Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Resolution Fund: Is behaviour of the contributing institutions affected by the applied methodology?
Hykl, Daniel ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Daniel Hykl Bakalářská práce Fond pro řešení krize: Ovlivňuje aplikovaná metodika chování přispívajících institucí? Abstrakt Bakalářská práce zkoumá v teoretické rovině způsob výpočtu ročních příspěvků do Fondu pro řešení krize, které jsou stanoveny na základě bankovních rozvah k poslednímu dni roku, a jeho vliv na banky a finanční sektor. Problém vertikálního rozdělení sektorového příspěvku mezi jednotlivé banky je demonstrován na několika teoretických příkladech. Hypotéza o optimalizaci rozvah bank ke konci roku za účelem dosažení nižšího ročního příspěvku je ověřována na základě vývoje závazků sedmi největších bank v České republice a na základě teoretických výší závazků ke konci roku spočtených pro scénář nulové optimalizace. Práce odhaduje roční příspěvky bank a porovnává je s teoretickými příspěvky spočtenými z teoretických závazků.
Examining the relationships among cryptocurrencies using Google Trends
Heller, Michael ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tématem naší práce je zkoumání vztahů mezi kryptoměnami pomocí nástroje Google Trends. V naší práci se soustředíme na 4 kryptoměny: Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic a Ethereum. V naší práci jsme získali denní data pro otevírací ceny, denní obchodované objemy a denní data Google Trends dotazů, zachy- cujících relativní popularitu vybraných kryptoměn. Pro hledání vztahů mezi čtyřmi vybranými kryptoměnami jsme použili Vektorovou autoregresi a Vek- torový Error Correction model. Celkem jsme sestavili 4 různé modely. První model obsahuje 4 časové řady denních cen jednotlivých kryptoměn. Druhý model vychází z prvního modelu a je rozšířen o další 4 časové řady Google Trends dotazů souvisejících s danými kryptoměnami. Třetí model obsahuje 4 časové řady denních obchodovaných objemů jednotlivých 4 kryptoměn. Čtvrtý model vychází ze třetího modelu a je obohacen o další čtyři časové řady Google Trends dotazů souvisejících s danými kryptoměnami. Následně jsme použili odezvu na impuls a rozklad rozptylu pro zkoumání vztahů mezi jednotlivými kryptoměnami. V naší práci jsme našli určité korelace mezi proměnnými, v rámci každé ze tří skupin proměnných, tj. ceny, obchodované objemy a Google...
Revenue Management around Seasoned Equity Offerings
Habětínek, Jan ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce rozšiřuje stávající výzkum o neobvyklé provozní výkonnosti firem, které emitují druhotný vlastní kapitál. Využívá moderních nástrojů odhadu manipulace s příjmy prostřednictvím diskrečních výnosů měřených jakožto část pohledávek, které nelze vysvětlit přes výnosy a úvěrovou politiku. Tím tato práce pomáhá s větší přesností rozlišovat mezi dvěma existujícími vysvětleními neobvyklé provozní výkonnosti - načasováním trhu a manipulace s příjmy. Kromě důkazů ve prospěch teorie manipulace s příjmy výsledky na rozdíl od předchozích výzkumů naznačují, že v roce před emisí dochází k umělému snižování příjmů, a tedy poskytují důkazy ve prospěch nově navržené "hypotézy výnosové rezervy". Implicitně, v kombinaci s výsledky minulých studií, je také vyvozen posun od dominance manipulace s náklady před emisí k dominanci manipulace s výnosy v době emise.
Building Societies in Low Interest Rate Environment
Hanzlík, Petr ; Džmuráňová, Hana (vedoucí práce) ; Baniar, Matúš (oponent)
Cílem této práce je analýza dopadu prostředí nízkých úrokových sazeb v České republice v posledních letech na sektor stavebních spořitelen, který tvoří poměrně specifický segment místního finančního trhu. První část práce zahrnuje popis hlavních charakteristik stavebního spoření a stavebních spořitelen, např. jejich historický vývoj, se speciálním zaměřením na hlavní typy rizik, kterým stavební spořitelny čelí. Ve druhé části je analyzován dopad změn tržní úrokové míry na objemy vkladů ve stavebních spořitelnách. Tato analýza je prováděna pomocí jednoduchých modelů s časovými řadami odhadnutými metodou nejmenších čtverců. V závěrečné části je porovnávána poptávka po úvěrech ze stavebního spoření s poptávkou po hypotečních úvěrech, a dále je rozebírán vývoj ziskovosti sektoru stavebních spořitelen v posledních letech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Impact of the Basel III Liquidity Rules on EU Banks
Klímová, Dana ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Nová pravidla likvidity zavedená v rámci Basel III definují ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který zajišťuje dostatečnou likviditu bank v dlouhodobém horizontu. NSFR vstoupí v platnost v roce 2018 a banky se obávají následného snížení profitability. V této práci analyzujeme likviditní požadavky Basel III a definujeme vlastnosti NSFR. Dále se věnujeme dopadu splnění ukazatele na profitabilitu bank na vzorku více než 500 institucí v EU. Docházíme k závěru, že menší banky (dle velikosti aktiv) spíše splňují NSFR, stejně tak jako banky s vyšším podílem neúrokových příjmů a nižší kapitálovou přiměřeností. Také potvrzujeme, že vyšší NSFR negativně ovlivní návratnost průměrného vlastního kapitálu, nicméně vyšší hodnoty ukazatele se nepromítají do nižších výnosů z průměrných aktiv, ani do čisté úrokové marže. Klasifikace E58, G21, G28, G32 Klíčová slova NSFR, Basel III, likvidita, banky, EU, profitabilita, kapitálová přiměřenost, regulace E-mail autora 45724231@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
The Impact of Macroeconomic News on the Price of Financial Assets
Říha, Jakub ; Moravcová, Michala (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato práce zkoumá vliv zveřejňování českých makroekonomických zpráv a komunikace České Národní Banky (ČNB) na cenu finančních aktiv a jejich volatilitu. Jako finanční aktiva jsme zvolili směnné kurzy EUR/CZK a USD/CZK a také akciový index pražské burzy PX. K analýze jsme použili GARCH (1,1) a EGARCH (1,1) modely, každý s Normálním a Studentovým rozdělením reziduí. Hlavním zjištěním bylo, že komunikace ČNB má vliv cenu všech tří aktiv a překvapivě zvyšuje jejich volatilitu. Zveřejňování makroekonomických zpráv také významně ovlivňuje cenu a volatilitu zkoumaných aktiv, nicméně pro každé aktivum jsou významné jiné makroekonomické indikátory. Nejvíce ovlivňující jsou: index spotřebitelských cen, 1YPRIBOR a míra nezaměstnanosti. Další závěr našeho výzkumu je, že volatilita zkoumaných časových řad vykazuje známky pákového efektu, shlukování volatility a její přetrvávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Non-interest income management of banks in a global low interest rate environment
Bečvaříková, Vendula ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Aktuálně lze na bankovním trhu pozorovat změnu bankovních business modelů. Banky byly donuceny změnit jejich dosavadní (tradiční) aktivity, které nabízely klientům. Hlavním zdrojem jejich zisku už tak nejsou příjmy z přijímání vkladů a poskytování půjček, ale především příjmy z poplatků a provizí. Jako hlavní důvody lze mimo jiné zmínit zmírnění dopadů finanční krize z let 2008-2010 a či adaptace na prostředí nízkých úrokových sazeb od roku 2011. Tato diplomová práce se zabývá případným efektem příjmu z poplatků na ziskovost banky. Pro analýzu jsou použita data 220 komerčních a investičních bank ze zemí EU-28 a Spojených států v časovém horizontu 2007-2014. Naše výsledky (dosažené použitím metody system GMM) neprokázaly přítomnost přímého efektu tohoto typu příjmu na ziskovost banky. Potvrdily nám ale, že rostoucí ekonomika s nízkou inflací a nízkými úrokovými měrami má na tuto ziskovost pozitivní vliv, podobně jako vyšší kapitalizace či efektivní řízení banky. Dále jsme zkoumali, zda volatilita tohoto příjmu z poplatků byla nižší v době před krizí a následně se v období krize a po ní zvýšila. Došli jsme k závěru, že ve zkoumaném období opravdu došlo ke zvýšení volatility, nicméně již dříve, než nastala finanční krize na světovém trhu. Přímá spojitost s krizí tedy nebyla prokázána.
Mandatory disclosure
Hrycej, Martin ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Bakalářská práce nejprve představuje problematiku povinného zveřejňování (informací) a popisuje rozdílné přístupy k této problematice. Následuje stěžejní část práce obsahující definici a specifikaci studovaných modelů monopolu a duopolu. Oba modely jsou dále analyzovány a řešeny za pomoci nástrojů teorie her a mikroekonomických optimalizačních metod. Následně jsou vyčísleny a prezentovány číselné výsledky. Získané výsledky doporučují režim zveřejňování buďto dobrovolný či povinný v závislosti na konkrétních hodnotách parametrů modelu a na tom, pro koho je to profitabilnější. Závěrem je diskuse výsledků, jejich relevance a interpretace v kontextu další literatury. Konkrétní číselné výsledky jsou rozumné povahy a vcelku zapadají do onoho kontextu.
Trading Volume and Volatility in the US Stock Markets
Juchelka, Tomáš ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato práce zkoumá vztah mezi počtem zobchodovaných akcií a volatilitou při použití GARCH modelu v Hypotéze Mixu Distribucí. Analýza je provedena na pěti známých akciích, vybraných z indexu S&P500. Našim přístupem bylo obohacení druhé rovnice GARCH modelu o dodatečné vysvětlující proměnné, které reprezentovaly počet zobchodovaných akcií. Kromě samotného vztahu volatility a objemu obchodů jsme zkoumali, jaký vliv má zahrnutí dodatečných proměnných na statistickou významnost GARCH a ARCH parametrů v našem modelu. Zjistili jsme, že rozdělení objemu obchodů na očekávanou a neočekávanou složku bylo namístě, jelikož se všechny tyto proměnné ukázaly být statisticky významné. Našim hlavním zjištěním bylo, že vzrůst počtu zobchodovaných akcií, tedy vzrůst očekávaného a neočekávaného objemu, vede ke zvýšení volatil- ity. Na druhou stranu negativní objemový šok, tedy snížení neočekávaného ob- jemu, vede k jejímu snížení. Přestože jsme naši analýzu provedli jak pro první lag objemu obchodu, tak také pro současný objem, nepodařilo se nám potvrdit hypotézu, že zahrnutí objemu obchodů způsobí statistickou bezvýznamnost parametrů ARCH a GARCH, tedy nepotvrdili jsme Hypotézu Mixu Distribucí. Zjistili...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.