Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení marketingového mixu Palace Cinemas
Sobola, Martin ; Mottlová, Libuše (vedoucí práce) ; Bursíková, Marcela (oponent)
Práce analyzuje a hodnotí marketingový mix pražských poboček Palace Cinemas, jednoho z provozovatelů multikin v České republice. Na základě teoretických poznatků z oboru marketingu rozebírá jednotlivé složky marketingového mixu společnosti. Jedná se především o rozbor produktu, cenové politiky, umístění provozoven, jednotlivých složek komunikačního mixu, analýzu materiálního prostředí, lidí a procesů. Součástí práce jsou i výsledky ankety, která byla vyhotovena, aby její výsledky pomohly při hodnocení některých marketingových postupů.
Reklamní kampaň společnosti Telefónica O2
Zavázalová, Kateřina ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Vyhlídalová, Jana (oponent)
Bakalářská práce analyzuje průběh přípravy reklamní kampaně společnosti Telefónica O2 a poskytuje náměty a doporučení zaměstnancům oddělení marketingové komunikace, vedoucí ke zefektivnění jejich práce. Teoretická část obsahuje doporučené postupy literaturou a praktická část ověřuje, jak to v praxi opravdu funguje. Navíc práce testuje hypotézu, že pouhá změna kreativního zpracování reklamy, bez zesílené intenzity reklamy, má přímý vliv na prodejní výsledky a vnímání nabídky zákazníky.
Srovnání vnímání obchodní značky studenty různých vysokých škol
Petrák, Jiří ; Vávra, Oldřich (vedoucí práce) ; Bursíková, Marcela (oponent)
Práce srovnává názory studentů pražských vysokých škol na společnost IKEA - mezinárodní maloobchod s domácím bytovým zařízením. Jedná se studenty těchto škol: Vysoká škola ekonomická, Fakulta akademie múzických umění, Vysoká škola umělecko-průmyslová a Fakulta stavební ČVUT. Výzkum probíhal formou osobního dotazování v prosinci 2006.
Využití věrnostních systémů pro podporu prodeje
Svobodová, Zdeňka ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Černá, Jitka (oponent)
Práce se zabývá loajalitou a jejím postavením v dnešní společnosti. V teoretické části jsou zdůrazněny hlavní zlomové okamžiky ve vývoji loajality a vymezení jednotlivých druhů loajalitních programů. Praktická část je zaměřena na deskripci věrnostního programu České spořitelny ? Bonus program. Následuje průzkum mezi členy tohoto programu a jejich následná segmentace do několika segmentů, dle kterých jsou pak navržena jednotlivá doporučení pro zlepšení programu. [cs]
Regulace reklamy
Müllerová, Michaela ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Černá, Jitka (oponent)
Bakalářská práce se věnuje regulaci reklamy a jejím možným dopadům v konkrétní oblasti tabákového průmyslu. Regulace však zasahuje do více oblastí, např. zdravotnictví, sport nebo ekonomika. V teoretické části je výčet zákonů, kterými se reguluje reklama, z nichž nejdůležitější normou je zákon na regulaci reklamy. Dalším bodem je etická regulace reklamy, reprezentovaná u nás Radou pro reklamu a jejím etickým kodexem. V teoretické části jsou nastíněny možné dopady regulace tabákové reklamy. Tato část obsahuje i dotazníkový průzkum názorů na reklamu a její regulaci.
Analýza komunikačního mixu divize AAD společnosti 3M Česko, s.r.o.
Tejkal, Stanislav ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Sekanina, Martin (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza komunikačního mixu autoopravárenské divize společnosti 3M Česko, s.r.o. Samotné analýze předcházela stručná charakteristika společnosti, charakteristika trhu z hlediska tržních subjektů a určitých specifk trhu. V samotné analýze jsem hodnotil vyváženost složení komunikačního mixu, používání jednotlivých nástrojů s ohledem na efektivitu vynaložených finančních prostředků.
Využití firemní filantropie v marketingové komunikaci
Blechová, Štěpánka ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Kamarytová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení pojmu firemní filantropie, která je součástí společenské odpovědnosti firem. Dále je práce zaměřena na zjištění možnosti měření firemní filantropie (zjištění její efektivity pro firmu) a možnosti její komunikace vůči stakeholderům. Praktická část této práce byla provedena v rámci společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., ale vzhledem k citlivým údajům nebyla zveřejněna.
Kritéria zákazníka pro výběr autobusového přepravce na trase Praha - Brno
Kulhánek, Luboš ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Vycudilík, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá marketingem služeb, marketingovým mixem s akcentem na přepravní služby, připraví teoretický základ pro výzkum trhu. Dále obsahuje základní data o autobusové přepravě v ČR. V praktické části je proveden výzkum u spol. Student agency a Touring Bohemia. Výsledky jsou interpretovány a nakonec je přidáno hodnocení a doporučení.
Analýza využití mužů a žen v reklamě
Nováčková, Hana ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Puchýř, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématikou využití mužů a žen v televizní reklamě. V teoretické části jsou vymezeny pojmy jako marketingová komunikace, reklama, rámcově problematika genderu a jsou zde uvedeny výsledky výzkumů společností Median a Factum Invenio. Po teoretické části následuje obsahová analýza televizních reklam a focus group. Završením práce je porovnání výsledků získaných uvedenými metodami a vyvození závěrů.
Analýza vybraných marketingových aktivit retailového řetězce Interspar
Čejková, Klára ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Bučan, Pavel (oponent)
Práce hodnotní marketingové aktivity, zejména marketingové komunikační aktivity retailového řetězce Interspar. Detailněji hodnotí marketingovou komunikaci řetězce podle letákové akce. Soustřeďuje se na fakt, zda marektingové aktivity jsou pro podnik přínosné a zda ovlivňují výsledky hospodaření, vývoj řetězce na trhu a ohled je brán i na počet zákazníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 BURSÍKOVÁ, Michaela
2 BURŠÍKOVÁ, Markéta
3 Bursíková, Martina
1 Buršíková, Marika
1 Buršíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.