Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
DYNAMICS OF WINTER SEVERITY AND ITS EFFECT ON RECREATION
Zahradníček, Pavel ; Rožnovský, J. ; Brzezina, J. ; Štěpánek, Petr ; Farda, Aleš ; Chuchma, F.
Air temperature in winter months and colder half-year is an important factor for wide range of human activities, including recreation. As a result of current climate change, average air temperatures increase in winter as well. This, however, does not mean that there are no frosts. Each winter season can be assessed using several parameters. In this paper we used the sum of effective air temperatures below 0 degrees C and- 5 degrees C. Absolute minimum air temperature was used as an indicator of the extremity of a particular period. Space-time analysis has been performed for both parameters. Air temperatures in winter months are to a large extent influenced by the continentality of the climate. In general, the temperatures in Bohemia rise faster compared to Moravia and the absolute lowest minimum air temperatures are observed in the Western parts of the country. Based on a multiparametric analysis of climate characteristics, the coldest winter and colder half-year was in 1963, in contrast, the mildest winter was in 2007.
Metody detekce houbových chorob využitelné ve fenotypování rostlin a dálkovém průzkumu
Klem, Karel ; Veselá, Barbora ; Holub, Petr ; Urban, Otmar ; Mezera, J.
Tato metodika shrnuje poznatky z porovnání tří perspektivních metod detekce houbových chorob využitelných pro dálkový průzkum a fenotypování rostlin se zaměřením na odolnost vůči chorobám. Jedná se o metody měření spektrální odrazivosti, infračerveného termálního zobrazování a modro-zelené zobrazovací fluorescence. Na příkladu napadení rostlin ozimé pšenice padlím travním, rzí plevovou a rzí pšeničnou metodika demonstruje jejich přednosti a nedostatky z pohledu detekce jednotlivých chorob, přičemž je zřejmé, že všechny tři metody jsou pro nedestruktivní detekci houbových chorob potenciálně využitelné, ale jejich praktické použití se může lišit. Testování indexů spektrální odrazivosti pro detekci napadení houbovými chorobami ukazuje především vysokou spolehlivost detekce u indexů založených na odrazivosti v red-edge a zeleném pásmu vlnových délek. Infračervené termální zobrazování prokázalo vysokou přesnost detekce u napadení padlím travním, případně rzí pšeničnou, ale již nižší u rzi plevové. Modro-zelená fluorescence i termální zobrazování představují také velmi dobrý nástroj pro vyhodnocení intensity prostorové distribuce napadení listu.
Analýza zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu
Lorencová, Eliška ; Emmer, Adam ; Geletič, Jan ; Vačkář, David
Změna klimatu představuje jednu z klíčových výzev 21. století, jak z hlediska adaptací, tak mitigací. Cílem tohoto výzkumného záměru bylo v návaznosti na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, zpracovat podklady pro Implementační plán, zaměřené na analýzu zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. Analýza zranitelnosti se zaměřovala na dopady spojené s: (i) teplotními extrémy ve městě – vlnami horka, (ii) nedostatečným zasakováním a extrémními srážkami. Přístup zahrnoval prostorově explicitní analýzu v postředí ArcGIS, založenou na klimatický, land use a socio-ekonomických indikátorech pro současný stav a scénáře RCP 4.5 a RCP 8.5. Z hlediska zranitelnosti vůči teplotním extrémům - vlnám horka jsou v současné době nejvíce zasaženy oblasti v centru města (MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1) a některé z okrajových částí města s průmyslovou zástavbou, např. Libeň, či Štěrboholy. Zranitelnost vůči extrémním srážkám a nedostatečnému zasakování srážkové vody je nejvyšší zejména v oblasti soutoku Vltavy a Berounky – Velká Chuchle, Praha 16, Zbraslav a Lipence.
Výzkum vlivu SO2 a NOx na růst smrku
Hruška, Jakub ; Oulehle, Filip ; Kolář, Tomáš
Smrk ztepilý po poklesu emisí SO2 a NOX velmi rychle reagoval a radiální přírůsty stromů v postiených oblastech Krušných a Jizerských hor se dostaly na předemisní úroveň již koncem 90.let 20. století. Vzrůst nejlépe koreloval s poklesem koncentrací SO2 v ovzduší a s poklesem atmosférické depozice síry. Regenerace půd byla identifikována jako méně výrazný činitel, zejména proto, že je silně korelována s poklesem depozice. Na pokles radiálního růstu tedy emise SO2 a NOX přestaly mít vliv na přelomu tisíciletí. Současný pokles přírůstů není dám emisemi SO2 a NOX ale spíše klimatickými vlivy.
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získávaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého)
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj nápojů s obsahem lignanů získavaných z odpadního rostlinného materiálu (suky smrku ztepilého). Analýzy lignanů, zejména 7-hydroxymatairesinolu, pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS.
Vývoj postupu extrakce odpadního rostlinného materiálu (réví) a stanovení resveratrolu a jeho derivátů
Tříska, Jan ; Vrchotová, Naděžda
Vývoj postupu extrakce odpadního materiálu (réví) a stanovení resveratolu a jeho derivátů. Analýzy polyfenolických látek a stilbenů, zejména katechinu, epikatechinu, resveratolu, viniferinu v extraktu z réví pomocí chromatografických metod, zejména HPLC s DAD a FLD detektorem. Některé analýzy bylo nutné potvrdit pomocí LC-MS. Součástí analýz je i interpretace výsledků.
Do Invasive Alien Species Affect Diversity of Local Communities?
Kindlmann, Pavel ; Honěk, A. ; Martinková, Z.
Here we present results of simulation models to investigate the diversity dynamics in a theoretical system consisting of an "original" community of native species and an invasive alien species that invades this community, thus creating a "new" community. See Kindlmann et al. (2017) for full details of the simulations and results.
Statistical analyses of Land Surface Temperature in Local Climate Zones: Case study of Brno and Prague (Czech Republic)
Geletič, Jan ; Dobrovolný, Petr ; Lehnert, M.
The classification of "local climate zones" (LCZs) emerged in urban climatology to standardize description of urban climate research sites. One of the goals of classification was to get beyond urban-rural dichotomy which enabled to study urban air temperature field in more detail. Based on empirical and modelling work LCZ have proven effective in examining intra-urban air temperature differences, however a robust examination of intra-urban land surface temperatures using the LCZ framework remains elusive. In this study a GIS-based method is used for LCZ delimitation in Prague and Brno (Czech Republic), while land surface temperatures (LSTs) derived from LANDSAT and ASTER satellite data are employed for exploring the extent to which LCZ classes discriminate with respect to LSTs. Results indicate that LCZs demonstrate the features typical of LST variability, and thus typical surface temperatures differ significantly among most LCZs. ANOVA and subsequent multiple comparison tests demonstrated that significant temperature differences between the various LCZs prevail in both cities (89.3% and 91.6% significant LST differences for Brno and Prague respectively). In general, LCZ 8 (large low-rise buildings), LCZ 10 (heavy industry) and LCZ D (low plants) are well-distinguishable, while LCZ 2 (compact midrise), LCZ 4 (open high-rise), and LCZ 9 (sparsely built-up) are less distinguishable in terms of their LST. In most of the scenes LCZ 10 (heavy industry), LCZ 2 (mid-rise buildings) and LCZ 3 (low-rise building) are the warmest and LCZ G (water bodies) and LCZ A (dense forest) are the coolest zones in term of their LST. Further studies are needed to account for observational errors (such as seasons differences or thermal anisotropy) on LCZ LST patterns.
Udržitelné využívání přírodních zdrojů v Krkonošském národním parku v podmínkách klimatické změny
Jakubínský, Jiří ; Cudlín, Ondřej ; Plch, Radek ; Purkyt, Jan ; Hellerová, S. ; Cudlín, Pavel
Míra antropogenního ovlivnění přírodních hodnot Krkonošského národního parku (dále KRNAP) byla v rámci představené studie analyzována prostřednictvím metodologického rámce DPSIR, jež spočívá v řešení řetězce kauzálních vztahů mezi hybnými silami vývoje (angl. „Driving forces“), vyvolanými tlaky („Pressures“), následným stavem ekosystému či analyzovaného území („State“) a vlastními dopady na strukturu a funkce ekosystému („Impacts“), (někdy dotaženými až na dopady na poskytování zisků pro společnost), které obvykle vedou také k určitým odezvám společnosti („Responses“) na tento stav (OECD, 1993, De Stefano, 2010). Na základě aplikace uvedeného konceptu na čtveřici vybraných odvětví lidské činnosti bylo možné posoudit, zda je dlouhodobé využívání přírodních zdrojů horských ekosystémů Krkonoš udržitelné, a to i v podmínkách změny klimatu. Zodpovězení této otázky představuje i cíl předloženého příspěvku. Za uvedená odvětví lidských aktivit, které se na využívání přírodních zdrojů horských lesů a subalpínských luk nejvíce podílejí, byla považována (1) sídlení struktura a turismus, (2) lesnictví, (3) zemědělství a (4) vodní hospodářství. Pro zajištění relevantních informací za jednotlivá řešená odvětví bylo využito velmi široké spektrum datových zdrojů, získaných rešeršemi odborné literatury, existujících databází i dalších informací, poskytnutých ze strany Správy KRNAP.\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.