Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Skutková, Nikola ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce věnovaná trestněprávním aspektům přibližuje minulou právní úpravu, avšak důraz je kladen na úpravu současnou, její rozčlenění skutkových podstat v závislosti na okolnostech jednání pachatele na vraždu prostou a kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Pro úplnost výkladu o trestných činech proti životu jsou stručně přiblíženy i další trestné činy směřující proti životu člověka. V návaznosti na tuto komparaci jsem v práci věnovala větší prostor problematice euthanasie, jež se s trestným činem vraždy z pohledu současné legislativy v mnohém pojí a vývoj vzhledem k neustálé aktuálnosti této problematiky nejen v České republice, ale i dalších zemích EU, může být komparace s dalšími právními řády, jež euthanasii explicitně kriminalizují či legalizují, inspirací. Tématem práce jsou trestněprávní a kriminologické aspekty, proto jsem se v prvé části práce zaměřila na jednotlivé aspekty trestného činu vraždy z hlediska jeho pojmových znaků, forem trestného činu z hlediska vývojových stadií a trestné součinnosti a dalších okolností, jež mají zásadní vliv na trestnost jednání a odvíjí se od nich právní kvalifikace...
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění
Koukalová, Tereza ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem znásilnění ve smyslu ustanovení § 185 trestního zákoníku. Práce analyzuje trestněprávní, jakož i kriminologickou rovinu tohoto trestného činu, pročež je rozdělena do dvou částí. Ambicí diplomantky nebylo podání vyčerpávajícího a všezahrnujícího výkladu, nýbrž umožnit čtenáři práce komplexní pochopení problematiky tohoto trestného činu, a to způsobem, který by umožnil náhled do této oblasti trestního práva rovněž osobám bez jeho hlubší znalosti. První část práce je věnována trestněprávním aspektům trestného činu znásilnění a pojednává o historickém vývoji tohoto trestného činu od samého počátku civilizované společnosti a jeho vlivu na současnou právní úpravu. V rámci kapitoly věnující se současné úpravě skutkové podstaty trestného činu znásilnění je potom pojednáno o jejích základních znacích, okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby a o vývojových stadiích. Následně je v práci okomentována problematika trestného činu sexuálního nátlaku a trestného činu pohlavního zneužití a jejich podobností s trestným činem znásilnění, jakož i významné rozdíly mezi nimi. Druhá část práce je věnována kriminologickým aspektům trestného činu znásilnění a věnuje se v prvé řadě úvodu do samotné...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Králová, Jana ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře Abstrakt Tato práce rozebírá nutnou obranou a její sporné otázky objevující se v judikatuře českých soudů. Jedná se o jednu z okolností vylučujících protiprávnost, kterou trestní zákoník uvádí v § 29. To znamená, že při naplnění zákonných požadavků na jednání v nutné obraně není spáchán trestný čin. Těmito požadavky je, aby obrana odvracela přímo hrozící nebo trvající protiprávní útok na zájem chráněný trestním zákonem, a zároveň nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nutná obrana je důležitým institutem trestního práva, protože se může dotknout každého, i z toho důvodu se často objevuje ve sdělovacích prostředcích a některé případy vyvolávají společenskou diskuzi k jeho zákonné úpravě. Cílem této práce je zanalyzovat sporné otázky objevující se v soudních rozhodnutích, jako je možnost a způsob užití zbraně nebo automatického obranného zařízení, hodnocení pohnutky k jednání v nutné obraně, porovnání chráněných hodnot na příklad ochrany života nebo zdraví proti ochraně majetku nebo domovní svobody, posuzování existence a doby trvání útoku a s tím související zdánlivé nutné obrany, rozdíl mezi vzájemným napadáním a nutnou obranou, možnost obrany proti úkonům úředních osob a jinému výkonu práv a povinností. První část se zabývá obecným výkladem všech okolností...
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Tykalová, Štěpánka ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
1 Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení podle platné právní úpravy obsažené v TŘ. Přípravné řízení je prvním, předsoudním, stadiem trestního řízení. Jeho význam spočívá v prověření oznámení a podnětů týkajících se údajných trestných činů, zjištění osoby, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, a důkazného prověření, zda podezření z trestného činu proti určité osobě je do té míry odůvodněno, aby byla podána obžaloba, popřípadě návrh na potrestání a věc byla předána soudu. Postavení státního zástupce je v přípravném řízení klíčové, neboť právě on nese plnou odpovědnost za výsledek přípravného řízení. Aktivním výkonem dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení se dbá na to, aby policejní orgány postupovaly v souladu s TŘ, za dodržování základních zásad trestního řízení, a aby při provádění procesních úkonů vůči osobám, proti nimž se trestní řízení vede, bylo šetřeno jejich základních práv a svobod a nedocházelo tak k excesům stran policejních orgánů. Práce sestává ze čtyř částí. V první části nejprve vymezuji pojem přípravného řízení, jeho právní úpravu a charakteristiku, formy a stadia přípravného řízení....
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Končický, Ivan ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Předmětem této diplomové práce je pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze. Cílem práce je prostřednictvím odborné literatury a judikatury analyzovat stav právní úpravy institutů krajní nouze a nutné úpravy a důsledků překročení jejich mezí a na základě toho zodpovědět otázky, které jsou nastíněny v úvodu této práce. Největší pozornost tato práce přitom věnuje otázkám sporným nebo zajímavým. Předchozí závěry pak ve spojitosti s některými poznatky ze zahraničních právních úprav jsou podkladem pro úvahy de lege ferenda. Kromě již tradičních úvah de lege ferenda se práce snaží věnovat i tématům novým, které se v budoucnu mohou těchto institutů dotknout. Výše uvedené problematice se práce věnuje ve čtyřech kapitolách. Krajní nouze a nutná obrana patří mezi okolnosti vylučující protiprávnost, proto první kapitola této práce, která úvodem do celé problematiky, se věnuje obecně okolnostem vylučujícím protiprávnost a jejich postavení v našem právním prostředí. Kapitola druhá a třetí se věnují samotným institutům krajní nouze a nutné obrany. Překročení mezí krajní nouze a nutné obrany způsobuje řadu právních důsledků. Analýze právních důsledků překročení mezí krajní nouze a nutné obrany, jejich zhodnocení a úvahám...
Dovolání
Střesková, Markéta ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Dovolání Abstrakt V diplomové práci se zabývám jedním z mimořádných opravných prostředků v trestním řízení. Dovolání je vedle stížnosti pro porušení zákona a obnovy řízení formalizovaný mimořádný opravný prostředek, který lze využít jen proti rozhodnutím soudu druhého stupně ve věci samé, pokud to zákon připouští a zaveden do českého právního řádu byl zejména kvůli zrovnoprávnění procesních stran, kdy se v případě dovolání může obrátit na Nejvyšší soud České republiky sám obviněný, tedy prostřednictvím svého obhájce. Cílem práce je čtenáři poskytnout ucelený rozbor jednotlivých ustanovení trestního řádu, které se týkají právě dovolání v návaznosti na judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu a odbornou literaturu se zaměřením na problematické aspekty dovolání v trestním řízení. Práce vychází zejména z odborné literatury a judikatury. Metoda pro psaní byla zvolena deskriptivně- analytická a komparativní. Diplomová práce se skládá z úvodu, 10 kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly a závěru. První kapitola pojednává o pojmu dovolání, jedná se o úvodní kapitolu, která zahrnuje jeho podstatu a účel. Další kapitoly pak kopírují systematiku trestního řádu pojednávající o dovolání, jako jsou přípustnost, včetně jednotlivých rozhodnutí, proti kterým lze dovolání podat, vztahu k účinnosti trestního řádu a...
Criminal liability in health care
Lepáček, Marek ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Šelleng, Dalibor (oponent)
1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (abstrakt v českém jazyce) Účelem této rigorózní práce je poukázat na trestněprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, a to jak hlavně u lékařů jak fyzických osob, tak i u nemocničních zařízení jako právnických osob. Tato práce je rozdělená na 4 kapitoly a její nedílnou součástí je také jedna příloha. Obsahem první kapitoly je vymezení základních právních pojmů ve zdravotnictví, jako jsou informovaný souhlas, informovaný nesouhlas, postup lege artis, zdravotnická dokumentace a mlčenlivost. Jedná se o instituty, které se ve zdravotnictví vyskytuji nejčastěji a jejich bližší vymezení následně pomůže čitateli lépe pochopit samotný cíl této práce. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřená na trestněprávní odpovědnost, tak i jednotlivé pojmy jsou vymezeny především v trestněprávní rovině. Druha kapitola s označením Trestné činy ve zdravotnictví ukrývá v sobě jednotlivé trestné činy, kterých se může lékař při výkonu svého povolání dopustit, a to jak úmyslným jednáním, tak také v nedbalostní formě. V této kapitole nejsou vymezeny všechny trestné činy, ale především ty, které se ve zdravotnictví vyskytují nejčastěji, respektive které je jeví být ve vztahu ke zdravotnictví nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že k některým trestným činům existuje i relevantní...
Trestní odpovědnost právnických osob
Šťastný, Petr ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Kuchta, Josef (oponent)
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB Abstrakt Ačkoli je tomu již více než 7 let od přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jímž i český zákonodárce zakotvil trestní odpovědnost právnických osob, jedná se stále ještě o kontroverzní téma. Cílem práce je tak nejen analyzovat tuto právní úpravu a podat její ucelený a přehledný výklad včetně kritického zhodnocení vybraných institutů, ale také seznámit s procesem předcházejícím jejímu přijetí, včetně komparace argumentů pro takovéto rozhodnutí s argumenty odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob. Neméně důležitým cílem práce je i analytické zhodnocení poznatků z aplikační praxe a představení případných návrhů de lege ferenda. K takovým úvahám je však třeba disponovat dostatečnou znalostí terminologie, jakož i základních zásad trestního práva, k čemuž slouží obsah první kapitoly práce. Zásadní změně v pojetí právnických osob přinášené novým občanským zákoníkem, který se opětovně přiklání k teorii fikce a způsobuje tak značnou tenzi, je věnována druhá kapitola práce. Institut odpovědnosti právnických osob není ve světovém měřítku žádnou novinkou, přičemž jeho historickému vývoji se věnuje kapitola třetí, představení profilujících zahraničních právních úprav pak kapitola čtvrtá. Teoretických modelů deliktní...
Česká a polská právní úprava trestní odpovědnosti za drogové delikty
Rosůlek, Adéla ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Kuchta, Josef (oponent) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Disertační práce na téma české a polské právní úpravy drogových deliktů se zabývá řízením vozidel pod vlivem návykových látek, odpovědností za činy spáchané pod vlivem návykových látek, přechováváním drog, pěstováním konopí, výrobou a distribucí drog, nakládáním s předměty k výrobě drog a šířením toxikomanie. Cílem práce je přinést kritický pohled na aktuální českou právní úpravu drogových deliktů a související problematiky a následně na základě srovnání s polskými právními předpisy představit konkrétní návrhy de lege ferenda. Práce analyzuje polskou a českou právní úpravu drogových deliktů a přináší srovnání skutkových podstat výše uvedených trestných činů a konkrétní případové studie. Práce vychází z právních předpisů a judikatury obou zemí, praktických poznatků a také dostupných statistických údajů. Práce se zevrubně věnuje legalizaci drog včetně argumentů pro a proti legalizaci, které zaznívají v České republice a v Polsku. Řeší legalizaci konopných drog na příkladu Holandska, USA a Uruguaye, a také dostupnost tvrdých drog v rámci substitučních programů v České republice a v Polsku. V závěru je de lege ferenda rozvedeno, jakým způsobem by se měl český zákonodárce ubírat na cestě od drogové prohibice k legalizaci. Práce vychází vedle literatury na téma legalizace z polské zkušenosti s absolutní...
Poškozený a oběť trestného činu v kontextu restorativní justice
Dleštíková, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Kalvodová, Věra (oponent)
Hlavní cíl disertační práce spočívá v potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda alternativní řešení trestních věcí a programy restorativní justice přináší pozitiva pro účastníky trestního konfliktu, především pak pro poškozeného, respektive oběť trestného činu. Z toho důvodu se práce zaměřuje na oběti trestné činnosti z pohledu restorativní justice ve snaze poznat jejich zájmy, potřeby a očekávání pramenící ze spáchání trestného činu a ve snaze poznat rovněž to, zda je trestní proces, resp. alternativní řešení trestních věcí a restorativní programy, schopen je účinně reflektovat. Práce je proto dělena do čtyř vzájemně provázaných celků. V první části se věnuje teoretické analýze konceptu restorativní justice a jejímu vztahu k justici retributivní. Dále krátce pojednává o teorii konfliktu, na což navazuje představením restorativního procesu, principů, z nichž vychází, a jeho účastníků, jimiž jsou kromě přímých aktérů trestného činu, tj. oběti a pachatele, i komunita (ve významu jejich sociálního okolí) a v neposlední řadě rovněž osoba zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že restorativní justice chápe trestný čin jako sociální událost negativně ovlivňující nejen jeho přímé účastníky, ale i narušující pokojný stav uvnitř společnosti, považuje tento přístup za klíčové, aby na ni bylo reagováno se zahrnutím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.