Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Korelace talentu a vývoje v houslové hře
Bendová, Zuzana ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Diplomová práce Korelace talentu a vývoje v houslové hře se zaměřuje na zkoumání nadání a talentu ke hře na housle. V prvé řadě se zabývá obecnými pojmy talent a nadání, jejich různými definicemi a přináší poznatky a názory různých teoretiků. Práce pojednává také o rozdílnosti těchto dvou pojmů. Dále zužuje svoje zaměření na hudební talent a pojmy, které s ním souvisí, zabývá se hudebním vývojem dítěte, dědičností talentu a také genialitou. Další část práce pojednává o specifikách houslového talentu a důležitých předpokladech interpreta pro úspěšný vývoj v houslové hře. Praktická část představuje osm polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s profesionálními houslovými interprety o jejich hudebním vývoji a talentu. Cílem rozhovorů bylo srovnání teoretických poznatků a reálných prožitků a okolností při houslovém vývoji a jejich následné shrnutí.
Handicapovaní pracovníci v českých podnicích
Wiedermannová, Pavla ; Bedrnová, Daniela (vedoucí práce) ; Bendová, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá postavením handicapovaných pracovníků v českých podnicích. První část se věnuje teorii - legislativa, vzdělávání, možnosti pracovního uplatnění. Druhá část je aplikační - zabývá se hodnocením výsledků dotazníků pro osoby se zdravotním postižením a firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.
Vzdělávání žen středního věku v Krajské nemocnici Pardubice
Slavíková, Dana ; Bendová, Zuzana (vedoucí práce) ; Bedrnová, Daniela (oponent)
Práce mapuje možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění žen středního věku. Objasňuje faktory ovlivňující přístup žen k aktivnímu pracovnímu životu a odkrývá jejich potenciál pro danou organizaci.
Stress management - Řízení stresu při kritických událostech (CISM) v letových provozních službách
Junková, Lenka ; Hrčková, Eva (vedoucí práce) ; Bendová, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá aplikací programu CISM při řízení streu v provozních letových službách.
Ženy v hotelovém managementu
Perglová, Martina ; Bendová, Zuzana (vedoucí práce) ; Pillmayerová, Jarmila (oponent)
Práce se zabývá současným, okrajově i historickým, pohledem na ženu ve společnosti. Stěžejní je zde pojetí žen z ekonomického hlediska, tedy žen na trhu práce. Otázka rovných příležitostí mužů a žen je zde zaměřena na ekonomické ukazatele jako zaměstnanost žen, mzdová nerovnost a nezaměstnanost žen. Dále se práce zabývá působením žen v oblasti managementu, potažmo hotelového managementu. Zmiňována je zde i problematika harmonizace pracovního a rodinného života žen manažerek. Součástí práce je výzkum zaměřený na rovné příležitosti mužů a žen v oblasti hotelového managementu.
Analýza spokojenosti a motivace pracovníků ve vztahu k užívanému stylu řízení
Bezděková, Andrea ; Hrčková, Eva (vedoucí práce) ; Bendová, Zuzana (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza pracovní spokojenosti a motivace pomocí dotazníkového šetření, blíže je výzkum zaměřen na aspekty interní komunikace a osobnost vedoucího pracovníka - manažera. Na základě výsledků výzkumu a jejich porovnání s realitou jsou navržena opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Tato opatření se týkají zejména komunikace s pracovníky ze strany vedení společnosti, výběru, rozvoje a užívaného stylu řízení u vedoucích pracovníků a kariérního růstu a rozvoje. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. Úvodní kapitola charakterizuje problematiku, stanovuje cíle práce a pracovní hypotézy, představuje zvolenou metodiku. Další část je věnovaná teorii, objasňuje základní pojmy z oblasti pracovní spokojenosti a motivace, shrnuje nejvýznamnější teoretické přístupy. Po stručné charakteristice podniku následuje samotná analýza dat a jejich následná interpretace. Poslední kapitola zabývá celkovým shrnutím výsledků, ověřením stanovených hypotéz a již zmiňovanými opatřeními ke zlepšení stávající situace.
Spokojenost zaměstnanců společnosti Ahold Czech Republic, a.s.
Chloupková, Pavla ; Seidlová, Eva (vedoucí práce) ; Bendová, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá výzkumem spokojenosti řadových zaměstnanců společnosti Ahold Czech Republic se zaměřením na pražské supermarkety Albert a hypermarkety Hypernova. Výzkum je uskutečňován pomocí dotazníkového šetření a jeho cílem je zjistit úroveň jak celkové tak dílčích spokojeností s faktory ovlivňujícími pracovní spokojenost zaměstnance. Je rovněž diskutována možná souvislost mezi spokojeností a poměrně výraznou fluktuací zaměstnanců.
Role žen v současné společnosti
Dürrová, Gabriela ; Bendová, Zuzana (vedoucí práce) ; Bedrnová, Daniela (oponent)
Práce se zabývá oblastmi - vzdělání žen, ženy na trhu práce, rovné postavení mužů a žen, gender role a jejich rozložení. Harmonizace rodinných vztahů a kariéry. Oblast výzkumu - postoj veřejnosti k problematice mužů na rodičovské dovolené.
Minimálna mzda
Bendová, Zuzana ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Kuchařová, Lucie (oponent)
Cieľom diplomovej práce je popísať a vysvetliť minimálnu mzdu, jej funkcie mechanizmy nastavovania a jej porovnanie s priemernou mzdou , životným minimom a dôsledky jej vplyvu na zamestnanosť. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá teoretická časť popisuje vznik a vývoj minimálnej mzdy vo svete, v ČR a SR. Zaoberá sa vysvetlením funkcií a mechanizmami nastavenia minimálnej mzdy. Na konci prvej časti sú popisáné kompetencie odborov a ich spojitosť s minimálnou mzdou. Druhá časť práce, analytická sa zaoberá vývojom minimálnej mzdy, porovnaním s priemernou mzdou a životným minimom a to pre ČR a SR. Analyzuje možný vplyv minimálnej mzdy, jej zvýšenia alebo zníženia na zamestnávateľov zamestnancov a štát. Posledné kapitoly obsahujú argumenty, ktoré pojednávajú o pozitívnych a negatívnych vplyvoch minimálnej mzdy na ekonomiku.

Viz též: podobná jména autorů
1 Bendová, Zdeňka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.