Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace životní zkušenosti: návrh konceptuálního rámce a postupu analýzy
Chrz, Vladimír ; Dubovská, Eva ; Poláčková Šolcová, Iva
Příspěvek pojednává o konceptuálním rámci a postupu analýzy, které jsou navrženy pro výzkum prožívání krize a růstu ve středním věku. Základním rámcem je zde hermeneuticko-narativní přístup. Transformativní zkušenost je zde uchopena jako „příběh změny“, který je výsledkem narativního ztvárnění (biografické práce). Klíčovými koncepty jsou zde „potíž“ a „narativní transformace“ (co vyprávění dělá s potíží). Pro analýzu krize a růstu ve středním věku jakožto narativní transformace budou využity kategorie narativní analýzy: téma transformace, aktérství, hodnoty a přesvědčení, reflexivita a narativní pozice. Navržený konceptuální rámec a postup analýzy jsou ilustrovány pomocí příkladu z výzkumu příběhů změny v průběhu psychoterapie.
Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza
Lumpeová, Laura ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Hrabec, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá zkušeností respondentek ve vztahu k úspěšnému stárnutí a ego-integritě. Pojednává o zdrojích souvisejících s ego integritou, které zkoumaným osobám v osmém stádiu (ego-integrita vs. zoufalství ega) pomáhají procházet životní etapou. Bylo provedeno pět rozhovorů s osobami staršími šedesáti pěti let. Tyto rozhovory byly následně analyzovány prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA ego-integrita, stárnutí, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza
Integrita u seniorů
Demaj, Martina ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Hrabec, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce byla zaměřena na zkoumání integrity, jejích aspektů, podob a zdrojů u seniorů, které jsme na základě stanovených kritérií označili za osoby s vysokou mírou integrity. Cílem této práce bylo zachytit a porozumět unikátní životní zkušenosti těchto seniorů. Práci tvoří teoretická a empirická část. Teoretická část je tvořena přiblížením pojmů integrita a stáří, zejména se zaměřujeme na Eriksonovo pojetí integrity a koncept úspěšného stárnutí. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum, jehož cílem je hledání zdrojů a projevů integrity ve třech jedinečných životních příbězích seniorů ve věku 75-91 let. Data pro výzkum jsme získali v domově pro seniory pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které jsme následně analyzovali za použití metody interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledky zde prezentujeme ze dvou perspektiv. První je analýza zkušenosti jednotlivých seniorů, druhá představuje perspektivu témat, která jsou pro integritu důležitá a objevila se u většiny našich respondentů. Těmito tématy jsou: Aktivita, Morální integrita, Důvěra - přijetí - odevzdanost, Způsoby prožívání, Skromnost, Vztahová orientace a Spiritualita. Dále jsme vytvořili kategorii pro jedinečné kvality, které se velmi významně objevily u jednotlivých respondentů. Jedná se o témata: Systém, pravidla, pořádek,...
Transformation of identity due to conversion and deconversion within non-traditional religious community
Knapeková, Lívia ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná...
Resilience u seniorů: Analýza rozhovorů
Fiantoková, Barbora ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Hrabec, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem resilience čili zvládání nepříjemných podmínek v životě člověka. Cílem práce je nahlédnout na individuální zkušenosti resilientních osob v posledním životní . Dále máme ambici těchto resilientních seniorů při zvládání krizových situací s akcentem na jedinečnou životní zkušenost jednotlivce povaze našich výzkumných cílů jsme se rozhodli pro kvalitativní výzkum formu polostrukturovaného rozhovoru. Jelikož nám jde o zaznamenání a pochopení jedinečné životní zkušenosti, k analýze dat jsme vybrali metodu IPA. Výzkumný soubor představují výpovědi čtyř resilientních osob ve věku 80 až 90 let. Rozhovory byly analyzovány ve dvou krocích. Nejdříve jsme zjišťovali zkušenosti jednotlivých osob a jejich základní schémata, zdůraznili jsme podstatné vlastnosti a rysy našich respondentů. Na druhé úrovni jsme hledali společná témata a kategorie zkoumaných osob. Tato společná témata jsme nazvali "zdroje reslience." Klíčovým zjištěním práce je identifikace různých zdrojů resilience a jejich teoretické ukotvení. Byly identifikovány tyto zdroje: otevřenost, vztahy, aktivita, smysl života, smysl pro humor, absence ruminační zacyklenosti a realismus. KLÍČOVÁ SLOVA: Resilience. Stáří. Kvalitativní výzkum. Polostrukturovaný rozhovor. Interpretativní fenomenologická analýza.
Cesta k otcovství
Škvařil, Václav ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zkušenost mužů s přechodem k otcovství v období těhotenství partnerky a prvních měsíců života dítěte. Cílem práce je prozkoumat jejich zkušenost s tímto obdobím a porozumět, jak je v procesu stávání se otcem utvářena otcovská identita. Teoretická část v úvodu pojednává o tématu generativity, jakožto předpokladu pro rodičovství a psychologických koncepcích zaměřených na proces stávání se otcem. Dále se zabývá problematikou stávání se otcem z hlediska různých časových období: příprava na rodičovství, období těhotenství, porod a první rok života dítěte. Následně je popsáno, k jakým biologickým a psychologickým změnám u mužů v procesu stávání se otcem dochází a jaké změny se objevují v partnerském vztahu. Praktická část představuje kvalitativní výzkum uskutečněný s muži, kteří se v nedávné době stali otci. Jejich zkušenost je zjišťována pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum je realizovaný v rámci přístupu interpretativní fenomenologické analýzy. Analýzou rozhovorů se ukázalo, že významnými tématy, která vystupují v průběhu procesu stávání se otcem, jsou téma zodpovědnosti a závazku k dítěti, utváření otcovské identity, otcovství a mateřství, změny v partnerském vztahu a zvládání otcovské role. V praktické části je také popsána jedinečná zkušenost každého účastníka...
Analýza zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou
Dally, Andrea ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá mapováním charakteristických rysů ve zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou. Volba tohoto tématu vychází z důvodu nedostatku výzkumů zabývající se zkušeností osob s bipolární afektivní poruchou v českém prostředí. Cílem práce je hlubší porozumění života osob s tímto onemocněním. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem historického i současného pojetí bipolární afektivní poruchy, včetně tzv. bipolárního spektra. Tato část následně představuje možnosti léčby nemoci a také komorbidity, které jsou často součástí klinického obrazu nemoci. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do problematiky bipolární afektivní poruchy, které mu umožní lépe porozumět zkušenosti aktérů empirické části. V rámci sběru dat byly realizovány semistrukturované rozhovory se šesti respondenty. Pro zpracování dat byla zvolena metoda zakotvené teorie a pro účely kódování byl využit software Atlas.ti. Výsledkem analýzy dat vznikl proces učení se žít s bipolární afektivní poruchou. Proces učení se žít s bipolární afektivní poruchou je aktivní proces, který slouží k hlubšímu porozumění nemoci a zisku dovedností zmírňující její projevy. Na počátku procesu učení stojí kategorie motivací, které určují směr procesu učení. Poté následuje výběr druhu učení, který má své specifické zdroje zisku...
Zdařilé stárnutí potřebuje „dobrý silný příběh“: perspektiva narativní gerontologie
Chrz, Vladimír ; Dubovská, Eva ; Poláčková Šolcová, Iva ; Hrabec, Ondřej
Příspěvek představuje perspektivu narativní gerontologie na příkladu výzkumu zaměřeného na problematiku resilience ve stáří. Východiskem je zde předpoklad narativní gerontologie (W. Randall), podle kterého je zdařilé stárnutí tvůrčím dílem, jehož podstatným nástrojem je „příběh, který žijeme“. Narativní gerontologie je součástí obecného přístupu v humanitních a sociálních vědách, kde se předpokládá, že naše zkušenost, naše myšlení, prožívání, jednání či identita jsou narativně konstruovány. Narativní přístup dává možnost porozumět tomu, že resilience či integrita ve stáří potřebují „dobrý silný příběh“. Příběhy, které žijeme, dávající souvislost, jednotu, směřování a smysl naší zkušenosti, je možné zkoumat pomocí hloubkových rozhovorů, které jsou analyzovány pomocí různých typů narativní analýzy. Jsou ukázány výsledky výzkumu resilience (psychické odolnosti) ve stáří, kde je identifikováno několik žánrů příběhů, které umožňují žít život jako zdařilý navzdory různých nepřízním, které s sebou stáří přináší.
Resilience u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza
Chramosta, Jakub ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Cílem této práce bylo zachytit a porozumět unikátní životní zkušenosti prožívání stáří u resilientních osob a identifikovat fenomény, které jsou v této zkušenosti významné. Teoretická část je tvořena přiblížením pojmů resilience a stáří. V praktické části jsme se rozhodli pro kvalitativní výzkum. Nás vzorek tvoří tři resilientní osoby ve věku 80 až 90 let, které jsme vybrali za pomoci osobních zkušeností pracovníků centra pro seniory. Data pro výzkum jsme získali pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které jsme analyzovali pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledky jsou prezentovány ze dvou perspektiv. První je analýza zkušenosti jednotlivých resilientních seniorů, druhá představuje perspektivu témat, která jsou v prožívání resilience důležitá a všem našim respondentům společná. Jsou jimi aktivita, rutina vs. otevřenost novému, interní místo kontroly, flexibilita, vztahy a afiliace, humor a realistický optimismus s nadějí. V diskuzi propojujeme tato témata s již existujícími výzkumy a teoretickými poznatky. KLÍČOVÁ SLOVA Resilience. Stáří. Kvalitativní výzkum. Interpretativní fenomenologická analýza.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chrz, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.