Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům v Pacově
Tománek, Ladislav ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby bytového domu a řadových garáží. Umístění navrhovaného objektu je v ulici Sídliště Míru, město Pacov. V Bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V nadzemních podlažích je navrženo celkem čtrnáct bytových jednotek, podzemní podlaží tvoří domovní zázemí a sklepní kóje. Na pozemku jsou dále navržena nekrytá parkovací stání a dětské hřiště. Bytový dům je založen na základových pasech. Konstrukční systém je stěnový s monolitickými železobetonovými stropy. Nosné stěny nadzemních podlaží jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ a nosné stěny podzemního podlaží jsou řešeny pomocí dutinových bednících tvárnic, zalévaných betonem. Objekt je zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně označovaným zkratkou ETICS. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Řadové garáže jsou navrženy, jako dva samostatné objekty, kde každý bude obsahovat sedm garážových stání. Nosné i příčkové stěny budou z keramických tvárnic HELUZ. Založení bude na základových pasech a zastřešení pomocí jednoplášťové ploché střechy.
Bytový dům s kavárnou
Šubová, Adriana ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Bytový dům je navržen jako klasická zděná stavba o pěti podlažích s plochou střechou. V objektu se nachází dvanáct bytových jednotek, provozovna kavárny, domovní vybavení a technické zázemí objektu.
Bytový dům ve Vlašimi
Maršoun, Jiří ; Průša, David (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Vlašim, která se nachází ve Středočeském kraji. Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, kde se nachází celkem osm bytových jednotek, z nichž jedna je pro osoby se sníženou schopností pohybu. Objekt je založen na ŽB základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků se zateplovacím systémem ETICS z pěnového polystyrenu. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Mateřská škola na Obilním trhu v Brně
Studnička, Michal ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh mateřské školy v Brně. Jedná se o zařízení o dvou třídách, každá o maximální kapacitě 24 dětí, bez vlastní kuchyně a prádelny. Zadaný pozemek navazuje ze severní strany prolukou na Obilní trh přes ulici Údolní a na jižní straně pokračuje svahem k hradu Špilberk. Z důvodu značné velikosti proluky, není možné plnohodnotně doplnit chybějící část zástavby pouze objektem mateřské školy, proto je prostor proluky určen k zastavění polyfunkčním domem a budova mateřské školy je navržena do vzniklého vnitrobloku. Ten je koncipován jako veřejný prostor se zelení, hřištěm, lavičkami a venkovním posezením restaurace. Budova mateřské školy je navržena jako jednopodlažní objekt s plochou vegetační střechou. Její tvar rovnoramenného L přirozeně odděluje soukromý prostor zahrady školky od okolí a reaguje na okolní terén zapuštěním jednoho ramene kolmo do svahu, čímž jednoduše zpřístupňuje vegetační střechu a rozšiřuje tak využitelnou plochu zahrady. Tvar budovy odpovídá dispozičnímu řešení, které provozně rozděluje třídy každou do jednoho křídla v jejichž křížení je umístěna administrativa a přípravna jídla. Budova školky má předsazenou fasádu, tvořenou barevnými lany nataženými svisle po celé výšce stavby v pravidelných rozestupech. Do vzniklého pravidelného rastru jsou v místech okenních otvorů mezi lana zavěšeny geometrické tvary, které dodávají hravý výraz celé budově, díky němuž se stává pro děti atraktivní a snadno přijatelnou.
Villa in Brno
Hrubjaková, Petra ; Vranová, Daniela (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Based on my study from the second year of bachelor study at the Faculty of Civil Engineering in Brno, the following final bachelor's thesis is elaborated. The aim of my bachelor thesis was to prepare an implementation project for a residential villas. The building consists of two villas, which are connected by garages. In the left building there are 1 underground floor and 3 above-ground floors, and in the right building there is one underground floor and four above-ground floors. On the first floor there are garages, cellars, common communications, technical background of the building and two single-storey flats. On the first floor there is one single-storey apartment and two maisonettes. On the other floors there are only maisonettes. There are three single-storey and six maisonettes in total. Each of the apartments has its own terrace. The building has a combined load-bearing system, with the garages construction made of reinforced concrete columns, which is separated from the villas designed with the wall support system. At the front of the underground floor, the wall system is walled with sandwich blocks Silka, due to their higher strength of the pressure, above ground floors are Ytong concrete blocks. The pillar stand on the simple foundation pad and walls are on the foundation strips.
Hotel s posilovnou
Váňa, Jan ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je samostatně stojící novostavba hotelu se stravovacím provozem a relaxační zónou zahrnující posilovnu, místnost pro stolní tenis, masáže a solárium. Jednotlivé funkční části jsou dispozičně odděleny a mohou být provozovány nezávisle na sobě. Budova má celkem tři nadzemní podlaží, kde přízemí slouží pro provoz restaurace se zázemím a pro relaxační zónu. Zbývající dvě nadzemní podlaží budou sloužit pro ubytování hostů a nezbytné zázemí. Maximální kapacita části pro ubytování je 59 osob a k jejímu provozu je zapotřebí čtyř zaměstnanců. Restaurace je navržena pro 81 hostů a celkem 7 zaměstnanců. Relaxační část slouží pouze pro ubytované hosty a není přístupná jiným osobám. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a železobetonových základových patkách. Obvodové svislé konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou navrženy ze systému ztraceného bednění, veškeré ostatní nosné stěny budou vyzděny z keramických broušených tvárnic kladených na tenkovrstvé lepidlo. Stropní konstrukce jsou řešeny jako sestava z předpjatých dutinových stropních panelů a zastřešení objektu bude provedeno jako plochá vegetační střecha.
Polyfunkční bytový dům ve Slatině
Náprava, Lukáš ; Klubal, Tomáš (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti a statiky. Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Celý objekt je zrcadlově symetrický přes příčnou osu. Podzemní podlaží je určeno převážně pro skladovací prostory bytového domu, technické místnosti a hygienické zázemí posilovny. V 1NP je vlastní prostor posilovny, tělocvičny, administrativy a dva byty zvláštního určení. Vyšší patra slouží bydlení. Pro objekt byl zvolen stěnový konstrukční systém. Podzemní podlaží je plošně založeno na základové desce z vodostavebného betonu (bílá vana) a nosný systém tvořen železobetonovými stěnami. Veškeré stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové a vnitřní nosné stěny vyšších pater jsou vyzděny z keramických tvárnic HELUZ Vnitřní komunikace je tvořena prefabrikovaným železobetonovým schodištěm a výtahovou šachtou. Zastřešení objektu je tvořeno plochou DUO a vegetační střechou
Hotel garni
Horáková, Lenka ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita vegetační jednoplášťová střecha.
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Klubalová, Pavlína (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.