Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv probiotik na imunologické vlastnosti buněk obranného systému
Šustrová, Tereza
Předkládaná disertační práce si klade za cíl stanovit vliv probiotik na buňky obranného systému, neutrofily a makrofágy prasete, potkana a člověka. Imunitní buňky byly vystaveny vlivu 3 druhů probiotik: Bifodobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus a Enterococcus faecium, které běžně tvoří mikroflóru GIT. Prvním cílem práce bylo zvolit nejvhodnější metodu izolace humánních a porcinních neutrofilů a PBMC z periferní krve. Dalšími cíli bylo zjistit, zdali interakce probiotik s neutrofily a makrofágy ovlivňuje jejich životnost a vede k jejich strukturálním změnám a zdali vede intraperitoneální aplikace probiotik u potkana k zánětlivé odpovědi, k ovlivnění životnosti buněk a k prozánětlivé polarizaci makrofágů. Strukturální změny buněk byly sledovány světelnou a transmisní elektronovou mikroskopií. Pro detekci časné a pozdní apoptózy byla použita průtoková cytometrie, pro detekci cytolýzy aktivita LDH. Pro zjištění vlivu probiotik na polarizaci makrofágů potkana byla využita metoda qRT PCR. Výsledky disertační práce naznačují, že všechna testovaná probiotika vedla k signifikantnímu zvýšení zejména časné apoptózy u porcinních neutrofilů a pozdní apoptózy a cytolýzy (LDH) u humánních neutrofilů in vitro.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Takácsová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on the analysis of beverage sales in a café and on the development of an application the Visual Basic for Applications programming language. The application allows the prediction of future sales based on the data obtained from analyses.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Ivachshenko, Olga ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ABB, s. r. o. za použitím statistických metod. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na vysvětlení jednotlivých ekonomických ukazatelů a popisuje regresní analýzu a časové řady. Druhá část obsahuje finanční analýzu společnosti a predikce budoucího vývoje pomocí statistických metod. Na základě analýz jsou popsány doporučení ke zlepšení finanční situace.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Daněk, Radek ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací za pomocí matematických a statistických metod. Jedno z témat týkající se této problematiky je řízení zásob. Diplomová práce se zabývá řízením zásob v pizzerii, kterou jsem důkladně zanalyzoval a na základě získaných dat a potřebných metod navrhl softwarovou aplikaci pro zjednodušení a urychlení zásobování surovin.
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Becher, Matej ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diploma thesis deals with the financial analysis of a banking entity operating in Czech Republic and the analysis of time series of selected indicators. The first part gives methodology of the work and theoretical bases for processing financial analysis and time series. The second practical part consists of analysis itself. Based on the results, the state of banking company is evaluated in the final part and the possibilities and proposal are introduced for entity operating in the banking market.
Matematické metody v ekonomii
Polach, Tomáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, časových řadách a řízení zásob. V druhé části práce jsou tyto teoretické znalosti aplikované na údaje poskytnuté firmou. Poslední část obsahuje návrhy, které pomůžou firmě optimalizovat skladovou politiku.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Nosa, Viktor ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod u vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje ekonomické a statistické metody a jejich využití. Praktická část se zabývá analýzou, ze které se vyhodnotí současná situace podniku a návrhem na zlepšení v budoucím období.
Matematické metody v ekonomii
Polach, Tomáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, časových řadách a řízení zásob. V druhé části práce jsou tyto teoretické znalosti aplikované na údaje poskytnuté firmou. Poslední část obsahuje návrhy, které pomůžou firmě optimalizovat skladovou politiku.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Komárková, Ivana ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu navazuje strategická analýza. Na konci práce jsou návrhy na zlepšení.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Machálek, Martin ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu dané společnosti, za použití matematických a statistických metod, které budou popsány v první části práce. V další části pomocí těchto metod analyzujeme data z účetních výkazů abychom zjistili silná a slabá místa podniku. Poslední část práce se věnuje praktickým návrhům, jak vylepšit situaci podniku a eliminovat slabá místa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 ŠUSTROVÁ, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.