Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku
Potužníková, Dana ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Argalášová, Ĺubica (oponent)
v českém jazyce Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku Úvod: S technickým rozvojem se v životním prostředí zvyšuje počet zdrojů nízkofrekvenčního hluku a roste počet stížností exponovaných osob. Závazný limit pro neprofesionální expozici nízkofrekvenčnímu hluku (NfH) nebyl dosud, z důvodu omezeného množství údajů o rizikovosti expozice NfH, zaveden v zemích EU či USA a není ani vydáno doporučení WHO. V České republice hygienický limit pro komunální/neprofesionální expozici NfH stanoven není.1 Cíle: Předkládaná disertační práce měla zjistit, zda krátkodobá experimentální expozice NfH s tónovou složkou vyvolá u experimentálního souboru dobrovolníků významné změny cirkadiánního rytmu hladin kortizolu a α-amylázy ve slinách (sliny představují biologický materiál umožňující odběr s nízkou mírou invazivity). Práce měla zhodnotit, zda by případné změny bylo možné využít jako objektivní ukazatele přítomnosti stresové odpovědi na expozici NfH. Materiál a metodika: Experimentální studie byla provedena na souboru 100 dobrovolníků (63 žen, 37 mužů), vystavených akutní krátkodobé intenzivní expozici NfH s tónovou složkou (30 min). Modelová expozice byla vytvořena podle charakteristik NfH, získaných z dlouhodobého měření hluku z hudebních produkcí. V průběhu expozičního dne byly...
Epidemiologie sporadické formy kolorektálního karcinomu z hlediska prevence a možnosti časné diagnostiky.
Schneiderová, Michaela ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Krška, Zdeněk (oponent) ; Hudečková, Henrieta (oponent)
Díky pokrokům v diagnostice, chirurgii a onkologii se pohled na nádorové onemocnění tlustého střeva výrazně změnil. Je nesporné, že se jedná o celkové onemocnění, ke kterému je nutno přistupovat multidisciplinárně, což umožňuje dlouhodobé přežívání pacientů při zachování přijatelné kvality života. Z perspektivy řady desetiletí, byl velmi znepokojivý strmý nárůst incidence tohoto nádorového onemocnění. Dílem je to daň za prodloužení střední délky života, neboť jedním z neovlivnitelných rizikových faktorů je věk. Se znalostí způsobu života a dietních zvyklostí našich předků nelze popřít fakt, že k rizikovým faktorům, které se podílejí na nárůstu incidence tohoto onemocnění, patří významná změna životního stylu a dietních návyků - snížení fyzické aktivity, obezita, stres, nevhodná tepelná úprava hromadně vyráběných potravin, konzumace nadměrného množství červeného masa, omezení příjmu syrové zeleniny a ovoce, nadměrná spotřeba chemických látek v podobě léků, kosmetiky, nadměrná konzumace alkoholu, zejména piva, nikotinismus, přítomnost cizorodých látek v životním prostředí atd. Vše uvedené vyústilo v průběhu času v rozvoj mnoha tzv. civilizačních chorob, mezi které lze zařadit i kolorektální karcinom (CRC). Přestože jsme dnes schopni v rámci screeningových programů zachytit prekancerózy (polypy) a...
Epidemiologické aspekty zánětlivých revmatologických onemocnění a difúzních onemocnění pojiva.
Hánová, Petra ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Horák, Pavel (oponent)
v českém jazyce Úvod: Údaje o frekvenci zánětlivých revmatologických onemocnění v České republice (ČR) dosud nebyly známy. Hlavní cíle: Zjistit standardizovanou roční incidenci (INC) a bodovou prevalenci (PREV) nejčastějších revmatologických onemocnění (revmatoidní artritida-RA, juvenilní idiopatická artritida-JIA, psoriatická artritida-PsA, reaktivní artritida-ReA, ankylozující spondylitida-AS, dnavá artritida-DA). Metodika: INC: registrace všech pacientů s nově stanovenou diagnózou během ročního sledování. PREV: registrace všech pacientů s již diagnostikovaným onemocněním ke stanovenému datu. Standardizace dle věku a pohlaví byla provedena za použití evropské standardní populace. Výsledky: Výsledky prezentovány/100 000 obyvatel. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266- 334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94- 109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). Závěr: Jedná se o první populační studii identifikující frekvenci nejčastějších revmatologických onemocnění v ČR. Frekvence RA, JIA, PsA, AS, ReA je srovnatelná s údaji zahraničních populací; frekvence DA je se zdá být nižší než v okolních zemích.
"Disaster, war, conflict, complex emergencies and International public health risks."
Quinn V, John Michael ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Chlíbek, Roman (oponent)
PhD dizertační práce, John Michael Quinn V Abstrakt Ve 21. století v rámci oboru hygieny a epidemiologie přináší prevence nemocí, infekčních onemocnění a zdravotních rizik smíšené výsledky. Konvenční i hybridní války, konflikty, složité krizové události a katastrofy nadále představují vážná ohrožení veřejného zdraví a zůstávají oblastí strategického zájmu a znepokojení; epidemiologické studie s tímto konkrétním zaměřením stále chybí. V posledních desetiletích došlo zjevně k paradigmatické změně; na místo hlavních světových mocností, jež rozhodují o globálním dění, které má následně dopad na celosvětové zdraví, se vliv přenesl na více státních a ne-státních 'hráčů' soupeřících o regionální moc a vliv, což možná přispělo ke zvýšení počtu menších a méně závažných konfliktů, které jsou ovšem doprovázeny vysokou morbiditou a úmrtností a vysokou mírou nepřenosných chorob i infekčních onemocnění. Výzkum provedený v rámci tohoto doktorského projektu zahrnuje: 1) dotazníková šetření zaměřená na duševní zdraví a traumata spojená s válečnými konflikty; 2) migraci a vzrůstající potřebu zdravotnického personálu a jejich služeb v konvenčních a hybridních válečných konfliktech; sem spadá i problematika odcházení místních lékařů do zahraničí (odliv mozků / brain-drain), což negativně ovlivňuje zdravotní péči v místech...
Etika vztahu lékař-pacient ve stomatologii
Pipková, Irena ; Bednář, Miloslav (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Šimek, Jiří (oponent)
Práce zahrnuje porovnání etických hodnot u běžné populace bez závažnějšího poškození celkového zdraví a u nemocných s celkovým onemocněním ,kde je zřejmé , že žebříček hodnot těchto dvou skupin je odlišný. Ze zkoumání vyplynuly některé další poznatky( viz. kapitola 4 d/ a kapitola 5 práce). Výsledky a závěry jsou ve shodě s odbornou literaturou anglosaskou ( evropskou i zámořskou) a vlastních zkušenostech s ošetřováním pacientů. Žádné lékařské odvětví nemůže zcela zajistit plné zdraví pacientů. Existuje soubor hodnot zaměřených na konkrétní lékařské profese, tedy jejich hlavní hodnoty. Tyto hodnoty ustavují parametry mnoha aspektů při profesionálním rozhodování. A slouží k posuzování potřeb pacienta. Postup léčení a přístup lékaře k pacientovi s vážným celkovým onemocněním , uvedeným v práci odpovídá hierarchii etických hodnot v Ozar-Sokolově schématu. Návrh šesti hlavních etických hodnot se týká stomatologie a jejího přístupu k léčbě a také spravedlnosti v rozdělování a alokaci zdrojů u operovaných pacientů, ze závažných důvodů : operací na srdci, transplantací apod./ Etické hodnoty přispívají k procesu rozhodování i v případě jejich konfliktu. Ne všichni Ozar-Sokolovo schéma uznávají. Z hlediska pacientů s vážnými celkovými chorobami do uvedeného schématu zapadá, posuzování potřeb a to zejména v...
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (Polycyklické aromatické uhlovodíky)
Kotingová, Lenka ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Čegan, Alexander (oponent)
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (polycyklické aromatické uhlovodíky) Kůže je jedním z největších orgánů lidského těla a její správná funkce je pro lidský organismus životně důležitá. Dermální expozice představuje jednu z významných cest vstupu exogenních látek do organismu. Údaje o kinetice transdermální absorpce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou zatím nedostačující. Stávající odhady úrovně zdravotních rizik, souvisejících s dermální expozicí PAU, jsou zatíženy velkou mírou nejistot. Cílem disertační práce bylo zavedení a validace vhodné metodiky testování transdermální absorpce látek in vitro a použití této metodiky k získání nových poznatků o vlivu koncentrace, rozpouštědla a formy aplikace na míru dermální absorpce vybraných zástupců PAU. Pro testování transdermální absorpce látek in vitro byla zvolena metodika používající vertikální statickou difúzní komůrku dle Franze. Jako absorpční membrána byla vybrána plná kůže zadní plochy ušního boltce prasete domácího. Obsah stanovovaných látek ve vzorcích receptorové tekutiny byl analyzován pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) a pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC). Pro GC-MS a HPLC analýzy byly vyvinuty a validovány nové metodiky. Ze získaných dat byly počítány hodnoty...
Prevence virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog - proléčenost virové hepatitidy typu C mezi injekčními uživateli drog, účinnost léčby a související faktory na straně systému péče
Mravčík, Viktor ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Němeček, Vratislav (oponent) ; Husa, Petr (oponent)
Východiska: Injekční uživatelé drog (IUD) tvoří významnou skupinu pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C (VHC). Léčba VHC představuje účinný nástroj prevence dalšího šíření VHC v populaci IUD. Nicméně míra, v jaké jsou IUD léčeni pro VHC, je obecně považována za nedostatečnou. Vstup do léčby, její průběh a účinnost jsou u IUD ovlivněny řadou specifických faktorů. Cíle: Zmapovat rozsah, v jakém je léčba VHC v ČR poskytována IUD, zmapovat pravidla a praxi pro vstup IUD do léčby VHC, popsat faktory na straně poskytovatelů léčby, které se vztahují k užívání drog a které mohou vstup a průběh léčby u IUD ovlivnit. Materiál a metodika: V lednu až březnu 2011 byl proveden dotazníkový průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid v ČR. Bylo osloveno 76 center, zareagovalo 45 center (59,2 %) a 40 center (52,6 %) vyplnilo on-line dotazník. Výsledky: V r. 2010 léčilo VHC standardní dvojkombinací pegylovaného interferonu α a ribavirinu v ČR odhadem celkem 61 center, z toho 39 léčilo IUD. Pro VHC bylo v ČR v r. 2010 odhadem léčeno přibližně 780 osob, z toho 370 (zejména bývalých či abstinujících) IUD. Uváděný podíl IUD odeslaných k léčbě VHC, u kterých je léčba zahájena, byl v průměru 60 % (rozsah 0-90 %). Uváděný podíl IUD, kteří dokončili léčbu, byl v průměru 80 % (0-100 %). Většina lékařů neviděla ve...
Biomonitoring vybraných biomarkerů v české populaci v rámci spojených projektů COPHES a DEMOCOPHES
Grafnetterová, Anna ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent)
Humánní biomonitoring představuje v dnešní době důležitý nástroj pro sledování expozice člověka environmentálním polutantům. Projekty COPHES a DEMOCOPHES se zabývají harmonizovaným přístupem k humánnímu biomonitoringu v rámci Evropy. Tento postup umožní získat srovnatelná data na mezinárodní úrovni. Pro tuto pilotní studii byly vybrány 4 biomarkery (rtuť, kadmium, kotinin a metabolity ftalátů), které jsou v současné době velmi sledovány. Projektu COPHES se zúčastnilo celkem 27 evropských států a postupy byly ověřovány v 16 zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku (projekt DEMOCOPHES). Byly zvoleny dvě lokality lišící se hustotou obyvatel - pro ČR se jednalo o Prahu a Liberecko. Jako citlivé populační skupiny byly vybrány děti ve věku 6 - 11 let a jejich matky do věku 45 let. Do studie bylo celkem zapojeno 120 párů matka - dítě. Vybraným jedincům byly odebrány vzorky biologického materiálu (vlasy a moč). Dále byly od účastníků pomocí dotazníků získány informace o jejich stravování a stylu života, bydlení, vzdělání, zaměstnání a kuřáckých návycích. Získané informace byly propojeny s výsledky analýz biologického materiálu a statisticky vyhodnoceny. Z výsledků bylo zjištěno, že naměřené hladiny sledovaných biomarkerů nepřekračují zdravotně významné limitní hodnoty (pokud jsou stanoveny). Dále pak na základě použití...
Vztah mezi genetickými polymorfismy DNA reparačních genů a jejich expresí u zdravé populace (s výhledem na stanovení u onkologických pacientů).
Hánová, Monika ; Vodička, Pavel (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Černá, Marie (oponent)
Odpověď na poškození DNA je komplexní systém, odpovědný za ochranu buňky proti vnitřním a vnějším vlivům poškozujícím DNA a za udržování integrity genomu. Mnoho genů, které se účastní signálních drah reagujících na poškození DNA, je polymorfních. Genetické polymorfismy v kódujících a regulačních oblastech mohou mít vliv na funkci proteinů, které tyto geny kódují. Fenotypový efekt jednonukleotidových polymorfismů (SNPs), je předmětem zkoumání v souvislosti se schopností buňky zvládat genotoxický stres a následně ve vztahu k riziku vzniku onkologického onemocnění. Cílem této práce bylo zhodnotit vztah mezi SNPs v genech zodpovědných za opravy poškození DNA (hOGG1, XRCC1, XPC) a genech buněčného cyklu (TP53, p21CDKN1A , BCL2 a BAX) a expresí na úrovni mRNA v lymfocytech periferní krve u subjektů exponovaných styrenu v pracovním prostředí a u kontrolních subjektů. Cíl byl rozšířen na analýzu vztahu mezi expresí uvedených genů na úrovni mRNA a markery expozice styrenu (koncentrace styrenu v krvi a ve vzduchu), markery poškození DNA (jednořetězcové zlomy - SSBs; místa specifická pro endonukleázu III - Endo III místa) a kapacitou bázové excizní opravy (BER) měřené pomocí míry opravy poškození DNA způsobeného γ-zářením a schopností opravovat oxidativní poškození. Studie na skupině zdravých jedinců...
Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Suchý, Matěj ; Moravík, Ján (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent)
SOUHRN V této diplomové práci se zabývám významem stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v klinických praxích. Práci jsem rozdělím na část teoretickou, která nás seznámí s CRP, se statistikou a statistickými metodami, a na část experimentální, která informuje o použitém přístroji, postupu získávání dat a způsobu vyhodnocení výsledků. Poslední část diplomové práce bude obsahovat výsledky statistického zpracování. Pacientům byl měřen CRP stejným přístrojem Quicread 101 od firmy Oriondiagnostika a zároveň jim byl odebírán biologický materiál k odlišení typu infekce. Výsledky vyšetření a další příznaky jsem zaznamenal do tabulky. Po úpravě tabulky jsem výsledky statisticky vyhodnotil. Cílem mé práce bylo zjistit, zda je zvýšená hodnota CRP nad 50 mg/l jednoznačně potvrzena vyšetřením biologického materiálu, zda se může objevit pozitivní nález u hodnot CRP menších než 8 mg/l a dále zjistit korelaci jednotlivých zkoumaných atributů mezi sebou. Po zodpovězení těchto otázek bychom se měli dozvědět, jakou výpovědní hodnotu má stanovení CRP při stanovení diagnózy pacienta.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bencko, V.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.