Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inventarizace dřevin a návrh jejich obnovy podél kočárové cesty v Kostelci nad Černými lesy
Novák, David ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Práce pojednává o kočárové cestě u Kostelce nad Černými lesy jako o dendrologicko-historické trase z Kostelce do Českého Brodu. Náplní práce je inventarizace historických a exotických dřevin podél této cesty, návrh na jejich ošetření a dosadbu v aleji. Práce zhodnocuje i stav přilehlých exotických porostů metasekvojí čínských (Metasequoia glyptostroboides), korkovníků amurských (Phellodendron amurense), ořešáků černých (Juglans nigra) a ořechovců srdčitých (Carya cordiformis). Při inventarizaci dřevin podél cesty bylo nalezeno celkem 13 autochtonních a 13 alochtonních dřevin, u nich byly zjištěny údaje o výšce, výčetní tloušťce, stáří, stabilitě, zdravotním stavu a fyziologickém stáří. Výsledkem práce je seznam nalezených dřevin s jejich hodnocením, návrh ošetření dřevin a plán dosadeb do aleje. Vše je ve výsledku převedeno do mapového souboru v programu GIS. Dále práce obsahuje zjištěné informace o historii cesty, doplněné archivními mapami.
Roční průběh tloušťkových přírůstů vybraných dřevin v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy
Chržová, Anna ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením ročního tloušťkového přírůstu měřeného ve vegetačním období mezi roky 2014 a 2015. Sběr a vyhodnocení dat proběhlo u 3 druhů dřevin: jedle obrovské (Abies grandis), smrku sitka (Picea sitchensis) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii). Formou literární rešerše jsou zde dále stručně charakterizovány zájmové dřeviny a popsáno jejich využití v evropských podmínkách. Samotné měření probíhalo v Arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. U vybraných dřevin proběhlo vyhodnocení sezónní dynamiky tloušťkového přírůstu. na zkusných plochách bylo provedeno porovnání klimatických podmínek a v měřeném období docházelo k zaznamenávání ročního tloušťkového přírůstu a jeho změn v průběhu sezóny. Hodnoty ročního tloušťkového přírůstu byly měřeny pomocí přístroje EMS DRL26A, který rovněž detekoval informace o teplotě ve vegetačním období. Data byla zpracována softwarem EMS Mini32 a posléze exportována do programu Microsoft Excel 2016. Pomocí lokální meteorologické stanice v objektu Arboreta byly zjištěny další údaje týkající se teploty v daném období. Data z dendrometru a meteostanice byla dána do vzájemné závislosti a následně vyhodnocována pomocí programu Microsoft Excel 2016 formou spojnicových grafů. V roce 2014 jsem se zabývala taktéž fenologickými fázemi pozorovaných dřevin a dobami jejich nástupu a konce. Díky mimořádně teplému a suchému roku 2015 jsem dostala možnost porovnání reakcí jednotlivých dřevin na tyto klimatické jevy. v diskuzi jsou pak mé poznatky konfrontovány s výsledky jiných výzkumů zabývajících se problematikou těchto druhů.
Zhodnocení růstu borovice pokroucené (Pinus contorta) na výsypkových stanovištích
Štrudl, Robin ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Slávik, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá zjištěním dynamiky růstu a vývoje borovice pokroucené, která je určena pro účely lesnické rekultivace na antropogenních půdách výsypkových stanovišť. V první fázi je přiblížena problematika růstu a vývoje dřevin na výsypkových stanovištích. Jsou popsány recentní útvary, jejich dělení a úpravy, dále lesnické rekultivace a s nimi spojená problematika, na což navazuje popis nároků dřevin na různých územích, dále kritéria potřebná pro správné vyhodnocení podmínek na stanovištích a vhodných způsobů založení porostů. Následně je detailněji přiblížena borovice pokroucená, její popis, rozšíření, proměnlivost apod. V druhé části práce je zkoumán a vyhodnocen tloušťkový přírůst právě borovice pokroucené. Nejprve je charakterizováno zájmové území a jeho přírodní podmínky. Na zkusných plochách v lesnickém arboretu na výsypce Antonín byly odebrány vzorky v podobě kmenových kotoučů, které sloužily jako základ pro zjištění potřebných hodnot. Hodnoty byly získány z letokruhů na jednotlivých kotoučích.
Růst modřínových výsadeb na výsypce Antonín
Kovařík, Jakub ; Janeček, Vladimír (vedoucí práce) ; Bažant, Václav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá růstem modřínových výsadeb na výsypce Antonín. Rešeršní část se zabývá přiblížením těžby a rekultivací ploch těžbou zdevastovaných, jejich vymezením v zákoně dále výsypkami a druhy modřínů, které se zde vyskytují. Výstupem je zhodnocení růstu modřínů na 21 plochách a zmlazení, které se pod nimi vyskytuje. Výstupy jsou porovnány s jinými pracemi na podobné téma. V závěru jsou navrženy opatření pro zlepšení růstu a obnovy.
Revitalizace zeleně v areálu Domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti
Paštyková, Iveta ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Janeček, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá revitalizací zeleně v areálu Domova Modrý kámen a LDN v Mnichově Hradišti. Cílem práce je zhodnotit stávající zeleň v areálu a navrhnout vhodná opatření a umožnit obyvatelům trávit zde volný čas a odpočinek. Na této lokalitě bylo provedeno terénní šetření, kdy byla provedena inventarizace stromů, při které byl každý jedinec zhodnocen podle fyziologického stáří, vitality, zdravotního stavu, stability, sadovnického hodnocení a na základě výsledků byla navržena opatření. Řešená plocha byla rozdělena na dvě plochy a to již upravenou část, která je v přední části, u bytových domů a v blýskosti Domova Modrý Kámen, a na zadní část, která je bez úpravy. Celkem je na ploše 201 dřevin, z toho 100 listnatých stromů, 83 jehličnatých stromů a 18 hodnocených keřů v zadní části, které budou většinou ponechány, ostatní keře jsou považovány za náletovou zeleň Celkově je nejvíce zastoupený druh Břízy bělokoré (Betula pendula). Tato práce bude sloužit jako podklad s možným řešením dané plochy. Tímto návrhem by se zlepšila kvalita a atraktivita bydlení obyvatel Domova, obyvatel žijících v bytových domech a rodinných domech v blízkém okolí.
Lesopark Čeřovka (Jičín) - zhodnocení současného stavu a návrh využití v budoucnosti
Koudelka, Roman ; Janeček, Vladimír (vedoucí práce) ; Bažant, Václav (oponent)
Cílem práce bylo provést inventarizaci dřevin v lesoparku Čeřovka v Jičíně. Zjištěné údaje byly zaznamenány do inventarizační tabulky. Byl určen taxon, zjištěn obvod kmene, průměr kmene, výška jedince, výška nasazení koruny, průměr koruny, růstové stadium, odhadnuto stáří, určen zdravotní stav, vitalita, sadovnická hodnota, zaznamenáno poškození a navrženy opatření vedoucí ke zlepšení stavu dřevin nebo ke zvýšení provozní bezpečnosti. Byl vyhotoven inventarizační plán se zakreslením jedinců a skupin dřevin. Součástí projektu bylo zmapování cestní sítě a mobiliáře s návrhem jeho vylepšení. Práce bude sloužit jako podklad pro péči o lesopark pro Městský úřad Jičín.
Zhodnocení růstu rychle rostoucích topolů v Doubravicích
Bezdeková, Jana ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku rychle rostoucích dřevin, konkrétně v lokalitě východních Čech. V úvodu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy, jako např. biomasa, její rozdělení a způsoby energetického využití a ekologické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin. Dále je v této práci rozebrána aktuální legislativa regulující danou oblast podnikání. Stěžejní částí práce je provedení měření na konkrétní vybrané plantáži v regionu východních Čech, konkrétně u obce Doubravice. Naměřené výsledky jsou v závěru porovnány s výsledky jiných autorů, kteří prováděli obdobný výzkum v České republice.
Návrh expozice mokřadních biotopů v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy
Havránková, Zuzana ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Janeček, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem nové expozice dřevin v Arboretu v Kostelci nad Černými lesy, kde vzniknou modelové mokřadní biotopy. Důraz je kladen na doplnění autochtonních dřevin a to především vrb rodu Salix. Literární rešerše podává informace o Arboretu Kostelec a kompozičních zásadách. Je zaměřena na mokřady, lužní lesy a vrbová společenstva v nich. Součástí práce je charakteristika zájmového území a jeho přírodních poměrů. V praktické části byly provedeny inventarizace území. Botanickým inventarizačním průzkumem byl zjištěn aktuální vegetační kryt. To mělo za cíl vyhodnotit zájmové území z botanického hlediska. Hodnocení zdravotního stavu dřevin bylo provedeno za účelem zlepšení stavu stávajících porostů a rozvržení modelových biotopů. Byla navržena ošetření, ale i kácení současných porostů. Mapové výstupy z průzkumů byly zpracovány v programu ArcGIS 10.1. Návrh expozice byl vypracován v programu AutoCAD 2016. Na základě analýzy českých a cizojazyčných zdrojů byl vytvořen seznam doporučených dřevin. Navrženy byly také cesty a informační systém pro návštěvníky s využitím QR kódu. Výstupy z této práce mohou být uplatněny v praxi v Arboretu Kostelec. Modelové mokřadní biotopy mohou sloužit pro výzkumné i didaktické účely.
Dendrologická revize vybrané zeleně v intravilánu a majetku města Blatná
Červená, Tereza ; Janeček, Vladimír (vedoucí práce) ; Bažant, Václav (oponent)
Stromy a zeleň obecně měly vždy na člověka pozitivní vliv. Věděli to již naši předkové, když v nově budovaných či rozšiřovaných městech nezapomínali na zřizování různých forem parků, zahrad nebo například alejí. Byť se ještě nejednalo o jejich podoby, jak je známe nyní, plnily i tehdy různé funkce společenské nebo environmentální. O tuto zeleň bylo důležité se samozřejmě starat a mít o ní přehled. S postupem času tento aspekt nabýval na důležitosti. Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení stavu vybrané zeleně v majetku města Blatná na základě provedené dendrologické revize. Zjištěny byly základní dendrometrické a kvalitativní údaje. Cílem této práce je navržení opaření podle naléhavosti a příprava dalších souvisejících úprav, kterými bychom měli docílit, aby méně využívané plochy se staly atraktivními a tím se zároveň zlepšila i s nimi související funkce zeleně. V rámci této práce pak bylo provedeno u 5 nejhodnotnějších jedinců jejich ocenění dle metodiky AOPK. Dalším z výstupů práce je projekt, který byl vytvořen v programu AutoCAD, který by měl sloužit k vizualizaci sledovaných lokalit.

Viz též: podobná jména autorů
3 Bažant, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.