Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrhy přípravy na výuku s využitím aktivizačních metod
Cahová, Miroslava
V bakalářské práci je zpracováno téma zabývající se návrhem přípravy učitele na výuku s využitím aktivizačních metod. Podnětem k vypracování bakalářské prá-ce byl vývoj vzdělávání a související společenské požadavky společnosti na absol-venty středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části bakalářské práce je charakterizovat přípravu učitele na vyučování a definovat a charakterizovat aktivizační výukové metody. Pro zpra-cování teoretické části bakalářské práce jsou využity odborné literární i interneto-vé zdroje. Metodami použitými pro zpracování teoretické části jsou analýza, srov-nání a syntéza. Cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit návrh přípravy vyučovací hodiny pro střední odbornou školu tak, aby byly zachovány veškeré náležitosti vyučovací hodiny a tematického plánu. Na základě kurikulárních dokumentů Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči byly vytvořeny celkem tři návrhy přípravy na výuku, které jsou určeny pro před-mět Výživa a dietetika zvířat oboru veterinářství, kde je daný předmět vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku. Metodami použitými při zpracování praktické části je analýza, srovnání a syntéza.
Stanovení těžkých polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a sedimentech
Cáhová, Miroslava ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Práce bude zaměřena na identifikaci a stanovení PAHs s molekulovou hmotností nad 278 Da pomocí separačních a spektrometrických metod dostupných v rámcí ÚCHTOŽP.

Viz též: podobná jména autorů
3 CAHOVÁ, Monika
1 Cahová, Markéta
2 Cahová, Miroslava
3 Cahová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.