Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv konverze k římskokatolické církvi na změnu vědomí vlastní účinnosti
Lopaurová, Štěpánka ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Trpišovská, Dobromila (oponent)
Diplomová práce se zabývá náboženskou konverzí a změnami, které tento obrat člověka provází. Konkrétně se věnuje konverzi k římskokatolické církvi a změně vědomí vlastní účinnosti. Cílem je odpovědět na otázky, jakým způsobem popisují konvertité sebe jako aktivní činitele v životě před konverzí a po ní a jakou roli v tomto popisu hraje víra v Boha a pociťovaný vztah s ním. Dále jak se změnilo vědomí vlastní účinnosti vlivem náboženské víry - tedy jak vnímají konvertité sami sebe jako schopné ovlivňovat svůj život. V tom nejširším smyslu by měla práce přispívat k pochopení člověka, jeho motivů a prožívání také za pomoci jeho duchovní složky. Výzkum byl proveden kvalitativně, formou polostrukturovaných rozhovorů s deseti konvertity, kteří se část svého života považovali za nevěřící, poté prošli zkušeností, kterou pojmenovávají jako náboženskou konverzi, nechali se pokřtít a vstoupili do římskokatolické církve. V současné době se považují za praktikující věřící. Výsledky ukazují, že vlivem získané víry dochází ke změnám v několika oblastech, jako je víra v nedostatek kompetencí řídit vlastní život, pociťování způsobilosti a aktivizace jedince zvláště prosociálním směrem i přes uvědomování si vlastních limitů, dále subjektivně lepší zvládání náročných situací a odlišné zdroje vědomí vlastní účinnosti....
Transformation of identity due to conversion and deconversion within non-traditional religious community
Knapeková, Lívia ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná...
Vztah k vlastní erotické lásce u LGBT členů katolické církve
Šmejkalová, Klára ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Práce se zabývá problematikou katolické víry a menšinové sexuální orientace u dospělých mužů žijící na území ČR. Zřetel je brán na formování a prožívání identity ve vztahu ke zmíněným fenoménům a přitom je vycházeno z vývojových teorií E. H. Eriksona a J. E. Marcii. Práce se skládá ze dvou částí: z teoretické a empirické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy identita, LGBT a katolicismus, s kterými se nadále pracuje. Dále jsou představeny zmíněné vývojové teorie a nakonec se práce věnuje 3 druhům identit: genderové, sexuální a náboženské. V empirické části jsou analyzovány rozhovory s 6 informanty metodou kazuistik. Použit byl polostrukturovaný dotazník vytvořený autorkou této práce. Výsledkem jsou čtyři tematické bloky, které vyplynuly ze získaných dat. Ukázalo se, že průnik mezi vírou a sexualitou u LGBT katolíků v ČR je daný osobností a zázemím každého informanta, ale spěje k rovnováze v rámci udržení stabilní a kontinuální identity. KLÍČOVÁ SLOVA identita, LGBT, katolicismus, víra, gender
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni
Beláňová, Andrea ; Trejbalová, T.
Průběžná zpráva je druhým výstupem z projektu "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením dotazníku určeného dobrovolníkům, kteří si v České republice dopisují s vězni. Hlavním tématem je vztah tohoto typu dobrovolnictví k religiozitě a víře. Zpráva dále pojednává o motivacích k této činnosti a usiluje o vykreslení profilu dobrovolníka dopisujícího si s vězni.
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče
Beláňová, Andrea ; Trejbalová, T.
Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí se jedná o explorativní studii, která se zabývá dosud nedostatečně prozkoumanou problematikou, a to možnostmi a kompetencemi vězeňských kaplanů a dobrovolníků v rámci postpenitenciární péče. Cílem této fáze projektu je identifikovat překážky a problematické aspekty této angažovanosti, ale rovněž zdůraznit osvědčené přístupy a pozitivní výstupy. Jedním z dílčích cílů je mezi jinými vyhodnocení identity kaplanů a dobrovolníků v českém vězeňském systému.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.