a architektonickém stavu. Svou lokalitou však dává potenciál pro nové využití. Řešené území patří jaderné elektrárně ČEZ.
Regulovaný syntaxí řízený překlad
Dvořák, Tomáš ; Kocman, Radim (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá formálním pohledem na regulovaný syntaxí řízený překlad. První část obsahuje formální základy teorie jazyků, jejich klasifikaci a analýzu. Jsou uvedeny příklady gramatik generující jazyky, které nejsou bezkontextové, především maticové gramatiky, gramatiky s nahodilým kontextem a programované gramatika. Jsou uvedeny konečné, zásobníkové, hluboké a regulované automaty. Formálně vymezuje převodníky a jejich roli v rámci formálního a syntaxí řízeného překladu. Zavádí regulované převodníky založené na regulovaných automatech. Jádrem práce je návrh algoritmů regulované syntaktické analýzy jako rozšíření tradičních algoritmů prediktivní syntaktické analýzy. Tyto algoritmy jsou navrženy pro všechny uvedené speciální typy gramatik. Závěr práce je věnován návrhu jazyka jako prostředku pro popis těchto gramatik a překladače těchto gramatik na kód syntaktického analyzátoru a jejich grafického analyzátoru.
Vývoj pracovního a vzdělanostního trhu dle soudobých sociálních a futurologických věd
Holek Převorovská, Michaela ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma budoucnosti vzdělanostních a pracovních trhů, které sleduje skrze optiku dvou vědních perspektiv - sociálních věd a futurologických věd. Cílem je popsat náhled těchto dvou disciplín na budoucí vývoj těchto dvou specifických trhů a zmapovat předpokládané scénáře budoucího vývoje. Pohled obou vědních disciplín je představen skrze kvalitativně zpracovaná odborná periodika. Hlavním tématem, kterým se autoři obou vědních disciplín zabývali, byl vliv technologického pokroku na budoucnost pracovních trhů a změny v zanikání a vzniku pracovních míst. Dalším důležitým prvkem je propojenost a sdílení, které umožňují moderní digitální platformy, informace, postupy, vzdělávání, překonávají omezení času a prostoru a mohou být využita každým, kdo má k přístup k potřebným technologiím. Klíčová slova vzdělávání, trh práce, profese, schopnosti, představa budoucnosti, modernizace, vývoj

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
52 Dvořák, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.