Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  začátekpředchozí201 - 210  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Components of the Czech Koruna Risk Premium in a Multiple-Dealer FX Market
Derviz, Alexis
Tato práce navrhuje průběžný časový model devizového trhu organizovaného jako "multiple dealership". Tento model odráží řadu hlavních znaků spotového trhu s českou korunou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Determining Factors of the Czech Foreign Trade Balance: Structural Issues in Trade Creation
Benáček, Vladimír ; Prokop, Ladislav ; Víšek, Jan Á.
Za pomoci panelových údajů za 29 odvětví studie testuje alternativní specifikace funkcí českého vývozu a dovozu. Obchodní bilance je ovlivněna zejména reálným kurzem, celkovou poptávkou a celními změnami. Snížení růstu české ekonomiky po roce 1996 bylo důležitým faktorem, který ponechával obchodní bilanci ve střednědobém horizontu na udržitelné úrovni a dokonce přispěl k apreciaci reálného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Price convergence to the EU: What Do the 1999 ICP Data Tell Us?
Čihák, Martin ; Holub, Tomáš
Tato práce analyzuje cenovou konvergenci České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy s Evropskou unií (EU). Jsou použita srovnání jednotlivých zemí na základě International Comparison Project (ICP) z roku 1999.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Microfoundations of the Wage Inflation in the Czech republic
Galuščák, Kamil ; Münich, Daniel
Tato studie zkoumá, zda mikrozáklady mohou zvýšit prediktivní schopnost makrokonomických modelů mzdové inflace. Při srovnání minulých predikcí a pozorovaných hodnot zjišťuje, že Philipsova křivka s průměrnou mírou nezaměstnanosti v okresech s obvykle nízkou mírou nezaměstnanosti podává přesnější predikce souhrnné mzdové inflace než Philipsova křivka s celkovou mírou nezaměstnanosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sectoral Productivity and Real Exchange Rate Appreciation: Much Ado about Nothing?
Flek, Vladislav ; Marková, Lenka ; Popiera, Jiří
Studie za pomoci panelových údajů vybraných národních ekonomik odhaduje změny relativních cen souvisejících s fluktuacemi v odvětvové produktivitě. Následně vypočítává rozdíly v inflaci měřené CPI v jednotlivých zemích vyplývající z nevyrovnaného růstu produktivity v jednotlivých odvětvích, přičemž bere v úvahu váhy neobchodovatelných komodit ve spotřebě (přidanou hodnotu) v jednotlivých zemí a nepředpokládá úpravy nominálního kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Pre-Accession Countries
Šmídková, Kateřina ; Barrell, Ray ; Holland, Dawn
Tato práce používá koncept fundamentálního reálného kurzu (FRER) a bere při tom v úvahu specifické rysy zemí v pokročilejší fázi transformace. Model FRER aproximuje přínos z integrace dopadem přímých zahraničních investic na obchod a umožňuje větší deficit běžného účtu, jestliže je zahraniční zadluženost pod bezpečnou hranicí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Estimating market probabilities of future interest rate changes
Hlušek, Martin
Cílem této práce je provést odhad predikce tržního konsensu ohledně budoucího vývoje měnové politiky a kvantifikovat míru zohlednění pravděpodobnosti změn úrokových sazeb v různých časových horizontech v budoucnosti. Navrhovaný model používá běžnou promptní výnosovou křivku peněžního trhu a dostupné derivátové nástroje peněžního trhu (dohody o budoucích úrokových sazbách, FRA) a odhaduje pravděpodobnost změn úrokových sazeb až v horizontu 12 měsíců.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary policy and the term spread in a macro model of a small open economy
Kotlán, Viktor
Tato práce se ale domnívá, že nedostatky jednorovnicové metody mohou přinést výsledky, které jsou zkreslené, a že prediktivní schopnost musí být analyzována zevnitř modelového rámce. Zvolen byl jednoduchý makroekonomický model malé otevřené ekonomiky a v jeho rámci zkoumány prediktivní vlastnosti časového rozpětí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přeshraniční úvěrová nákaza v nadnárodních bankách
Derviz, Alexis ; Podpiera, J.
Úvěrová nákaza v nadnárodních bankách je zkoumána jak teoreticky, tak empiricky. V navrhovaném modelu nákaza vzniká kvůli delegace řízení z akcionáře na managery a také kvůli opatrnostním rysům investičního chováni. Empiricky, úvěrová nákaza se objevuje v chovani více než poloviny nadnárodních bank ve zkoumaném reprezentativním vzorku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   začátekpředchozí201 - 210  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.