Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulace sumečka amerického - \kur{Ameiurus nebulosus} (Lesueur, 1819)
BLÁHA, Jan
Nepůvodní druhy jsou jednou z příčin úbytku biodiverzity nebo i degradace celých ekosystémů. Šíření nepůvodních druhů má často až invazní charakter, který je doprovázen řadou přímých i nepřímých vlivů na původní organismy. Tyto druhy se často vyznačují vyšší agresivitou, odolností, rychlostí růstu, brzkou dobou pohlavní zralosti nebo přítomností anti predačních mechanismů. K rozšiřování nepůvodních druhů většinou významně přispěl člověk. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti regulace sumečka amerického respektive velice podobného sumečka černého. Sumeček americký se na našem území vyskytuje od roku 1890. K regulaci byly použity vrše. Rovněž byly testovány různé návnady s cílem co největší účinnosti a selektivity. Dále byla na základě mapovací akce získána data o aktuálním výskytu těchto druhů na území České republiky. Historická data bylo potřeba potvrdit nebo vyvrátit a na jejich základě zhodnotit co nejpřesněji jeho výskyt. V práci jsou také popsány ostatní nepůvodní druhy ryb, které se v České republice momentálně vyskytují a mohou ovlivňovat vodní ekosystémy. V závěru práce jsou také navržená preventivní opatření, která by měla zabránit možnosti dalšího šíření nepůvodních druhů ryb v České republice.
Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně
Blaha, Jan ; Šeniglová, Hana (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní části je vybrán vhodný materiál, pro tisk na FDM tiskárně. Konstrukční část popisuje návrh prototypu a jeho výrobu. Součástí návrhu jsou kontrolní výpočty a technologické posouzení konstrukce. V závěru bakalářské práce je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení a doporučení do budoucna.
Studium struktury a interakcí lidských lymfocytárních receptorů
Bláha, Jan ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Šulc, Miroslav (oponent) ; Obšil, Tomáš (oponent)
Přirozené zabíječské (Natural killer, NK) buňky jsou důležitou složkou imunitního systému poskytující dohled nad viry infikovanými, stresem transformovanými nebo rakovinnými buňkami. Receptory NKR-P1 a jejich přirozené ligandy z genové rodiny clec2 představují alternativní "missing-self" NK buněčný systém rozpoznávání, založený na interakci vysoce příbuzných receptorů podobných C-lektinům. Lidské NKR-P1 bylo objeveno před vice než dvaceti lety, přesto stále zůstává jediným lidským orthologem této receptorové rodiny početné především u hlodavců. Po navázání na svůj přirozený ligand LLT1 receptor NKR-P1 může předávat inhibiční nebo kostimulační signály. Pro svou potenciální roli v imunitním úniku nádorů a autoimunitě jsou zajímavými cíli výzkumu, přesto je povaha jejich interakce stále nejasná. Abychom objasnili strukturní povahu jejich interakce, vyvinuli jsme obecně použitelnou metodu pro rekombinantní expresi lidského NKR-P1 a LLT1 a jejich homologů založenou na transfekci buněčné linie HEK293S GnTI- . Popsali jsme stabilizující mutaci His176Cys umožňující přípravu vysoce stabilního rozpustného receptoru LLT1. Připravený receptor LLT1 a lidské NKR-P1 jsme vykrystalizovali v různých glykosylačních stavech jednak samostatně a také v jejich komplexu. Struktury LLT1 i NKR-P1 obsahují klasické...
Analýza slabin procesu IT
Bláha, Jan ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Říhová, Zora (oponent)
Tato práce se zabývá zkoumáním slabin IT procesu. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy a současně nejlepší praktiky řízení procesů a k hodnocení jejich vyspělosti. Vybrané přístupy ITIL a COBIT jsou následně použity pro hodnocení v praktické části. Pro tento účel je vybrán jeden z procesů, který je posktován zákazníkovi externím dodavatelem. Hodnocení je provedeno formou volně dostupných nástrojů, které tyto dva přístupy nabízejí, a které umožňují procesní sebehodnocení. Výsledek vyplývá z konzultace s osobami zainteresovanými v procesu a jejich hodnocení pomocí těchto nástrojů.
Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Kafka, Petr ; Cvachovec, Karel (vedoucí práce) ; Zoban, Petr (oponent) ; Bláha, Jan (oponent)
Placenta a plíce jsou jediné orgány, které plní funkci okysličování krve a mají společnou vlastnost - vazokonstrikci jako akutní reakci na hypoxii. Reagují tedy opačně než systémové cévy. V prezentované práci jsme se zaměřili na mechanismy regulace fetoplacentárních cév při stavech spojených s hypoxií. Byl použit experimentální model izolované, dvojitě perfundované placenty potkana. Naše výsledky prokazují významnou roli signální dráhy Rho kinázy v mechanismu této hypoxické fetoplacentární vazokonstrikce (HFPV). Chronické působení hypoxie na fetoplacentární cévy vede k trvalému zvýšení odporu cévního řečiště. Toto bylo prokázáno v experimentu s perfuzí fetoplacentárních cév málo viskózním solným roztokem. Naše výsledky ukazují významné zvýšení fetoplacentárního odporu cév při perfuzi krví, tedy za podmínek, které se blíží situaci in vivo. Zvýšení odporu může vést k placentární hypoperfuzi a následně k podvýživě plodu, což je považováno za jednu z klíčových příčin vážných fetálních a novorozeneckých morbidit, zejména intrauterinní růstové retardace. Diabetes mellitus je známých faktorem ovlivňujícím růst plodu. Stejně jako při chronické hypoxii, tak i při diabetu působí na stěny cév radikálový stres. Plody diabetických matek mají řadu znaků svědčících pro hypoxii. Působení diabetu na fetoplacentární...
Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Havelková, Lenka ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá, v českém prostředí aktuální, problematikou mapových dovedností. Na rozdíl od dosavadních realizovaných empirických studií se specificky věnuje dovednostem práce s tematickými mapami a zaměřuje se na žáky středních škol a studenty geograficky zaměřených vysokoškolských oborů. Vzhledem k výrazné různorodosti využívaných vyjadřovacích prostředků na tematických mapách je hlavním cílem této práce především identifikovat a zdůvodnit vliv užité kartografické vyjadřovací metody na úroveň dovednosti práce s těmito důležitými zdroji informací. Pro naplnění tohoto cíle bylo, mimo jiné z důvodu nedostatečného množství odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku, nutné se uvedené problematice věnovat nejen v rovině realizovaného/dosaženého kurikula, ale i v rovině zamýšleného/projektového kurikula a využít několika odlišných výzkumných metod. Na rešerši literatury zabývající se tematickou kartografií, mapovými dovednostmi a testováním jejich úrovně proto navázalo vytvoření modelu dílčích mapových dovedností uplatňujících se při práci s tematickými mapami. Ten byl dále využit při tvorbě a interpretaci výsledků didaktického testu. Obdobně byla pro potřeby plošného testování realizována obsahová analýza učebnic zeměpisu a školních zeměpisných atlasů zaměřená na...
Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje
Grúzová, Julie ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent) ; Soukup, Václav (oponent)
Dizertační práce název: Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje autor: Julie Grúzová Abstrakt v českém jazyce Předmětem předkládané dizertační práce je studium lokální komunity etnické skupiny Nungon žijící ve státě Papua-Nová Guinea. Zaměřuje se zejména na ty sociokulturní změny, které se objevily v souvislosti s ochranou přírodního prostředí v této oblasti, a jejich dopad na kulturní identitu místních obyvatel. Zvláštní pozornost je věnována studiu vizualizace a reprezentace kultury, přírody, ochrany biodiverzity, sociálních a kulturních změn a budoucnosti komunity. Cílem dizertační práce je tyto sociokulturní změny analyzovat a interpretovat. Dílčím cílem je rovněž prezentovat etnografická data a reálie o lokální komunitě Nungon. K dosažení vytyčených cílů bylo využito řady metod, práce se opírá zejména o terénní výzkum ve zkoumané lokální komunitě. Specifickou technikou využitou ke studiu kulturní identity jsou nativní kresby, jež byly užity k analýze kulturních reprezentací a vizualizací kultury. Analýza nativních kreseb umožnila rozkrýt nativní porozumění fenoménu ochrany biodiverzity a souvisejícím kulturním změnám. Práce představuje unikátní vizuální materiál, prostřednictvím kterého jsou zkoumány sociokulturní změny, jež v oblasti aktuálně probíhají. Dílčím přínosem této práce je...
Význam opioidů v problematice císařského řezu
Nosková, Pavlína ; Bláha, Jan (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Vymazal, Tomáš (oponent)
Souhrn Prace se zabyva problematikou perioperačniho podavani opioidů u cisařskeho řezu. V obecne časti je zpracovana farmakologie opioidů vzhledem k jejich praktickemu užiti během celkove a regionalni anestezie a pooperačni analgezie, se zvlaštnim zaměřenim na remifentanil. Pozornost je věnovana i transplacentarnimu přenosu opioidů a jejich přestupu do mateřskeho mleka, ktery hraje vyznamnou roli v možnem ovlivněni poporodni adaptace novorozence a kojeni. Vlastni vyzkumna čast podava nejprve realnou informaci o stavu podavani opioidů v porodnictvi v ČR na podkladě narodniho projektu OBAAMA-CZ 2011. Nasledujici studie na unikatnim souboru 151 rodiček prokazala, že bolusove podani remifentanilu v davce 1 μg/kg v době 30 sekund před uvodem do celkove anestezie k cisařskemu řezu vyznamně stabilizuje hemodynamicke parametry (krevni tlak, puls) rodičky a snižuje tak stresovou odpověď na trachealni intubaci a kožni incizi. Naopak ovlivněni hloubky anestezie podanim remifentanilu prokazano nebylo. Byl ale prokazan mirny vliv na hodnoceni poporodni adaptace novorozence v prvni minutě. Protože v minutě pate byly vysledky již srovnatelne s kontrolni skupinou, zda se, že vliv remifentanilu davce 1 μg/kg nema na poporodni adaptaci novorozence zasadni klinicky vyznam. Při hodnoceni vlivu genoveho polymorfismu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 BLÁHA, Jakub
6 BLÁHA, Josef
5 Blaha, Jakub
34 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
5 Bláha, Jakub
34 Bláha, Jan
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
20 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.