Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany
Buršíková, Monika ; Cwik, Jan (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem je digitální katastrální mapa, která vešla v platnost 8.10.2002. V intravilánu je dosud platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 000, která vznikla na základě výsledků technickohospodářského mapování v roce 1969. Pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci budou odstraněny na základě mapy bývalého pozemkového katastru. Výsledkem diplomové práce bude návrh digitální katastrální mapy vyhotovený v programu MicroGEOS Nautil.
Změna souřadnicového systému vektorové katastrální mapy
Svobodová, Petra ; Buršíková, Monika (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám změnou souřadnicového systému vektorové katastrální mapy KM-D v systému stabilního katastru na vektorovou katastrální mapu KMD v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V první teoretické části se zabývám digitalizací souboru geodetických informací. Popisuji vznik mapy KM-D, problémy s jejím vedením a udržováním a důvody pro její přepracování. V druhé, praktické části, se věnuji jednotlivým činnostem při tvorbě mapy KMD v katastrálním území Sokolí. Uvádím seznam využitých mapových podkladů, způsob výpočtu podrobných bodů v programu Groma a tvorbu vektorové mapy v programovém vybavení MicroGEOS Nautil, včetně závěrečných kontrol. Výsledkem změny souřadnicového systému je vektorová mapa v S-JTSK vedená v informačním systému katastru nemovitostí a propojená se souborem popisných informací.

Viz též: podobná jména autorů
1 BURSÍKOVÁ, Michaela
2 BURŠÍKOVÁ, Markéta
3 Bursíková, Martina
1 Buršíková, Marika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.