Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  začátekpředchozí37 - 46dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza jazykových prostředků a výstavby tří českých překladů básně Jabberwocky (Žvahlav/Tlachapoud/Hromoplkie) z knihy L. Carrolla Trough the Looking-Glass and What Alice Found There
Nývltová, Martina ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Macurová, Alena (oponent)
Tato práce se zabývá básní Jabberwocky z knihy L. Carrolla Through the Looking-Glass and What Alice Found There a jejími třemi českými překlady - Žvahlav (J. Císař), Tlachapoud (A. a H. Skoumalovi) a Hromoplkie (V. Pinkava). Práce nejdříve shrnuje teoretické zásady překladu se zaměřením na estetickou funkci. Následuje podrobná analýza jazykových prostředků využitých v originále a v překladech z hlediska jazykových rovin. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky a posuzuje překlady z hlediska jejich věrnosti originálu.
Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě
Tesařová, Kristýna ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
bakalářské práce Hybridní kompozita v nejnovější slovní zásobě Tato bakalářská práce nakládá s problematikou hybridních kompozit nejen jako s izolovaným lingvistickým jevem, ale jako se součástí jazykového vývoje společnosti a slovní zásoby odrážející její vyjadřovací potřeby. Teoretická část práce proto vychází z poznatků o jazykových tendencích a dynamice mediálního diskurzu, a poskytuje tak podklad pro vylíčení slovotvorného jádra práce a pro klasifikaci hybridních kompozit s prvním členem z vybraného souboru internacionálních komponentů s významem "kvantum, rozsah". Do analýzy v korpusech publicistických textů SYN2006pub a SYN2009pub byly zahrnuty komponenty obecně kvantifikačně- intenzifikačního (mini-, mikro-, nano-, super-, maxi-, multi-, extra-, ultra-, mega-, giga-, makro-, monstr, top-) i numerálního rázu (mono-, di-, tri-, tetra-). Jako vysoce produktivní se (oproti komponentům s významem určitého množství) jeví první soubor komponentů, který zasahuje mnoho oblastí napříč společenskou slovní zásobou. Zde nacházíme expresivní hybridní kompozita i odborné termíny. Tyto komponenty nabízí ve spojení s domácími základy rozmanité sémantické proměny (každý komponent se specializuje na určitý okruh pojmenování a zapojuje se do vzájemných synonymních i antonymních významových vztahů s jinými...
Skloňování maskulin s tvarotvorným základem zakončeným na obojetnou souhlásku v současné češtině
Klimtová, Barbora ; Adam, Robert (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Úkolem této diplomové práce bylo zmapovat současný stav procesu kolísání u maskulin se zakončením na obojetné souhlásky s, z. V tomto popisu vycházíme ze stavu zachyceného v jazykových příručkách přibližně od 2. poloviny 20. století. Na jejich základě a s pomocí Retrográdního slovníku současné češtiny jsme se sestavili seznam maskulin s tímto typem zakončení a následně jsme jednotlivá jména ověřovali pomocí korpusové databáze ČNK syn2010. U vybraných jmen jsme pro doplnění korpusových výsledků použili dotazníkový průzkum. Na závěr jsme ze získaných údajů sestavili přehled, který by měl současnou situaci kolísání těchto jmen popisovat.
Pes v českém jazykovém obrazu světa
Prokšová, Hana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
I. Abstrakt Práce vychází z teoretických principů polských etnolingvistických prací, které jsou přiblíženy v první části práce. Pozornost je věnována zejména teorii antropocentrismu přirozeného jazyka, postulující rozlišení "vlastního" a "lidského" versus "cizího", respektive "ne-lidského" v kognitivním chápání světa, a v návaznosti na ni představíme obecné rysy jazykového obrazu domácích zvířat v češtině. Druhá část práce se s přihlédnutím k doposud získaným teoretickým poznatkům zabývá výrazem pes v češtině a jeho deriváty, jejich pozicí v lexikálním systému, sémantikou a konotacemi a stereotypy, které se s nimi pojí. V závěru je formulována kognitivní definice pojmu "pes" v češtině inspirována strukturou hesel v polském Slovníku lidových stereotypů a symbolů.
Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí
Kožuriková, Daniela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Bakalářská práce Konkurence slovotvorných sufixů při přechylování názvů profesí je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty poznatky, které o této problematice podává odborná literatura. Pojednáno je i o sufixech, jež se při přechylování používají nejčastěji. V druhé části práce jsou uvedeny výsledky praktického výzkumu, při němž byly názvy ženských profesí, nalezené ve slovníku Nová slova v češtině 1 a 2, zadávány ve formě lemmat do korpusů SYN 2000 a SYN 2005 a byla zkoumána jejich četnost. Na konec práce je zařazen praktický slovníček, který vysvětluje význam některých méně známých substantiv pojmenovávajících profese.
K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce
Dvořáková, Jana ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá osvojováním češtiny jako cizího jazyka u ruských a anglických studentů češtiny. Představuje hlavní současné přístupy k osvojování gramatiky (generativní a kognitivní přístup) a srovnává je s výsledky autorčina výzkumu osvojování české morfologie a syntaxe u mluvčích s typologicky a strukturálně odlišnými mateřštinami. Výzkum potvrzuje, že jazykový transfer zaujímá v procesu osvojování důležitou roli, a vyvrací univerzální platnost některých generativistických předpokladů o osvojování jazyka.
Měsíc v českém jazykovém obrazu světa
Hrajnohová, Jana ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zobrazením měsíce v českém jazykovém obrazu světa. Metodologicky vychází z teorií kognitivní lingvistiky a principů etnolingvistiky. Jazykově pracuje se slovníkovým materiálem (definice obsažené ve výkladových, etymologických, synonymických a frazeologických slovnících), frazeologií, lidovými písněmi, pořekadly, příslovími, pranostikami a pohádkami. Zkoumá mytologii měsíce u různých přírodních a starověkých kultur, i stereotypy spojené s postavením měsíce v lidové slovesnosti. Rozebírají se tak typické vlastnosti měsíce ve fázích jeho měsíčního cyklu, i různé stereotypy vázané na měsíc, jak po jazykové stránce, tak po stránce kulturně - etnografické.
Jazykový obraz rodiny v evangeliích ekumenického překladu
Drengubáková, Jana ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Dittmann, Robert (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá jazykový obraz rodiny v evangeliích eského ekumenického p ekladu bible na základ východisek kognitivní lingvistiky. Teoretická ást sleduje úskalí biblického p ekladu a prom ny biblického textu v r zných vydáních. Pozornost je dále v nována zejména literárním aspekt m novozákonních a starozákonních text , p íb hu a metafo e. Dále je nastín no pojetí rodiny v prost edí vzniku evangelií a v sou asné spole nosti. Praktická ást se zabývá rozborem konkrétních evangelijních úryvk . Popis jazykového obrazu se soust edí na texty o zalo ení a rozpadu rodiny, na texty o d tech, potomcích a p íbuzenských vztazích. Cílem práce je poukázat na paralely a odli nosti jazykového obrazu rodiny v evangelijních úryvcích a v sou asné e tin . Klí ová slova: rodina, spole enství, vztahy, dít , metafora
Vícejazyčnost ve zvukovém filmu
Hamerlová, Dana ; Mareš, Petr (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Předkládaná práce se věnuje problematice vícejazyčnosti, tedy přítomnosti dvou nebo více různých jazyků ve filmu. První část tvoří úvod do teorie komunikace, následuje stručné představení povahy filmové komunikace, tj. jejího členění na komunikaci primární a sekundární. Druhá část pojednává o vícejazyčnosti na obou komunikačních rovinách filmového textu, o komunikačních záměrech tvůrce filmu spojených s porozuměním či neporozuměním cizojazyčnému komunikátu a o funkcích vícejazyčnosti v rámci primární a sekundární komunikace. Následující kapitoly zkoumají tři samostatné skupiny filmů diferencované na základě typu jazyků, které spolu vstupují do interakce. První skupinu tvoří filmy, v nichž se setkává několik reálných mluvených jazyků, druhou filmy obsahující reálný mluvený jazyk a jazyk smyšlený, ve filmech třetí skupiny se střetávají jazyk mluvený a komunikační prostředky neslyšících. Klíčová slova zvukový film, komunikace, vícejazyčnost, přirozený jazyk, znakový jazyk, smyšlený jazyk
Deminutiva, jejich typy, užívání a proměny v současné češtině
Choulíková, Klára ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Vaňková, Irena (oponent)
Cílem práce je reflexe užívání, způsobů tvorby a sémantiky deminutiv v současném českém jazyce, a to zejména jevů nových či okrajových. Jako podklad pro toto zkoumání slouží celkový popis systému slovotvorné kategorie deminutiv. Východiskem popisu je srovnání výkladů deminutiv v odborných jazykových příručkách, které je doplněno o poznatky získané z dílčích lingvistických studií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   začátekpředchozí37 - 46dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.