Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám
Marxová, Lenka ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Tématem diplomové práce je vývoj a proměna koláže s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám. Teoretická část práce se zabývá proměnou koláže a jejími peripetiemi. Předkládá úvahy o tom, co vše můžeme považovat za koláž. Představuje jí nejen z hlediska technik s koláží těsně souvisejících (př. asambláž, dekoláž), ale především z hlediska jednotlivých principů, které umožňují uchopit koláž jako koncept a pozorovat jí v různých oborech. Problematika koláže, uvedená v teoretické části, je transformována do tematické řady, která je představena ve formě didaktických struktur, jež byly realizovány ve školní praxi a reflektovány vyučujícím. Výtvarná část zachycuje autorský projekt využívající jeden z představených principů koláže - spojení jednotlivých komponentů ve výsledný celek. Projekt se mimo jiné zabývá otázkou, zda je možné vystavět identitu místa pomocí vizuálních záznamů rozdílných participantů na jednotlivé stránky knihy. Klíčová slova: koláž, asambláž, dekoláž, montáž, muchláž, stratifie, kumulace, výtvarný objekt, instalace, koncept, body art, digitální koláž, net art, výtvarná výchova
Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce
Blaha, Jaroslav ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky železobetonových objektů a způsoby vyhodnocení naměřených parametrů. Praktická část využívá poznatků z teoretické části a posuzuje jednotlivé prvky monolitické haly. V této části práce se zejména posuzují materiálové vlastnosti betonu a poloha, typ a průměr výztuže v jednotlivých posuzovaných místech. Pro zjištění polohy a průměru výztuže je použita nejmodernější technologie, a to přístroje Hilti PS 1000 a Profometer PM 630. V nutných případech doplněna o sekané sondy. Kvalita betonu je vyhodnocena pomocí odebraných jádrových vývrtů. Závěr práce shrnuje naměřené a vyhodnocené výsledky materiálových vlastností konstrukce.
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Sedláková, Radomíra (oponent)
Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,...
Výstavní prostor
Marxová, Lenka ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce navazuje na tematiku zpracovanou v rámci bakalářské práce, ve které byly sledovány především alternativní site specific výstavní prostory, tzv. nezávislé galerie v České republice a popsány z hlediska motivace a důvodů jejich založení. Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání specifických, převážně alternativních výstavních možností současného umění a deskripci soudobého fenoménu výstavního prostoru v zahraničí s ohledem na český kontext, přičemž tato zjištění rozvíjí do vlastní site specific výtvarné činnosti ve veřejném prostoru. Ta je následně transformovaná do didaktické struktury a poté realizována se studenty zvoleného pražského gymnázia ve veřejném prostoru v okolí školy. Edukační část diplomové práce je doplněna výzkumným šetřením kvalitativního charakteru, na základě něhož byla zachycena specifika zprostředkování daného tématu v rámci edukačního procesu.
Grafické partitury jako cesta ke skutečnosti. Ukázka "komplexního realismu" v tvorbě československých umělců 60. a 70. let 20. století v kontextu mezinárodního hnutí experimentální tvorby.
Hlaváčková, Jitka ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Wittlich, Petr (oponent) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá v obecné rovině zkoumáním metod vyobrazení zvuku, zejména pak výskytem fenoménu grafických neboli výtvarných partitur v bývalém Československu v kontextu hnutí experimentální tvorby na počátku 60. let 20. Století. Usiluje o nalezení historických i bezprostředních, společenských a tvůrčích příčin jejich vzniku. Nalézá je v potřebě vyjádření primární (empirické) smyslové zkušenosti, oproštěné od všech formálních předpokladů, vycházejících z tradičních zobrazovacích forem. Práce poukazuje především na multidisciplinární kvality zkoumaného fenoménu, definuje "intermedialitu" jako "realistickou tendenci" a výsledné tvůrčí projevy charakterizuje ne zcela běžným pojmem "komplexní realismus". Snaží se doložit pomocí reflexe starší literatury z oboru dějin umění, hudby, filosofie (Th.W. Adorno), sociologie (M. McLuhan), sémiotiky (N. Goodman) a dalších dotčených disciplín, i vlastní analýzou materiálu, genezi a význam intermediality v kontextu výtvarného umění, zejména ve 20. století. Práce dále zkoumá paralely z historického vývoje dějin umění a hudby, zejména z počátků avantgardy (dadaismus, vznik konceptuálního umění a komplexní činnost okruhu školy Bauhausu). Provádí reflexi dobového, zejména zahraničního kontextu výskytu grafických partitur v prostředí bývalého Československa, především...
Hranice a vztah k jejímu okolí
Linhart, Tomáš ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Linhart, T: Hranice a vztah k jejímu okolí. [Diplomová práce] Praha 2015 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 71 s. (Přílohy na CD: 2 obrazové přílohy). Diplomovou práci charakterizuje teoretická úvahová studie na pozadí vlastní výtvarné práce. Text interpretuje hranici jako obzor, který se vyjevuje a mizí. Představuje vlastní výtvarné uchopení tématu v souvislostech s vybranými tendencemi ve výtvarném umění. Autor se snaží vymezit hranice umění a výtvarné výchovy jako podklad vlastních pedagogických východisek. Uvádí, které teoretické rámce se podílejí na formování jeho profesního vymezení. V didaktické části si všímá vybraných situací z realizovaného vyučování a reflektuje je ve světle dalších pedagogických zkušeností autora. Výsledkem a přínosem práce jsou popis a interpretace vybraných situací z praxe začínajícího učitele a učební celek prověřený praxí určený pro studenty gymnázií.
Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Miroslava Mayerová Název bakalářské práce: Skupina 12/15 a její místo v českém umění druhé poloviny 20. století Abstrakt Práce zkoumá vývoj a význam umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece pro rozvoj společnosti ve druhé polovině 20. století. Teoretická část se zabývá sociokulturním prostředím a historickou situací před a v době vzniku skupiny, popisuje její formování a prezentuje tvorbu jednotlivých členů skupiny až do jejich druhé společné výstavy. Didaktická část přibližuje za pomoci konceptů užívaných skupinou její činnost žákům. V praktické části práce je zrealizován didaktický úkol a formou sebereflexe zhodnocena jeho realizovatelnost a přínosnost. Součástí práce jsou archivní články a zprávy o skupině 12/15.
Václav Cigler a jeho škola
Šindelová, Jana ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent) ; Petříček, Miroslav (oponent)
NÁZEV: Václav Cigler a jeho škola AUTOR: Mgr. MgA. Jana Šindelová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra výtvarné výchovy ŠKOLITELKA: Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. ANOTACE: Tato disertační práce se zabývá pohledem umělce a pedagoga Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání pohybem, prostorem a časem. Cigler v minulosti často předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Přesahy jeho díla jsou v konstruktivním sdílení znalostí a modelů kritického myšlení, v aktivismu a v experimentování. Tvorbu Václava Ciglera reprezentuje pět principů: člověk, prostor, voda, světlo a sklo. Prostor jako prostředek komunikace tvoří základní moment strukturace Ciglerova díla. Výzkumná sonda se zamýšlí nad tím, zda lze předávat dětem složité otázky současného umění, a nabízí možnost, jakým způsobem můžeme zprostředkovat myšlení a dílo Václava Ciglera v rámci edukace výtvarné výchovy. Používá při tom částečně metodu upravené zakotvené teorie, popisuje, analyzuje a interpretuje obsahy a vztahy kódů identifikovaných na základě analýz primárních dokumentů z participačního pedagogického akčního výzkumu v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. KLÍČOVÁ SLOVA: Václav Cigler, člověk, umění, myšlení; zakotvená teorie, pedagogický akční výzkum.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 BLÁHA, Jakub
35 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
5 Blaha, Jakub
35 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
5 Bláha, Jakub
35 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
20 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.