Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
Bezděková, Jana
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hospodářské koncepce lesa trvale plně tvořivého (Dauerwald) ve vztahu k lesnické legislativě v České republice. Práce upozorňuje na právní překážky hospodaření dle alternativních metod hospodářské úpravy lesa pro strukturálně bohaté lesy a nastiňuje na podkladě rámcových směrnic hospodaření pro výběrné lesy některé návrhy změn legislativy včetně zakotvení alternativní metody hospodářské úpravy pro bohatě strukturované lesy.
Profesionalizace neziskového sektoru v ČR: analýza poptávky po profesích v nestátních neziskových organizacích
Bezděková, Jana ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (oponent)
Práce se zabývá profesionalizací neziskového sektoru v České republice, konkrétně otázkou, jaké "profese" se v neziskovém sektoru v ČR utváří a jaké mají parametry. Práce analyzuje pracovní pozice nabízené na trhu práce v nestátních neziskových organizacích. Práce se snaží odpovědět na otázku: "Na jaká pracovní místa jsou zaměstnanci v nestátních neziskových organizacích poptáváni." Dále se zaměřuje na požadavky kladené na tyto nabízené pracovní pozice - konkrétně na požadované vzdělání, dovedností, schopnosti, osobnostní vlastnosti, zkušenosti, znalosti, na požadavky týkající se vztahu k práci a na technické předpoklady potřebné pro výkon pracovní pozice. V teoretické části se věnuji profesionalizaci nestátních neziskových organizací v ČR. Nejprve vymezuji nestátní neziskové organizace, poté objasňuji koncept profesionalizace, objasňuji pojem profese a vysvětluji kdo je to profesionál. Poslední kapitola teoretické části je o lidských zdrojích a pracovních pozicích v nestátních neziskových organizacích. V empirické části analyzuji současnou situaci na trhu práce v celé ČR. Uvádím po jakých pracovních pozicích se NNO poptávají a jaké kladou požadavky na tyto pracovní pozice, následně srovnávám nabídky práce v nestátních neziskových organizacích v jednotlivých krajích ČR.
Problémové děti v mateřské škole z pohledu učitele
Bezděková, Jana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Valentová, Lidmila (oponent)
Teoretická část se zabývá typologií některých problémových oblastí u dětí předškolního věku, faktory které ovlivňují jeho osobnost, důležitostí prevence, diagnostiky a nápravy. Praktická část je zaměřena na výzkum vedoucí k analýze nejčastějších problémů a jejich příčin z hlediska učitelek mateřských škol a má za cíl zjistit, jaké osvědčené metody v oblasti prevence, diagnostiky a nápravy pedagogové používají. Klíčová slova dítě, dítě s problémem, rodina, mateřská škola, prevence, pedagogická diagnostika, intervence Theoretical part of my study is aimed to recognize all types of problems of preschool aged children. I have tried to describe areas which might have a possible impact to child's personality regarding the prevention, evaluation and rehabilitation. Practical part of my study explores the most common problems caused by nursery teachers and tries to avoid them in the future by use of proper corrective teaching methods. Key words child, problematic child, family, nursery school, prevention, pedagogical diagnose, feedback
Evropská centrální banka a bankovní unie
Bezděková, Jana ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
Cílem zvolené diplomové práce na téma ,,Evropská centrální banky a bankovní unie" je přiblížit historický vývoj, který předcházel vzniku Evropské centrální banky, jakož i činnost, postavení, principy fungování a organizaci tohoto nezávislého unijního orgánu a v neposlední řadě i vznik a pilíře nového fenoménu bankovní unie. Diplomová práce je tématicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje ve svých devíti podkapitolách historický exkurz do událostí minulého století, které jsou odbornou veřejností považovány za signifikantní pro vznik Evropské centrální banky. Jedná se tedy o kapitolu, která má čtenářovi umožnit pochopit historický kontext vzniku tohoto unijního orgánu sui generis, a tím pádem i jeho význam a roli nejen v rámci evropské integrace. Druhá kapitola předkládá základní rozlišení mezi ESCB a eurozónou. Převážně se ale věnuje Evropské centrální bance jakožto unijnímu orgánu a právnické osobě, přičemž jsou řešeny otázky jejího sídla, právní subjektivity, základního kapitálu, nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti, organizace a právní ochrany. Třetí kapitola má přiblížit cíle a úkoly Evropské centrální banky a ESCB. Tato kapitola tedy zejména pojednává o měnové politice, devizových operacích, držbě a správě devizových rezerv zemí eurozóny, podpoře fungování platebních a...
Zhodnocení růstu rychle rostoucích topolů v Doubravicích
Bezdeková, Jana ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku rychle rostoucích dřevin, konkrétně v lokalitě východních Čech. V úvodu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy, jako např. biomasa, její rozdělení a způsoby energetického využití a ekologické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin. Dále je v této práci rozebrána aktuální legislativa regulující danou oblast podnikání. Stěžejní částí práce je provedení měření na konkrétní vybrané plantáži v regionu východních Čech, konkrétně u obce Doubravice. Naměřené výsledky jsou v závěru porovnány s výsledky jiných autorů, kteří prováděli obdobný výzkum v České republice.

Viz též: podobná jména autorů
6 Bezděková, Jana
1 Bezděková, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.