Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multiplication in a finite field of characteristic 2 and XOR-metrics
Carulkov, Nikita Edward ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Göloglu, Faruk (oponent)
XOR-count meří účinnost násobení v konečných tělesech charakteristiky 2. V první kapitole definujeme dva XOR-county (direct XOR-count a sekvenční XOR-count) a pre- zentujeme důkazy některých tvrzení o XOR-countech inverzních matic a podobných ma- tic z článku od Lukase Kolsche. Zdá se, že případy, kdy direct XOR-count je nižší než sekvenční XOR-count, jsou vzácné. Tyto případy budeme zkoumat ve druhé kapitole. Některé z nich jsou již popsány v článku od Lukase Kolshe a dokážeme, že nastávají jen pro matice řádu 6 a větší. 1
Lineární verze Holubova algoritmu
Tvrdý, David ; Holub, Štěpán (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Tato práce studuje lineární algoritmus, který pro zadané slovo rozhodne, zda existuje netriviální homomorfismus, jehož je dané slovo pevným bodem. Dále jsou v práci popsány pomocné datové struktury, které jsou pro lineární časovou složitost důležité. Součástí práce je i vlastní implementace tohoto algoritmu v jazyce Java včetně vizualizace chodu algoritmu pro konkrétní vstupy. 1
Zobecněná integrální vlastnost
Hrúzová, Jana ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Příhoda, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce vychází z odborného článku C. Boura a A. Canteaut, Another View of the Division Property, který pojednává o dělící vlastnosti množin z Fn 2 . V této práci nejprve zopakujeme důležité pojmy a tvrzení o booleovských funkcích, polynomech a Reed-Mullerových kódech. Následně definujeme množinu parit množiny z Fn 2 . Pomocí množiny parit zjednodušíme dělící vlastnost a ukážeme, jak vypadají množiny splňující různé stupně dělící vlastnosti. Díky tomu budeme moci určit, jak se dělící vlastnost šíří substitučně-permutační sítí. 1
Testování projektivity modulů
Matoušek, Cyril ; Šaroch, Jan (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou existence testovacích modulů pro projektivitu. Testovacím modulem rozumíme pravý R-modul T takový, že pro každý pravý R-modul M platí, že M je projektivní, pokud T ∈ M⊥ . Ukážeme, že testovací moduly existují nad zprava perfektními okruhy, ale pro okruhy zprava neperfektní je jejich existence nedokazatelná v ZFC. K tomu užijeme Shelahův uniformizační princip, který je nezávislý na axiomech ZFC. Dále ukážeme, že za předpokladu slabého diamantového principu, rovněž nezávislého na ZFC, existují testovací moduly v okruzích konečné pravé globální dimenze. 1
Racionální lineární závislosti periodických bodů logistického zobrazení
Mik, Matěj ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Body s periodou n polynomu f jsou právě kořeny, a tedy i prvky rozk- ladového nadtělesa, polynomu fn (x)−x, kde fn značí n-tou iteraci polynomu f. V práci se budeme zabývat popisem racionálních lineárních závislostí bodů s periodou n polynomu 4x(1−x), který určuje takzvané logistické zobrazení. Předvedeme popis závislostí pro n = 1, . . . , 5 a uvedeme poznatky získané o případu n = 6. Využívat při tom budeme počítačem spočtené rozklady polynomů nad racionálními čísly a jejich konečnými rozšířeními. Z rozkladů pomocí znalostí z komutativní a lineární algebry odvodíme souřadnice period- ických bodů vzhledem k nějaké bázi jejich lineárního obalu, což nám umožní jednoduše popsat jejich závislosti. Na závěr práce zformulujeme algoritmus na popis závislostí pro obecné n.
Krátké invertibilní prvky v cyklotomických okruzích
Kroutil, Jaroslav ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Příhoda, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce vychází z odborného článku, který pojednává o kritériu invertibility prvků ve speciálně volených cyklotomických okruzích. V této práci nejprve zopakujeme důležité pojmy a tvrzení z algebry, jež budeme potřebovat. Následně se budeme zabývat existencí nekonečně mnoha prvočísel splňujících podmínky, které využijeme k ireducibilnímu rozkladu cyklotomických polynomů. Na základě těchto polynomů definujeme cyklotomický okruh, ve kterém v závěru práce dokážeme invertibilitu prvků v závislosti na velikosti jejich normy.
Modules over string algebras
Löwit, Jakub ; Šťovíček, Jan (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Cı́lem této práce je prozkoumat kategorie modulůnad takzvanými řetězcovými algebrami. Přitom se předevšı́m budeme soustředit na porozuměnı́ kotorznı́m párům v těchto kategoriı́ch, jejichž pochopenı́ se redukuje na určenı́ direktnı́ch rozkladů extenzı́ mezi moduly nad danou algebrou. V přı́padě těch řetězcových algeber, jejichž toulec je pouze orientovaný strom, se nám skutečně povede popsat jisté třı́dy dané těmito kotorznı́mi páry, a to pouze pomocı́čistě kombinatorických uzávěrových vlastnostı́. Pro obecné řetězcové algebry se odpovı́dajı́cı́ kombina- torika zdá být poměrně podobná, ačkoli mnohem techničtějšı́.
Problém LWE a bezpečnost schémat pro výměnu klíče
Václavek, Jan ; Příhoda, Pavel (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Hrozba silného kvantového počítače vede ke snaze založit kryptosystémy na problémech, které budou těžké i pro kvantový počítač. V této práci si předsta- víme problém LWE, o kterém se předpokládá, že by takovým problémem mohl být. Nejprve si představíme mříže, které s problémem LWE úzce souvisí. Zave- deme základní pojmy, popíšeme mřížové problémy a vyřešíme cvičení týkající se pokrývajícího poloměru mříže. Poté definujeme problém LWE, představíme jeho varianty a ukážeme redukce dvou mřížových problémů na vhodnou variantu pro- blému LWE. K tomuto účelu definujeme pojem statistické vzdálenosti a dokážeme o něm tvrzení, která potřebujeme pro redukci. Nakonec ukážeme konkrétní vyu- žití problému LWE. Popíšeme schéma na výměnu klíče a naznačíme, jak dokázat jeho bezpečnost za předpokladu, že problém LWE je těžký. 1
Důkazy bezpečností hashovacích funkcí
Zpěváček, Marek ; Příhoda, Pavel (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Tato práce se zaměřuje na důkaz redukce přibližného SBP na SIS. Důkaz provedl již Miklós Ajtai v roce 1996 ve své přelomové práci, avšak jeho důkaz je místy často nejasný a některé kroky nejsou dostatečně rozepsány. Redukce je typu nejhorší případ převeden na průměrný případ. Před zmíněnou prací Ajtaie nebyla známa žádná redukce takového typu. Proto nám přijde vhodné se k důkazu vrátit a rozepsat všechny jeho kroky do většího detailu. Dále je v práci shrnuta složitost základních problémů na mřížkách. Na základě těchto složitostí a dokázané redukce je možné definovat hashovací funkce odolné vůči kolizím. Na takové funkce se tato práce také zběžně zaměřuje. 1
Max okruhy
Beneš, Daniel ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Šaroch, Jan (oponent)
V této práci se zabýváme max okruhy, což jsou okruhy, u kterých každý mo- dul má maximální podmodul. Nejprve dokazujeme charakterizaci komutativních okruhů jako okruhů s T-nilpotentním Jacobsonovým radikálem a von Neuman- novsky regulárním faktorem podle Jacobsonova radikálu. Dále se zaměřujeme na grupové okruhy, kde popíšeme všechny komutativní gruové max okruhy. To jsou právě ty grupové okruhy, které jsou složeny z komutativního max okruhu a torzní abelovské grupy obsahující jen konečně mnoho prvků řádu pn takového, že p není invertibilní jako prvek okruhu. Nakonec využijeme této charakterizace ke kon- strukci nekomutativních grupových okruhů, které jsou max, ale nejsou perfektní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Žemlička, J.
1 Žemlička, Jakub
9 Žemlička, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.