Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"…Zeus... Iškariotský" Proměny koncepce a zpodobnění klasické mytologie napříč dějinami umění a její předávání dalším generacím.
Šik, Jiří ; Čech, Viktor (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Ve své práci se zaměřuji na klasickou řeckou mytologii, její původ a její význam v životě jedince, tedy na její výklady, nazírání a zpracování v různých historických etapách dějin umění a na proměny klasických mytologických figur v rámci nových společenských kontextů, a to období starověku až po naši bezprostřední současnost. V didaktické části přicházím s návrhem edukačního projektu, který by měl novým generacím zprostředkovat úvod do klasických mytických příběhů za použití významných děl západního umění jako vizuálních podkladů. Zde se ukázalo, že studenti jsou skutečně velice nakloněni studiu mytologie a vytvořená aktivita slavila značný úspěch. Praktická část práce následně nastiňuje potenciál moderních médií pro vzdělávání a předávání mytologie a návrh k vytvoření edukačně uměleckého projektu v českém prostředí, který by tohoto potenciálu využil. Série maleb následně slouží jako první krok k vytvoření takového loubení znalosti a zájmu o klasickou mytologii je zásadní pro rozvoj jedince a skrz něj celé společnosti. Bylo by krátkozraké toto studium odsunout kamsi do pozadí a zapomenout na něj. Konec konců četnost jeho zastoupení v umění dokazuje, jak přínosným zdrojem informací vždy
Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám
Marxová, Lenka ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Tématem diplomové práce je vývoj a proměna koláže s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám. Teoretická část práce se zabývá proměnou koláže a jejími peripetiemi. Předkládá úvahy o tom, co vše můžeme považovat za koláž. Představuje jí nejen z hlediska technik s koláží těsně souvisejících (př. asambláž, dekoláž), ale především z hlediska jednotlivých principů, které umožňují uchopit koláž jako koncept a pozorovat jí v různých oborech. Problematika koláže, uvedená v teoretické části, je transformována do tematické řady, která je představena ve formě didaktických struktur, jež byly realizovány ve školní praxi a reflektovány vyučujícím. Výtvarná část zachycuje autorský projekt využívající jeden z představených principů koláže - spojení jednotlivých komponentů ve výsledný celek. Projekt se mimo jiné zabývá otázkou, zda je možné vystavět identitu místa pomocí vizuálních záznamů rozdílných participantů na jednotlivé stránky knihy. Klíčová slova: koláž, asambláž, dekoláž, montáž, muchláž, stratifie, kumulace, výtvarný objekt, instalace, koncept, body art, digitální koláž, net art, výtvarná výchova
Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce
Blaha, Jaroslav ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky železobetonových objektů a způsoby vyhodnocení naměřených parametrů. Praktická část využívá poznatků z teoretické části a posuzuje jednotlivé prvky monolitické haly. V této části práce se zejména posuzují materiálové vlastnosti betonu a poloha, typ a průměr výztuže v jednotlivých posuzovaných místech. Pro zjištění polohy a průměru výztuže je použita nejmodernější technologie, a to přístroje Hilti PS 1000 a Profometer PM 630. V nutných případech doplněna o sekané sondy. Kvalita betonu je vyhodnocena pomocí odebraných jádrových vývrtů. Závěr práce shrnuje naměřené a vyhodnocené výsledky materiálových vlastností konstrukce.
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Sedláková, Radomíra (oponent)
Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,...
Výstavní prostor
Marxová, Lenka ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce navazuje na tematiku zpracovanou v rámci bakalářské práce, ve které byly sledovány především alternativní site specific výstavní prostory, tzv. nezávislé galerie v České republice a popsány z hlediska motivace a důvodů jejich založení. Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání specifických, převážně alternativních výstavních možností současného umění a deskripci soudobého fenoménu výstavního prostoru v zahraničí s ohledem na český kontext, přičemž tato zjištění rozvíjí do vlastní site specific výtvarné činnosti ve veřejném prostoru. Ta je následně transformovaná do didaktické struktury a poté realizována se studenty zvoleného pražského gymnázia ve veřejném prostoru v okolí školy. Edukační část diplomové práce je doplněna výzkumným šetřením kvalitativního charakteru, na základě něhož byla zachycena specifika zprostředkování daného tématu v rámci edukačního procesu.
Grafické partitury jako cesta ke skutečnosti. Ukázka "komplexního realismu" v tvorbě československých umělců 60. a 70. let 20. století v kontextu mezinárodního hnutí experimentální tvorby.
Hlaváčková, Jitka ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Wittlich, Petr (oponent) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá v obecné rovině zkoumáním metod vyobrazení zvuku, zejména pak výskytem fenoménu grafických neboli výtvarných partitur v bývalém Československu v kontextu hnutí experimentální tvorby na počátku 60. let 20. Století. Usiluje o nalezení historických i bezprostředních, společenských a tvůrčích příčin jejich vzniku. Nalézá je v potřebě vyjádření primární (empirické) smyslové zkušenosti, oproštěné od všech formálních předpokladů, vycházejících z tradičních zobrazovacích forem. Práce poukazuje především na multidisciplinární kvality zkoumaného fenoménu, definuje "intermedialitu" jako "realistickou tendenci" a výsledné tvůrčí projevy charakterizuje ne zcela běžným pojmem "komplexní realismus". Snaží se doložit pomocí reflexe starší literatury z oboru dějin umění, hudby, filosofie (Th.W. Adorno), sociologie (M. McLuhan), sémiotiky (N. Goodman) a dalších dotčených disciplín, i vlastní analýzou materiálu, genezi a význam intermediality v kontextu výtvarného umění, zejména ve 20. století. Práce dále zkoumá paralely z historického vývoje dějin umění a hudby, zejména z počátků avantgardy (dadaismus, vznik konceptuálního umění a komplexní činnost okruhu školy Bauhausu). Provádí reflexi dobového, zejména zahraničního kontextu výskytu grafických partitur v prostředí bývalého Československa, především...
Hranice a vztah k jejímu okolí
Linhart, Tomáš ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Linhart, T: Hranice a vztah k jejímu okolí. [Diplomová práce] Praha 2015 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 71 s. (Přílohy na CD: 2 obrazové přílohy). Diplomovou práci charakterizuje teoretická úvahová studie na pozadí vlastní výtvarné práce. Text interpretuje hranici jako obzor, který se vyjevuje a mizí. Představuje vlastní výtvarné uchopení tématu v souvislostech s vybranými tendencemi ve výtvarném umění. Autor se snaží vymezit hranice umění a výtvarné výchovy jako podklad vlastních pedagogických východisek. Uvádí, které teoretické rámce se podílejí na formování jeho profesního vymezení. V didaktické části si všímá vybraných situací z realizovaného vyučování a reflektuje je ve světle dalších pedagogických zkušeností autora. Výsledkem a přínosem práce jsou popis a interpretace vybraných situací z praxe začínajícího učitele a učební celek prověřený praxí určený pro studenty gymnázií.
Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Miroslava Mayerová Název bakalářské práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století Abstrakt Práce zkoumá vývoj a význam umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece pro rozvoj společnosti ve druhé polovině 20. století. Teoretická část se zabývá sociokulturním prostředím a historickou situací před a v době vzniku skupiny, popisuje její formování a prezentuje tvorbu jednotlivých členů skupiny až do jejich druhé společné výstavy. Didaktická část přibližuje za pomoci konceptů užívaných skupinou její činnost žákům. V praktické části práce je zrealizován didaktický úkol a formou sebereflexe zhodnocena jeho realizovatelnost a přínosnost. Součástí práce jsou archivní články a zprávy o skupině 12/15.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 BLÁHA, Jakub
37 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
6 Blaha, Jakub
37 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
6 Bláha, Jakub
37 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
22 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.