Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restaurování sgrafit na cementové podložce
Machačko, Luboš ; Bláha, Jiří
Hlavním záměrem předkládaného památkového postupu bylo popsat specifika sorelového sgrafita, pojmenovat hlavní problémy jeho restaurování a na postupech ověřených zkušebními zásahy navrhnout vhodné řešení. Podkladem stanovení postupu jsou výsledky terénního a laboratorního výzkumu získané v průběhu výzkumného projektu. Úvodní tezí výzkumu, který stanovení památkového postupu předcházel, byl literaturou často opakovaný fakt, že se pro sorelová sgrafita využívala cementové omítky. Objevoval se nejen v recentní literatuře, ale zdůrazňovaly jej i dobové příručky. Při samotném restaurátorském průzkumu a laboratorním vyhodnocení odebraných vzorků byl vyvrácen. Ukázalo se, že sgrafita 50. let byla ve většině případů prováděna tradiční vápennou technologií. Samotné cementové sgrafito se stalo až výsadou 60. a 70. let 20. století a často bylo využíváno v poloprofesionálním či přímo amatérském prostředí. Hlavním rozdílem mezi sorelovými sgrafity a sgrafity předchozích etap vývoje tak byla volba podkladu. Sorelová sgrafita byla často prováděna na cementovém (betonovém) podkladu, resp. na panelech. Ve zkoumaných příkladech nevyplynuly z této skutečnosti závažnější problémy, které by bylo nutné při restaurátorských zásazích aktuálně řešit. Předkládaný památkový postup tak především definuje ostatní problémy, s nimiž se restaurátoři setkali, a popisuje metody restaurování, které byly použity při vzorových restaurátorských zásazích, a které je možné aplikovat i na další památky z této skupiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zranitelná místa dřevěných krovů různých typů
Bláha, Jiří
Konstrukční rozdíly mezi krokevními a vaznicovými krovy. Přehled zranitelných míst obou typů s ohledem na dlouhodobou trvanlivost krovů.
Posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka Zámek Český Krumlov pozemek p.č. st. 654/1 v k.ú. Český Krumlov
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Buzek, Jaroslav
Průzkum popisovaný v této zprávě obsahuje vyhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nosných trámů dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka – vyhlídkového altánu v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Správy zámku Český Krumlov se sídlem Zámek čp. 59, Český Krumlov - Latrán. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a především měření mechanických vlastností, které mohou přispět ke statickému posouzení a návrhu šetrné obnovy unikátní konstrukce zdvihu Paraplíčka.
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří ; Panáček, M.
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017.
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Kloiber, Michal ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav ; Hrivnák, Jaroslav ; Bláha, Jiří
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční sanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje, trasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové dokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání.
Právní úprava zásady vyrovnanosti veřejných rozpočtů
Bláha, Jiří ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁSADY VYROVNANOSTI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Otázka vyrovnanosti veřejných rozpočtů patří v současnosti jak na polích vnitrostátních, tak i na poli mezinárodním mezi ty veřejně nejdiskutovanější. V současnosti je již zcela zřejmé, že setrvalé zadlužování zejména států má vliv nejen na jejich konkurenceschopnost a uplatnění, ale i globální ekonomickou rovnováhu. Státy s vysokými podíly dluhu na hrubém domácím produktu, vzniklého mnohdy v ekonomicky příznivých letech, zjišťují, že překonání hospodářská recese je v takové situaci mnohem obtížnější a bolestivější; jelikož nelze použít přebytky hospodaření z příznivých let, dochází k dalšímu zadlužování a tím i prohlubování již tak nepříznivé ekonomické situace. Na úrovni jednotlivých států i mezinárodních organizací proto dochází k přijímání nejrůznějších opatření s cílem stimulovat ekonomiku a obnovit hospodářský růst. Významným prostředkem se v takovém případě stávají veřejné rozpočty, zejména rozpočty jednotlivých států, a redistribuce prostředků v těchto rozpočtech akumulovaných; jelikož však prostředky veřejných rozpočtů nejsou neomezené a je třeba poučit se z následků či nejlépe zabránit opakování předchozích chyb, vystupuje v souvislosti s tím do popředí zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů. V souvislosti s nastolením otázky vyrovnanosti...
Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě
Bláha, Jiří ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Každé právní odvětví a konečně i celé právo je vybudováno na určitých principech, které vznikly opakovaným používáním v průběhu let a osvědčením se v praxi. Tyto principy by měly prostupovat celým daným právním odvětvím a především skrze ně by mělo být na právo nahlíženo, aby bylo dané právní odvětví včetně svých zákonitostí správně pochopeno. Jak je to však s těmito principy v tak úzké oblasti, kterou je rozpočtové právo jakožto pododvětví práva finančního? Které principy rozpočtové právo ovládají a lze je vůbec nalézt v platných právních předpisech? Zejména na tyto otázky si klade za cíl odpovědět předkládaná diplomová práce s názvem Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě. Zároveň má autor za to, že osvojením znalostí týkajících se jednotlivých rozpočtových zásad lze mnohem snáze proniknout do problematiky samotného rozpočtového práva a jednotlivých fází rozpočtového procesu, tedy sestavování veřejných rozpočtů, jejich schvalování, hospodaření na základě těchto rozpočtů a v neposlední řadě i jejich kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočtové zásady platné v právním řádu České republiky nelze nalézt komplexně upravené v žádném z platných právních předpisů, je proto hlavním cílem této práce nalézt promítnutí těchto zásad nebo alespoň jejich částí v právním řádu České...
Interkulturní pracovní prostředí, kulturní šok, adaptace a trénink
Vrba, Martin ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Paták, Milan (oponent) ; Bláha, Jiří (oponent)
Touto prací bych chtěl čtenáři zprostředkovat vhled do interkulturní problematiky a do vybraných zahraničních zdrojů. Témata a zdroje vybírám na základě vlastních studií a zahraničních zkušeností, a tudíž je sám považuji za stěžejní nejen pro teoretické pochopení jednotlivých oblastí interkulturní problematiky, ale také pro praktické využití při vlastní přípravě na zahraniční pobyt či při tvorbě koncepce interkulturního tréninku pro ostatní. Věřím, že pro ty, kteří na svoji dlouhodobou zahraniční zkušenost teprve čekají, se tato práce stane zdrojem inspirace k usnadnění adaptace v novém prostředí. Těm, kteří již mají své zahraniční působení za sebou, či se právě v zahraničí pohybují, může čtení této práce často připadat jako čtení vlastního deníku z doby zahraničního pobytu, jako by teorii v této práci zpracovanou již vlastně prožili v praxi. Ostatně, právě tento pocit jsem měl i já při načítání pramenů k této práci. 8
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří k našim nejlépe zachovaným památkám středověkého fortifikačního stavitelství. Součástí je podrobný popis provedených průzkumů a analýz, přípravných prací a vlastního provedení opravy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 BLÁHA, Jakub
37 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
6 Blaha, Jakub
37 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
6 Bláha, Jakub
37 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.