Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Stagnation of Productivity in the Czech Republic: Does the Country Suffer from Baumol's Cost Disease?
Blaha, Jakub ; Pleticha, Petr (vedoucí práce) ; Schwarz, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopad odlišných nárustů produktivity napříč průmyslovými odvětvími v České republice a identifikuje jejich vliv na další ekonomické ukazatele. Za použití standardních metod v literatuře o Bau- molově modelu, analyzujeme roční sektorová data v České republice za období 1995-2015 a ověřujeme přítomnost Baumolových chorob. Při použití ekono- metrického modelu fixních efektů jsou naše zjištění v souladu s predikcemi Baumola (1967), jelikož jsme zaregistrovali relativní pokles cen v progresivních odvětvích; a také jsme ukázali, že odvětvový růst mezd byl do značné míry nezávislý na růstu produktivity. Sektorový růst produktivity práce byl navíc doprovázen klesajícím podílem pracovní doby. Na rozdíl od toho, co naznačuje Baumolův model, jsme zamítli hypotézu ,,stálého reálného podílu", protože růst produktivity má tendenci zvyšovat skutečnou produkci. A protože rozsah tohoto efektu je relativně silnější než velikost poklesu cen, technologický pokrok vedl k růstu nominální produkce. Nakonec jsme prokázali, že sektorové posuny směrem k stagnujícím odvětvím mají tendenci snižovat celkový růst produk- tivity práce. I když výsledky naší studie prokazují přítomnost...
An Empirical Investigation of Wage Discrimination in Professional Football
Blaha, Jakub ; Kocourek, David (vedoucí práce) ; Jonášová, Júlia (oponent)
Platová diskriminace je jev, který je výsledkem neefektivního jednání eko- nomických subjektů. Ačkoli je její přítomnost neslučitelná s teorií maximalizace zisku, platová nerovnost i přesto nadále přetrvává v lidské společnosti. Nicméně, pokud se jedná o prostředí profesionálního fotbalu, otázce platové diskrimi- nace bývá zřídkakdy věnována pozornost. V naší studii používáme nejnovější data, abychom vyšetřili rozdíly v platech mezi bílými, afroamerickými a latin- skoamerickými hráči v americké Major League Soccer. Kromě metody nej- menších čtverců, která se zaměřuje na vliv rasy pro průměrného hráče, jsme použili kvantilovou regresi, abychom odhalili rozdíly v platu pro hráče s podprů- měrnou mzdou. Sledováním statistik každého hráče po dobu 3 sezón jsme ob- jevili platovou diskriminaci vůči Afroameričanům a hráčům z Latinské Ameriky v nejnižším decilu platového rozdělení, která vyšplhala k 18.9% a 15.3% ve prospěch bílých hráčů. Mimoto jsme použili metodu difference-in-differences (DID), abychom ověřili, že stoupající výše investovaných peněz neměla na rozdíl v platech napříč rasami žádný vliv. Klasifikace JEL J30, Z20, Z21, J71 J31 J15 Klíčová slova diskriminace, rasová...
Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva
Blaha, Jakub ; Petruška, Jindřich (oponent) ; Vrbka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci autofretáže vysokotlakého zásobníku paliva – railu v systému Common Rail. Nejprve je popsán Chabocheho model, který je později použit pro simulaci autofretáže. Jsou popsány různé přístupy, které můžou být použity pro získání vhodného materiálového modelu. Poté je sledován vliv těchto různých přístupů na napjatost railu během procesu autofretáže. Vhodnost Chabocheho modelu pro simulace autofretáže a opakované autofretáže je posouzena srovnáním s komplexnějším Jiangovým modelem. Nakonec je sledován vliv autofretážního tlaku na různé vlastnosti, především na zbytková napětí.
Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání
Blaha, Jakub ; Slámečka, Karel (oponent) ; Horníková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá únavou materiálu a možnostmi určení životnosti součástí při víceosém cyklickém namáhání. Nejprve je popsán mechanismus vzniku a šíření únavových trhlin, dále pak způsob určování životnosti při jednoosém namáhání a stav napětí při namáhání víceosém. Poté jsou již uváděna jednotlivá kritéria pro určení životnosti při víceosém namáhání. Všechna kritéria jsou založena na kritické rovině a jsou rozdělena na napěťová, deformační a energetická.

Viz též: podobná jména autorů
6 BLÁHA, Jakub
37 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
6 Blaha, Jakub
37 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
37 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
22 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.