Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ontologie organizace znalostí
Kučerová, Helena ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent) ; Steinerová, Jela (oponent)
Cílem výzkumu dokumentovaného v disertaci bylo navrhnout ontologii pro doménu organizace znalostí. Byly stanoveny tři požadavky specifikující oblasti užití ontologie: tvorba výroků pro znalostní bázi organizace znalostí, indexace zdrojů v doméně a propojení s věcně relevantními ontologiemi. Návrh byl zpracován metodou reengineeringu první verze ontologie, vytvořené v rámci řešení projektu NAKI Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí v letech 2013-2015. Druhá verze ontologie je založena na základní ontologii DOLCE, konkrétně na opětovném použití jejích vybraných tříd a predikátů včetně s nimi spojených axiomů. Reengineering obsahu první verze ontologie byl proveden metodou doménové a fasetové analýzy. Výsledkem jsou dva propojené moduly - axiomatizovaná ‚těžká' jádrová ontologie a ‚lehká' terminologická ontologie. Ontologie nabízí řešení kompatibility české a světové oborové terminologie, uplatňuje rozšířené pojetí domény přesahující hranice paměťových institucí a je dílčím příspěvkem k rozvoji teorie oboru organizace znalostí. Obsah práce je členěn do pěti kapitol. V první kapitole je podán přehled současného stavu teorie a praxe informatických ontologií, založený na literárním průzkumu. Druhá kapitola charakterizuje metody, využité k návrhu první i druhé verze ontologie organizace...
Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí
Schejbalová, Miriam ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat dostupnost informačních zdrojů a služeb v oblasti životního prostředí v České republice. V úvodní kapitole je stručně charakterizován obor životní prostředí. Následující kapitola stručně stanovuje typické uživatele informací. Další kapitoly práce jsou věnovány klasifikaci a přehledu vybraných informačních zdrojů (elektronických a tištěných) a také přehledu převážně českých institucí zajišťujících informační podporu oboru životního prostředí (především vysoké školy, výzkumné instituce a organizace státní správy). Součástí práce je také výzkumná část zaměřující se na analýzu dostupnosti zdrojů ve vybraných brněnských institucích, která je doplněna grafy a tabulkami. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Trendy v legislativách povinného odevzdávání online publikací v evropských zemích
Bílý, Michal ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat platné legislativní dokumenty povinného depozitu online publikací vybraných evropských zemí (Dánska, Francie, Lucemburska, Německa, Rakouska, Slovinska, Spojeného království a Španělska) skrze překlad a interpretaci těch částí týkajících se definování termínů, předmětu a sběru povinného depozitu online publikací a jeho zpřístupňování uživatelům. Na základě těchto překladů a interpretací je potom porovnat mezi sebou a také v kontextu směrnice UNESCO k legislativám povinného depozitu. Na závěr pak podat doporučení k nové legislativě České republiky.
Onleihe - online výpůjční systém digitálních médií
Jakubcová, Lucie ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Kolínová, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce se zabývá online výpůjčním systémem digitálních médií - platformou Onleihe, která je nejrozšířenějším systémem tohoto druhu v německy mluvících zemích. Práce je členěna do dvou částí. První část se zabývá obecnými otázkami fungování systému, jejich obsahovou nabídkou, technologickým zabezpečením systému a technickým požadavkům na využívání systému. V druhé části práce je představeno fungování systému na konkrétním příkladu jediné knihovny v České republice, která Onleihe poskytuje. Součástí druhé části práce je kvantitativní dotazníkový průzkum o spokojenosti uživatelů této knihovny s Onleihe, na základě kterého byly formulovány doporučení pro zlepšení fungování tohoto systému. Klíčová slova elektronické knihy; Onleihe; elektronická média; výpůjčky; knihovní systémy
Analýza a kategorizace informačních zdrojů pro obor kynologie
Bušková, Markéta ; Kučerová, Helena (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
Cílem této bakalářské práce s názvem "Analýza a kategorizace informačních zdrojů pro obor kynologie" je zmapovat a zanalyzovat informační zdroje, které se dotýkají oboru kynologie, představit kynologii jako obor, sestavit přehled aktuálních informačních zdrojů pro tento obor a zaměřit se na konkrétně vymezené dílčí skupiny informačních zdrojů.
Sjednocování věcného popisu agregovaných záznamů v repozitáři NUŠL
Charvátová, Michaela ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami sjednocení věcného popisu v záznamech agregovaných z různých zdrojů v prostředí digitálního repozitáře na příkladu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Po představení zahraničních zkušeností ze systémů BASE a LASSO je popsána i současná praxe v repozitáři NUŠL, v němž je k jednotnému popisu pomocí Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) využívána automatická indexace. V rámci práce byly na PSH namapovány skupiny Konspektu a tezaurus MeSH. Tato mapování byla aplikována na záznamy přebírané do systému NUŠL z Národní lékařské knihovny a v průběhu navrženého experimentu byl srovnán výsledný věcný popis tvořený hesly PSH přiřazených na základě vytvořených mapování a věcný popis vytvořený automatickou indexací. Kromě toho byla řešena i možnost mapování autorských klíčových slov popisujících vysokoškolské kvalifikační práce v záznamech pocházejících z repozitářů spolupracujících vysokých škol. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.