Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Havelková, Lenka ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá, v českém prostředí aktuální, problematikou mapových dovedností. Na rozdíl od dosavadních realizovaných empirických studií se specificky věnuje dovednostem práce s tematickými mapami a zaměřuje se na žáky středních škol a studenty geograficky zaměřených vysokoškolských oborů. Vzhledem k výrazné různorodosti využívaných vyjadřovacích prostředků na tematických mapách je hlavním cílem této práce především identifikovat a zdůvodnit vliv užité kartografické vyjadřovací metody na úroveň dovednosti práce s těmito důležitými zdroji informací. Pro naplnění tohoto cíle bylo, mimo jiné z důvodu nedostatečného množství odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku, nutné se uvedené problematice věnovat nejen v rovině realizovaného/dosaženého kurikula, ale i v rovině zamýšleného/projektového kurikula a využít několika odlišných výzkumných metod. Na rešerši literatury zabývající se tematickou kartografií, mapovými dovednostmi a testováním jejich úrovně proto navázalo vytvoření modelu dílčích mapových dovedností uplatňujících se při práci s tematickými mapami. Ten byl dále využit při tvorbě a interpretaci výsledků didaktického testu. Obdobně byla pro potřeby plošného testování realizována obsahová analýza učebnic zeměpisu a školních zeměpisných atlasů zaměřená na...
Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje
Grúzová, Julie ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent) ; Soukup, Václav (oponent)
Dizertační práce název: Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje autor: Julie Grúzová Abstrakt v českém jazyce Předmětem předkládané dizertační práce je studium lokální komunity etnické skupiny Nungon žijící ve státě Papua-Nová Guinea. Zaměřuje se zejména na ty sociokulturní změny, které se objevily v souvislosti s ochranou přírodního prostředí v této oblasti, a jejich dopad na kulturní identitu místních obyvatel. Zvláštní pozornost je věnována studiu vizualizace a reprezentace kultury, přírody, ochrany biodiverzity, sociálních a kulturních změn a budoucnosti komunity. Cílem dizertační práce je tyto sociokulturní změny analyzovat a interpretovat. Dílčím cílem je rovněž prezentovat etnografická data a reálie o lokální komunitě Nungon. K dosažení vytyčených cílů bylo využito řady metod, práce se opírá zejména o terénní výzkum ve zkoumané lokální komunitě. Specifickou technikou využitou ke studiu kulturní identity jsou nativní kresby, jež byly užity k analýze kulturních reprezentací a vizualizací kultury. Analýza nativních kreseb umožnila rozkrýt nativní porozumění fenoménu ochrany biodiverzity a souvisejícím kulturním změnám. Práce představuje unikátní vizuální materiál, prostřednictvím kterého jsou zkoumány sociokulturní změny, jež v oblasti aktuálně probíhají. Dílčím přínosem této práce je...
Percepce prostoru pražské městské části Holešovice prostřednictvím mentálních map rezidentů a dalších jedinců
Hofierková, Soňa ; Bláha, Jan Daniel (vedoucí práce) ; Žáková, Zuzana (oponent)
Tato práce pojednává o změně vnímání prostoru v závislosti na vztahu respondenta k území. Hlavním cílem je zkoumat, jak se vyvíjí orientace a hodnocení respondentů v neznámém prostoru ve srovnání se známým prostorem. Práce se zaměřuje na srovnání čtyř skupin respondentů: residenti, dojíždějící za prací čí za vzděláním, návštěvníci a turisté. V úvodu jsou sepsány cíle a definovány základní pojmy, které se dotýkají problematiky mentálních map. Metoda hodnocení mentálních map je založena na sečtení překryvů a přesahů. Ke zpracování i k následné vizualizaci je využitý software ArcGIS. Hlavní část je věnována případové studii MČ Holešovice, zpracování a interpretací získaných výsledků. Výsledkem jsou agregované mapy, reprezentující čtyři různé skupiny respondentů. Následuje nástin praktického využití výsledků práce. Klíčová slova: mentální mapy, vnímání prostoru, vliv prostředí na obyvatele, Holešovice, Praha
Znázorňování skal na mapě velkého měřítka s využitím ruční kresby i digitální kartografie
Kiššová, Adéla ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent)
Znázorňování skal na mapě velkého měřítka s využitím ruční kresby i digitální kartografie Abstrakt Práce popisuje tvorbu mapy velkého měřítka obce Svatý Jan pod Skalou v Českém krasu. Důraz je kladen na pořízení podrobných informací o skalních útvarech, které byly zpracovány do podoby šraf. Šrafy byly tvořeny ručně a následně převedeny do digitální podoby. Dílčím cílem práce je seznámení se s různými styly kresby skalních útvarů (mj. žebříčková manýra, švýcarská metoda) s tím, že v práci jsou zmíněny praktické aspekty jejich tvorby. Tyto a další podklady (mj. data leteckého laserového skenování) jsou dále použity při tvorbě podrobné mapy dané lokality. Klíčová slova: znázorňování skal, topografické mapování, digitální kartografie
Kulturní aspekty kartografické tvorby:Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu
Bláha, Jan Daniel ; Soukup, Martin (oponent)
Kulturní aspekty kartografické tvorby: využití mentálních map v mezikulturním výzkumu Abstrakt: Práce se zabývá studiem interdisciplinární problematiky kulturních aspektů kartografické tvorby. Součástí je teoretický úvod věnující se obsahu map, mapové stylistice a mapovému jazyku, v nichž vykazují mapy největší kulturní rozdíly. Mapa zde vystupuje v roli obrazu reality a vizuálního projevu kultury. Popsány jsou analogie mapového jazyka s klasickým jazykem (lingvistická antropologie) a analogie starých map s mapami primitivních kultur. Vedle jazyka jsou jako determinanty lidského vnímání prostoru a dalších kategorií souvisejících s tvorbou map uvedeny prostředí, zkušenosti a samotná společnost, v níž člověk žije. Uvedeno je i několik příkladů tzv. kulturních mapových stylů, zejména z oblasti Austrálie a Oceánie. V metodické části práce je v rámci kulturně-antropologického výzkumu podrobně posouzena metoda kognitivních, resp. mentálních map uživatelů a tvůrců map. Právě tyto mapy lze využít k odhalení kulturních specifik kartografické tvorby. V aplikační části práce jsou představeny výsledky terénního výzkumu mentálních map školáků, a to školáků z Česka, zemí západní Evropy (Francie, Švýcarsko ad.) a Papuy-Nové Guineje. Autor práce v závěru naznačuje další možnosti směřování studie a další přínos kulturologii...
Estetické hodnoty kartografických děl: uživatelské aspekty hodnocení kartografických děl
Bláha, Jan Daniel ; Stibral, Karel (vedoucí práce) ; Drápela, Milan Václav (oponent) ; Kaňok, Jaromír (oponent)
Žijeme v druhé dekádě 21. století a do našich životů stále více pronikají moderní technologie. Předložená práce má být příspěvkem do diskuze o efektivním uplatnění moderních infor- mačních technologií v kartografické tvorbě, o jejích estetických a uživatelských hodnotách, o hledání dnešních možností kreativního přístupu při produkci kartografických děl a o vztahu umění a kartografie. Práce shrnuje dosavadní desetiletou činnost autora na poli humanitního přístupu ke kartografické tvorbě, dále pak četné terénní výzkumy mezi uživateli kartografických děl, dva výzkumné projekty podpořené Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a je pokra- čováním jeho ročníkové a diplomové práce. Jako teoretických východisek (kapitola 2) je v práci využito v kartografickém oboru téměř neznámých inspiračních zdrojů. V první řadě je to vývoj pojmu »umění« a jeho významu pro kartografii, kde se informačním zdrojem stala práce představitele filozofické hermeneutiky Hans-Georga Gadamera, z kartografů pak Eduarda Imhofa a v českém kontextu Karla Kuchaře. Diskutován je mimo jiné i rozpor užitných a estetických funkcí kartografického díla. Druhým významným pilířem se pak v práci stává metafora kartografického díla jako obrazu reality...
Obecný postup tvorby geoinformačního systému fakulty: Interaktivní plán budov Přírodovědecké fakulty UK
Bačo, Antonín ; Bláha, Jan Daniel (vedoucí práce) ; Bayer, Tomáš (oponent)
Obecný postup tvorby geoinformačního systému fakulty: Interaktivní plán budov Přírodovědecké fakulty UK Abstrakt Hlavním cílem práce je stanovení obecného postupu tvorby geoinformačního systému fakulty na příkladu interaktivního plánu vybraných budov Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledkem teoretické části projektu je návrh rámcové metodiky složené ze stadia koncepce, konstrukce, implementace a provozu. Tyto etapy jsou dále popsány detailněji a doplněny o důležité otázky, které by měl v konkrétní fázi projektant systému řešit. Následuje praktická část, v níž jsou zjištěné skutečnosti ověřeny při tvorbě geoinformačního systému fakulty realizovaného pomocí interaktivních plánů. Postupně vznikla zkušební verze aplikace, která byla dotazníkovým šetřením testována studenty a zaměstnanci fakulty. Na základě požadavků uživatelů byla vytvořena finální verze interaktivního plánu, jež by poté mohla být uvedena do běžného provozu. Vedlejší cíl práce spočívá v naznačení možnosti využití 3D modelování při tvorbě interaktivních plánů a srovnaní tohoto přístupu s tradičním dvourozměrným. Výstupem této části je 3D model budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty UK umístěný k prohlížení na webu. Klíčová slova: tvorba GIS, fakulta, interaktivní plán, 3D modelování
Kulturní aspekty kartografické tvorby: Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu
Bláha, Jan Daniel ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Kulturní aspekty kartografické tvorby: využití mentálních map v mezikulturním výzkumu Abstrakt: Práce se zabývá studiem interdisciplinární problematiky kulturních aspektů kartografické tvor- by. Součástí je teoretický úvod věnující se obsahu map, mapové stylistice a mapovému jazyku, v nichž vykazují mapy největší kulturní rozdíly. Mapa zde vystupuje v roli obrazu reality a vizu- álního projevu kultury. Popsány jsou analogie mapového jazyka s klasickým jazykem (lingvistic- ká antropologie) a analogie starých map s mapami primitivních kultur. Vedle jazyka jsou jako determinanty lidského vnímání prostoru a dalších kategorií souvisejících s tvorbou map uvede- ny prostředí, zkušenosti a samotná společnost, v níž člověk žije. Uvedeno je i několik příkladů tzv. kulturních mapových stylů, zejména z oblasti Austrálie a Oceánie. V metodické části práce je v rámci kulturně-antropologického výzkumu podrobně posouzena metoda kognitivních, resp. mentálních map uživatelů a tvůrců map. Právě tyto mapy lze využít k odhalení kulturních speci- fik kartografické tvorby. V aplikační části práce jsou představeny výsledky terénního výzkumu mentálních map školáků, a to školáků z Česka, zemí západní Evropy (Francie, Švýcarsko ad.) a Papuy-Nové Guineje. Autor práce v závěru naznačuje další možnosti směřování studie a další přínos...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 BLÁHA, Jakub
34 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
5 Blaha, Jakub
34 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
5 Bláha, Jakub
34 Bláha, Jan
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
20 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.