Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  začátekpředchozí47 - 56další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
Choulíková, Klára ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Vaňková, Irena (oponent)
Cílem práce je reflexe užívání, způsobů tvorby a sémantiky deminutiv v současném českém jazyce, a to zejména jevů nových či okrajových. Jako podklad pro toto zkoumání slouží celkový popis systému slovotvorné kategorie deminutiv. Východiskem popisu je srovnání výkladů deminutiv v odborných jazykových příručkách, které je doplněno o poznatky získané z dílčích lingvistických studií.
Specifika jazykové stránky blogů na českém internetu
Černá, Eliška ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Práce se věnuje specifickému typu internetových komunikátů - blogfun. Konkrétně jsou aoalyzováoy charakteristické rysy jazykové stráoky blogU na českém internetu. Blogy jsou nejprve charakterizovány jako celek. V další části práce jsou uvedeny možné ldasiftkace blogU a jejich pracovní rozdělení do dvou hlavnich skupin, které jsou v dalšich kapitolách práce podrobněji charakterizovány.
K sémantice základních číslovek
Poncarová, Alena ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Vaňková, Irena (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo zkoumat sémantiku základních číslovek, konkrétně číslovky jeden (kapitola 2.3), číslovky tři (kapitola 2.4) a číslovky pět (kapitola 2.5). Ve zpracování této problematiky jsem postupovala následujícím způsobem. Prozkoumala jsem heslové odstavce věnované jednotlivým uvedeným číslovkám ve výkladových slovnících a zaměřila jsem se na vyčleněné významové typy. Také jsem zkoumala výskyt číslovek jeden, tři, pět v Českém národním korpusu zejména z hlediska kolokací, v nichž se nejčastěji objevují. Bližší popis metody je zpracován v kapitole 2. Výsledky těchto dvou zkoumání jsem porovnala a vyvodila závěry týkající se sémantické platnosti uvedených číslovek. Kromě toho jsem prostřednictvím srovnání zjišťovala, jak jsou informace zachycené ve výkladových slovnících pro současný jazykový úzus relevantní a aktuální. Závěry jsou obsaženy v kapitole 3.
Aktuální procesy apelativizace proprií
Kříž, Adam ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
Práce si klade za hlavní cíl popsat aktuální tendence procesů apelativizace v češtině na základě rozboru nově apelativizovaných jmen, která se v češtině objevila během posledních dvaceti pěti let. Výklad se počíná detailní charakteristikou proprií a onymického systému, čímž se vyjevují rozdíly mezi proprii a apelativní jazykovou oblastí. V části zabývající se hraničními jevy mezi apelativní a propriální jazykovou oblastí se v souvislosti s procesy, v nichž propria určitým způsobem figurují, přechází k problematice apelativizace. O procesu apelativizace a o apelativizovaných jménech je nejprve pojednáno z obecného hlediska, posléze se v textu soustřeďuje pozornost na analýzu apelativizovaných jmen excerpovaných z dvoudílné publikace Nová slova v češtině. Analyzovaný materiál je doplněn o příklady apelativizovaných jmen vyskytujících se v článcích a diskusích na internetu, které byly uveřejněny v minulých pěti letech. Popis toho, jaké typy proprií se apelativizují nejčastěji, jakým způsobem byla daná pojmenování od daných proprií odvozena (hlavně jakým slovotvorným postupem) a jaká je struktura apelativizovaných jmen, odhaluje aktuální tendence, které se v apelativizaci uplatňují.
Domestikovaná zvířata ve frazeologických přirovnáních (Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa)
Janovská, Zuzana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce zkoumá česká frazeologická přirovnání, ve kterých se objevují pojmenování domestikovaných zvířat. Zaměřuje se na symbolické významy jednotlivých druhů zvířat, fungování jejich pojmenování v jazyce a v jazykovém obrazu světa. Popisuje sémantické okruhy, se kterými se spojují a uvádí četnost přirovnání, která se s nimi vážou. Práce rovněž dokládá synonymické řady, ve kterých zooapelativa v rámci jednoho frazému mnohdy vystupují 'a zdrojové oblasti těchto přirovnání. Teoreticky a metodologicky vychází především z principů kognitivní lingvistiky ahojně využívá symboliky. Výzkunmým jazykovým materiálem jsou frazeologické a idiomatické slovníky a příručky.
Frazeologie v současné sportovní publicistice
Fischerová, Simona ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Rejzek, Jiří (oponent)
Tento příspěvek se zaměřuje na popis výskytu frazémů v současné sportovní puhlicistice. Cílem je pokusit se zmapovat různé druhy frazémů, které se objevují v současných českých denicich, a to z hlediska jejich frekvence a způsobu užití. Výběr deníků byl prováděn tak, abychom měli zástupce seriózního tisku,~. deník Lidové noviny, představitele bulvárního tisku, tj. deník Blesk. K těmto dvěma periodikům byl pro srovnání přiřazen deník Sport, který jako jediný denně pojednává pouze o sportovních tématech. V teoretické části této práce jsou definovány pojmy frazém a idiom dle Čennákových studií. Dále se zabýváme jejich klasifikací a tříděním, které se objevuje v současných dnešních mluvnicích. Analytická část sestávala z výčtů nalezených frazémů z hlediska různých jazykových rovin, přičemž bylo zjištěno, že některé frazémy se ze současné psané publicistiky nevytrácejí, naopak přibývají v nové aktualizované podobě. Specifické užití frazémů je v deníku Sport, jenž se tímto způsobem snaží vymanit {e ze stereotypu a modelovosti, které jsou pro sportovní publicistiku charakteristické.
Interjekce v českém jazykovém systému
Kleňhová, Eliška ; Adam, Robert (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje interjekcím, jejich postavení v českém jazykovém systému a jejich postavení a fungování v projevech psaných a mluvených. V teoretické části práce popisuje, rozebírá, srovnává a částečně hodnotí pojetí citoslovcí v některých českých mluvnicích a příručkách slovníkového typu. Práce se soustředí zejména na definici a dělení citoslovcí v případě mluvnic, reflektuje také problematické hranice mezi citoslovci a jinými slovními druhy, především částicemi. V případě slovníků se zaměřuje na způsob uchopování a zpracovávání citoslovcí jako slovníkových hesel. V části praktické se práce věnuje zkoumání užívání citoslovcí v různých typech textů psaných (texty odborné, populárně naučné, publicistické, beletristické, psané texty dialogického charakteru na internetu) a v dialogických projevech mluvených (excerpce z Českého národního korpusu, z diskuzních televizních pořadů a talk show, z běžně mluveného jazyka).
Řadové číslovky v současné češtině
Chlumská, Lucie ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Adam, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce "Řadové číslovky v současné češtině" nejprve charakterizuje a vymezuje řadové číslovky na základě teoretických koncepcí českých mluvnic a jazykových příruček a poté na základě korpusových dat z databáze Českého národního korpusu zkoumá reálné užívání a především variantní a problematické jevy v rámci této kategorie. Zabývá se také řadovými číslovkami adverbiální povahy, slovy odvozenými od řadových číslovek a frazeologismy, jejichž součástí řadové číslovky jsou. Stranou neponechává ani otázku tvoření, zápisu a pravopisu variantních řadových číslovek.
Jazyk hip hopu
Malá, Michaela ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Tato práce se zaměřuje na jazyk hip hopu v rámci jazyka a mluvy mládeže a v rámci subkultur, které se k mládeži vztahují. V úvodní kapitole je vysvětlen pojem adolescence a podána charakteristika somatických a mentálních změn, které období dospívání jedince provázejí a které vedou k potřebě zakládat různé subkultury nebo se do nich začleňovat. Druhá kapitola se zabývá mluvou mládeže a jejími specifiky. V následující kapitole je popsána (sub)kultura hip hopu, a to jak z hlediska historického, tak z hlediska současného stavu. Další kapitoly se zabývají jazykovou analýzou textů hiphopových skladeb, recenzí hiphopových desek a diskuzních příspěvků na internetových serverech zaměřených na tuto subkulturu. Cílem práce je popsat a doložit na příkladech specifické jazykové rysy těchto typů textů.
Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Veselý, Vojtěch ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Nebeská, Iva (oponent)
Neurčité lexikální kvantifikátory kvantum jenom udávají (několik), jenom hodnotí (přinejmenším), nebo udávají i hodnotí (většina kvantifikátoru, např. mnoho). Kvantum pouze hodnotí kvantifikátory synsémantické (částicové), ostatní kvantifikátory jsou autosémantické. Částicové kvantifikátory hodnotí nejen kvantum vyjádřené explicitně, ale též kvantum implikované. Autosémantické kvantifikátory mohou být adjektivní, číslovkové nebo příslovcové. Hodnotící složka kvantifikace má relační povahu. Udávané/udané kvantum je velikostně porovnáno s kvantem bázovým a na základě toho hodnoceno jako velké, nebo jako malé. Některé částicové kvantifikátory hodnotí také velikost rozdílu mezi oběma kvanty. Báze kvantifikace může být vázána subj ektivně/intersubj ekti vně, nebo objektivně. Subjektivně/intersubjektivně vázáno je kvantum, které mluvčí v určité situaci pociťuje jako standardní nebo jako nejmenší (už) žádoucí, popř. jako největší (ještě) žádoucí. Objektivně vázáno je kvantum reálné nebo kvantum, které odděluje uskutečnění děje od jeho neuskutečnění. Udávané/udané kvantum může mít povahu mnohosti, rozsahu nebo intenzity. V případě kvantifikace sloves mohou být potenciálně vyjádřeny všechny tyto významy (současně). Rozlišujeme kvantifikaci primární a sekundární: sekundární je takový kvantifikátor, který kvantifikuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   začátekpředchozí47 - 56další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.