Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 377 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení a návrh finanční strategie společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Lišková, Šárka ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace a zdraví společnosti Koh-i-noor Ponas s.r.o. v letech 2011 až 2015. Tato společnost se zabývá výrobou plastových součástek pro automobilový, elektronický ale i zdravotnický průmysl. První část mé práce je věnována teoretickému hledisku. Zde jsou popsány různé postupy a metody, které se využívají k finanční analýze. Druhá část mé práce je zaměřena na samotnou aplikaci těchto metod na veřejně dostupných účetních výkazech s komentářem vývoje mezi roky a doplněním o informace z výročních zpráv. V rámci analýzy bude také provedeno srovnání Koh-i-noor Ponas s.r.o. s odvětvím. Třetí část této práce zhodnotí finanční strategii řízení společnosti a podá návrhy na její zlepšení.
Vyhodnocení ekonomické pozice podniku Sportisimo s.r.o.
Šindelář, Jakub ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Lukášek, Libor (oponent)
Náplní mé bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické pozice společnosti Sportisimo s.r.o. v letech 2012 až 2015 a predikce vývoje let následujících. Práce je rozdělena na část metodickou a na část praktickou. Metodická část se zabývá vybranými metodami finanční analýzy, praktická část pak tyto metody aplikuje na konkrétní příklad. Výsledkem je zjištění ekonomické pozice a predikce budoucnosti dané společnosti. Závěr pak obsahuje sumarizaci výsledků z praktické části práce s vymezením silných a slabých stránek.
Strategická analýza společnosti GZ Media, a.s.
Velková, Martina ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Špička, Jindřich (oponent)
Obsahem bakalářské práce je provedení strategické analýzy a dílčích kroků na společnosti GZ Media, a.s. za období 2011 až 2016, která působí na trhu s vinylovými deskami a jinými hudebními nosiči. Cílem je poskytnout čtenáři souhrnné informace o analyzované společnosti a také o odvětví, ve kterém podnik působí. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány veškeré metody a nástroje, které jsou potřebné k samotné analýze. Pozornost je soustředěna na makro a mikrookolí podniku, analýzu vnitřních zdrojů a finanční analýzu, v závěru také souhrnnou analýzu SWOT a definování podnikové strategie. Praktická část je pak již zaměřená na aplikaci jednotlivých metod na konkrétní společnost a odvětví. Praktická část práce má za cíl přiblížit zkoumanou část odvětví.
Strategická analýza Nadace Forum 2000
Němeček, David ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Hlavními cíli práce jsou aplikace vybraných nástrojů strategické analýzy na Nadaci Forum 2000 a zhodnocení relevance využití klasických metod strategické analýzy v kontextu neziskových organizací. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou část a analytickou část. V první části jsou představeny nástroje, kterých je využito v následující analýze. V druhé části jsou tyto nástroje aplikovány na zmíněnou nadaci. V závěru práce jsou vedle výsledků strategické analýzy představeny také závěry hodnocení relevance využití klasických metod strategické analýzy v této konkrétní analýze.
Investiční záměr pro výstavbu a provoz rodinného penzionu
Ondráček, Vojtěch ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Špička, Jindřich (oponent)
V bakalářské práci se věnuji investičnímu záměru na vybudování a provoz penzionu na území Jihomoravského kraje. Hlavním cílem je vypracování podnikatelského plánu a zhodnocení proveditelnosti. Teoretická část obsahuje základní pojmy týkající se podnikání a podnikatelského plánu. Praktická část obsahuje popis projektu, analýzu trhu, strategický a finanční plán.
Zhodnocení ekonomické pozice Základní umělecké školy Slaný
Fialová, Magdaléna ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou příspěvkové organizace ZUŠ Slaný a srovnáním její pozice se ZUŠ Říčany p.o. a První soukromou základní uměleckou školou MIS music Kopřivnice o.p.s. V teoretické části je představen neziskový sektor obecně a jsou vymezeny rozdíly mezi soukromým a veřejným neziskovým sektorem. Dále práce poskytuje informace o příspěvkové organizaci a jejím hospodaření. Jako poslední je v teoretické části rozebrána finanční analýza neziskové organizace a její jednotlivé ukazatele. První část praktické části bakalářské práce je věnována charakteristice základního uměleckého vzdělávání a dále už navazují charakteristiky a finanční analýzy již zmíněných základních uměleckých škol. Poslední část teoretické práce srovnává jednotlivé finanční ukazatele výše zmíněných uměleckých škol a v závěru zhodnocuje ekonomickou pozici Základní umělecké školy Slaný na základně zjištěných údajů pomocí vyzdvihnutí silných a slabých stránek.
Business plan for the student restaurant / bar JUMPER
Pitoňáková, Anna ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Mým tématem bakalářské práce je Podnikatelský záměr studentské restaurace / baru, kterou bych chtěla otevřít v mém rodném městě Poprad. Cílem této práce bude vytvoření podnikatelského plánu, na jehož základě zhodnotím zda je reálné otevřít takovou restauraci v mém vybraném místě. Moje práce se bude dělit na dvě části. V první části se zaměřím na teorii podnikání a podnikatelského plánu. Ve druhé části, přiblížím jak si představuji restauraci, kterou bych si chtěla otevřít. Pak popíši ekonomické a konkurenční prostředí, vypracuji SWOT analýzu a podnikatelský plán mé restaurace.
Strategická analýza firmy Hájek a Boušová, spol. s r.o. «Ovocný Světozor»
Racovscaia, Iulia ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Heřman, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provedení strategické analýzy pro zhodnocení strategické pozice firmy Hájek a Boušová, spol. s.r.o. (Ovocný Světozor) na českém trhu a formulace doporučení pro budoucí vývoj. Na začátku práce autorka vysvětlí pojem strategická analýza. Dále pozornost bude věnována nejznámějším analýzám vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Nejprve půjde o analýzu makrookolí podniku představující takové prostředí, které může firma jen těžko ovlivnit, např. legislativní, ekonomické, společenské či technologické. Pak rozšíříme znalosti o odvětví, ve kterém firma funguje, pomoci analýzy mikrookolí. Posledním analyzovaným prostředím bude vnitřní prostředí podniku, které představuje analýza vnitřních zdrojů firmy: klasifikace zdrojů, VRIO analýza, finanční analýza, portfolio analýza. Na základě těchto analýz by mělo být možné sestavit množiny silných a slabých stránek organizace a její potenciální příležitosti a ohrožení. Přínosem dané bakalářské práce bude zhodnocení faktorů, ovlivňujících rozvoj firmy Ovocný Světozor, zjištění její silných a slabých stránek.
Zavedení reportingu ve firmě DIOSS Nýřany a.s.
Blažek, Igor ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem bakalářské práce Zavedení reportingu ve firmě DIOSS Nýřany a.s. je vytvoření a zavedení systém reportingu na základě požadavku vedení společnosti a majitelů pro přehlednější a průkaznější kontrolu podniku a stanovování potřebných úkolů pro úspěšný rozvoj společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části na úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr. V úvodu je popsán současný stav reportingu ve společnosti a dále cíl a struktura práce. V teoretické části je zdůvodněn výběr jednotlivých ukazatelů, způsob jejich výpočtu a frekvence sledovaní. V praktické části jsou zpracovány jednotlivé reporty podle frekvence sledování. V těchto reportech je vysvětlen vývoj jednotlivých ukazatelů. V závěru práce jsou na základě vytvořeného systému reportingu zhodnoceny silné a slabé stránky společnosti a návrhy na zlepšení stavu společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 377 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.