Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie rozvoje území ve vazbě na stavební výrobu
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním krajů České republiky mezi sebou z hlediska stavební výroby a vybráním kraje s největším potenciálem rozvoje stavební výroby. V teoretické části je vymezen pojem region, na který navazuje regionální ekonomie a politika. Dalším řešeným tématem je regionální rozvoj, strategie rozvoje území a ukazatele zachycující rozdíly mezi regiony. Praktická část se zabývá charakteristikou národního hospodářství a stavebnictví v jednotlivých krajích na což navazuje návrh strategie řešící problémy v oblasti stavebnictví. V závěru jsou mezi sebou kraje porovnány podle daných ukazatelů a jsou vytipovány kraje s největším potenciálem pro rozvoj stavební výroby.
Financování bydlení
Martinák, Lukáš ; Szücs, Martin (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky financování bydlení. Teoretická část se zabývá bytovým trhem v České republice v obecné rovině. Dále se zabývá rodinným rozpočtem a rozborem možností financování, zejména hypotečním úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření. Zkoumá se zde výhodnost nájmu a koupě bytu. V praktické části je ilustrováno konkrétní použití získaných informaci na modelovém případě. Primárně je v rámci rozhodovací analýzy řešen výběr mezi koupí bytu s následným možným prodejem a bydlení v nájmu s krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví
Holcmanová, Zdena ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. Hledá variantu, která co nejpříznivěji ovlivní základ daně, a doporučuje společnosti nejvhodnější způsob pořízení majetku.
Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele
Rusnok, Jakub ; Delong, Aleš (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na základě analýzy těchto rizik doporučuje možná opatření.
Finanční vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku
Kohútová, Linda ; MBA, Ludmila Filová, (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na finanční řízení stavební zakázky. V první částí diplomové práce je řešené finanční řízení, finanční analýza a jejich možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány, hospodářské výsledky a finanční analýzy stavebních zakázek, které jsou zhodnocené i v průběhu jednoho roku. Cílem práce je analyzovat dopady do provozní ekonomiky a vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku. Výsledkem práce je zhodnocení finanční analýzy zakázek i podniku.
Analýza regionu a jeho rozvojové strategie
Lukeš, Jakub ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován Olomoucký kraj doplněný o SWOT analýzu. Konkurenceschopnost regionu je vypočtena na základě statistických proměnných z různých oborů.
Financování stavební investice z pohledu investora
Sedláčková, Lenka ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je charakterizovat možné způsoby financování stavební investice z pohledu investora. Teoretická část se převážně zabývá veřejnými a soukromými zakázkami, včetně získávaní dotací a úvěrů. Praktická část se věnuje analýze realizace stavební zakázky, její vhodné variantě financování pomocí úvěru a dotace a celkovému vyhodnocení způsobu financování.
Podnikatelský záměr
Kollár, Filip ; Chalupová, Hana (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je teoretický popis a konkrétní vypracování podnikatelského plánu za účelem založení bageterie BANH MI, která se zabývá výrobou a prodejem plněných baget BANH MI. V teoretické části se nachází popis právních forem podnikání v České republice a obecný popis podnikatelského plánu. V praktické části se vedle konkrétního plánu nachází srovnání právních forem podnikání pro potřeby výběru nejvhodnější formy pro budoucí rozvoj firmy. V samotném plánu se pak nachází základní informace o podniku a jeho cílech, analýza trhu a konkurenčního prostředí, marketingová strategie nebo finanční plán. Závěrečným výstupem jsou finanční výkazy, které jsou zpracovány v realistické, optimistické i pesimistické variantě.
Investice a její důsledky na rozvoj obce
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá investicí a jejím důsledkem na rozvoj obce. V teoretické části je práce zaměřena na investice a investiční prostor. Další řešená témata jsou hospodaření obcí, jejich rozpočet a finanční zdroje. Následně je popsán regionální rozvoj, jeho aktéři a metodologie, jejíž součástí je SWOT analýza. V praktické části je charakterizována konkrétní obec, následně vytvořena SWOT analýza a popsán investiční záměr konkrétní investice. V závěru je za pomoci dotazníkového šetření investice posouzena a následně je vyhodnocen její důsledek na rozvoj obce.
Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti
Veselý, Daniel ; Vítková, Eva (oponent) ; Chovancová, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou citlivosti. Jejím účelem je vyhodnocení míry dopadu odchylek od prognózovaných hodnot jednotlivých hodnototvorných faktorů na výslednou tržní hodnotu společnosti. Výstup představují návrhy na opatření s cílem maximalizovat právě hodnotu firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 CHOVANCOVÁ, Jana
4 Chovancová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.