Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 142 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení
Svoboda, Michal ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Cílem této diplomové práce je nejen analyzovat postavení obhájce a obviněného v trestním řízení včetně jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto postavení, ale zejména vymezit limity, ve kterých může jak obviněný tak obhájce vykonávat právo na obhajobu. Obsah práce je rozdělen do úvodu, šest částí a závěru. V úvodu jsou shrnuty cíle, kterých má být v diplomové práci dosaženo. Je zde zdůrazněn význam práva na spravedlivý proces, jehož součástí je pak i právo na obhajobu a které jsou nedílnou součástí konceptu právního státu. První část se zabývá stručným historickým exkurzem do historie postavení obhájce a obviněného v trestním řízení zejména s důrazem na právní úpravu platnou na území současné České republiky. V druhé části jsou analyzována práva a povinnosti obviněného uplatňující se zejména, ale nejenom, v hlavním líčení. Důraz je přitom kladen na vymezení hranic práva obviněného na obhajobu a důvody, proč tato omezení v právním řádu vůbec existují. Třetí a čtvrtá část je pak věnována osobě obhájce, jeho právům a povinnostem vyplývajících z jeho postavení v trestním řízení a vykonávání obhajoby v hlavním líčení jako takovém. Tyto části znovu kladou důraz na vymezení limitů výkonu a způsobů vedení obhajoby. V páté části jsou rozebrány základní odlišnosti...
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Stránský, Daniel ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání působit na erotické vnímání pachatele. V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán, vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, z čehož jsou pro lepší...
Kriminologické aspekty kriminální recidivy
Urbánková, Petra ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické aspekty kriminální recidivy Diplomová práce Bc. Petra Urbánková Abstrakt Diplomová práce "Kriminologické aspekty kriminální recidivy" si klade za cíl analyzovat recidivu, jakožto jeden z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů, po trestněprávní, penologické, kriminalisticko-statistické, ale zejména po kriminologické stránce. Kriminologické pojetí recidivy je nejširší, neboť zkoumá jakoukoliv trestnou činnost pachatelů. Součástí tohoto rozboru je nejen teoretické vymezení statistik, které sledují recidivu, ale rovněž praktická práce s daty Vězeňské služby ČR a Policie ČR za účelem zjištění, jakou míru recidivy je možné v současné době v České republice sledovat, zejména u osob opakovaně umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody a jaké trestné činy vykazují nejvyšší míru recidivy při jejich páchání. Tato práce zkoumá recidivu i z hlediska historického vývoje právní úpravy, kdy sleduje a porovnává trestní předpisy v části upravující recidivu od vzniku Československa do současnosti. Součástí analýzy recidivy je dále i posouzení osoby pachatele, opět z hledisek více oborů za účelem předložit komplexní obraz osoby recidivujícího pachatele. V neposlední řadě je potřeba se zamyslet i nad způsoby prevence recidivy uskutečňovanými prostřednictvím trestní politiky státu, která stanoví rámec, ve kterém...
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Janatová, Pavla ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vymezení trestní odpovědnosti poskytovatelů̊ zdravotních služeb a odpovídá na otázku, v jakých případech a za jakých podmínek může být trestní odpovědnost vůči poskytovatelům zdravotních služeb uplatňována. Diplomová práce je členěna do devíti kapitol. První kapitola se zabývá právnickou osobou, zejména jejím vznikem a deifinicí v českém právním řádu. Ve druhé kapitole se věnuji základním pojmům zdravotnického práva, které souvisí s předmětem této diplomové práce, jsou jimi zdravotní služby, zdravotní péče, péče o zdraví, poskytovatel zdravotních služeb a pacient. V rámci třetí kapitoli vymezuji základní druhy právní odpovědnosti ve zdravotnictví obecně, přičemž zde v rámci podkapitoli analyzuji institut informovaného souhlasu, jehož získání je dle mého názoru důležitým aspektem při vymezování právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Dále se již ve čtvrté kapitole zaměřuji konkrétně na odpovědnost trestní, kterou nejdříve vymezuji jako takovou, včetně jednotlivých předmětných okolností vylučujících protiprávnost, následně se již věnuji trestní odpovědnosti právnické osoby a její možné trestné činnosti ve vztahu k poskytování zdravotních služeb. Analyzuji zde i postupy lege artis a vitium artis, bez kterých by se trestní odpovědnost neobešla. Pátá kapitola...
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Fousek, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické a trestněprávní aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednotlivými aspekty, se kterými se setkáváme v oblasti kriminologie a trestního práva v souvislosti s problematikou šíření škodlivého programu (malware) v podobě ransomware. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to části teoretické, která se dále člení na kapitoly týkající se obecně kyberkriminality, obecně malware a následně kriminologických aspektů šíření ransomware a trestněprávních aspektů šíření ramsomware, a to jak z hmotněprávního hlediska, tak z procesněprávního. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na dílčí podkapitoly a ty zahrnují nejen otázky pachatelů a obětí ransomware či trestněprávní kvalifikace tohoto fenoménu, ale rovněž i pojmy příbuzné, jejichž zmínka by měla sloužit k širšímu pochopení tohoto druhu kyberkriminality. Ten je typický zejména svým distančním charakterem páchání, vysokou mírou latence a poměrně nízkou možností dopadení jejich pachatelů. Druhou částí práce je část analytická. V této části kombinuji kriminologické výzkumné metody, když se snažím verifikovat hypotézu týkající se růstu čísel evidovaných skutků odpovídají ransomware. Hypotéza je následující: "Počet zaregistrovaných útoků ransomware Policií ČR v České republice od roku 2016 roste." Tato hypotéza nakonec...
Vývoj a struktura kriminality v ČR
Trnková, Michaela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 - 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 - 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou...
Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Krákorová, Simona ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této kategorie důkazních prostředků se spolu s rozvojem technologií významně prohlubuje. Pachatelé rozličných druhů trestné činnosti totiž za sebou v současnosti zanechávají digitální stopu téměř ve všech případech. V diplomové práci se tak autorka zaměřuje na otázku, zda lze takové elektronické důkazní prostředky efektivně zajišťovat. Současně si klade otázku, zda při zajišťování nedochází k excesivním zásahům do základních práv a svobod jednotlivců. Z toho důvodu rozebírá specifika jednotlivých zajišťovacích institutů. S tím související problematiku data retention neboli plošného preventivního uchování údajů rozebírá ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu a polemizuje o možných změnách stávající právní úpravy. Pozornost je mimo jiné věnována i novému institutu, jenž předpokládá předběžné uchování dat důležitých pro trestní řízení na základě příkazu dle trestního řádu. Autorka se dále věnuje otázce zajišťování obsahu elektronické pošty. V neposlední řadě rozebírá dílčí problémy jednotlivých postupů pro zajišťování důkazních prostředků, pro příklad nevhodně nastavené limitující podmínky...
Sankcionování právnických osob
Peroutka, Josef ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Sankcionování právnických osob Abstrakt Diplomová práce Sankcionování právnických osob sestává ze sedmi částí. První část diplomové práce podává výklad o mezinárodně-právních pramenech a pramenech evropského práva týkajících se problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Dále je v první části pojednáno o vývoji institutu trestní odpovědnosti právnických osob v historii v zahraničí a v České republice v době od konce 20. století až do současnosti. Druhá část práce obsahuje popis vybraných základních institutů obecné části zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a to osobní působnost zákona, rozsah kriminalizace jednání právnických osob a úpravu přičitatelnosti jednání fyzických osob trestně odpovědné právnické osobě. Třetí část pojednává obecně o sankcionování právnických osob a o použitelnosti některých institutů obsažených v trestním zákoníku právě v oblasti sankcionování právnických osob. Ve čtvrté části je podán výklad o jednotlivých sankcích ukládaných právnickým osobám v České republice a možnosti změny jejich právní úpravy. Pátá část obsahuje výklad o užitelnosti tzv. procesních odklonů v trestním řízen proti právnickým osobám. Šestá část obsahuje vhled do vybraných zahraničních právních úprav deliktní odpovědnosti právnických osob. Sedmá část pak obsahuje statistické údaje popisující...
Přípustné riziko
Nováková, Denisa ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Přípustné riziko Diplomová práce se zabývá tématem přípustného rizika. Přípustné riziko je okolnost vylučující protiprávnost, která se poprvé objevila v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Nyní, po bezmála deseti letech účinnosti, je na místě zhodnotit, jak se tato nová úprava ujala praxi a kde všude našla své využití. První kapitola vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost jako takové a zasazuje institut přípustného rizika do kontextu ostatních okolností vylučujících protiprávnost. Druhá kapitola čtenáři nabízí historický exkurz do problematiky přípustného rizika, sice osvětluje způsob, jakým bylo přípustné riziko nejprve dovozováno doktrinálně a jak se potom mezi jednotlivými návrhy vykrystalizoval návrh vítězný, jež byl použit v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Třetí kapitola podrobně rozebírá jednotlivé konstrukční prvky přípustného rizika; tím rozumějme podmínky, které je třeba naplnit, aby se subjekt mohl dovolávat právě této okolnosti vylučující protiprávnost. Čtvrtá kapitola nabízí srovnání přípustného rizika s dalšími okolnostmi vylučujícími protiprávnost, a to sice jak těmi zákonem vymezenými (nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, oprávněné použití zbraně), tak těmi zákonem nedefinovanými (plnění povinnosti, výkon práva, výkon povolání). Pátá, šestá a sedmá kapitola se...
Narovnání v trestním řízení
Marcinik, Adam ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Narovnání v trestním řízení - Abstrakt Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení, a v rámci tohoto tématu se podrobněji věnuje i systému alternativních opatření a odklonů v trestním řízení obecně. Výchozí myšlenkou, která vedla autora k volbě tématu této práce, bylo zjištění, že odklon ve formě narovnání je v trestním řízení využíván pouze velmi omezeně (např. ve srovnání s variantou podmíněného zastavení trestního stíhání). Jedním z dílčích cílů této práce tak je i identifikace důvodů tohoto faktického stavu a mimo jiné i zamyšlení nad možnostmi právní úpravy, které by do budoucna mohly frekvenci využívání narovnání v trestním řízení zvýšit. Dalším cílem této práce je snaha o zařazení institutu narovnání do systému trestního práva, o pojmenování jeho role v tomto systému a zároveň i zmapování vývoje, který vedl k tomuto současnému charakteru a současné pozici narovnání v trestním řízení, a na něj navazujícím cílem je analýza přínosu institutu narovnání, jeho využívání v praxi, a zároveň identifikace možných nedostatků právní úpravy. Práce je postupně rozdělena na pět kapitol. Úvodní z nich je věnována skupině alternativních opatření a obecnějším tématům (principy restorativní justice, historický vývoj). Druhá kapitola je věnována odklonům v trestním řízení a jsou zde řešeny konkrétní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 142 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.