Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komplexní analýza webu www.profienglish.cz
Špála, Ondřej ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou webu malé soukromé jazykové školy Profi English na adrese www.profienglish.cz a implementací změn plynoucích z této analýzy. Cílem práce je zlepšit technický stav webu, provést základní SEO optimalizaci a zlepšit funkcionalitu stránek responzivním designem. Těchto cílů bylo dosaženo analýzou webu za použití řady na internetu dostupných aplikací a nástrojů a následnou revizí a úpravou kódu webu. Práce je tak přínosem zejména pro společnost Profi English a její web a jeho návštěvníky. Může však také sloužit jako návod pro další čtenáře, kteří uvažují o vylepšení svých stránek, nebo autory úprav obdobných webů. V úvodu práce jsou krátce představeny základní atributy kvalitní webové prezentace, jako je například přístupnost či použitelnost a také je vysvětleno, jak by tyto aspekty na webu měly vypadat. Dále jakým způsobem lze web analyzovat a jaké nástroje je k tomu vhodné použít. V praktické části je provedena analýza webu www.profienglish.cz, jejíž výstupem je seznam doporučených změn v pořadí podle priority. V poslední části je popsána implementace těch nejzásadnějších inovací webu a responzivního designu.
Analýza facebookových stránek českých vysokých škol
Salnikov, Alexey ; Chudán, David (vedoucí práce) ; Pavlíček, Antonín (oponent)
Tato bakalářská práce je tvořena ze čtyř části. První část popisuje současný stav internetové populace v České Republice: počet uživatelů internetu v různých věkových kategoriích, jejích vzdělání, jakou část v internetové populaci zaujímá uživatele Facebooku. Účelem druhé části ukázat, jaké sociální sítě jsou nejvíc populární u českého obyvatelstva. V třetí části napsán detailní návod na dva nástroje - Netvizz a Gephi, které slouží k analýze facebookových stránek, skupin, událostí a míst. Poslední část je praktická část, ona je zaměřena na identifikaci oficiálních facebookových stránek českých státních vysokých škol a následnou analýzu těchto stránek pomocí nástrojů, které byly určované v třetí časti práce.
Vizualizace výsledků data miningu prostřednictvím BI nástrojů
Fiřtík, Zdeněk ; Chudán, David (vedoucí práce) ; Rauch, Jan (oponent)
Tématem této práce je pokus o vizualizaci výsledků data minigu prostřednictvím business intelligence nástrojů. Práce postupuje od podrobné charakteristiky základních pojmů, metodik a postupů, které jsou nedílnou součástí procesu data miningu a následné vizualizace. Práce je věnována všem, které zajímá problematika data miningu a použití BI nástrojů, dále může nabídnout motivy k zamyšlení, zda budou tyto nástroje vhodné pro jejich použití.
OLAP Recommender
Koukal, Bohuslav ; Chudán, David (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Manuální prozkoumávání agregovaných dat v datových kostkách a vyhledávání potenciálně užitečných informací je od určitého objemu dat časově náročné a neefektivní. V této práci jsem navrhnul, implementoval a na reálných datech otestoval systém, který prohledávání datové kostky automatizuje a nabízí uživateli potenciálně zajímavé pohledy na OLAP kostku. Systém je založen na propojení dvou metod datové analýzy - vizualizaci dat v OLAP analýze a dobývání znalostí z dat, reprezentovaném GUHA asociačními pravidly. Dalším přínosem práce je výzkum možností řešení rozdílů mezi OLAP analýzou a dolováním asociačních pravidel. Mezi implementačně řešené rozdíly patří především diskretizace dat, problém souměřitelnosti dimenzí, návrh automatického nastavení algoritmu pro dolování na základě struktury dat a definice provázání asociačních pravidel s OLAP vizualizací. Nástroj byl testován s reálnými maloobchodními prodejními daty a s daty o strukturálních fondech EU. Testování prokázalo, že propojení metod dolování asociačních pravidel a OLAP analýzy dokáže identifikovat zajímavé vztahy v datech s vyšší úspěšností než použití těchto metod samostatně.
Using of data mining techniques and principles in the Business Intelligence solution
Štefke, Martin ; Chudán, David (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Táto práce se zaobírá využitím data mining-u v rámci Business Intelligence řešení. Cílem diplomové práce je implementace procesu dobývání znalostí z databází v rámci Business Intelligence. Integrací vzpomínaných technologii je možné dosáhnout synergického efektu. Práce je řešená pro projekt Farfalia a výsledky práce jsou využité v rámci projektu. Jeho cílem je vytvořit komponent pro novou formu reportingu, a která bude využívat data mining jako formu analýzy dát. Přínosem vzpomínané implementace je automatické procházení multidimenzionální datové kostky / multidimenzionálního datového modelu za účelem vyhledání zajímavých trendů KPI, zajímavých vztahů nebo anomálií v datech. Úkoly dolování dat jsou realizovány pomocí v práci připravených analytických modelů. Tito modely jsou připravené v jazyku R. Vytvořené skripty jsou univerzální a po jich úpravě dle konkrétního zadání projektu je jich možné použit v libovolném BI řešení.
Aplikace systému LISp-Miner na rozsáhlá reálná data
Hrnčíř, Jan ; Rauch, Jan (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Tato diplomová práce popisuje pokročilé metody dobývání znalostí z databází (DZD), implementované v systému LISp-Miner. Cílem je ukázat možnosti koordinovaného využití analytických nástrojů a složitějších GUHA procedur tohoto systému. V diplomové práci je použita metodika CRISP-DM, která je nejdříve popsána a v následujících částech práce je podle ní postupováno. Autor práce nejprve představí čtenáři doménovou oblast a poté samotná data, která jsou dle zpracována pro potřeby analýz. Analytické otázky, na které je odpovídáno, jsou čerpány z literatury zabývající se doménovou oblastí. Práce by měla sloužit jako návod uživatelům systému LISp-Miner, použití analytických nástrojů a GUHA procedur je proto popisováno co nejsrozumitelnějším způsobem.
Porovnatelnost dat v dobývání znalostí z databází
Horáková, Linda ; Chudán, David (vedoucí práce) ; Svátek, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou porovnatelnosti a souměřitelnosti dat v datových souborech, nad kterými jsou prováděny úlohy dobývání znalostí z databází. Porovnatelnost dat je jedním z aspektů datové kvality, která je kritická pro získání správných a využitelných výsledků získaných metodami dolování dat. Teoretická část se věnuje obecným principům datové kvality, porovnatelnosti a souměřitelnosti dat, a také procesu dobývání znalostí z databází a specifickým aspektům dolování agregovaných dat. Tyto poznatky jsou následně aplikovány v praktické části diplomové práce, jejímž cílem je navrhnout obecnou metodologii, která slouží k rozeznání potenciálních problémů v porovnatelnosti dat v rámci datového souboru. Tato metodologie vznikla na základě analýzy reálného souboru dat, obsahujícího údaje o prodejích. Následně je metodologie aplikována na údaje z oblasti veřejných rozpočtů, konkrétně na data z Evropského sociálního fondu.
Problémy vyhledávání informací v prostředí Internetu
Kmoníčková, Adéla ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problémy při vyhledávání informací v prostředí Internetu. Cílem práce je prohloubení znalostí, o ne příliš známých způsobech vyhledávání a celkové historii vyhledávání a také analýza chování uživatelů. Teoretická část je věnována historii Internetu a internetového vyhledávání. Dále jsou popsány jednotlivé druhy internetových vyhledávačů a jejich výhody a nevýhody pro uživatele. Poslední teoretická kapitola patří způsobům, kterými si uživatel může usnadnit vyhledávání a zvýšit jeho relevanci. V první kapitole praktické části je popsáno vyhodnocení průzkumu, týkajícího se chování uživatelů při vyhledávání na Internetu. Ve druhé kapitole je popsán vývoj v chování uživatelů při vyhledávání na Internetu na základě průzkumů z let 2010 - 2016.
Data mining ve veřejně přístupných datech
Pangrác, Jiří ; Rauch, Jan (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metod dataminingu na veřejně přístupná data. Datamining je technika získávání potenciálně zajímavých vztahů z dat. Analýza je prováděna na datech České obchodní inspekce, která jsou veřejně dostupná. Byly položeny analytické otázky, na které v této práci hledám odpovědi. Pro řešení analytických otázek je používán systém LISp-Miner, konkrétně procedury 4ft-Miner a CF-Miner. Kromě samotných otázek se práce zabývá i systémem LISp-Miner a dataminingem obecně. Hlavním cílem práce je prezentace výsledků pro jejich případné použití v praxi.
Vytvoření interaktivní nápovědy pro webovou aplikaci EasyMiner
Hanišák, Petr ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Cílem této práce je vytvoření interaktivní nápovědy pro webové rozhraní EasyMiner, které slouží k dolování asociačních pravidel z databází. K řešení zvoleného problému přispěla rešerše existujících typů softwarové nápovědy, která přináší pohled na to, jaká řešení nápovědy jsou vhodná pro různé druhy softwaru. Dále byla provedena analýza systému EasyMiner, která je zaměřena na jeho fungování a na jeho současný stav v oblasti uživatelské asistence. Analýza také řeší konkrétní oblasti a situace, pro které je nápověda nejvíce potřebná. Praktická část práce se zabývá návrhem a následnou implementací systému nápovědy. V části návrhu se práce zaměřuje na výběr vhodných technologií a způsobu, jakým bude nápověda implementována do systému EasyMiner, a to včetně formy její prezentace. Následuje popis samotné implementace navrženého systému nápovědy z hlediska kódu i uživatelského prostředí. Výsledkem práce je systém nápovědy, vytvořený za pomoci webových technologií, který je implementován přímo v uživatelském prostředí aplikace EasyMiner. Hlavním přínosem nápovědy je pomoc nezkušeným uživatelům a studentům, kteří používají tuto aplikaci pří výuce, s orientací v jejím prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.