Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Sedláková, Radomíra (oponent)
Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,...
Výstavní prostor
Marxová, Lenka ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce navazuje na tematiku zpracovanou v rámci bakalářské práce, ve které byly sledovány především alternativní site specific výstavní prostory, tzv. nezávislé galerie v České republice a popsány z hlediska motivace a důvodů jejich založení. Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání specifických, převážně alternativních výstavních možností současného umění a deskripci soudobého fenoménu výstavního prostoru v zahraničí s ohledem na český kontext, přičemž tato zjištění rozvíjí do vlastní site specific výtvarné činnosti ve veřejném prostoru. Ta je následně transformovaná do didaktické struktury a poté realizována se studenty zvoleného pražského gymnázia ve veřejném prostoru v okolí školy. Edukační část diplomové práce je doplněna výzkumným šetřením kvalitativního charakteru, na základě něhož byla zachycena specifika zprostředkování daného tématu v rámci edukačního procesu.
Grafické partitury jako cesta ke skutečnosti. Ukázka "komplexního realismu" v tvorbě československých umělců 60. a 70. let 20. století v kontextu mezinárodního hnutí experimentální tvorby.
Hlaváčková, Jitka ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Wittlich, Petr (oponent) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá v obecné rovině zkoumáním metod vyobrazení zvuku, zejména pak výskytem fenoménu grafických neboli výtvarných partitur v bývalém Československu v kontextu hnutí experimentální tvorby na počátku 60. let 20. Století. Usiluje o nalezení historických i bezprostředních, společenských a tvůrčích příčin jejich vzniku. Nalézá je v potřebě vyjádření primární (empirické) smyslové zkušenosti, oproštěné od všech formálních předpokladů, vycházejících z tradičních zobrazovacích forem. Práce poukazuje především na multidisciplinární kvality zkoumaného fenoménu, definuje "intermedialitu" jako "realistickou tendenci" a výsledné tvůrčí projevy charakterizuje ne zcela běžným pojmem "komplexní realismus". Snaží se doložit pomocí reflexe starší literatury z oboru dějin umění, hudby, filosofie (Th.W. Adorno), sociologie (M. McLuhan), sémiotiky (N. Goodman) a dalších dotčených disciplín, i vlastní analýzou materiálu, genezi a význam intermediality v kontextu výtvarného umění, zejména ve 20. století. Práce dále zkoumá paralely z historického vývoje dějin umění a hudby, zejména z počátků avantgardy (dadaismus, vznik konceptuálního umění a komplexní činnost okruhu školy Bauhausu). Provádí reflexi dobového, zejména zahraničního kontextu výskytu grafických partitur v prostředí bývalého Československa, především...
Hranice a vztah k jejímu okolí
Linhart, Tomáš ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Linhart, T: Hranice a vztah k jejímu okolí. [Diplomová práce] Praha 2015 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 71 s. (Přílohy na CD: 2 obrazové přílohy). Diplomovou práci charakterizuje teoretická úvahová studie na pozadí vlastní výtvarné práce. Text interpretuje hranici jako obzor, který se vyjevuje a mizí. Představuje vlastní výtvarné uchopení tématu v souvislostech s vybranými tendencemi ve výtvarném umění. Autor se snaží vymezit hranice umění a výtvarné výchovy jako podklad vlastních pedagogických východisek. Uvádí, které teoretické rámce se podílejí na formování jeho profesního vymezení. V didaktické části si všímá vybraných situací z realizovaného vyučování a reflektuje je ve světle dalších pedagogických zkušeností autora. Výsledkem a přínosem práce jsou popis a interpretace vybraných situací z praxe začínajícího učitele a učební celek prověřený praxí určený pro studenty gymnázií.
Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Miroslava Mayerová Název bakalářské práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století Abstrakt Práce zkoumá vývoj a význam umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece pro rozvoj společnosti ve druhé polovině 20. století. Teoretická část se zabývá sociokulturním prostředím a historickou situací před a v době vzniku skupiny, popisuje její formování a prezentuje tvorbu jednotlivých členů skupiny až do jejich druhé společné výstavy. Didaktická část přibližuje za pomoci konceptů užívaných skupinou její činnost žákům. V praktické části práce je zrealizován didaktický úkol a formou sebereflexe zhodnocena jeho realizovatelnost a přínosnost. Součástí práce jsou archivní články a zprávy o skupině 12/15.
Václav Cigler a jeho škola
Šindelová, Jana ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent) ; Petříček, Miroslav (oponent)
NÁZEV: Václav Cigler a jeho škola AUTOR: Mgr. MgA. Jana Šindelová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra výtvarné výchovy ŠKOLITELKA: Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. ANOTACE: Tato disertační práce se zabývá pohledem umělce a pedagoga Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání pohybem, prostorem a časem. Cigler v minulosti často předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Přesahy jeho díla jsou v konstruktivním sdílení znalostí a modelů kritického myšlení, v aktivismu a v experimentování. Tvorbu Václava Ciglera reprezentuje pět principů: člověk, prostor, voda, světlo a sklo. Prostor jako prostředek komunikace tvoří základní moment strukturace Ciglerova díla. Výzkumná sonda se zamýšlí nad tím, zda lze předávat dětem složité otázky současného umění, a nabízí možnost, jakým způsobem můžeme zprostředkovat myšlení a dílo Václava Ciglera v rámci edukace výtvarné výchovy. Používá při tom částečně metodu upravené zakotvené teorie, popisuje, analyzuje a interpretuje obsahy a vztahy kódů identifikovaných na základě analýz primárních dokumentů z participačního pedagogického akčního výzkumu v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA: Václav Cigler, člověk, umění, myšlení; zakotvená teorie, pedagogický akční výzkum.
Artificialismus jako specificky český směr mezi dvěma světovými válkami
Bočková, Anežka ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Bočková, A.: Artificialismus jako specificky český směr mezi dvěma světovými válkami [Diplomová práce] Praha 2016 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 118 s. Diplomová práce má charakter komparační analýzy zabývající se artificialismem jako specificky českým směrem mezi dvěma světovými válkami. Práce mapuje pozici směru v meziválečném avantgardním umění. Nachází východiska pro vznik směru, kterými byly další výtvarné, ale i literární směry jako poetismus a sdružení Devětsil. Poetismus přináší nové nazírání na svět. Artificialismus je jeho výtvarný ekvivalent, který přináší ztotožnění malíře a básníka, potažmo poesie a obrazu, nebo téma vzpomínek na vzpomínky. Práce dále představuje hlavní a jediné dva členy atificialismu, Štyrského a Toyen, a rozebírá jejich díla, náměty, postupy i teoretické práce. V závěru se zabývám napjatým vztahem mezi artificialismem a surrealismem. Důležitým poznatkem je, že artificialismus je originální a hlavně svébytný směr meziválečné avantgardy, nikoliv pouze mezistupeň mezi kubismem a surrealismem, jak byl dlouhá léta prezentován. Na základě teoretické části byl vypracován návrh didaktické řady ověřené v praxi, s odkazem na RVP, a dále vlastní výtvarné práce. Výsledkem a přínosem práce je a) zmapování a interpretace ojedinělého a...
Dadaistický a konstruktivistický objekt a jeho dědicové
Bouchalová, Barbora ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
BOUCHALOVÁ,B.: Dadaistický a konstruktivistický objekt a jeho dědicové . [diplomová práce ] Praha 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 109 s. (Přílohy: 57 reprodukcí uměleckých děl, 20 výtvarných prací žáků). Předkládaná diplomová práce má charakter teoretické studie, jež sleduje v různých úhlech pohledu shody a rozdíly v dadaistických a konstruktivistických objektech a v objektech jejich dědiců. Vztahy mezi nimi sledujeme z hlediska několika kritérií: principů tvorby, vztahu formy a materiálu vzhledem k obsahu. Věnujeme se též otázce zařazení pohybu do objektové tvorby. Poukazujeme na to, že začleněním objektu do výtvarného umění byla narušena tehdejší dosavadní tradice sochařství. Nové pojímání materiálu, prohlášení obyčejného předmětu za umělecké dílo otevřelo řadu otázek o funkci umění, o tom, co vše můžeme za umění chápat. Cílem teoretické studie bylo zjistit shody a rozdíly v těchto objektech, poukázat na vývoj objektové tvorby. Došli jsme k závěru, že i mezi některými dadaistickými a konstruktivistickými objekty nalézáme společné rysy (např. narušování hranic mezi výtvarnými druhy, vztah řádu a náhody, využití pohybu). Didaktická, výtvarně-didaktická a výtvarná část jsou v sepětí s teoretickou částí práce. Uchopují objektovou tvorbu ze dvou hledisek: využití obyčejné věci jakožto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 BLÁHA, Jakub
6 BLÁHA, Josef
5 Blaha, Jakub
32 Blaha, Jan
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
5 Bláha, Jakub
32 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
2 Bláha, Jaroslav
19 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.