Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The effect of EU Structural Funds on regional performance
Žďárská, Barbora ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
V každém programovém období Evropská unie investuje významné částky na podporu regionálního růstu prostřednictvím strukturálních a investičních fondů regionální politiky. V současné době má regionální politika k dispozici téměř půlku rozpočtu Evropské unie. Tento rozsáhlý investiční plán je založen na předpokladu, že strukturální financování má pozitivní vliv na ekonomický vývoj regionů. Tato práce analyzuje vliv Cíle 1 (Konvergenční strategie) na růst HDP a zaměstnanosti v evropských regionech v průběhu období 2000-2006 a 2007-2013. Tato studie aplikuje primárně neparametrickou metodu regres- sion discontinuity design a rozšiřuje tak současný výzkum, jehož zjištění se rozcházejí. Výsledek práce ukazuje, že nebyl nalezen statisticky významný vliv Konvergenční strategie regionální politiky na regionální růst. Tato zjištění jsou stabilní vůči změně různých parametrů modelu a metod estimace. Klasifikace JEL R11, R58, C21, C31 Klíčová slova Evropská unie, regionální politika, Cíl 1, regression discontinuity design Název práce Vliv strukturálních fondů Evropské unie na regionální rozvoj E-mail autora zdarskabarbora@seznam.cz E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Český systém povinného vzdělávání - analýza dat PISA
Žďárská, Barbora ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Tato práce je zaměřena na zkoumání dopadu školské reformy z roku 2004 na výsledky českých žáků. V práci je dále analyzován vliv různých faktorů na výsledky studentů, například pohlaví, socio- ekonomický status, národnost nebo věk. Práce shrnuje důležitost vzdělávání jako indikátor vyspělosti státu. K výzkumu jsou využita data z šetření PISA (Programme for International Student Assessment). Projekt PISA představuje nejrozšířenější mezinárodní srovnávací výzkum v oblasti vzdělávání. Teoretická pasáž popisuje metody užívané při sběru dat. Tato práce také přináší kritický pohled na testování žáků, které se stává v posledních letech poměrně kontroverzním tématem. K empirické části je využíván datový soubor z let 2003, 2006, 2009 a 2012, podle nějž je sestaven model s tzv. pooled cross section. Analýza potvrzuje genderovou a socio-ekonomickou nerovnost ve výsledcích žáků. Empirický rozbor ukazuje, že pro určení úspěšnosti školské reformy je třeba dlouhý časový horizont, který zatím není k dispozici. Práce tedy přináší průřez tématy o vzdělávacích systémech, srovnávacích měření a faktorech, jež ovlivňují výsledky studentů. Toto pojetí může sloužit jako návrh pro budoucí analýzy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.